Rapport från EU-föreningens rådsmöte 20-21 maj 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2006

Till: Styrelsen
Från: Susann Olsson
Datum: 31 maj 2006

Rapport från EU-föreningens rådsmöte
Helsinki, Finland 20-21 maj 2006

Sektionsrapporter
Alla sektioner har inkommit med sina rapporter om hur man har arbetat med MR-frågor inom EU de senaste 9 åren, men eftersom flertalet av rapporterna kom in i sista stund så skickas en sammanställning ut vid ett senare tillfälle.

Budgetprognos för 2006
IS har beslutat att skänka ett högre belopp än vad som var förväntat för 2006, (från budgeterade 11,000 Euro till 38,000 Euro). Eftersom budget för 2006 redan är tagen så kommer man att använda pengarna för att täcka in de högre lönekostnader som framkommit efter det att sett över arbetsgivaravgifter och pensionsavtal enligt Belgisk lagstiftning. Därmed förväntas budgetkostnader gå jämnt upp med budgetutgifter för 2006.

Budget 2007
Budgetförslaget för 2007 som skickades ut innan rådsmötet innehöll inga bidrag från IS eftersom ett beslut om sådant bidrag inte hade tagits. Nu har man fattat beslut på IS att bidra med 37,000 Euro för 2007. Efter en livlig diskussion så valde majoriteten, 26 röster, att rösta på det utökade budgetförslaget som även täcker in en ESK-tjänst. Endast Sverige och Danmark röstade emot, dvs. 4 röster, och 10 röster avstod från att rösta. Detta innebär att svenska sektionens bidrag till EU-föreningen under 2007 kommer att bli 18% högre än bidraget för 2006. Dock svarar den nya tjänsten endast för 11% av ökningen, den övriga är uppjusteringar av ökade lönekostnader och hyra etc.

Det argument som övertygade deltagarna var att ESK-kampanjen kommer att startas inom kort, och EU är en mycket viktig agent inom dessa frågor, eftersom 75% av alla beslut som tas inom EU inkluderar olika aspekter av ESK-frågorna. Dels gäller det att se till att dessa frågor lyfts fram på agendan inom EU eftersom EU allt mer agerar som en enad röst i t.ex. FN. Om vi påverkar EU i god tid så att det budskap de lyfter fram är i linje med AI:s synpunkter så vinner vi automatiskt 25 länders röster både inom EU och i kontakten med länder utanför EU och i olika världsorgan. Det andra argumentet var att EU är så specifikt att om man inte redan tänker in detta när man tar fram kampanjer så kommer dessa att bli mindre effektiva och därmed missar man möjligheten att påverka på ett så effektivt sätt som möjligt. Om man redan inledningsvis har en speciell vinkling och expertis om EU så ökar man på EU-föreningens möjlighet att bidra till IS inom dessa frågor. Genom att redan nu tillsätta en tjänst inom detta område så anser man att man stärker upp Amnestys globala arbete inom ESK-området.

Styrelseval
Rådsmötet valde in följande personer i styrelsen:
Pietro Antonioli – Italienska sektionen (omval)
John Ward – UK sektionen (omval)
Markus Meyer – Tyska sektionen (omval)
Emma Cars – Svenska sektionen (nyval)

Tack vare ett snabbt beslut i den svenska styrelsen att nominera Emma Cars så inkom inga övriga nomineringar och därmed valdes alla nominerade in i EU-föreningens styrelse.

Enlargement Support Project
Rådsmötet beslöt att stödja det Enlargement Support Project som innebär att man fortsätter att satsa resurser på att bygga upp nya EU-länders lobbyarbete. Försöket i främst Polen har visat sig vara positivt och beslutet var inte kontroversiellt eftersom projektet redan var finansierat för 2007 utav redan budgeterade pengar. En större diskussion förväntas till nästa år då det kommer att krävas ökade resurser. Det liggande förslaget förtydligas enligt följande:
- Finansiering av projektet ska förutom redan finansierad budget även sökas från International Mobilization Trust som finansierar arbetet med att etablera Amnesty i nya länder och stärka existerande strukturer.
- Styrelsen för EU-föreningen försäkrar samarbete med den internationella rörelsen.
- Styrelsen diskuterar med IEC innan man beslutar att inkludera länder som idag inte har någon Amnesty-närvaro eftersom man dels inte vill gå emot strategiska satsningar inom Amnesty och dels känner att det inte är EU-föreningens ansvar att utveckla verksamheter i nya länder, utan IEC och IS ansvar.

A vision for Amnesty in Europe
Det fanns en stor samsyn i den bild av mänskliga rättigheter i Europa som Amnestys EU-förening beskrivit i ”AI Vision for Europe" samt i ”Europe’s human rights challenge for AI”. Rådsmötet tog följande beslut:
- Amnesty måste arbeta gemensamt och mer effektivt i Europa i enlighet med andan i de två ovan nämnda dokumenten.
- Amnestys EU-förening i samarbete med medlemssektionerna ska gemensamt utveckla en strategisk approach för arbetet med mänskliga rättigheter i och gentemot Europa, inom IECs ramverk och med hela rörelsen i åtanken.
- Rådsmötet önskar att fullt ut delta i IEC’s översyn av Amnestys arbete i och gentemot Europa, med alla inblandade aktörer.

I samma diskussion behandlades UK sektionens resolution om att öka förståelsen för hur olika sektioner arbetar med EU-frågor. Rådsmötet beslöt följande:
- Genomföra en kartläggning av hur alla AI EU-sektioner arbetar i och gentemot Europa, för att inventera det arbete som görs idag.
- Ber att IEC tar med denna inventering i sin översyn av Amnestys arbete i och gentemot Europa.
- Kartläggningen ska titta på sektionernas integrering av EU i kampanjer, program och arbete, hur man genomför lobbying gentemot EU och hur man diskuterar EU-frågor med myndigheter. Dessutom ska man titta på hur man samarbetar med andra sektioner inom EU och med EU-föreningen.
- Kartläggningen ska även ta med en förteckning över material, publikationer och dokument som har EU-anknytning.
- Dessutom önskar man inkludera en nedteckning av sektionernas ’best practice’ och ’lesson learned’.
- Man ber också att alla sektioner samarbetar i denna kartläggning och satsar de resurser som behövs för att genomföra arbetet.

Nästa rådsmöte
Nästa rådsmöte sker i Ittre, Belgien, den 12-13 maj 2007. Ett önskemål är att det mer operationella innehållet skjuts till ’Directors meeting’ som hålls dagarna innan, och att rådsmötet får ett mer strategiskt innehåll. Det fanns även en uppmaning om att sektionerna behöver diskutera hur de förhåller sig till den omstrukturering av EU-föreningen som enligt förslag från EU-föreningen kan bli aktuellt i framtiden.

För svenska sektionens räkning,

Susann Olsson
Stockholm, 29/5 2006