Möte med sektionens styrelse 25-26 september 2004 Protokoll från 1-2 september 2004PROTOKOLL NR 3/2004/2005

Möte med sektionens styrelse den 25-26 september 2004

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X, § 38-56
Ida Burlin X
Jeanette Irekvist X, mötesordförande § 50-55, § 60-62
Anja Melin X, § 44-62
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Christine Pamp X, mötesordförande § 38-49, § 56-59
Sara Ångström X
Magnus Öhman X, § 49-62
Suppleanter
Shirin Heidari X
Erik Jennische Anmält förhinder
Madelaine Seidlitz Anmält förhinder
Sekretariatet
Carl Söderbergh
Dan Grundin
Fredrik Mattsson
X
X
X, sekreterare
Övriga
Fredrik Kron X, § 57-58
Jörgen Persson X, § 56
Karolina Pontén X, § 59
Vivi Anna Steinmark X, § 59
Tony Öhrling X, § 59
Sara Korner X, § 59
David Langlet X, § 59
Maria Lindgren X, § 59
§ 38 Mötet öppnas

Christine Pamp förklarar mötet öppnat.


§ 39 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Anja Melin till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 40 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut

att utse Magnus Brattgård till ordförandereserv för nästa möte.


§ 41 Fastställande av dagordning

Christine Pamp informerar om att den tidigare stående punkten "Rapport från Amnestyfonden" inte längre kommer att finnas med på dagordningen. Anledningen är att styrelsen vill minska antalet fasta punkter för att öka flexibiliteten vid mötena. Rapportering från Amnestyfonden, Amnesty Business Group och andra verksamheter kommer framöver att ske under punkten "Rapport från styrelsemedlemmar" eller på annat sätt. Som ett led i detta har Magnus Öhman skrivit ett beslutsunderlag där han föreslår olika alternativ för hur rapportering från speciella ansvarsområden kan ske framöver, se § 51 i detta protokoll.

Fredrik Mattsson föreslår att styrelsen från och med detta protokoll inför en stående punkt i protokollet som anger datum för nästa styrelsemöte.

Vidare konstaterar styrelsen att Anja Persson numera heter Melin i efternamn.

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 42 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 5-6 juni 2004

Styrelsen konstaterar att "Gender Action Plan (GAP)" felaktigt finns med i förteckningen över "Uppdragsgrupper 2004/2005" under § 31.

Jeanette Irekvist gör ett förtydligande avseende fjärde stycket under § 24, där hon ställde en fråga om det går att minska beroendet av Humanfondens börsutveckling med hjälp av hur de disponibla delarna används.

Beslut

att med dessa justeringar lägga protokollet till handlingarna.


§ 43 Utvärdering av styrelsemötet den 5-6 juni 2004

Christine Pamp konstaterar att ledamöterna upplevde styrelsens junimöte som positivt med undantag för några sent inkomna underlag.

Beslut

att lägga utvärdering av styrelsemötet den 5-6 juni 2004 till handlingarna.


§ 44 Rapport om per capsulambeslut

Christine Pamp redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

5 juli 2004
att anta förslagen på direktiv för styrelsens kontaktperson till Amnestyfonden, kontaktperson till valberedningen och kontaktperson i ABG samt direktiven för styrelseledamöternas distriktsansvar.

15 juli 2004
att anta förslagen på direktiv för styrelsens genus-/mångfaldsansvariga, kontaktperson till ungdomsrådet samt kontaktperson för SWAV-kampanjen,
att anta förslagen på direktiv för styrelsens kontaktperson för samordnare samt för styrelsens ansvarige för IT-frågor.

20 juli 2004
att årsmötet 2005 hålls den 5-7 maj i Uppsala,
att lägga protokollet från styrelsens möte den 13-14 maj till handlingarna .

8 september 2004
att 560 tkr av Humanfondsreserven används i 2005 års budget för fundraising.

Diskussioner förs angående per capsulambeslutet från den 20 juli 2004 om datumet för årsmötet i Uppsala 2005 är korrekt.

Beslut

att bordlägga per capsulambeslutet från den 20 juli 2004 avseende fastställande av datum för årsmötet i Uppsala 2005,

att lägga övriga per capsulambeslut till handlingarna.


§ 45 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utsända rapporten med följande information.

På sekretariatet har en planeringsdag genomförts med hjälp av konsulten Barbro Mellberg där innehållet utgjordes av en presentation av handlingsplanen, verksamhet och budget för 2005, samt den interna teamorganisationen. En uppföljningsdag kommmer att äga rum i oktober.

Med anledning av övergreppen vid Abu Ghurayb-fängelset i Irak har svensk media vänt sig till sekretariatet med frågor om Amnesty har kännedom om det förekommer utbildning i tortyr inom den svenska militären. I samband med att sekretariatets pressekreterare intervjuades av tidningen Metro, felciterades hennes uttalanden grovt. Den efterföljande tidningsartikeln gjorde gällande att svenska sektionen av Amnesty påstod att det förekom utbildning i tortyr inom svensk militär, vilket inte var vad hon hade sagt. Felet påtalades varefter tidningen införde en rättelse.

Carl Söderbergh kommer i oktober att tillsammans med Madelaine Seidlitz hålla i en föreläsning om tortyr för Utlänningsnämnden.


§ 46 Rapport från Amnestyfonden

Lisa Moraeus informerar om att Maria Bexelius efterträtt Elisabeth Lundgren som Amnestyfondens kontaktperson med sektionsstyrelsen.


§ 47 Rapport från mångfald- och jämställdhetsgruppen

Lisa Moraues ger en muntlig delrapport om uppdragsgruppens pågående arbete. Bland annat har en enkät skickats ut till ca 200 av Amnestys arbetsgrupper. Responsen har varit bra, hittills har över 100 svar kommit in. Uppdragsgruppen har också nåtts av många positiva reaktioner på att dessa frågor nu tas upp i sektionen. En skriftlig rapport kommer att presenteras i samband med styrelsemötet i mars 2005.

Beslut

att godkänna den muntliga delrapporten.


§ 48 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Carl Söderbergh meddelar att han varit i kontakt med Stefan Johansson i AIK som rapporterar följande:

Amnestys internationella sekretariat har hittills producerat 4 cirkulär inför det internationella rådsmötet (ICM) 2005. Cirkulären finns att läsa i styrelsedatabasen.

Stefan Johansson har producerat sammanfattningar om åtagandet och om ESK-rättigheter. För närvarande arbetar AIK med att ta fram underlag som beskriver Amnestys framtida policy avseende militära interventioner, en fråga som sannolikt kommer att tas upp vid ICM 2005. Stefan Johansson kommer att delta vid ett internationellt möte om militära interventioner den 5-7 november. Andra frågor som blir aktuella för liknande underlag är ursprungsbefolkningars rättigheter och självbestämmande, samt reproduktiva rättigheter.

Tre medlemmar från Aktionsgruppen mot dödsstraffet (AMD), kommer att delta vid ett möte i Montreal i oktober.


§ 49 Beslut Handlingsplan 2004-2010

Sune Montán, Anja Melin och Erik Jennische uppdrogs vid styrelsens junimöte att i enlighet med årsmötesbeslut skriva om bakgrundsavsnittet i svenska sektionens handlingsplan för 2004-2010 utifrån den internationella långsiktsplanen.

Sekretariatet uppdrogs vid styrelsens junimöte att genomföra de nödvändiga redigeringarna av hela handlingsplanen för 2004-2010 förutom bakgrundsavsnittet i enlighet med vad som beslutades vid årsmötet. Dan Grundin redogör för dokumentet.

Beslut

att anta förslaget på nytt bakgrundsavsnitt av handlingsplanen för 2004-2010,

att godkänna de slutgiltiga revideringarna av hela den svenska sektionens handlingsplanen för 2004-2010.


§ 50 Fastställande av direktiv 2004/2005

- Svenska Amnestys själ

Christine Pamp och Jeanette Irekvist presenterar ett förslag på direktiv för en uppdragsgrupp som ska utreda svenska Amnestys "själ".

Flera styrelseledamöter anser att förslaget kan medföra betydande svårigheter, dels vad det gäller uppdragets komplexitet men också att utredningen kan bli kostsam. Det finns också risk för att liknande undersökningar redan har genomförts på uppdrag av tidigare styrelser.

Utifrån diskussionen föreslår styrelsen att sekretariatet i ett första steg gör en sammanställning av de undersökningar och mätningar som gjorts av medlemsorganisationen under senare år och sedan återkommer till styrelsen.

Beslut

att bordlägga uppdraget om att utreda svenska Amnestys "själ".

- Planering och utvärdering av handlingsplanen

Shirin Heidari redogör för det förslag på direktiv som hon och Erik Jennische har tagit fram. Tanken med uppdraget är att skapa ett utvärderingsinstrument som ska kunna appliceras på arbetet med sektionens handlingsplan för 2004-2010. Shirin Heidari berättar att arbetet har varit svårt och beskriver direktivet mer som ett preliminärt utkast.

Styrelsen tycker att förslaget är intressant men alltför styrande. Carl Söderbergh menar att arbetet med att hitta utvärderingsverktyg ligger rätt i tiden med tanke på hur det ser ut internationellt inom rörelsen.

Beslut

att uppdra åt Shirin Heidari och Erik Jennische att med hjälp av Sune Montán sammanställa ett nytt förslag till direktiv för planering och utvärdering av handlingsplanen 2004-2010 varefter beslut fattas per capsulam.

- Sektionens ungdomsarbete

Ida Burlin redogör för förslaget på direktiv för sektionens ungdomsarbete som är uppbyggt i två delar. Den först delen består i att utreda och klargöra undgomsrådets roll medan del två består i att utreda ungdomars roll inom den svenska sektionen.

Styrelsens tycker att underlagets första del är bra men ser svårigheter i den andra där problematiken delvis sammanfaller med den som nämns under svenska Amnestys "själ". Vidare anser flera av ledamöterna att den enkätundersökning som föreslås under metodavsnittet i underlaget, bör utgå.

Beslut

att anta den första delen i förslaget på direktiv för sektionens ungdomsarbete,

att uppdra åt Ida Burlin att omarbeta det slutliga förslaget på direktiv för sektionens ungdomsarbete varefter beslut fattas per capsulam.

- Utvärdera beredningsorganisationen

Anja Melin redogör för underlaget.

Sune Montán föreslår ett tillägg i förslaget i form av en frågeställning; "har beredningsorganisationen fungerat som en rekryteringsbas för styrelsen?" Sune Montán menar att detta var en av ursprungstankarna när sektionen förändrade beredningsorganisationen.

Dan Grundin frågar styrelsen om förändringsprocessen som inleddes 2002 kan betraktas som slutförd i och med att detta uppdrag genomförs.

Anja Melin svarar att hon ser det som en slutpunkt för den processen.

Beslut

att anta Sune Montáns följande förslag på tillägg till direktiven för beredningsorganisationen: "Har beredningsorganisationen fungerat som en rekryteringsbas för styrelsen?",

att med ovannämnda tillägg inkluderat, anta förslaget på direktiven för beredningsorganisationen.

- Styrelsens distriktsansvar

Beslut

att anta förslaget på direktiv för styrelsens distriktsansvar.


§ 51 Förslag till rapportering av speciella ansvarsområden

Magnus Öhman redogör för underlaget där han föreslår en något mer formaliserad form av rapportering från styrelseledamöternas speciella ansvarsområden. Förslaget syftar till att underlätta och förbättra informationsutbytet såväl inom styrelsen som mellan styrelsen och medlemmarna. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Beslut

att införa en regelbunden skriftlig rapportering av de speciella ansvarsområdena. Ett detaljerat förslag tas fram av Magnus Öhman i samråd med sekretariatet varvid ett slutgiltigt beslut fattas per capsulam.


§ 52 Riktlinjer för utlokaliserade tjänster vid distriktscentren i Malmö och Göteborg

Dan Grundin berättar inledningsvis om bakgrunden till hur distriktscentren i Göteborg och Malmö kom till, och går därefter igenom underlaget där uppdragsgruppen har tagit fram riktlinjer för hur tjänsterna vid distriktscentren ska fungera. I förslaget föreslås bland annat att sekretariatet ska bära det fulla arbetsgivaransvaret och arbetsledaransvaret för distriktssamordnarna, att distriktssamordnarna är en del av sekretariatets organisation och att disktriktscentrens primära syfte är att sprida information om Amnestys arbete och att öka aktivismen i distrikten Göterborg och Skåne-Blekinge.

Sektionen kommer inte att kunna finansiera verksamheten vid distriktcentret i Malmö 2005 med mindre än att distrikt Skåne-Blekinge även fortsättningsvis lämnar ett bidrag, vilket man via Lundagrupperna meddelat att man avser göra. Göteborgsdistriktet har dessutom meddelat att man inte har möjlighet att fullt ut finansiera sin del av verksamheten 2005 utan fortsatt stöd av sektionen.

Styrelsen diskuterar underlaget. Magnus Öhman efterfrågar ytterligare ett underlag som tydligare beskriver fördelar respektive nackdelar med distriktscentren för att underlätta för styrelsen att fatta beslut.

Beslut

att tills vidare anta riktlinjerna för de utlokaliserade tjänsterna som distriktssamordnare i Göteborg och Malmö,

att i arbetet med 2005 års budget fastställa de ekonomiska ramarna för verksamheten i Göteborg och Malmö inkl tjänsteutrymmet,

att uppdra åt Sune Montán och Lisa Moraeus att kontakta berörda distriktsstyrelser i Göteborg och Skåne-Blekinge.


§ 53 Rapport från Ideell Arena

Magnus Öhman inleder diskussionen med att berätta om det styrelsesymposium hos Ideell Arena som han själv och Jeanette Irekvist deltog i, där en av diskussionerna handlade om vilken funktion medlemmar har i organisationer.

Styrelsen diskuterar medlemsbegreppet.


§ 54 Möte med distriktsombuden

Styrelsen och distriktsombuden diskuterar hur läget ser ut ute i distrikten samt vilka önskemål och förväntningar som distrikten har på styrelsen.

Vidare informerar styrelsen om arbetet med det nya åtagandet. En diskussion förs sedan om åtagandet.


§ 55 Styrelsens vision och mission

Detta är en fortsättning på diskussionen som inleddes under junimötet angående vilken inriktning och vilka frågor styrelsen vill arbeta med under året. Till punkten har Christine Pamp tagit fram ett underlag som sammanfattar diskussionen från junimötet.

Christine Pamp inleder diskussionen genom att låta alla styrelseledamöter framhålla sina synpunkter.

Styrelsen enas efter en lång diskussion om två viktiga målsättningar för sitt arbete; att stärka aktivismen och att öka mångfalden. "Visionen" sammanfattas med följande ord: "Vi vill utveckla nya stimulerande arbetsmetoder och redskap för aktivism och vi vill få aktivismen inom sektionen att blomstra."

Styrelsen vill att det sker en utveckling när det gäller material och metoder för aktivister och aktivism samt att sekretariatet tar detta i beaktande under budgetprocessen för 2005.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att under 2004-2005 beakta styrelsens önskan om att utveckla bättre material och metoder för aktivisterna.


§ 56 Ekonomisk rapport för andra tertialet 2004

Jörgen Persson presenterar den ekonomiska rapporten för andra tertialet 2004. Inledningsvis informeras styrelsen om att denna rapport skiljer sig från föregående år, orsaken är insamlingsavtalet med Amnestyfonden som trädde i kraft den 1 januari 2004.

Prognosen för andra tertialet 2004 visar på ett underskott om 983 tkr, att jämföra med det budgeterade underskottet om 160 tkr.

De samlade intäkterna prognostiseras till 36 670 tkr, vilket är en ökning med 650 tkr jämfört med vad som budgeterades. Intäktsslagen Övriga insamlingsaktiviteter och Humanfonden går bättre än förväntat medan Insamlingsbrev och Testamenten går sämre.

När det gäller de samlade kostnaderna prognostiseras de att hamna på 37 653 tkr vilket är en ökning med 1 473 tkr jämfört med budget. Största budgetöverdragen görs i programmen kampanjkostnader, regional verksamhet, insamlingskostnader och personalkostnader.

Nyligen fattade styrelsen ett beslut per capsulam om att skjuta till 560 tkr i en fundraisingaktivitet som syftar till att få befintliga medlemmar att gå över till autogiro. Idéer finns också att eventuellt starta upp face-to-face-rekrytering i egen regi.

Jörgen Persson sammanfattar tertialrapporten genom att säga att det är svårt att på kort tid förbättra resultatet för 2004. Man kan hoppas att Humanfondsutdelningen blir högre än förväntat men detta intäktsslag är svårt att prognostisera. Vad som är oroande är att om prognosen för 2004 visar sig stämma innebär det betydande svårigheter för 2005 års budgetering.

Styrelsen uttrycker oro över den ekonomiska utvecklingen och ser allvarligt på de ökade kostnaderna. Diskussioner förs angående olika vägval för att råda bot på situationen; att dra ner på kostnaderna eller satsa på investeringar i form av fundraising.

Christine Pamp sammanfattar diskussionerna och konstaterar att styrelsen kommer att behöva fatta modiga beslut på oktobermötet i samband med att sekretariatet presenterar sitt förslag på budget för 2005, vilken väg man än väljer.

Beslut

att lägga rapporten för det andra tertialet 2004 till handlingarna.


§ 57 Kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor

Punkten sker tillsammans med distriktsombuden.

Fredrik Kron informerar om den pågående kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor, presenterar kampanjmaterialet samt informerar om vad som hittills gjorts och vilka aktiviteter som är på gång. Vidare informerar Fredrik Kron om att kontinuerlig information om kampanjen står att finna i Grupptrycket och på Amnestys hemsida.


§ 58 "Kampanjpaletten"

Fredrik Kron presenterar Amnestys "kampanjpalett" för styrelsen, dvs de olika metoder som finns för att bedriva kampanjarbete på. I begreppet ryms Country Action Program (CAP), globala kampanjer, MR-utbildning, Crisis Response, tematiska aktioner, samt Blixtaktioner.


§ 59 Möte med valberedningen

Tony Öhrling, sammankallande i valberedningen, inleder. Styrelseledamöterna ombeds ge sin syn på styrelsens kompetensbehov och, i den händelse ens mandatperiod upphör vid årsmötet, om man ställer upp för omval.

Christine Pamp föreslår valberedningen att kontakta frivilligledarutbildningen där det kan finnas potentiella kandidater.

När det gäller styrelsens kompetensbehov anser Magnus Öhman att det vore bra om valberedningen kunde finna en person med kunskaper inom området för ESK-rättigheter.

Jeanette Irekvist framhåller att mångfaldsaspekten är viktig att tänka på och att hon gärna skulle se fler styrelseledamöter med erfarenheter från näringslivet. Vidare förordar hon personer med kompetens inom ekonomiområdet.

Lisa Moraeus tycker att det är viktigt att styrelsen bibehåller den kompetens som nu finns om arbetet i den internationella rörelsen.

Christine Pamp ser gärna en person med managementkunskaper.

Shirin Heidari tycker att det är viktigt att få in fler personer med invandrarbakgrund.


§ 60 Övriga frågor


- Inför årsmötet 2005

Magnus Öhman informerar styrelsen om det pågående arbetet inför årsmötet i Uppsala samt om den pågående utredningen om MR-konferens som årsmötesform. En rapport från uppdragsgruppen förväntas komma inom kort.

Vidare diskuterar styrelsen det per capsulambeslut som gällde datum för årsmötet 2005 och som bordlades under § 44 i detta protokoll. Årsmötet är sedan länge planerat till Kristi Himmelfärdshelgen, frågan gäller under vilka veckodagar det ska ske.

Beslut

att upphäva det per capsulambeslut från den 20 juli 2004 som avser fastställande av datum för årsmötet i Uppsala 2005,

att uppdra åt Uppsalas distriktsstyrelse att fatta beslut angående datum för årsmöte 2005.


- Inför ICM 2005

Magnus Öhman redogör för ett diskussionsunderlag avseende planering och förberedelser inför ICM 2005, varefter diskussioner förs.

Carl Söderbergh redogör för ett underlag om besök på andra sektioners årsmöten samt går igenom ett underlag som Stefan Johansson från Amnestys Internationella Kommitté har tagit fram och som består av en förtecknig över vilka sektioner som inkommit med resolutioner inför de två senaste internationella rådsmötena. Sara Ångström rapporterar att sekretariatets anställda tycker att det är viktigt att besöken inte enbart sker hos de stora och etablerade sektionerna.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samband med budgetarbetet inför år 2005 beakta styrelsens önskemål att skicka representanter till några årsmöten utöver de nordiska sektionernas.

att uppdra åt sekretariatet och AIK att fortsätta att bevaka de frågor som väcks på internationell nivå och att göra styrelsen uppmärksam på eventuella skäl till omprioriteringar.


- Brev till styrelsen

Magnus Öhman redogör för ett brev som inkommit till styrelsen från Hans Magnusson, Indiensamordnare. Brevet innehåller en inbjudan till den svenska sektionen att gå med i Nätverket för Solidaritet med Daliter – Sverige. Styrelsen diskuterar inbjudan och ser inget hinder till att den svenska sektionen ansluter sig till nätverket.

Vidare diskuterar styrelsen ett brev som inkommit från Rolf Hertzman, Afghanistansamordnare, där han avsäger sig sitt samordnarskap.

Beslut

att den svenska sektionen av Amnesty International ansluta sig till Nätverket för Solidaritet med Daliter – Sverige.

att uppdra åt Magnus Öhman att i samråd med sekretariatet formulera ett brevsvar till Rolf Hertzman.


§ 61 Nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte är den 4 december 2004.


§ 62 Mötet avslutas

Jeanette Irekvist tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Christine Pamp Jeanette Irekvist
Mötesordförande MötesordförandeAnja Melin Fredrik Mattsson
Justerare Sekreterare