Möte med sektionens styrelse den 3-4 juni 2006 Protokoll från 1-2 juni 2006PROTOKOLL NR 2/2006/2007

Möte med sektionens styrelse den 3-4 juni 2006

Ledamöter Närvarande
Ida Burlin X
Johan Bäck X, mötesordförande § 27-35
Shirin Heidari X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Christine Pamp X, mötesordförande § 11-26, § 35-39
Jörgen Qwist X
Madelaine Seidlitz X
Åsa Vinge X
Suppleanter
Anna Nilsdotter X
Sofia Karlsson X
Andrea Bodekull X
Sekretariatet
Carl Söderbergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X, sekreterare
§ 11 Mötet öppnas

Wille Samuelsson, Amnestymedlem och frivillig vid sekretariatet hälsar styrelsen välkommen till Gustavsberg.

Christine Pamp förklarar mötet öppnat.


§ 12 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Sofia Karlsson till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 13 Val av vice mötesordförande till nästa möte

Beslut

att utse Jörgen Qwist till vice mötesordförande för nästa möte.


§ 14 Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 15 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 20 april 2006

Styrelsen går igenom protokollet från aprilmötet.

Ida Burlin påpekar ett fel i närvarolistan beträffande henne själv. Hon deltog endast under § 161-168 och inte vid hela mötet vilket protokollet gör gällande.

En felaktighet finns i första stycket under § 151. Det protokoll som avses i det första stycket ska vara från styrelsens marsmöte, inte decembermöte.

Johan Bäck föreslår ett förtydligande i det sista stycket under § 154. Det bör framgå att diskussionen utgår från den genomgång som sekretariatet genomfört av vilande grupper.

Lisa Moraeus föreslår att den nuvarande lydelsen avseende den tionde strecksatsen under § 159 under rubriken 'Har fungerat mindre bra i styrelsearbetet', stryks, och ersätts med följande lydelse: "ibland finns det en könsbaserad obalans i diskussionerna".

Under § 161 vill Carl Söderbergh se ett förtydligande i tredje stycket under rubriken 'EU-föreningens budget för 2007' enligt följande: "Carl Söderbergh informerar om att den svenska sektionen tidigare i ett remissvar uttryckt tveksamhet kring EU-föreningens önskan om en ny tjänst för att bli mer involverad i ESK-arbetet.

Jörgen Qwist förslår att den sista meningen i andra stycket under § 162 ändras enligt följande: "Vidare föreslår Jörgen Qwist att styrelsen i samband med att man vid junimötet går igenom arbetsordningen, samtidigt utser vem som ska ansvara för respektive etappmå l . förtydligar ansvarsfödelningen för att nå etappmålen.

Beslut

att med dessa ändringar förklara protokollet justerat och lägga det till handlingarna.


§ 16 Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 22 april 2006

Styrelsen går igenom protokollet från det konstituerande mötet.

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 17 Utvärdering av styrelsemötet den 20 april 2006

Christine Pamp går kort igenom sammanställningen från styrelsens aprilmöte och konstaterar att omdömena över lag är bra men att ledamöterna måste börja ta ett större eget ansvar för att förbättra arbetet i styrelseforumet.


§ 18 Rapport om per capsulambeslut

Christine Pamp redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

17 maj 2006
att anta förslaget till distriktsansvar för styrelseåret 2006-2007.


§ 19 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den tidigare utsända rapporten:

Amnestys årsrapport presenterades förra veckan och resulterade i hela 125 pressklipp vilket är ett internt rekord. Presskonferensen var välbesökt.

Carl Söderbergh planerar ett besök hos Syriens ambassad med anledning av gripandet av Fateh Jamus, en f.d samvetsgfånge som tidigare suttit fängslad 18 år i Syrien. Fateh Jamus deltog vid flyktingkonferensen i Göteborg i april och greps den 1 maj på flygplatsen i Damaskus av den statliga säkerhetstjänsten.

Under de sex senaste veckorna har det genomförts sex ambassadbesök vilket är betydligt mer än normalt. I vanliga fall brukar den svenska sektionen genomföra cirka fyra besök under ett år.


§ 20 Rapport från EU-föreningens årsmöte

Christine Pamp går igenom Susann Olssons rapport. Styrelsen tackar Susann Olsson för en snabbt utförd och välskriven rapport.


§ 21 Rapport från Amnestyfonden

Åsa Vinge har ingenting nytt att rapportera men aviserar att hon inom kort kommer att lägga in en rapport om Amnestyfonden på Styrelsens hörna. Christine Pamp föreslår att styrelsen beslutar när man vill bjuda in Amnestyfonden samt uppdrar åt en strategigrupp att sätta samman ett förslag på ett schema för träffar med specialgrupper i samband med styrelsens möten.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att under augusti inkomma till styrelseforumet med ett förslag på schema för när styrelsen ska träffa specialgrupper i samband med styrelsemöten.


§ 22 Utvärdering av årsmötet

Fredrik Mattsson informerar om att uppdragsgruppen som har till uppgift att se över årsmötets innehåll och form inte har hunnit inkomma med slutrapport till detta möte. Tills vidare har de sammanställt en sammanfattning baserad på enkätsvaren för frågorna 12-18 i utvärderingsblanketten som delades ut till årsmötesdeltagarna. Resten av enkätsvaren (frågorna 1-11, 19-22) har sammanställts av årsmötesarrangörerna.

Styrelsen diskuterar utvärderingen samt bidrar med sina egna reflektioner. Nedan följer några av styrelsens kommentarer:

- Kul att folk gillade formen
- Positivt att många besökte årsmötessajten
- Skulle vilja veta vad de 13% som inte gillade årsmötessajten hade för invändingar, framgick inte
- Kul att upplägget med diskussionstorg för rapportpunkterna och gruppdiskussioner kring abortfrågan gillades
- Intressant att de flesta tyckte att det var bra eller mycket bra att förlägga årsmötet till en (1) dag
- Den viktigaste skillnaden var den kraftiga ökningen av deltagarantalet, som ökade med nästan 50%
- Att årsmötet förlades till Göteborg bidrog nog till ökningen av deltagarantalet
- April är en bättre årsmötesmånad än maj
- Absurt många boendealternativ i kallelsen
- Fantastisk Amnestyfest på lördag kväll
- Storstäder fungerar
- Svårt att hålla kommande årsmöten endast under två dagar pga restid
- Införandet av diskussionstorg var positivt - bra dialog med medlemmarna

Jörgen Qwist undrar om beslutet att förlägga MR-konferensen till en vardag (fredag) påverkade medias bevakning av arrangemanget. Carl Söderbergh svarar att detta är svårt att veta, men att valet av dag nog spelade en viktig roll för att få bra medverkande till konferensen.

Dan Grundin funderar kring orsakerna till att detta årsmöte blev så välbesökt, ifall beslutet om att flytta fram årets årsmöte till april istället för maj kan ha varit en bidragande orsak.

Lisa Moraeus föreslår att alla årsmötesrelaterade frågor framöver bör ingå i strategigrupp 2 arbetsuppgifter.

Lisa Moraeus hänvisar till den tidigare delrapporten från uppdragsgruppen som ska se över årsmötets innehåll och form där gruppen framhöll vikten av mer demokratin, mer nätverk och mer MR i samband med årsmötena. Styrelsen tycker sig i och med årets årsmöte redan nu märka att positiva saker har skett på dessa områden, mycket tack vare uppdragsgruppens ambitioner att förbättra årsmötesformerna.

Jörgen Qwist tycker avslutningsvis att det är fantastiskt att 99% av deltagarna på årsmötet vill komma tillbaka igen nästa år vilket redovisas i sammanställningen.


§ 23 Inför årsmötet 2007

Dan Grundin informerar om att det ännu inte är klart med tid och plats för årsmötet 2007 och att sekretariatet arbetar med detta.


§ 24 Uppföljning av abortfrågan

Styrelsen diskuterar hur Christine Pamp och Stefan Johansson bör förhålla sig vid Chairs Forum om det blir en jämn diskussion kring de olika alternativen i abortfrågan. Styrelsen enas om att de i samband med att de i enlighet med årsmötets rekommendationer företräder alternativ 1a, 1b, samt 1c (se ORG 51/001/2006 § 23), samtidigt framhåller att omröstningen vid årsmötet när det gällde alternativ 1b var jämn. 101 personer röstade för alternativet och 94 röstade emot.

Vidare diskuteras huruvida diskussionssajten om abortfrågan på den interna hemsidan ska vara kvar eller inte, frågan kommer sannolikt att aktualiseras igen inför årsmötet och det internationella rådsmötet 2007. Ida Burlin föreslår att sajten behålls som den är och uppdateras allt eftersom ny information inkommer internationellt.

Beslut

att uppdra åt Ida Burlin och Shirin Heidari att ansvara för diskussionssajten om abortfrågan.


§ 25 Granskningskommitténs rekommendationer

Styrelsen går igenom de tre rekommendationer som Granskningskommittén presenterade i sin rapport i samband med årsmötet:

1. Styrelse och sekretariat måste bevaka att vår kostnadsfördelning och sättet att redovisa den är enligt SFIs normer och tillse att Amnesty inte riskerar att ånyo utsättas för kritik som gör att allmänhetens tillit till Amnesty äventyras.

2. Det är inte acceptabelt att en stor andel av grupperna underlåter att betala gruppavgift till sektionen, trots att avgiften reducerats kraftigt. Även om avgiftens ekonomiska betydelse är marginell, är det en solidaritetshandling att betala avgiften. Styrelsen bör finna sätt att ändra på förhållandet.

3. Styrelsen bör se nedläggningen av Skaraborgsdistriktet som ett illavarslande tecken och prioritera arbetet med att öka aktivismen. Det är viktigt att den nu framlagda strategiplanen omsätts i verklig handling.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att presentera ett förslag på svar till Granskningskommittén i styrelseforumet senast den 30 juni varefter beslut fattas per capsulam.


§ 26 Inför det internationella rådsmötet (ICM) 2007

Christine Pamp redogör kort för förslaget till kalendarium för styrelsens förberedelser inför ICM 2007.

Beslut

att anta förslaget på kalendarium för planering inför ICM 2007.


§ 27 Arbetsordning för styrelsen

Christine Pamp informerar om att arbetsordning regelmässigt ska ses över två gånger per år, vid styrelsens juni- respektive januarimöten.

Styrelsen går igenom arbetsordningen och genomför följande ändringar:

2. Styrelsen

Beslut

att den sista meningen under paragraf 2 ges följande lydelse:

"...Styrelsen har också en roll som sekretariatets arbetsgivare . , se även "4. Generalsekreteraren ."

6. Arbetsbeskrivningar för styrelsen

Beslut

att den första strecksatsen under paragraf 6 ges följande lydelse:

"Styrelsens ordförande
- leder styrelsens arbete ; och samråder därvid med vice ordförande; ",

att den andra strecksatsen under avsnittet " Styrelsens kassör" avseende paragraf 6 ges följande lydelse:

"- håller regelbunden kontakt med kontorschefen och /eller ekonomiansvarig på sekretariatet;",

att den första strecksatsen under avsnittet " Styrelsens ledamöter och suppleanter " avseende paragraf 6 ges följande lydelse:

"- tar del av denna arbetsordning och bidrar till att styrelsen kan uppfylla de krav den ställer på sig själv. Speciellt måste ska varje ledamot bidra till att styrelsen arbetar med relevanta, långsiktiga strategiska och principiella frågor;".

7. Sektionens talespersoner

Beslut

att det tredje stycket under paragraf 7 ges följande lydelse:

"Utgående officiellt sektions material såsom skrivelser, pressmeddelanden, annonser och foldrar skall godkännas av generalsekreteraren såvida de inte kommer från styrelsen."

9. Befattningsbeskrivningar för sekretariatet

Beslut

att den första meningen under paragraf 9 ges följande lydelse:

"Styrelsen upprättar befattningsbeskrivning för generalsekreterare och kontorschef ."

10. Sekretariatets rapportering och ekonomiska styrning

Beslut

att det första stycket under paragraf 10 ges följande lydelse:

" Åtta Fjorton dagar före ordinarie styrelsemöte skall kontorschefen tillställa styrelsen aktuell ekonomisk redovisning och en rapport om sekretariatets verksamhet.

11. Relationen styrelse-sekretariat - normalt

Lisa Moraeus föreslår att denna paragraf stryks. Den efterföljande paragraf 12 fyller däremot en viktig funktion men behöver ses över vid tillfälle.

Beslut

att paragraf 11 i arbetsordningen för styrelsen stryks.

16. Ordinarie styrelsemöten

Beslut

att det första stycket under paragraf 16 ges följande lydelse:

"Ordförande sammankallar normalt till ordinarie styrelsemöte enligt kalendarium som antas på konstituerande möte. Sekretariatet ansvarar för att kallelse med tid och plats skickas ut nio fjorton dagar före mötet."

19. Styrelsens dagordning och slutlig beredning inför styrelsemöten

Beslut

att paragraf 19 ges följande lydelse:

"Styrelsen utser mötesordförande (normalt ordförande eller vice ordförande) och ordförandereserv vice mötesordförande för styrelsemöten ett styrelsemöte i förväg. Utsedd mötesordförande ansvarar i samråd med ordförande, generalsekreterare och kontorschef för att förslag till dagordning upprättas för kommande styrelsemöte.

Ett arbetsmöte sammanträder per telefon före ordinarie styrelsemöte. I arbetsmötet ingår ordförande, ordförandereserv vice mötesordförande , generalsekreteraren, kontorschefen samt styrelsesekreteraren. Arbetsmötets enda uppgift är att kvalitetssäkra underlag inför styrelsemötet. Arbetsmötet protokollförs ej men ska dokumenteras i någon form.

Officiellt förslag till dagordning fastställs av ordförande och generalsekreterare senast nio fjorton dagar före styrelsemöte. Samtliga underlag skall föreligga mötesordförande och ordförandereserven vice mötesordförande senast fjorton dagar före styrelsemötet.

Styrelsen kan göra undantag från dessa tidsfrister och är då medveten om de problem det innebär för beslutskvaliteten. Inför första styrelsemötet efter årsmötet kan man ofta vara tvungen att göra några sådana undantag."

21. Styrelsens kommunikation och information

Beslut

att den sista strecksatsen under paragraf 21, "- weekly mailing från internationella sekretariatet.", stryks.

22. Uppdragsgrupper

Beslut

att det tredje stycket under paragraf 22 ges följande lydelse:

"För varje uppdrag utser styrelsen en kontaktperson inom styrelsen. Efter att styrelsen har formulerat direktiv för uppdragsgruppen, ges sekretariatet i uppgift att föreslå gruppens sammansättning. Varje uppdrag skall ha ges en projektbeskrivning ett direktiv innehållandes:"

25. Styrelsens arbete mellan styrelsemöten - beslut per capsulam

Beslut

att den fjärde strecksatsen under paragraf 25 ges följande lydelse:

"- av principiell vikt när styrelsen redan behandlat beslutsunderlaget på styrelsemöte eller när frågan är brådskande kan styrelsen fatta beslut per capsulam med hjälp av styrelsens forum. Efter en diskussion i styrelsens forum eller på styrelsemöte föreslår ordförande ett beslut och ledamöterna avger sina röster på samma sätt. Beslut är fattat då alla ledamöter avgivit sina röster eller senast efter sju dagar när en majoritet har uppnåtts i frågan . Stadgarnas punkter 9.5 och 9.6 gäller även för beslut fattade per capsulam . Sekretariatet upprätthåller dokumentation över på detta sätt fattade beslut. Om en ledamot motsätter sig att en fråga behandlas per capsulam eller om tre ledamöter anmält tillfälligt eller permanent förhinder att deltaga i styrelsens löpande arbete flyttas frågan till styrelse. Denna form av elektronisk per capsulam är den enda form av per capsulam som styrelsen använder."

29. Utvecklingssamtal med generalsekreteraren

Beslut

att den sista meningen i det första stycket under paragraf 29 ges följande lydelse:

"Före samtalet skall de i förtroliga samtal inhämta kontorschefens och teamsamordnarnas syn på generalsekreterarens ledning av sekretariatet."

Avslutningsvis enas styrelsen om att övriga förslag till ändringar i arbetsordningen för styrelsen ska beredas och presenteras i samband med styrelsens januarimöte 2007. Jörgen Qwist föreslår att styrelsen i samband med det kontaktar en jurist för att se över arbetsordningen.

Sofia Karlsson tycker att det är viktigt för dem som kommer att se över arbetsordningen inför januarimötet, att få kännedom om vilka punkter i arbetsordningen som baseras på årsmötesbeslut.

Beslut

att indexeringen i arbetsordningen för styrelsen görs om utifrån att paragraf 11 nu strukits så att paragraf 12 ändras till paragraf 11, osv,

att övriga förslag på ändringar i arbetsordningen för styrelsen ska beredas och presenteras i samband med styrelsens januarimöte 2007,

att uppdra åt Christine Pamp tillsammans med strategigrupp 3 inkomma till januarimötet 2007 med ett förslag på reviderad arbetsordning för styrelsen.


§ 28 Ansvarsfördelning inom styrelsen 2006–2007

Lisa Moraeus föreslår att ansvarsområdet "årsmötet" läggs till strategigrupp 2.

Styrelsen går därefter igenom förslaget till ansvarsfördelningen inom styrelsen där styrelsen föreslås arbeta i tre strategigrupper enligt följande, där understruket namn utgör sammankallande:

Strategigrupp 1. Kommunikation
Medlemmar: Ida Burlin , Johan Bäck, Lisa Moraeus och Madeleine Seidlitz
Övriga ansvarsområden:
- Interna hemsidan/styrelsens forum
- Förberedelser inför det internationella rådsmötet 2007 (i samarbete med sektionens ordförande)
- Styrelseutbildning
- Organisationsdialogen
- Överlämning och introduktion
- Samordning EU-föreningen

Strategigrupp 2. Aktivism & Organisation
Medlemmar: Shirin Heidari , Sofia Karlsson, Sune Montán, Andrea Bodekull
Övriga ansvarsområden:
- Kontaktperson för samordnare
- Kontaktperson för specialgrupper
- Kontaktperson för ungdomsrådet
- Kontaktperson för valberedningen
- Övergripande distriktsansvar
- Årsmötet

Strategigrupp 3. Växa med mångfald och aktivism
Medlemmar: Anna Nilsdotter, Jörgen Qvist, Åsa Vinge
Övriga ansvarsområden:
- Öka distriktens förståelse för och inflytande i budgetprocessen
- Förberedelser inför Budgetmötet
- Kontaktperson för Amnestyfonden
- Kontaktperson för Granskningskommittén
- Mångfalds- och jämställdhetsansvar
- Samordning ABG

Beslut

att besluta att styrelsen under arbetsåret 2006–2007 arbetar i tre strategigrupper,

att anta förslaget på strategigrupper enligt förslaget,

att uppdra åt strategigrupp 3 att senast den 30 juni inkomma i styrelseforumet med ett förslag på ämnet för organisationsdialogen under hösten 2006,

att uppdra åt strategigrupp 3 att inom sig utse styrelsens kontaktperson i ABG 2007–2008,

att utse Susann Olsson till styrelsens kontaktperson i EU-föreningen 2006–2007,

att uppdra åt Lisa Moraeus, Anna Nilsdotter och Sofia Karlsson att till styrelsens möte i september 2006 förbereda en diskussion om hur styrelsen går vidare med arbetet att öka mångfalden i sektionen.


§ 29 Utlokaliserade styrelsemöten ("visionsmöten")

Av tradition utlokaliseras styrelsens januarimöten till olika distrikt. Eftersom deltagarantalet har varit lågt under senare år i samband med mötena, uppdrogs Johan Bäck vid styrelsens marsmöte 2006 att till junimötet förbereda ett diskussionsunderlag om "visionsmötenas" framtid. Åsa Vinge har under perioden inkommit i styrelseforumet med ett förslag i frågan som består i att styrelsen istället låter distrikten bjuda in styrelsen för att diskutera visioner. Det arrangerande distriktet får bestämma vad som ska avhandlas och ansvara för diskussionsunderlaget.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att kontakta distrikten för att informera om möjligheten att bjuda in styrelsen för "visionsmöte".


§ 30 Styrelseledamöternas distriktsansvar

Styrelsen går igenom förslaget till direktiv och fördelning av styrelseledamöternas distriktsansvar som antogs av styrelsen per capsulam den 17 maj 2006.

Andrea Bodekull framför en synpunkt från de sekretariatsanställda om att det är viktigt för distrikten att känna till vem som är ansvarig för just deras distrikt och att ledamöterna tar ansvar för att kontakten hålls levande. Christine Pamp tycker att det är bra om ledamöterna inför styrelsemötena kontaktar "sitt" distrikt för att kort redogöra för exempelvis tre viktiga frågor som kommer att tas upp samt kontaktar distriktet efteråt och återrapporterar vad som beslutades.

Förslag på distriktsansvar i styrelsen 2006–2007:

Södra Norrland och Västerbotten Ida Burlin
Skaraborg och Norrbotten Sofia Karlsson
Gotland och Halland Johan Bäck
Östergötland/Sö Sörmland och Mälardalen Jörgen Qwist
Gästrikland/Dalarna och Uppsala Åsa Vinge
Göteborg och Jönköping Shirin Heidari
Kalmar/Kronoberg och Älvsborg/Bohuslän Sune Montán
Skåne/Blekinge och Örebro Lisa Moraeus (Christine Pamp)
Värmland/Dalsland och Stockholm Anna Nilsdotter


§ 31 Uppdrag under året

Carl Söderbergh berättar att uppdragsgruppen som ska utarbeta förslag till riktlinjer för en intern klagomålshantering och ombudsman avseende diskriminering och kränkning nu är sammansatt och består av Natalie Glotz Stade, Linus Kyrklund och Kerstin Sundman. Gruppen ser sig emellertid tvungna att begära uppskov av styrelsen när det gäller datum för inlämnandet av sitt förslag, från tidigare sagda septembermöte 2006 till decembermötet 2006. Detta eftersom en i gruppen först måste avsluta ett annat pågående uppdrag.

Styrelsens diskussion om kommande uppdrag får avbrytas på grund av tidsbrist.

Beslut

att ändra inlämningsdatum från septembermötet 2006 till decembermötet 2006 för när uppdragsgruppen ska inkomma till styrelsen med förslag avseende riktlinjer för en intern klagomålshantering och ombudsman avseende diskriminering och kränkning,

att bordlägga kommande styrelseuppdrag till nästföljande dag, se § 36 i detta protokoll.


§ 32 Brev till styrelsen

Granskningskommittén har inkommit till styrelsen med ett förslag på en ändring i styrelsens arbetsordning. Styrelsen konstaterar att brevet inkommit alltför sent för att styrelsen ska ha möjlighet att kunna fatta beslut vid detta möte.

Beslut

att bordlägga Granskningskommitténs förslag till ändring i styrelsens arbetsordning till januarimötet 2007 då den återigen ska ses över.


§ 33 Styrelsens vision och mission

Lisa Moraeus presenterar förslaget till styrelsens vision och mission för verksamhetsåret 2006/2007:

"Vi ska fortsätta att växa genom aktivism och mångfald
Vi ska lägga grunden för en inkluderande och flexibel organisation genom att:
-lyssna
-leda
och
-våga"

Beslut

att anta förslaget till styrelsens vision och mission för 2006/2007.


§ 34 Etappmål 2006-2008

Sune Montán informerar om att förslaget "Målstyrning och etappmål 2007-2008" nu är reviderat utifrån diskussionen som fördes vid styrelsens aprilmöte 2006. Till punkten hör också ett underlag där sekretariatet har sammanställt sina synpunkter på förslaget.

Sune Montán redogör för de korrigeringar som gjorts sedan marsmötet, där hänsyn bl a har tagits till den informella "omröstning" som genomfördes kring vilka områden styrelsen särskilt vill se prioriterade under perioden 2007-2008.

Johan Bäck ger ordet till sekretariatet för synpunkter på förslaget.

Carl Söderbergh går igenom sekretariatets synpunkter där resonemanget har utgått från tre olika nivåer; språklig karaktär, den internationella utvecklingen inom Amnesty, samt synpunkter av principiell karaktär. Carl Söderbergh informerar om att sekretariatet inför septembermötet kommer att inkomma med ett förslag för målstyrningsbilaga, dvs hur etappmålen kontinuerligt ska kunna mätas och följas upp.

Lisa Moraeus uttrycker farhågor över hur mångfaldsbegreppet hanteras i förslaget och pekar på de konsekvenser som kan uppstå ifall inte detta görs på ett varsamt sätt, att det då finns en risk att Amnesty hamnar i "kategoriseringsfällan".

Diskussion sker därefter i smågrupper.

Vid återsamlingen går styrelsen igenom punkt för punkt med både etappmålsgruppens förslag samt sekretariatets sammanställda synpunkter framför sig. Nedan redogörs kort för diskussionen:

-I det andra stycket under rubriken "Förslag till målstyrningsmodell i svenska sektionen" står följande mening att läsa i texten: "Samtidigt ser vi på Amnesty som en gräsrotsorganisation där många medlemmar och en stark aktivism är självändamål." Att detta skulle vara ett självändamål vänder sig flera ledamöter emot.

-På punkten 5.1.6 vill styrelsen se en justering av den av sekretariatet föreslagna ändringen. Punkten ska ges följande lydelse: "Under perioden ska vi följa vara drivande i den internationella utvecklingen kring arbetet för enskilda individer och utreda i syfte att öka möjligheterna för aktivisterna i svenska sektionen att arbeta långsiktigt för enskilda individer i ökad omfattning.

-Dan Grundin lämnar en sakupplysning angående punkt 5.5, att kampanjerna som omnämns i texten ska benämnas "globala", inte "internationella".

-Styrelsen konstaterar att efterfrågade synpunkter från Amnesty Business Group angående lydelsen för punkt 5.6 ännu ej inkommit.

-Punkt 5.7.4. ska ges följande lydelse och placeras först under 5.7, innan underpunkterna: "Våra aktiviteter ska genomföras med ett mångfaldsperspektiv enligt de delmål som styrelsen antagit i vår sektionens antagna mångfalspolicy."

-När det gäller punkten 5.8 konstaterar styrelsen att denna fortfarande hänger lite grann i luften. En diskussion kan tas först efter det att sekretariatet har inkommit till styrelsen med förslaget till målstyrningsbilaga i samband med septembermötet. Angående 5.8.3. villl styrelsen, även om denna punkt inte går att mäta på det sätt som avses i etappmålsgruppens förslag, att aktivismen ska öka i proportion till ökningen av antalet medlemmar.

-Styrelsen vill inrätta en ny punkt, 5.8.5, som ges samma lydelse som 5.7.4. Detta för att tydliggöra mångfaldsaspekten.

-Strategigrupp 2 har inkommit vid sittande bord med ett sent förslag till en ny punkt som ska ingå i etappmålen, "5.9", och som avser sektionens internationella roll. Detta område har efter diskussion i styrelseforumet återigen aktualiserats. Styrelsen är nöjda med förslaget förutom punkt 5.9.3. som stryks.

Beslut

att mot bakgrund av ovannämnda diskussion i stort anta etappmålen för 2007-2008 samt att uppdra åt etappmålsgruppen att utföra revideringarna.

Styrelsen kommer att återkomma till vissa delar av etappmålen samt till målstyrningsbilagan vid septembermötet 2006.


§ 35 Budget 2006 och 2007

Styrelsen fick under fredagens utbildningsdag på sekretariatet en redogörelse av Jörgen Persson, ekonomiansvarig vid sekretariatet, angående budgeten för 2006 och 2007.

- Tertialrapport t o m april 2006

Dan Grundin sammanfattar Jörgen Perssons tidigare redogörelse för årets första tertialrapport.

När det gäller intäkterna för perioden uppgår de till 16 568 tkr, att jämföra med fjolårets resultat 14 117 tkr. Detta innebär en intäktsökning med 2 451 tkr jämfört med samma period förra året. Orsaken till ökningen beror till stor del på den gynnsamma börsutvecklingen vilket medför att intäktsslaget Humanfonden, vilket medvetet budgeteras lågt, ökat.

Kostnaderna för tertialet uppgår till 14 634 tkr att jämföra med 13 784 tkr för samma period föregående år.

Prognosen visar på ett överskott om 2 824 tkr att jämföra med ett budgeterat underskott om 702 tkr. Intäkterna beräknas bli 49 172 tkr (45 025 tkr enligt budget) och kostnaderna 46 348 tkr (45 727 tkr).

Styrelsen uttrycker stor glädje över den ekonomiska prognosen.

- Beslut om disponibla delar 2006

Sekretariatet bedömer med tanke på den positiva prognosen att det inte finns någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.

Beslut

att juni månads disponibla del i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.

- Direktiv för budgetarbetet 2007

Christine Pamp föreslår inledningsvis att alla ledamöter i tur och ordning uttrycker två önskemål på områden som särskilt ska beaktas i budgetförslaget för 2007. Jörgen Qwist påpekar att områdena bör överensstämma med etappmålen för 2007-2008.

När alla ledamöter uttryckt sina synpunkter framgår det klart att det är två etappmål som särskilt prioriteras bland ledamöterna; "5.3 Skydda flyktingars rättigheter" samt "5.7 Ett aktivt och synligt Amnesty med mångfald". Stor enighet märks även i valet i att inte använda Humanfondsreserven i detta skede. Det har under lång tid varit ett hårt tryck på sekretariatets flyktingavdelning och därför vill styrelsen se konkreta insatser i form av personella förstärkningar på flyktingavdelningen i sekretariatets förslag till budget för 2007. Det andra prioriterade området, "Ett aktivt och synligt Amnesty med mångfald", vill styrelsen se konkretiserat i form av ett nytt distriktscenter.

Carl Söderbergh vill informera om några områden som kommer att kräva kostnadsutrymme i budgeten för 2007; bidrag till EU-kontoret, Amnestyakademin, förberedelser inför ESK-kampanjen samt resurser i samband med rekryteringen av ny generalsekreterare. Carl Söderbergh vill utöver detta också nämna att lobbyområdet på senare tid har utvecklats positivt och skulle behöva extra resurser. Vidare pågår för närvarande en mejlväxling med Irene Kahn angående "Work at Individuals at Risk", ett sk "Major Project" som den svenska sektionen är intresserat av att delta i.

Jörgen Qwist efterfrågar en tydlig koppling mellan budget och etappmålen i förslaget till budget för 2007 som sekretariatet ska presentera vid styrelsens oktobermöte.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i förslaget till budget 2007 göra tydliga förstärkningar på flyktingavdelningen samt att budgetera för ett nytt distriktscenter,

att budgeten i första hand skall vara balanserad,

att budgeten tills vidare skall omsluta omkring 50,8 Mkr,

att arbetet bedrivs enligt den föreslagna tidsplanen och sektionens etappmål,

att verksamheter för år 2007 enligt bilaga 2 godkänns.


§ 36 Kommande uppdrag 2006/2007

På grund av tidsbrist kommer styrelsen att fortsätta att diskutera kommande uppdrag i styrelseforumet. Lisa Moraeus presenterar ett förslag på olika uppdragsrubriker och vilka strategigrupper som tills vidare äger frågan.

Styrelsen enas om att beslut angående nedanstående förslag till uppdrag ska vara fattade senast till styrelsens septembermöte 2006.

Amnestys struktur/aktivism

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att ansvara för att en diskussion inleds i styrelseforumet,

"Tillväxt 90.000"

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att ansvara för att en diskussion inleds i styrelseforumet.

Internationella kontaktytor

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att ansvara för att en diskussion inleds i styrelseforumet.

Hur ge aktivisterna initiativet?

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att ansvara för att en diskussion inleds i styrelseforumet.


§ 37 Arbetsgivarfrågor

Styrelsen går igenom förslaget till process för rekrytering av ny generalsekreterare. Gruppen som ska förbereda rekryteringen föreslås bestå av Carl Söderbergh, Christine Pamp och Jeanette Irekvist och ska inkomma med ett slutgiltigt förslag på rekryteringsprocess till styrelsen i september 2006.

Beslut

att anta förslaget till direktiv samt sammansättning av gruppen för uppdraget att föreslå en process för rekrytering av ny generalsekreterare för svenska sektionen av Amnesty International.


§ 38 Brev till styrelsen

Christine Pamp informerar om ett brev som inkommit från Skåne-Blekinges distriktsstyrelse angående den nyligen inledda face-to-face-rekryteringen i Malmö. Distriktet uttrycker frustration för att det inte informerats tillräckligt i förväg.

I den efterföljande diskussionen anser Christine Pamp att det är viktigt att styrelsen signalerar till distriktet att styrelsen har fattat beslut om face-to-face-rekryteringen och att handläggarna vid sekretariatet har skött detta korrekt. Problemet tycks vara att informationen som delgivits distriktet tidigare inte förts vidare till nya ledamöter i distriktsstyrelsen.

Beslut

att uppdra åt Christine Pamp och Lisa Moraeus att utifrån styrelsens diskussion formulera ett brev som presenteras i styrelseforumet varefter beslut fattas per capsulam,

att uppdra åt Lisa Moraeus att kontakta distriktet för vidare diskussion.


§ 39 Mötet avslutas

Christine Pamp avslutar mötet.

Christine Pamp Johan Bäck
Mötesordförande Mötesordförande
Fredrik Mattsson Sofia Karlsson
Sekreterare Justerare