Möte med sektionens styrelse den 6 december 2008 Protokoll från 1-2 december 2008PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE

Tid: Lördag 6 december klockan 9.30 - 17.00
Plats: Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1, Stockholm
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Maria Landenius
Justerare: Sofia Halth

Närvarande

Ledamöter
Ida Burlin
Sofia Halth
Ernesto Katzenstein, § 85-98
Maria Landenius, mötesordförande § 85-95
Lisa Moraeus
Anna Nilsdotter, mötesordförande § 96-102
Jörgen Qwist

Felicitas Bergström
Andrea Bodekull, personalrepresentant, ej § 101

Suppleanter
Mahyad Tavakoli
Anton Lidström
Madelaine Seidlitz, personalrepresentant, anmält förhinder


Sekretariatet
Lise Bergh, ej § 101

Dan Grundin, ej § 101
Elisabet Dunder, § 94-95

Andreas Drufva, § 98

Övriga
Stig Johnell, valberedningen, § 85-97


§ 85 MÖTET ÖPPNAS

Mötet öppnas av Maria Landenius.


§ 86 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Beslut

att fastställa dagordningen så som framgår av protokollet nedan.


§ 87 PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26 OKTOBER 2008

Beslut

att göra följande förtydligande avseende § 77 (tillägg i fetstil, borttagen text genomstruken):

"Detta innebär att det ur redovisningssynpunkt ska finnas två olika typer av Amnestygrupper, en grupp med redovisningsansvar som har rätt att bedriva insamling till eget konto och en grupp som inte bedriver insamling bedriver insamling till sektionens centrala 90-konto och därmed inte har några redovisningskrav."

att med ovanstående förtydligande lägga protokollet till handlingarna.


§ 88 UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Styrelsen går igenom förteckningen över ej åtgärdade beslut och stryker de som är åtgärdade.


§ 89 UTVÄRDERING AV STYRELSEMÖTET 26 OKTOBER 2008

Ida Burlin noterar att mötet överlag fick goda omdömen och att aktivitetsnivån i styrelsens forum har ökat.


§ 90 RAPPORT OM PER CAPSULAM-BESLUT

Följande beslut har fattats av styrelsen per capsulam sedan förra styrelsemötet:

29 oktober
att föreslå Hanna Roberts och Stefan Johansson som årsmötesordförande 2009.

5 december
att utse Ingela Andersson och Elin Hjelte till diskrimineringsombud till oktober 2009.


§ 90 RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

Lise Bergh kompletterar den till styrelsen utsända rapporten med följande information:

EU: Lise Bergh informerar styrelsen om EU-domstolens dom vad gäller "EU:s terrorlista". I övrigt bedrivs lobbyarbete för att EU ska ta fram en strategi för hur diskrimineringen och exkluderingen av romer inom EU ska motverkas av EU och de enskilda medlemsstaterna.

Klustervapen: Sverige har skrivit på Osloavtalet om klustervapen, men utrikesminister Carl Bildt har uttalat sig om att det kan ta lång tid att avveckla bombkapsel 90.

Personal: Kathleen McCaughey har anställts som projektsamordnare inom avdelningen Opinion och påverkan och börjar sin anställning i januari 2009.

Sekretariatets hyresavtal på Alsnögatan 11 i Stockholm har förlängts med fem år.

Efter en fråga från Jörgen Qwist om den fackliga gruppens synpunkter på foldrar om specialgruppernas arbete redogör Andrea Bodekull för hur framtagandet av informationsmaterialet gått till. Lise Bergh kommer att informera den fackliga gruppen.

Jörgen Qwist frågar vidare om målet att nå 76 000 medlemmar och därmed bli fler medlemmar än någonsin i den svenska sektionen kommer att uppnås under 2008. Dan Grundin svarar att det ser svårt ut, men att det avgörs av de medlemsvärvningsaktiviteter som äger rum ute i landet idag i samband med att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år.


§ 91 RAPPORT FRÅN AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÉ (AIK)

Mahyad Tavakoli rapporterar från AIK. Kommittén har fått en ny sammansättning och består av Stefan Johansson (sammankallande), Sara Belfrage, Linda Billfalk, Bengt Brülde, Robert Tolonen, Sofia Halth (styrelsen) och Mahyad Tavakoli (styrelsen). Med i AIK är också ordförande Anna Nilsdotter och generalsekreterare Lise Bergh. Robert Tolonen har utsetts till sektionens kontaktperson med EU-föreningen.


§ 92 RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

Maria Landenius rapporterar från Amnestyfonden. Gunilla Odin, sekreketerare i Amnestyfonden, kommer att vara tjänstledig under två år och till hennes vikarie har utsetts Ulrika Sandberg, som började 1 december.


§ 93 ETAPPMÅL 2009-2010

Lise Bergh redogör för sekretariatets slutliga förslag till etappmål och målstyrningsformuleringar för perioden 2009-2010. Sedan förslaget i oktober har sekretariatet lagt till/förtydligat följande:

5.1 Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet
HBT-personer har tillkommit som målgrupp för dödsstraffsarbetet. I arbetet för enskilda individer lyfts särskilt kvinnliga mr-försvarare fram.

5.2 Slå vakt om kvinnors rättigheter
Arbetet med jämställdhetsintegrering i sektionen har utvecklats.

5.6 Arbeta för företags efterlevnad av de mänskliga rättigheterna
Utbildning av företag har lyfts fram.

5.7 Ett aktivt och synligt Amnesty med mångfald
Under "Utbildning" har uppdragsutbildning gentemot företag och myndigheter särskilt lyfts fram.

5.8. Växa med mångfald
I förslaget är målet 2010 att vara 85 000 medlemmar och bidragsgivare, varav 80 000 är medlemmar. Styrelsens önskan att se ett mål på "en procent av befolkningen", d v s 90 000 medlemmar, bedömer sekretariatet inte går att uppnå med nuvarande ekonomiska ramar. I relation till handlingsplanens ursprungliga mål på 60 000 medlemmar 2010, ser sekretariatet ändå målsättningen som en stor framgång.

Jörgen Qwist väcker frågan om frånvaron av kvantitativa mål när det gäller grupper och aktiva medlemmar. Etappmålen för 2007-2008 angav att de aktiva medlemmarna skulle öka i samma takt som det totala antalet medlemmar. Lise Bergh svarar att de nya etappmålen innehåller flera förslag som snarare fokuserar på utveckling av nya aktivitetsformer och aktiviteter. Det finns många tecken på att aktivitetsgraden ökar i sektionen, t ex har 56 orter anmält att de har aktiviteter denna helg och fram till 10 december i samband med att den allmänna förklaringen fyller 60 år, vilket är rekord. Anna Nilsdotter påminner styrelsen om att denna fråga diskuterades även på oktobermötet och att styrelsen kommer att diskutera aktivismen på det kommande januarimötet, dels utifrån den nuvarande aktiviststrategin, dels utifrån sektionens kommande handlingsplan.

Felicitas Bergström lyfter upp tillväxtmålet 5.8.4 och undrar varför mångfaldsmålet enbart inkluderar personer med utländsk bakgrund och inte personer utan eftergymnasial utbildning. Lise Bergh svarar att det hänger ihop med de prioriteringar som föreslås i mångfaldsstrategin som kommer att presenteras senare på dagen.

Styrelsen väljer att fatta beslut om etappmålen efter presentationen av förslaget till mångfaldsstrategi.


§ 94 BUDGET 2009

Budgetmötet
Styrelsen konstaterar att budgetmötet var både välbesökt och bra. Sekretariatet har fått positiv feedback från flera deltagare, vilket också utvärderingen visar.

Resultatrapport november 2008
Elisabet Dunder kommenterar den nyligen framtagna intäktsrapporten för november månad. Som en följd av finanskrisen och börsens negativa utveckling under hösten har Humanfonden minskat kraftigt i värde, vilket gör den prognos som togs fram efter årets andra tertial och som presenterades på styrelsens oktobermöte ytterst osäker. I värsta fall kan intäkterna hamna 2 - 2,5 mkr lägre än den senaste prognosen. Även kostnaderna beräknas hamna under prognosen med 1 - 1,5 mkr, men resultatet riskerar alltså att bli negativt. Vi vet dock att december traditionellt är en bra månad vad gäller intäkter och räknar med stora medlemsintäkter främst från dem som förnyar sitt medlemskap.

Jörgen Qwist påpekar att styrelsen borde fått denna information tidigare, varpå Elisabet Dunder svarar att resultatrapporten för november precis blivit klar, så det har inte funnits tid att göra en mer detaljerad analys av utfallet. Vidare har inte intäkterna 2008 från Postkodlotteriet ännu räknats med och det finns ett underlag till dagens styrelsemöte om hur dessa intäkter ska hanteras.

Budget 2009
Elisabet Dunder presenterar förslaget till budget 2009. Lise Bergh kompletterar med att redogöra för förslaget till intäktsmodell för uppdragsutbildning som ingår i budgetförslaget.

Ida Burlin väcker frågan om antalet delegater till det internationella rådsmötet (ICM) som är sex i budgetförslaget, men där styrelsen önskat utrymme för sju delegater, med hänvisning till att särskilt viktiga frågor som Amnestys kommande internationella handlingsplan och demokratiska uppbyggnad kommer att diskuteras på ICM 2009.

Postkodlotteriet
Lise Bergh redogör för underlaget om Postkodlotteriet. Amnesty kommer att få en utdelning redan 2008, men storleken på detta bidrag är i skrivande stund inte känd. Enilgt Postkodlotteriet kommer bidraget 2008 att utbetalas dels i december, dels i maj 2009 och hela bidraget bör ses som en intäkt 2008. Bidraget från Postkodlotteriet 2009 beräknas bli känt i oktober 2009 och hälften utbetalas då och hälften i maj 2010.

Hur intäkterna 2008 från Postkodlotteriet ska hanteras är i dagsläget oklart. Beroende på storleken på bidraget måste styrelsen ta ställning till hur mycket som kan användas för sektionens verksamhet och hur mycket som bör skickas som bidrag till den internationella rörelsen. Lise Bergh meddelar i detta sammanhang att sektionen fått en förfrågan från IS och EU-föreningen om att bidra till finansieringen av två projekttjänster som ska arbeta med en antidiskrimineringskampanj på Europa. Storleken på bidraget är frivilligt, men den holländska och danska sektionen har redan bidragit med 25 000 euro vardera.

Efter diskussion anser styrelsen att det lämpligaste är att på detta möte ta ställning till det av sekretariatet presenterade förslaget till budget 2009 och att avvakta med beslut om intäkter från och kostnader för Postkodlotteriet 2009 till styrelsemötet i januari då styrelsen avser att föra en mer principiell diskussion om hur framtida intäkter från Postkodlotteriet ska hanteras.

Beslut

att godkänna sekretariatets förslag till budget 2009,

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens möte i januari 2009 ta fram ett reviderat budgetförslag för 2009 innehållande kostnader och intäkter relaterade till Postkodlotteriet, samt

att uppdra åt sekretariatet att snarast inkomma med ett förslag till beslut per capsulam avseende hur utdelningen från Postkodlotteriet 2008 ska hanteras.


§ 95 BUDGET 2010

Styrelsen tar del av det övergripande förslaget till budget 2010 som inte heller det inkluderar intäkter från Postkodlotteriet.

Beslut

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten för 2010.


§ 96 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

Årsmötesbeslut 2008:34 Alkoholpolicy
Lise Bergh redogör för bakgrunden till förslaget som är skrivet av Ungdomsrådet tillsammans med ett par anställda på sekretariatet. Ledningsgruppen på sekretariatet har föreslagit en revidering av underlaget som presenteras styrelsen.

Styrelsen är överens om att det istället för en alkoholpolicy snarare bör vara riktlinjer för alkoholförtäring i samband med Amnestyarrangemang. Hur de anställda ska förhålla sig till alkohol under arbetstid bör regleras i interna dokument för sekretariatet och behöver inte ingå i dessa riktlinjer. Man anser vidare att riktlinjerna inte ska leda till att all alkoholförtäring i Amnestysammanhang förbjuds, men menar att skillnaden mellan vad som är ett arrangemang i form av ett möte, seminarium, utbildning e d och vad som är att anse som social samvaro i antknytning till arrangemanget måste definieras tydligt. Vidare menar styrelsen att sekretariatet bör undersöka vilka typer av riktlinjer för alkohol andra organisationer har och se vilka lärdomar som kan dras av dem.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsemötet i januari 2009 inkomma med ett reviderat förslag till riktlinjer som beaktar de synpunkter styrelsen fört fram.

Årsmötesbeslut 2008:43 Tillgänglig information
Lise Bergh redogör för förslaget som anknyter till de åtgärder för tillgänglighetsanpassning som föreslås i mångfaldsstrategin.

Styrelsen väljer att fatta beslut om uppföljningen av detta årsmötesbeslut efter presentationen av förslaget till mångfaldsstrategi.

Årsmötesbeslut 2008:44 Språkstrategi
Dan Grundin redogör för underlaget som innebär att anta riktlinjer för hur språk ska användas i sektionen i samband med utbildningar, möten och seminarier.

Beslut

att anta riktlinjerna för språkanvändning i svenska sektionen.


§ 97 ÅRSMÖTET 2009

Förslag till kallelse
Styrelsen tar del av förslaget till kallelse till årsmötet 2009. Årsmötesavgiften är föreslagen att vara 100 kr och kostnaden för mat (två luncher och en middag) föreslås vara 300 kr. Styrelsen påpekar att det bör ingå information i kallelsen som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Dessutom föreslår man att resebidraget som kan sökas ska gälla om resans pris överstiger 500 kr, maxersättning som kan utgå ska vara 1 000 kr.

Beslut

att med dessa tillägg och förändringar anta förslaget till innehåll i kallelsen till årsmötet 2009.

Förslag till dagordning

Beslut

att styrelsen diskuterar förslaget till årsmötesdagordning i styrelsens forum för beslut senast på styrelsemötet i januari 2009.

Förslag till årsmötesförslag
Styrelsen diskuterar tänkbara förslag till årsmötet 2009. Bland dessa finns årsmötesbesluten om organisationsöversynen, riktlinjer för valberedningen samt alkoholpolicyn, en uppföljning av ICM-resolutionen om abort och ett förslag om arvodering av styrelseordförande. Dessutom vill styrelsen lägga ett förslag om att ta bort det krav på dokumentation av det förberedande telefonmötet inför styrelsemötena som årsmötet beslutade om 2003.

Beslut

att uppdra åt Maria Landenius att ta fram ett förslag till årsmötet om att ta bort kravet på dokumentation av det förberedande telefonmötet inför styrelsemötena.


§ 98 FÖRSLAG TILL MÅNGFALDSSTRATEGI

Andreas Drufva redogör för hur förslaget till mångfaldsstrategi arbetats fram och går igenom strategin avsnitt för avsnitt. En viktig fråga att besvara initialt har varit om mångfald ska ses som mål eller medel inom Amnesty och där strategins svar är att mångfald i första hand ska ses som ett medel för ökad tillväxt, trovärdighet och relevans. Genomförda undersökningar visar att Amnesty uppfattas som "mångfaldigt", även om vi internt vill präglas av ännu större mångfald. Strategin lyfter upp fyra målområden: "Ett tillgängligt Amnesty", "Mångfaldskompetens", "Representation - vilka är vi?" samt "Ledning och styrning". Avslutningsvis redogörs för 34 åtgärder och var på sekretariatet ansvaret för genomförandet av dessa åtgärder ligger. Efter dragningen diskuterar styrelsen förslaget till strategi.

Styrelsen påpekar vikten av att strategin knyter an till sektionens etappmål vad gäller innehåll och tid, så att strategin regelbundet kan utvärderas. Andreas Drufva svarar att strategins målsättningar återfinns i etappmålen och att "slutpunkten" för strategin är satt till 2016 så att den kan fasas in i den kommande handlingsplanen 2010-2016, men man kan också tänka sig att strategin inte anger en bortre tidsgräns utan gäller tills sektionen tar fram en ny strategi.

I förslaget lyfts personer med utländsk bakgrund och män upp som prioriterade målgrupper. Utbildningsnivå har diskuterats i strategiarbetet, men lågutbildade har inte föreslagits som en prioriterad målgrupp.
Styrelsen efterlyser slutligen förslag på hur en ökning av styrelsens kompetens inom området mångfald kan formuleras i strategin.

Beslut

att godkänna mångfaldsstrategin med de tillägg styrelsen fört fram, samt

att uppdra åt sekretariatet att sammanställa det slutliga förslaget till mångfaldsstrategi.

Övriga beslut utifrån mångfaldsstrategin
Styrelsen fattar beslut om etappmålen 2009-2010, samt årsmötesbeslut 43 om tillgänglig information.

Beslut

att godkänna etappmålen för perioden 2009-2010, samt

att anse årsmötesbeslut 43:2008 åtgärdat.


§ 99 INFÖR ICM 2009

Integrated Strategic Plan 2010-2016
En lägesrapport om arbetet med förslaget till ny Integrated Strategic Plan (ISP) ges. ISP-gruppen har efter en konsultationsrunda i organisationen formulerat sektionens synpunkter på Consultation Pack 2. Generellt är de flesta som konsulterats väldigt negativa till förslaget till ny ISP. Även många andra sektioner har uttryckt sitt missnöje, senast i raden den amerikanska sektionen, som t o m går så långt att man föreslår att ICM inte fattar beslut om en ny ISP 2009. Anna Nilsdotter har varit i kontakt med flera sektioner och styrelsen diskuterar hur man tillsammans med dessa skulle kunna ta fram ett alternativt förslag.

Resolutioner tillI ICM
Styrelsen diskuterar tänkbara resolutioner till ICM.

Beslut

att Handlingsplanegruppen och Demokratigruppen återkommer till styrelsen innan årsskiftet med förslag på eventuella resolutioner som ska lämnas in till ICM.


§ 100 INFÖR JANUARIMÖTET

Styrelsen diskuterar innehållet i den visionsdiskussion som ska hållas på styrelsens möte i januari 2009.

Beslut

att uppdra åt Anna Nilsdotter att återkomma i styrelsens forum med förslag på tema för styrelsens visionsdiskussion i januari 2009.


§ 101 ARBETSGIVARFRÅGA

Styrelsen diskuterar samarbetet mellan Stockholmsdistriktet och sekretariatet.

Beslut

att uppdra åt Anna Nilsdotter, Felicitas Bergström och Jörgen Qwist att i samråd med sekretariatet föra en dialog med Stockholmsdistriktets styrelse, om samarbetet och om rutinerna för den ekonomiska redovisningen.


§ 102 MÖTET AVSLUTAS

Mötet avslutas av Anna Nilsdotter.


Maria Landenius
Mötesordförande

Anna Nilsdotter
Mötesordförande

Dan Grundin
Sekreterare

Sofia Halth
Justerare


Förklaringar:
IS - Internationella Sekretariatet
ISP (Integrated Strategic Plan) - den internationella handlingsplanen som omfattar en period på sex år
ICM (International Council Meeting) - det internationella rådsmötet
AIK - Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet
Per Capsulam - beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på hemsidan