Förslag - dokumentation av förberedande telefonmöte Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2008

Till: Årsmötet
Från: Styrelsen
Datum: 10 januari 2009

Förslag - dokumentation av förberedande telefonmöte

Bakgrund

På årsmötet i Härnösand 2003 tog årsmötet beslutet att styrelsen i någon form skall dokumentera det förberedande telefonmöte som hålls inför varje styrelsemöte. Anteckningarna innehåller generellt sett inga diskussioner utan handlar om hur agendan skall disponeras, vem som gör vad i fråga om underlag till mötet samt vem som ansvarar för agendapunkterna under själva mötet. Noteringarna från telefonmötena finns idag att läsa på Amnestys hemsida under ”Styrelsens hörna”.

Anledningen till granskningskommitténs förslag var att öka transparensen kring styrelsens arbete i samband med att en tidigare arbetsform med fasta utskott (A, B, C, D) och styrelsens arbetsutskott (AU) togs bort.

Styrelsen har under 2008 gjort en översyn av sin kommunikation med medlemmarna. Målet har varit att förbättra tydligheten och transparens kring styrelsearbetet. Denna ambition ledde till att styrelsen sedan september 2008 skriver ett nyhetsbrev ”Styrelsen informerar” efter varje styrelsemöte. Detta tillsammans med informationen i agenda till och protokoll från styrelsemötet gör styrelsen anser att dokumentationskravet för det förberedande telefonmötet har spelat ut sin roll.

Förslag till beslut

att ta bort kravet på dokumentation av det förberedande telefonmötet.