Seminarier under årsmötet i Härnösand den 9-11 maj Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2003

Seminarier under årsmötet i Härnösand den 9-11 maj


SEMINARIEPASS 1 (fredag 20.00 – 21.30)A. Vad gör man med handlingsplanen i grupper och distrikt?
Det är dags att börja arbetet med en ny handlingsplan som ska gälla mellan 2005 och 2010. Detta seminarium ska utvärdera den svenska sektionens handlingsplan 2000-2004. Till vår hjälp finns ”Rapport om svenska sektionens handlingsplan 2000-2004” (bilaga i detta utskick) om vad som har gjorts i sektionen utifrån den nuvarande handlingsplanen. Har den varit till hjälp för grupper och distrikt? Om ja, vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? Om nej, varför inte? Hur kan vi förbättra arbetet med och innehållet i den kommande handlingsplanen?

Seminariet leds av Hanna Roberts och Christian Gräslund, sektionsstyrelsen samt Danne Grundin från sekretariatet.

B. Vilka ska ta ansvar för Amnestys arbete i framtiden?

En stor frivilligorganisation som Amnesty behöver kontinuerligt arbeta med att rekrytera medlemmar som kan och vill ta ledaransvar på olika nivåer i rörelsen. Vi behöver ständigt nya styrelseledamöter, distriktsombud och gruppsekreterare. Vi behöver personer som kan medverka i sektionens utbildningar och som ger stöd till nya grupper och medlemmar. Alla dessa funktioner kräver kunskap och erfarenhet. Med start i höst kommer svenska sektionen att inleda ett tvåårigt program för frivilligledarskap. Syftet är att utbilda de medlemmar som kan komma att bli framtidens nyckelpersoner inom Amnesty. Under det här seminariet kommer vi att presentera tankarna bakom programmet och diskutera vad "ledarskap" egentligen innebär i amnestysammanhang. Vi kommer också att diskutera hur vi kan få fler medlemmar att ta ett ledaransvar inom sektionen i framtiden.

Seminariet leds av Mats Engman från sekretariatet. Magnus Öhman deltar från styrelsen.

    C. Medlemsvärvning bland vänner och bekanta
    Ett högt medlemsantal är av yttersta betydelse för Amnesty, både ekonomiskt och ur arbetssynpunkt. Sektionen arbetar ständigt med att ta fram annonser och göra utskick i syfte att värva medlemmar. I höst kommer vi att göra en ordentlig satsning på en stor och viktig grupp potentiella medlemmar - våra nuvarande medlemmars vänner och bekanta. Det är ingen konst att säga att vi ska värva närmare 60.000 nya medlemmar genom att varje medlem värvar en kompis. Men hur ska vi gå tillväga för att genomföra det i praktiken? Hur vill ni att kampanjen ska utformas? Vad kan grupper och distrikt göra för att hjälpa varandra att rekrytera medlemmar? Kampanjen har ännu inget annat namn än "medlem värvar medlem" och vi har ännu inte tagit fram något konkret kampanjmaterial. Delta på seminariet och ta chansen att påverka kampanjutformningen redan från början!

    Seminariet leds av Eva Ingemarsson och Anna Olsson från sekretariatet.

SEMINARIEPASS 2 (lördag kl. 14.30-16.15)D-F. Inför arbetet med en ny handlingsplan, vad är vi bra på?
Arbetet med att ta fram en ny handlingsplan har påbörjats. Marj Byler (som arbetar på det internationella sekretariatet, IS) kommer på lördagens morgon att berätta om den kommande internationella handlingsplanen (ISP). Efter diskussioner på distriktsmöten i höst och vår kommer årsmötet 2004 att besluta om svenska sektionens framtida handlingsplan. Detta seminarium, som körs i tre parallella grupper, utgår från en praktisk övning där vi försöker identifiera vad svenska amnestymedlemmar, amnestygrupper och distrikt är bra och även mindre bra på. Vilka möjligheter har vi på lokal- och distriktsnivå att öka Amnestys närvaro? Diskussionen kommer att utgå från morgonens presentation och bilagan ”Förslag till Internationell strategisk plan 2004 – 2010” , som är grunden till den kommande diskussionen på rådsmötet i Mexico.

Seminarierna leds av Hanna Roberts, Christian Gräslund och Maria Eklund, sektionsstyrelsen. Marj Byler, IS, kommer att cirkulera mellan grupperna för att kunna svara på frågor kring den internationella handlingsplanen.