Sammanfattning resultatrapport 2003, januari - mars Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 5 maj 2003


Resultatrapport för mars 2003

Mars
Jämfört med de sista tio åren var mars en normal insamlingsmånad. Ett större testamente om 200 tkr har betalts ut. Byring & Bråte och Amnesty Business Group har under månaden bidragit med 100 tkr vardera. Givarbrevet gick bra.

Januari - mars
Intäkterna till och med mars uppgår till 14 107 tkr mot 13 956 tkr 2002 (+151 tkr).

Intäktsgruppen Avgifter ligger 483 tkr under 2002. Intäktsgruppen påverkas av att fler medlemmar betalar medlemsavgiften via autogiro i år.

Intäktsslaget helbetalande medlemmar ligger 147 tkr under föregående år. Eftersom budgeten är lägre än föregående år kommer den sannolikt att nås. För intäktslaget delbetalande medlemmar verkar det svårare att nå budget. Vi ligger hittills 590 tkr under budget.

Med nyvärvning av medlemmar kommer intäktsslaget medlemsavgifter via autogiro troligen att nå budget. Avgifter från grupper ligger lite bättre till än förra året.

Intäktsgruppen Försäljning ligger 110 tkr under föregående år då vi inte lyckats sälja någon annonsbilaga till första numret av Amnesty Press.

Intäktsgruppen Prenumerationer ligger 36 tkr under föregående år.

Intäktsgruppen Gåvor och Bidrag ligger 779 tkr över förra året.

Intäktsslaget Gåvor från grupper och distrikt ligger 315 tkr över föregående år, 68 % av budgeten har redan nåtts.

Ännu har vi inte fått några intäkter i intäktsslaget Företagssamarbete som därmed ligger 100 tkr under budget. I april har Bokningsbolaget betalat in 100 tkr.

Intäktsslaget Spontana gåvor har nått 30 % av budget och ligger 61 tkr över föregående år. Inom intäktsslaget går Testamenten bättre än förra året medan Spontana gåvor < 10 tkr av någon outgrundlig anledning ligger 169 tkr under förra året.

Intäktsslaget Insamlingsbrev ligger i nivå med förra året och det finns därför gott hopp om att budget skall kunna nås.

Intäktsslaget gåvor via autogiro ligger 633 tkr över förra året. Sannolikt kommer budget att överträffas med minst 100 tkr.

Den tänkta utdelningen för februari från Human- och Hjälpfonden ligger 338 tkr under budget.

Till nästa månad kommer en fullständig intäkts- och kostnadsprognos att tas fram.Jörgen Persson