Motionsberedning inför årsmötet

Direktiv för uppdragsgrupp: Motionsberedning inför årsmötet


Status: Uppdragsgruppens direktiv antogs av styrelsen i ett per capsulambeslut 17 september 2013 och sekretariatets uppdrogs att snarast tillsätta gruppen den 22 september. 

Bakgrund och problembeskrivning

På årsmötet i Sunne 2013 fattades följande beslut (§ 34) om beredningen av motioner inför årsmöte:

att uppdra åt styrelsen att se över en lämplig lösning för att motioner ska kunna bearbetas mer innan årsmötet.

Sekretariatet menar att det finns två typer av åtgärder för att följa upp detta beslut. Det ena handlar om praktiska lösningar som sekretariatet kan tillhandahålla för att förhöja kvaliteten på motioner före de skickas in, i form av bättre hjälp i motionsskrivandet genom workhops, manualer m m, men också genom att lägga ut dem för diskussion på sektionens medlemsforum.

Styrelsen fattade i juni 2013 följande beslut:

att uppdra åt SG Röd att i samråd sekretariatet, till oktobermötet komma med ett förslag på hur motioner kan bearbetas mer inför årsmötet 2014.

Den andra typen av åtgärd är att skapa någon form av formaliserad instans eller process för en bearbetning av motionerna efter det att de skickats in, men före de publiceras i årsmöteshandlingarna.

Internationellt finns bland annat den Preparatory Committee (PrepCom), vars syfte är att se till att det internationella rådsmötet (ICM) genomförs så effektivt som möjligt. PrepCom har ett vidsträckt mandat, bland annat handhar man de resolutioner som kommer till det internationella rådsmötet (ICM) och hjälper sektioner att formulera dem så bra som möjligt. Det finns många tänkbara varianter på hur en sådan gmotionskommitté” skulle kunna fungera i den svenska sektionen och vilket mandat den skulle kunna ha.

Styrelsen fattade i juni 2013 följande beslut:

att uppdra åt sekretariatet att ta fram direktiv till en uppdragsgrupp som ska ta fram ett förslag på hur motioner kan bearbetas inför årsmötet för beslut per capsulam.

Syfte och formulering av uppdraget

Uppdragsgruppen ska undersöka olika möjligheter att förbättra sektionens motionsprocess genom organisatoriska förändringar, t ex någon form av motionskommitté.

Förslag som kräver stadgeändringar eller på annat sätt förutsätter beslut av årsmötet ska läggas fram så att styrelsen har tid att lyfta dem till kommande årsmöte.

Förutsättningar och avgränsningar

De rekommendationer eller förslag som uppdragsgruppen lämnar ska vara förenliga med Amnestys syn på medlemsdemokrati så som den kommer till uttryck i sektionens stadgar. Syftet är att bibehålla och, om möjligt, öka medlemmarnas deltagande och engagemang samt vilja att påverka sektionens utveckling. Föreslagna förändringar ska vara sådana som både uppmuntrar medlemmarna att motionera till årsmötet och hjälper dem att göra det på bästa sätt.

Metoder

Uppdragsgruppen bör undersöka om, och i så fall hur, andra jämförbara organisationer i Sverige löst dessa frågor och även jämföra med några andra Amnestysektioner och den internationella rörelsens PrepCom . I övrigt är det upp till uppdragsgruppen att välja arbetsmetoder.

Budget och stödfunktioner

Uppdragsruppen arbetar med den budget som finns för uppdragsgrupper innevarande år (resor, logi, möten), eventuella ytterligare resurser för 2014 hanteras inom ramen för sektionens budgetprocess.

Sammansättning

Uppdragsgruppen bör bestå av tre personer, varav en är styrelsesekreteraren. Övriga medlemmar i gruppen bör ha stor erfarenhet av motionshantering och deltagande i årsmöten och andra demokratiska processer inom Amnesty. Liknande erfarenheter från andra organisationer är ett plus.

Tidsram

Uppdragsgruppen bör komma in med en slutrapport till styrelsens februarimöte 2014 och i den mån rapporten innehåller rekommendationer eller förslag som årsmötet måste ta ställning till, formulera dessa rekommendationer eller förslag.

Kontaktperson i styrelsen

Andreas Bokerud

  • Start- och slutdatum: 30 september 2013
  • Index: ORG 91/001/2013