Sent inkomna motioner Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 5 maj 2003


Sent inkomna motioner

Sent inkommen motion #1
19 mars 2003

Svenska sektionen av Amnesty International har antagit de etiska riktlinjer som föreslagits av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och som
avser kontroll av styrelsekandidaters oförvitlighet. Sektionens erfarenheter synes tala för att dessa riktlinjer borde kompletteras enligt följande:

Om medlem av sektionsstyrelsen eller fondstyrelsen blir föremål för polisutredning bör vederbörande omedelbart träda tillbaka och inte deltaga i styrelsearbetet förrän utredningen är nedlagd eller domstol har avkunnat en frikännande dom.

Bo Lindblom, grupp 168
inkom den 19 mars 2003
Sent inkommen motion #2
4 april 2003

Det förekommer att grupper av olika anledningar inte betalar sin gruppavgift till sektionen inom föreskriven tid. Detta kan ha en rad olika orsaker. Men att någon medvetet låter bli att bidraga till vår gemensamma kassa har vi svårt att tänka oss. Däremot kan det finnas en mängd andra skäl till att gruppen inte har sänt in sin avgift. Oftast beror det på att gruppen har svårigheter av något slag. Att då sända ut en lista till samtliga grupper i landet där dessa grupper särskilt namnges anser vi vara helt fel och strida mot hela andan inom Amnesty. Att årsavgiften inte betalats in är ofta en indikation på att gruppen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vad dessa grupper behöver är hjälp och stöd, inte att ställas vid någon offentlig skampåle.

Vi föreslår därför

att listor med namngivande av grupper som inte betalat sin årsavgift ej får sändas ut samt

att sekretariatet kontaktar dessa grupper direkt för att undersöka varför gruppen inte betalat sin årsavgift, alternativt tar kontakt med aktuell distriktsstyrelse som i sin tur kontaktar grupperna för hjälp och stöd.

Grupp 171, Kristianstad