Möte med sektionens styrelsen den 8-9 maj 2003 Protokoll från 1-2 maj 2003

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 8/2002/2003

Möte med sektionens styrelse den 8-9 maj 2003

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande
Christian Gräslund X
Binnie Kristal-Andersson X
Maria Eklund X
David Langlet X
Tina Lundh Anmält förhinder
Lotta Reimers Anmält förhinder
Mats Engman X
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Anja Persson X, § 149-159
Magnus Öhman X
Bob Vellucci X
Sekretariatet
Dan Grundin
Carl Söderbergh
X, sekreterare
X
§ 149 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Hanna Roberts.


§ 150 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Magnus Öhman till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 151 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 152 Protokoll från möte med sektionens styrelse 8-9 mars 2003

Vad gäller § 138 görs ett förtydligande att två motioner som vid styrelsemötet ansågs besvarade i det slutliga förslaget till yttranden föreslås avstyrkas. Det gäller motionerna 1.3 om spridning av blixtaktioner och 1.5 om formatering av Amnestys information.

Beslut

att med detta förtydligande lägga protokollet till handlingarna.


§ 153 Rapport om per capsulambeslut

Hanna Roberts meddelar att följande per capsulambeslut fattades 19 mars 2003:

Beslut

att godkänna Amnesty Business Groups verksamhetsplan och mål för 2003, samt

att utse Carina Gröschner till en av de två revisorerna i Amnesty Business Group för 2003.


§ 154 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg:
- Amnesty har synts mycket i media den senaste tiden. Dessutom har den reklamfilm som tagits fram visats på SFs biografer och SF kommer att bekosta en undersökning för att ta reda på hur biopubliken uppfattat den.
- 26-27 april anordnades ett mycket uppskattat internationellt flyktinghandläggarmöte på sekretariatet.
- Vårens telefonkampanj för att värva fler AmnestyGuards är nu avslutad. Sekretariatet kommer att sammanställa och meddela styrelsen resultatet.
- Christian Gräslund frågar om sekretariatet fått några reaktioner på det reportage i "Uppdrag granskning" som handlade om juridiska ombud som tagit betalt av asylsökande och uppmanat dem skaffa intyg på falska grunder. Carl Söderbergh svarar att sekretariatet kontaktades av "Uppdrag granskning" i förväg, men att reportaget inte väckt reaktioner kopplade till Amnestys verksamhet.
- På en fråga om medlemsutbildningen från Magnus Öhman svarar Mats Engman att intresset för utbildning är fortsatt stort bland medlemmarna och att flera utbildningar är planerade till hösten.

§ 155 Ekonomisk rapport

Dan Grundin redogör för den preliminära resultatrapporten t o m april 2003. En fullständig rapport, tillika årets första tertialrapport, kommer att presenteras på styrelsens junimöte jämte en första prognos för året.


§ 156 Rapport från Amnestyfonden

Binnie Kristal-Andersson rapporterar från det senaste fondstyrelsemötet. Maria Eklund frågar hur arbetet om en gemensamling insamling mellan sektionen och Amnestyfonden fortskrider. En arbets- och tidplan har tagits fram och i ett första steg har kontakter tagits med IS och IEC för att se om Amnestyfondens intäkter även fortsättningsvis kan befrias från IS-avgift.


§ 157 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

Hanna Roberts meddelar att AIK fått synpunkter på hur rapporteringen om kommitténs arbete kan förbättras. Det har dessutom varit svårt att rekrytera intresserade medlemmar.


§ 158 Rapport om översynen av styrelsens arbete

Hanna Roberts redogör för styrelsens åtgärder avseende översynens tio rekommendationer. Detta arbete kommer att redovisas för årsmötet, dels i en kort skriftlig rapport, dels i samband med presentationen av verksamhetsberättelsen 2002.

Styrelsen diskuterar i vilken utsträckning den blivit mer strategisk. Införandet av ett visionsmöte, den förändrade budgetprocessen och samarbetet kring insamling mellan sektionen och Amnestyfonden nämns som exempel på ett mer strategiskt arbetssätt. Däremot har färre aktivister än tidigare ingått i de uppdragsgrupper som ersatt utskotten. En förklaring till detta kan vara att styrelsen under året inte arbetat med att genomföra årsmötesbeslut då förra årsmötet inte var ett beslutande möte utan en mr-konferens.

Styrelsen väcker också frågan om ett eventuellt samarbete med Ideell Arena för att stärka styrelsens arbete.

Beslut

att bjuda in Ideell Arena till styrelsens junimöte.


§ 159 Inför årsmötet 2003

- Årsmötesdagordning och årsmötesseminarier

Hanna Roberts går igenom förslaget till dagordning och styrelsens arbetsfördelning under de olika punkterna samt seminarierna.


- Motioner och förslag samt sent inkomna motioner

Styrelsen går igenom ansvarsfördelningen i beredningsgrupperna samt diskuterar de två sent inkomna motionerna. Vad gäller den sent inkomna motionen om etiska riktlinjer för styrelseledamöter är vissa delar av styrelsen positiv till andemeningen i motionen, men man har svårt att stödja den i sin nuvarande ordalydelse. Styrelsen bordlägger frågan till kommande dag. Den andra sent inkomna motionen som rör uppgifter om de grupper som inte betalat gruppavgiften föreslår styrelsen avstyrks.

Beslut

att föreslå årsmötet avstyrka den sent inkomna motionen om uppgifter om de grupper som inte betalt medlemsavgiften.


- Granskningskommitténs rapport

Styrelsen diskuterar Granskningskommitténs rapport och de rekommendationer som ges. Det råder stor osäkerhet om hur dessa rekommendationer ska uppfattas, eftersom de är ställda till årsmötet och inte styrelsen. Hanna Roberts kommer att diskutera detta med de två årsmötesordförandena.


- Förslag till dagordning för det konstituerande styrelsemötet 11 maj 2003

Beslut

att godkänna förslaget till dagordning


- Förslag till möteskalender 2003/2004

Beslut

att tillsvidare godkänna förslaget till möteskalender 2003/2004


§ 160 Sent inkommen motion (bordlagd punkt)

Styrelsen återupptar diskussionen om den sent inkomna motionen om etiska riktlinjer för styrelseledamöter. En majoritet av styrelsen är för att avstyrka motionen med hänvisning till att FRIIs etiska riktlinjer och sektionens stadgar räcker i dessa sammanhang. Om årsmötet vill ta upp och tillstyrka denna motion kommer styrelsen att föreslå att frågan utreds vidare.

Beslut

att föreslå årsmötet avstyrka den sent inkomna motionen om etiska riktlinjer för styrelseledamöter


§ 161 Utvärdering av styrelseåret

Hanna Roberts redogör för utvecklingssamtalen som hållits med styrelsens ledamöter och delar ut en enkät om styrelseåret som varit.


§ 162 Inför EU-föreningens årsmöte

Magnus Öhman inleder styrelsens diskussion inför EU-föreningens årsmöte, på vilket ett förslag om EU-föreningens framtida organisation, styre och finansiering kommer att behandlas. Förslaget innebär att EU-föreningen drivs vidare som en från IS fristående organisatorisk enhet och att årsmötet ersätts av ett råd ("council") med en deltagare från varje sektion som ingår i EU-föreningen samt en representant från den internationella styrelsen, IEC. Vad gäller finansieringen föreslås att delar av verksamheten finansieras via den internationella budgeten alternativt att medlemssektionernas bidrag till EU-föreningen är undantagna IS-avgift.

Styrelsen stödjer huvuddragen i förslaget, men betonar att EU-föreningen måste vara en del av den internationella beslutsprocessen. Samarbetet med IS måste förbättras och förstärkas och frågan om att på sikt integrera EU-föreningen med IS bör därför finnas kvar på dagordningen.

Beslut

att uppmana sektionens representanter att föra fram dessa synpunkter på EU-föreningens årsmöte.


§ 163 Inför det internationella rådsmötet, ICM

- Rapport från Directors Forum

Carl Söderbergh rapporterar från Directors Forum, som ägnades åt förslaget till internationell handlingsplan (ISP) och IS operativa plan. Ett utkast till operativ plan kommer att presenteras på ICM, därefter arbetar IS fram en slutlig version som kommer att diskuteras av Chairs och Directors Forum våren 2004 och fastställas av IEC i april 2004. Tanken är att delar av den operativa planen kommer att bygga på "avtal" mellan IS och sektionerna och mellan sektionerna, vad gäller speciella arbetsområden inom ISP. Den internationella arbetsgrupp som Carl Söderbergh ingått i, som går under namnet International Management Group, kommer att bli en permanent grupp inom den internationella rörelsen.

- Rapport från Chairs Forum

Hanna Roberts rapporterar från Chairs Forum. En del av mötet ägnades åt att tillsammans med Directors Forum göra analyser (s k PEST- respektive SWOT-analyser) av Amnestys framtida position och arbete. Hanna Roberts framförde även den svenska sektionens kritik av delar av ISP, bl a att arbetet för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter förts upp som ett huvudmål samt bristen på prioriteringar i ISP. Sektionens synpunkter avseende ESK-rättigheterna vann dock endast svagt gehör från de andra sektionerna. Vad gäller frågan om ICM bör fatta beslut om prioriteringar av ISP, var de flesta sektioner positiva till att sådana beslut inte enbart fattas av ICM, utan även av Chairs Forum och, när det gäller operativa frågor, av Directors Forum.

Utifrån rapporterna från dessa två möten diskuterar styrelsen möjligheterna att påverka ICM att fatta beslut om prioriteringar av ISP. Uppfattningen är att IECs åsikt är att ICM kan göra prioriteringar av de uppräknade delmålen ("bullet points") under varje huvudmål i ISP.

Hanna Roberts uppmanar styrelsens ledamöter att fortsätta diskutera frågan i styrelsens diskussions databas samt att inför styrelsens junimöte identifiera de resolutioner till ICM som man bedömer att styrelsen bör ge ICM-delegationen särskilda synpunkter på.


§ 164 Mötet avslutas

Hanna Roberts tackar styrelseledamöterna och avslutar mötet.


Hanna Roberts
Mötesordförande


Magnus Öhman
Justerare


Dan Grundin
Sekreterare