Rapport från Amnestys Internationella Kommittée - AIK Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2008

Till: Styrelsen
Från: AIK
Datum: 16 januari 2009

Rapport från Amnestys Internationella Kommittée - AIK

Möten

Inga fysiska möten har ägt rum sedan det introducerande mötet den 7 november 2008. All diskussion har skett per e-post.

Till AIK inkomna underlag

Tre olika dokument inkom till AIK från IS.

Det första dokumentet, Human Rights Obligations Beyond Borders: The Role of International Assistance and Cooperation , avser extraterritoriellt ansvar för mänskliga rättigheter och IS skulle vilja att sektionsstyrelsen kommenterar innehållet. Ett förslag till svar framtogs av AIK i samråd med referensgruppen på sekretariatet. Utkastet kommer att läggas fram för sektionsstyrelsen genom styrelsens Forum senaste eftermiddagen till den 16 januari 2009. Slutdatum för svarsinlämnande till IS är den 23 januari 2009.

Det andra dokumentet, Global Footprints on Human Dignity , handlar om ett projekt som avser sektionsledda initiativ för att främja mänskliga rättigheter med speciella syftet att underlätta uppfyllandet av millenniemålen som ska vara uppfyllda år 2015. Då dokumentet innehöll detaljerade förslag till operativt tillvägagångssätt, överlämnades det till sekretariatet för behandling.

Det tredje inkomna dokumentet, Dignity Campaign - Communication Strategy , avser kommunikationsstrategier för Dignitykampanjen och hanteras enbart av sekretariatet.