Direktiv för Granskningskommittén

Antaget av årsmötet 2014.
  • Index: ORG 93/002/2014
    • Giltig från: 11 maj 2014
    • Giltig till: Tills vidare

Bilaga: Budgetramar för Granskningskommittén

 

Granskningskommittén ska utöva tillsyn över svenska sektionen av Amnesty Internationals (nedan sektionen) och svenska Amnestyfondens verksamhet genom att:

- granska att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med stadgar, årsmötesbeslut samt övriga dokument och beslut som är styrande för verksamheten

- granska utfallet av och eventuella avvikelser från sektionens och Amnestyfondens budget, dess orsaker och de konsekvenser dessa har för verksamheten,

- granska att sektionens och Amnestyfondens verksamheter är transparenta samt

- granska att sektionens och Amnestyfondens verksamheter löpande utvärderas.

 

Granskningskommittén ska löpande rapportera om sina iakttagelser och slutsatser till respektive styrelse samt avge skriftlig rapport till årsmötet avseende det föregående verksamhetsåret.


Intern information, i enlighet med respektive styrelses regelverk, kan vid behov göras tillgänglig för Granskningskommittén. Granskningskommitténs medlemmar får inte förmedla sådan information till någon obehörig. Detta gäller även efter det att uppdraget har upphört.

  • Senast ändrad 7 december 2020 14:57 av lina.jakobsson