Septembermötet 2013 Protokoll från 21-22 september 2013

PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 21-22 SEPTEMBER 2013

SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONALTid: Lördag 21 september - söndag 22 september

Plats: Sekretariatet, Stockholm

Ordförande: Sofia Halth

Vice mötesordförande: Pär Sköld

Justerare: Maria Eklund

 

Närvarande

 

Ledamöter

Andreas Bokerud

Andreas Boström

Maria Eklund

Michael Falk

Sofia Halth

Lisbeth Kohls

Karin Linkhorst

Natasja Persson

Pär Sköld

Eva Strömberg

Elisabeth Stålhane

Tora Törnquist

 

Sekretariatet

Lise Bergh (§ 48-72)

Annica Blidegård (§ 67-70)

Dan Grundin (§ 66-70)

Viktor Rasch (§ §48-73)

Mikael Willborg (§ 66-70)

 

Övriga

Ida Burlin (Uppdragsgruppen för styrelsens arbetsbörda, § 59)

Anna Dahlbäck (Granskningskommittén, § 60)

Lena Ericksson (Uppdragsgruppen för styrelsens arbetsbörda, med på telefon, § 59)

Jeanette Irekvist (Granskningskommittén, § 67-71)

Matilda Johansson (Valberedningen, § 61)

Stig Johnell (Valberedningen, § 61)

Gustaf Löfgren (Uppdragsgruppen för styrelsens arbetsbörda, § 59)

Christine Pamp (Valberedningen, § 61)

Hanna Roberts (Uppdragsgruppen för styrelsens arbetsbörda, § 59)

Isabel Schoultz (Granskningskommittén, § 60)

Malin Lindfors Speace (Ethos International, § 66)

 

LÖRDAG 21 SEPTEMBER

 

§ 48 Mötet öppnas


Sofia Halth öppnar mötet


§ 49 Fastställande av dagordningen


Beslut

 

att fastställa dagordningen.

 

§ 50 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 8-9 juni 2013, samt protokoll från extrainsatt styrelsemöte 19 juni 2013

 

Beslut

 

att lägga protokollet 8-9 juni till handlingarna,


att lägga protokollet från 19 juni till handlingarna.

 

§ 51 Uppföljning av öppna beslut

 

Styrelsen går igenom listan över öppna beslut och stryker de som är åtgärdade samt kommenterar de som av olika skäl ännu ej är åtgärdade.


§ 52 Utvärdering av föregående möte


Fortsatt låg svarsfrekvens. Karin Linkhorst har tankar på hur utvärderingen kan revideras, ett arbete som nu ska påbörjas.


Utvärderingen läggs till handlingarna.

 

§ 53 Rapport om per capsulambeslut

 

Följande beslut har fattats per capsulam sedan styrelsens senaste möte:


- 19 juli

 

Ansvarsfördelning styrelsen 2013-2014

 

Strategigruppsindelning

Inför styrelseåret 2013-2014 önskade styrelsen se en förändring av de vanligtvis tematiskt indelade strategigrupperna till en mer funktionell indelning. Styrelsen hade därför en workshop under junimötet där styrelsen gemensamt med en konsult arbetade fram ett förslag på ny indelning av strategigrupperna. Gruppindelningen i det här underlaget är således ett resultat av det gemensamma arbetet och bygger även på en analys som styrelsen gjort utifrån vilka frågor som bedöms vara viktigast under året.

 

Strategigrupp grön

Inriktning:

 • Planering

 • Målstyrning

 • Uppföljning

 • Budget och ekonomistyrning

 • Organisationsfrågor

Medlemmar: Maria Eklund, Lisbeth Kohls, Pär Sköld

 

Strategigrupp röd

Inriktning:

 • Medlemskommunikation (t.ex. medlemswebben)

 • Medlemsdemokrati

 • Utveckling av grupper (inklusive distrikt, samordningar mm) samt förutsättningar för aktivism

Medlemmar: Tora Törnqvist, Natasja Persson, Andreas Bokerud

 

Strategigrupp blå

Inriktning:

 • Omvärldsbevakning civilsamhället

 • Amnestys utveckling (professionalism och idealism)

 • Extern kommunikation (t ex webben)

 • Varumärke

Medlemmar: Karin Linkhorst, Michael Falk, Elisabeth StålhaneUnder 2013-2014 kommer styrelsens ICM-delegation att ha ansvar för följande frågor:

 

 • GTP (Global Transition Programme)

 • Amnesty Sveriges roll i den internationella rörelsen

 • Internationella frågor

 • ICM (International Council Meeting).

 

Övrigt (dessa frågor har styrelsen identifierat som viktiga frågor (generellt eller för 2013/2014) men där styrelsen som helhet bör ha ett gemensamt ansvar):

 • Omvärldsbevakning gällande mänskliga rättigheter

 • Rörelsens identitet; att leda en rörelse i förändring

 • Introduktion av ny generalsekreterare

 • Relationen styrelse/sekretariat

 

Enskilda ansvar

Förutom arbetet i strategigrupperna har styrelsen uppgifter som läggs ut per individ. Det handlar t.ex. om kontaktpersoner gentemot olika organ. Förslag på fördelning av dessa uppgifter återfinns i beslutssatserna nedan.

 

Styrelsens hörna i AP

Styrelsen skriver regelbundet i Amnesty Press. Förslag för styrelseåret 2013-2014 är att denna uppgift läggs ut på följande personer:

 

Text till styrelsesekreterare:

2013-08-26 Tora Törnqvist (förslagsvis om ICM?)

2013-09-23 Andreas Bokerud

2013-11-04 Michael Falk (om ny GS? Tidning utgives 13/12)

2014-xx-xx Maria Eklund (datum beslutas i december)

2014-xx-xx Pär Sköld (datum beslutas i december)Deadline för pressläggning är en vecka efter ovan datum (förutom i augusti). Det är upp till ansvarig person att i god tid innan datum ovan fundera ut samt förankra val av ämne med vice ordförande samt skriva förslag på text. Förhinder till att skriva i AP under given period meddelas i god tid innan för att möjliggöra byte. Texterna skickas till styrelsesekreterare samt till vice ordförande ovan datum.

 

Beslut

 

att styrelsen under arbetsåret 2013-2014 arbetar i tre strategigrupper,

 

att anta förslaget på strategigrupper och ansvarsfördelning enligt ovan,

 

att styrelsens representanter i AIK utöver ordförande är Pär Sköld och Lisbeth Kohls.I deras ansvar ingår även att årligen ta fram förslag på medlemmar i AIK för tillsättning av styrelsen,

 

att styrelsens kontaktperson gentemot Amnestyfonden är Andreas Bokerud,

 

att styrelsens kontaktperson gentemot Valberedningen är Tora Törnqvist,

 

att styrelsens kontaktperson gentemot Granskningskommittén är Maria Eklund,

 

att styrelsens kontaktperson gentemot abortnätverket är Natasja Persson,

 

att ansvarig för sammanställandet av Styrelsen Informerar är Michael Falk,

 

att ansvarsfördelningen för texter till Amnesty Press fördelas enligt ovan.


- 20 juli

Beslut

 

att nominera Violet Kawa till den internationella styrelsen (IEC) givet att Sierra Leones styrelse ställer sig bakom en sådan nominering.

 

- 11 augusti

 

Beslut

 

att nominera Hanna Roberts till förnyat mandat i den internationella valberedningen (INC).

 

- 31 augusti

 

Beslut

 

att anta de föreslagna direktiven för stadgeöversynen.

 

- 12 september

 

Beslut

 

att grupperna 81, 110, 236, 264 samt U28 återfår rätten att bedriva insamling i Amnestys namn,

 

att förklara punkten omedelbart justerad.


- 17 september

 

Beslut

 

att anta direktiven för den uppdragsgrupp som ska se över motionsbearbetningen.

 

- 22 september


Beslut


att uppdra åt sekretariatet att snarast tillsätta uppdragsgruppen.

 

Förtydligande: uppdragsgruppen är den som ska se över motionsbearbetning.

 

§ 54 Rapport från sekretariatet

 

Lise Bergh föredrar. Bland höjdpunkterna sedan förra rapporten kan nämnas att svenska Amnesty nu passerat 100 000 medlemmar, vilka utgör ryggraden i vår ekonomi, samt passerat 100 miljoner i intäkter.

 

Andra goda nyheter är att Skolor för mänskliga rättigheter, nu haft sin uppstartskonferens för lärare i de deltagande skolorna och att den mottogs mycket positivt.


Vidare fick Amnesty stort genomslag i media under President Obamas besök, där våra krav om stängning av Guantánamo och att Sverige ska ta emot fångar därifrån lyftes. Dessa krav lyftes även i brev till statsministern och utrikesministern.

 

En utvärdering pågår av Amnestys postorderverksamhet, Amnestybutiken.

 

Styrelsen gläder sig åt det goda arbetet och framgångarna. Skolsatsningen ges särskilt beröm, då det förutom att vara väldigt bra i sig även bäddar för ett långsiktigt påverkansarbete.

 

Rapporten läggs till handlingarna.

 

§ 55 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

 

AIK har stöttat ICM-delegationen i sitt förberedande arbete. I och med utredningen gällande styrelsens arbetsbörda kan AIK:s arbetsordning komma att ändras, men där är vi inte ännu.

 

§ 56 Rapport från styrelsemedlemmar

 

Ledamöterna går igenom vad de har arbetat med sedan senaste mötet.

 

§ 57 Rapport från Amnestyfonden

 

Andreas Bokerud rapporterar att Fonden har haft ett möte 7-8 september. Då både Fondstyrelsens och sektionsstyrelsens decembermöte hålls samtidigt, uttryckte Fondstyrelsen ett önskemål att mötas. Styrelsen tycker att det vore en god idé.

 

§ 58 Rapport internationellt

 

På grund av tidsbrist flyttas denna punkt till senare på eftermiddagen.

 

§ 59 Uppdragsgrupp gällande styrelsens arbetsbörda och kärnuppgifter

 

Uppdragsgruppens medlemmar, Gustaf Löfgren, Hanna Roberts, Ida Burlin samt Lena Ericksson (via telefon) möter styrelsen för att samla in styrelsens tankar kring deras delrapport. De föredrar inte rapporten utan öppnar upp för diskussion utifrån delrapportens slutsatser och visionsfrågor. Dock berättar de att utgångspunkten är att allt styrelsens arbete är viktigt, men vad är minst viktigt?

 

Styrelsen håller med om att den önskar vara mer visionär och kunna lägga en större del av sin tid på strategiska frågor. De är också tydliga med att den önskar vara mer involverad i de internationella frågorna och att dessa ges större utrymme. Vissa frågor som är operativa internationellt är strategiska för sektionsstyrelsen.

 

Någon menar att färre arbetstimmar är viktigt, särskilt ur rekryteringsperspektiv. Valberedningen ska ha berättat att lämpliga kandidater tackat nej att kandidera när de hör om arbetsbördan. Någon menar att frågan hänger ihop med arvodering. Om det blir en ändring i huruvida styrelsen blir arvoderad eller inte kommer det att påverka arbetsbelastningen. Då några av uppdragsgruppens medlemmar även sitter i den grupp som till årsmötet 2014 undersöker frågan om arvodering av styrelse kom även den frågan upp. Gustaf Löfgren informerar styrelsen att vad gäller arvodering har den arbetsgruppen kommit längre än vad som redovisas i denna delrapport men att det vore olämpligt att ta upp här.

 

Styrelsen lägger ungefär en sjättedel av sin tid på ”interna” arbetsmoment, såsom utvärderingar, arbete med gruppdynamik etc. Någon menar att det styrelsen kan skära ner på är dessa interna aktiviteter, lite slitningar inom styrelsen kan vara ett pris vi får betala. Flera menar dock att dessa interna aktiviteter underlättar styrelsearbetet och ökar effektiviteten.


Delrapporten lyfter frågan om operativt kontra strategiskt arbete, och bekräftar att styrelsens fokus bör vara på det strategiska arbetet, samtidigt som det inte är helt enkelt och självklart vad som är och uppfattas som ”strategiskt” inom styrelsearbetet, någonting styrelsen håller med om. Någon menar att vissa delar av styrelsearbetet behöver vara operativt på grund av att vi är en medlemsorganisation. Maria Eklund tror att tydliga ramverksdirektiv till sekretariatet skulle kunna underlätta för styrelsen att inte vara operativa i vissa frågor, exempelvis gällande årsmötet. Anderas Bokerud föreslår att undersöka hur andra organisationers process med underlagshantering ser ut, för att se om det finns inspiration att hämta.

 

Styrelsen håller med uppdragsgruppens rapport i att det råder en god stämning mellan styrelse och sekretariatet. Dock tror många att det vore värdefullt för styrelsen att årligen delta i gemensam workshop tillsammans med ledningsgruppen. Detta skulle öka förståelse för varandras roller. Ordningen med att det är generalsekreteraren som representerar sekretariatet gentemot styrelsen bör dock inte rubbas. Någon i styrelsen menar också att det vore nyttigt att träffa sekretariatspersonal oftare.

 

§ 60 Verksamhetsmöte med aktiva på distriktsnivå

 

Punkten inleds med att Anna Dahlbäck och Isabel Schoult föredrar GK:s halvårsrapport och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor. Efter detta delas deltagarna upp i smågrupper för att diskutera aktivism utifrån den kommande verksamhetsplanen. Deltagarna ges således möjlighet att påverka innehållet i planen.

 

§ 61 Möte med valberedningen

 

Tre av valberedningens ledamöter, Christine Pamp, Matilda Johansson och Stig Johnell är på plats. De presenterar sig och föredrar kort om valberedningens arbete, samt hur beslutet från årsmötet 2013 om begränsade mandatperioder påverkat valberedningens planer och tankar. Valberedningen återkommer i början av nästa år för besked från de ledamöter vars mandat går ut 2014 huruvida de är intresserade av att kandidera för omval. Utifrån vilka kompetenser styrelsen tycker sig sakna eller ser ett stort behov av inom en femårsperiod, ges styrelsen möjlighet att komma med input i valberedningens arbete:

 

 • Kompetens inom ekonomistyrning kommer att behövas, då Amnesty har såpass utmanande mål vad gäller ekonomi i framtiden.

 • Förmågan till strategiskt och långsiktigt tänkande är vitalt, särskilt då det internationella perspektivet blir allt viktigare.

 • IT-kompetens; någon som suttit i ledningsroll och implementerat IT-lösningar och vet vad IT kan och vad IT inte kan lösa.

 • Erfarenheter från andra styrelser, näringsliv etc. vore välkommet. Gärna människor som varit med i Amnesty men som varit någon annanstans under en längre tid och kan ta med sig nya erfarenheter.

 • I och med att Amnesty efter nyår kommer att få en ny generalsekreterare betonas även vikten av att styrelsen kan vara en bra arbetsgivare.

 • Mångfald är viktigt att tänka på.

 

§ 62 GK:s halvårsrapport

 

Ingen från GK deltar, då deras halvårsrapport föredrogs under verksamhetsmötet. Behandling av rapporten har påbörjats i styrelseforum men styrelsen lyfter ändå några punkter för diskussion, bland annat § 53 från årsmötet 2012, ett beslut som gällde integritet och webben där GK menar att styrelsen måste redogöra hur beslutet följts upp alternativt återkomma till årsmötet och be att beslutet rivs upp.

 

I övrigt ska GK:s direktiv ses över, i enlighet med årsmötesbeslut.

 

§ 63 Jäv

 

De ledamöter som var frånvarande vid junimöte, där ledamöterna, i enlighet med styrelsens arbetsordning, ska redogöra för de anknytningar de har till verksamhet eller personer i yrkeslivet eller ideellt som eventuellt kan innebära, eller uppfattas som, jäv redogör istället här.

 

Michael Falk: Driver PR-byrån Agera PR. Ser ingen risk för jäv.

 

Pär Sköld: Driver konsultfirman Pnyx som arbetar internationellt med demokrati- och MR-frågor. Har ett ramavtal med Sida. Bedömer att han inte är eller riskerar att bli jävig.

 

Andreas Boström: Anställd på sekretariatet, så jobbar i linje med AI:s engagemang och åtagande. Har inget annat som kan klassas som jäv.

 

Eva Strömberg: Sätter sig i samma sits som Andreas Boström.

 

§ 64 Hantering av förslag till policy om sexarbete

 

Lise Bergh föredrar ett kommande förslag från det internationella sekretariatet gällande sexarbete och hälsa och om konsultationen inom sektionen. Sekretariatet återkommer på oktobermötet med ett förslag på konsultations- och kommunikationsprocess.

 

§ 65 Uppföljning av ICM 2013

 

Punkten inleds med att ICM-delegationen redogör för sina upplevelser från ICM (internationella rådsmötet).

 

Sammantaget är huvudintrycket mycket positivt, dels blev utfallen av besluten i linje med vad årsmötet och styrelsen ville och dels arbetade delegationen bra både i förberedelserna inför och under själva ICM. Delegationen syntes och hördes, och hela rådsmötet gick lugnt och harmoniskt tillväga. Oro finns dock för demokratiaspekterna. Sofia Halth tycker att gräsrotsperspektivet måste bevaras och tror att det är Internationella styrelsen som har en annan demokratisyn, snarare än vissa andra sektioner. Hon föreslår arbete för att stärka de demokratiska strukturerna, exempelvis INC (internationella valberedningen) för att motverka den tjänstemannastyrningen hon tycker sig se i den Internationella styrelsen.

 

Styrelsen kommer att gå ut med mer information i Styrelsen informerar och möjligen även Insats och redan nu finns en intervju med Sofia Halth om ICM i Amnesty Press (nummer 3 2013). Dessutom har flera ledamöter redan fått förfrågningar om att besöka de distrikt de är kontaktpersoner för för att berätta om ICM och andra pågående internationella processer.

 

Efter detta gås besluten från ICM igenom. De allra flesta kräver ingen åtgärd av svenska sektionen, men det finns däremot ett par punkter som styrelsen anser behöver bevakas.

 

Beslut

 

att uppdra till sekretariatet att till styrelsens decembermöte ta fram ett underlag om i vilken utsträckning svenska sektionen följer Core Standards, samt vilka åtgärder som eventuell behöver vidtas,

 

att därefter uppdra till sekretariatet att ta fram en rutin på hur man löpande gör den självutvärdering (”self-assessment”) med vidhängande aktionsplan (“Action Plan”) som kommer att utarbetas av IS,

 

att uppdra till Tora Törnquist att sammanställa en bevakningslista på de beslut som styrelsen behöver bevaka framtill nästa ICM.

 

§ 66 Whistle-blowing-utbildning

 

Dan Grundin presenterar bakgrunden till Amnestys uppförandekod och att sektionen uppdragit åt Ethos International att handha Whistleblowingfunktionen för sektionens räkning. Malin Lindfors Speace, från Ethos International, håller ett utbildningspass om whistle-blowingfunktionen. Ethos International är ett företag som är rådgivare inom bland annat MR, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Whistle-blowing är en kanal för att rapportera eventuella missförhållanden inom en organisation eller ett företag och som kompletterar befintliga kanaler, vilka bör användas i första hand. Whistle-blowinganmälningar kan göras helt anonymt, och sker via Ethos system. En länk till detta kommer att placeras tydligt på Amnestys medlemssidor.

 

Även deltagarna på mötet för distriktsaktiva deltog på utbildningen.

 

§ 67 Halvårsrapport

 

Lise Bergh föredrar halvårsrapporten. Amnestys ekonomiska prognos är stabil men en utmaning som kvarstår ligger i att förstärka F2F-värvning med andra kanaler. Arbetet med att integrera kampanj och fundraising går mycket bra.


Under avsnittet ”Mänskliga rättigheter” finns en hel del röda ljus. Ett av skälen till det är att vi fortfarande lyder under mål som är svåra att mäta. Rent organisatoriskt har två avdelningschefer och en HR-ansvarig slussats in i arbetet. Lise Bergh vill också betona att sekretariatet har beredskap för att arbeta med krisarbetet i Syrien, trots att den punkten fått rött ljus.

 

Styrelsen gläds åt det nya vapenhandelsavtalet ATT.

 

När resursmålen gås igenom konstaterar Lisbeth Kohls att Amnesty passerar sina satta mål. Hon menar att det är jättebra, men lägger till som reflektion att målen möjligen var för lågt satta.

 

Andreas Bokerud undrar vad vad statusen är för det nya CRM-systemet. Dan Grundin förklarar att arbetet med ett nytt CRM-system är igång igen efter ett uppehåll på grund av personomsättning. Det kommer dock inte bli klart under 2013.

 

Karin Linkhorst lyfter frågan om Global branding. Under verksamhetsmötet framkom att det är svårt att få kontakt med människor under 30 då dessa inte alltid känner till Amnesty. Sofia Halth inflikar att hon inte var särskilt imponerad av vad som presenterades kring Global branding på ICM, däremot vill hon skicka med till sekretariatet att det finns möjligheten att inom ramen för det och för One Amnesty, positionera Amnesty i Sverige på ett spetsigare sätt.

 

Bland de generella kommentarerna från styrelsen finns att det fortfarande inte är konsekvent om gröna ljus betyder att målet är uppnått eller om aktiviteterna är fullgjorda men inte målet. Styrelsen menar också att målen fortfarande är på olika nivå, något sekretariatet är medvetna om. Vissa mål är övergripande och vissa detaljerade. Arbetet med att åtgärda detta bör införlivas i nästa plan.


Avslutningsvis tackar Pär Sköld sekretariatet för en bra rapport.

 

§ 68 Ekonomisk kvartalsrapport 2, 2013

 

Annica Blidegård föredrar årets andra ekonomiska kvartalsrapport som innehåller ekonomisk utfall till och med juni samt en prognos för helåret. Prognosen visar på något högre intäkter än budget, främst beroende på Humanfonden och testamenten. På kostnadssidan hamnar prognosen under budget och det är främst arbetet för mänskliga rättigheter som är överbudgeterat. I stället för det budgeterade nollresultatet så visar prognosen på ett överskott på drygt 3 mkr. Prognos för antalet medlemmar vid årsskiftet 2013/2014 är 101 000.


Prognosen visar på en intäktsökning jämfört med föregående år på 8% om specialprojektet, som beviljats medel från Postkodlotteriet, räknas med och 4% om dessa exkluderas. Prognosen för Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal visar på att 75% av intäkterna går till ändamålet och 21% till insamling och administration (adderas inte till 100 % på grund av överskott).

 

En kort diskussion uppstår om hur Svensk insamlingskontroll (SIK) ser på bidragen till den internationella rörelsen som idag redovisas som en ändamålskostnad. Styrelsen frågar om SIK har flaggat för några regeländringar eller om det pågår någon diskussion inom Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Lise Bergh svarar att hon inte har hört något om eventuella regeländringar och att det inte heller pågår några diskussioner inom FRII. Skulle regelverket ändras ser Maria Eklund en möjlig lösning i att ge ett ändamålsöronmärkt bidrag till IS.

 

Jeanette Irekvist undrar varför door-to-door-projektet blev inställt och om det finns andra liknande testprojekt.

 

Mikael Willborg svarar att det var en klok omprioritering till F2F då dessa projekt gått väldigt bra. Inom F2F finns just nu inga andra liknande testprojekt men däremot finns en handfull inom fundraising.

 

§ 69 Inför budget och plan 2014

 

Annica Blidegård redogör för underlaget, som, utifrån en försiktig prognos, anger sektionens intäkter för 2014 till 105 miljoner. Ett förslag på definitiv budget för 2014 kommer till decembermötet och arbetet med denna pågår. Vidare föreslår sekretariatet att kostnaderna 2014 inte ska överstiga intäkterna och att styrelsen vid detta möte fattar principbeslut om utgivningen av Amnesty Press, medlemsavgiften till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar samt avgiften till EU-föreningen.

 

Efter detta presenterar Dan Grundin strukturen för verksamhetsplan 2014-15. Då det inte kommer någon GPS för 2014-2015 kommer globala prioriteringar bestämmas av globala prioriteringar, Critical pathways, regionala strategier och sektionens egna prioriteringar enligt Svenska Amnesty 2016 samt eventuella årsmötes- och styrelsebeslut.

 

Den naturliga utgångspunkten för planen är Cocoa (Common Chart of Accounts, ett gemensamt redovisningssystem för hela Amnestyrörelsen). Ambitionen är att all verksamhet ska finnas med i planen. Planen är ett verktyg för förändring som grundar sig på en analys av nuläge och av önskat läge samt en effektredovisning. På detta sätt kan vi visa på hur sektionens pengar används samt effekterna av detta arbete, alltså hur vi faktiskt förbättrat livsvillkoren för människor runt om i världen. Det kommer också att gå att jämföra en sektion med andra. Dan Grundin visar exempel på hur en sådan plan ser ut innan Lise Bergh går igenom planens olika nivåer.

 

Styrelsen tycker att det är bra att det kommer att gå att jämföra svenska sektionens verksamhet och budgetposter med andras och ser positivt på att nivån på mål i planen höjts till att bli mer övergripande, något som styrelsen efterfrågat en längre tid.

 

Dock känner styrelsen av tidens knapphet. En ny verksamhetsplan är ett dokument som omfattar både strategiska övergripande och operativa detaljerade komponenter. För att kunna fatta beslut om planen på decembermötet måste styrelsen ges ytterligare insyn i modellen och vara med och påverka strategiska komponenter i planen. De efterfrågar ett underlag till oktobermötet, vilket tas fram i samråd med SG Grön och med följande medskick:

 • Tillväxtambition för intäkter (inklusive och exklusive specialprojekt) och antal medlemmar

 • Hur mycket som ska ges till internationella rörelsen (inklusive och exklusive specialprojekt)

 • Principerna för prioritering av MR-områden, insyn i modellen

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram ett vägvalsunderlag för plan 2014-15 till oktobermötet utifrån medskick från diskussionen på septembermötet,

 

att intäkterna 2014 tillsvidare beräknas till minst 105 mkr,


att kostnadsbudgeten 2014 inte får överstiga intäkterna och ska rymma ett extra frivilligt bidrag (AVC) till den internationella rörelsen,

 

att arbetet bedrivs enligt den föreslagna tidsplanen och sektionens verksamhetsmål,


att följande verksamheter för år 2014 godkänns: minst fyra nummer av Amnesty Press, medlemsavgiften till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar samt avgiften till EU-föreningen.

 

§ 70 Uppföljning verksamhetsmötet


Flera påpekar att mötet var bra, och utveckling och utvärdering av mötet och processen fram till mötet kommer att diskuteras mellan SG Blå och sekretariatet. Bland medskicken gällande specifikt detta möte bör underlag skickas ut tidigare så att de distriktsaktiva kan förankra dessa inom sitt distrikt innan mötet. Styrelsen menar också att det är viktigt att de medskick som verksamhetsmötet gjorde tas i beaktande i arbetet med den kommande verksamhetsplanen. Styrelsen konstaterade även att de deltagande distriktsaktiva medlemmarna var tydliga med att de uppskattar verksamhetsmötet.

 

Utöver verksamhetsmötet diskuterades här även den whistle-blowingutbildning som hölls tillsammans med de distriktsaktiva på söndagsmorgonen. Styrelsen var tveksamma om den lyckades förmedla det som var dess syfte. Den var för riktad till anställda och högre förtroendevalda (exempelvis styrelsen själv) och inte medlemmar på distrikts- eller gräsrotsnivå. Viktig att anpassa om det blir fler utbildningar i frågan.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i verksamhetsplanen 2014-2015 ta hänsyn till verksamhetsmötets rekommendationer och återrapportera till styrelse och medlemmar vilka som inkluderats,

 

att uppdra åt sekretariatet och SG Blå att sammanställa och utvärdera resultatet från verksamhetsmötet och återrapportera till styrelsen.

 

§ 71 Övriga frågor

 

- Postkodlotteriet (PKL)

 

Lise Bergh informerar om PKL och den medieuppmärksamhet som varit den senaste tiden.

 

- Grupp 39 i Uppsala


Sofia Halth informerar att det har varit dialog med gruppen och att det verkar som att styrelsen och grupp 39 kommer att få till ett möte i slutet av november.

 

Granskningskommittén överväger också att granska två av Leif Elinders kritiska punkter, från grupp 39.

 

§ 72 Inför överlämning ny generalsekreterare


Punkten inleds med att Lise Bergh kort föredrar hur sekretariatet tänkt kring Anna Lindenfors introduktion och styrelsen ges möjlighet att ställa frågor. Efter detta stängs punkten och styrelsen förde en sluten diskussion om överlämningsprocessen för ny generalsekreterare.

 

§ 73 Mötet avslutas


Mötet avslutas av Sofia Halth


Sofia Halth

Ordförande

Pär Sköld

Vice mötesordförande


Viktor Rasch

SekreterareMaria Eklund

Justerare
Förkortningar:

AI – Amnesty International

AIK – Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet

ATT – Arms Trade Treaty, Ett internationellt bindande vapenhandelsavtalet

Cocoa – Common Chart of Accounts, gemensamt redovisningssystem för hela Amnestyrörelsen

CRM-system – en mer avancerad form av medlemsdatabas

F2F – Face-to-face, Amnestys värvare

FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

GK – Granskningskommittén

GPS – Global Priority Statement, globala tvåårsplaner för hela rörelsen

GS – Generalsekreterare

GTP – Global Transition Programme, den globala förändringsagendan

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet

IB – International Board, den internationella styrelsen (tidigare IEC= International Executive Committe)

IS – Internationella Sekretariatet

ISP - International Strategic Plan, den internationella sexåriga verksamhetsplanen

MR – mänskliga rättigheter

Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på internet

PKL – Postkodlotteriet

SG – Strategigrupp