Möte med sektionens styrelse den 26-27 januari 2002 Protokoll från 1-2 januari 2002

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 5/2001/2002

Möte med sektionens styrelse den 26-27 januari 2002

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 94 - § 106
Christian Gräslund X
Binnie Kristal-Andersson X
Maria Eklund X, mötesordförande § 107 - § 115
David Langlet anmält förhinder
Tina Lundh X
Lotta Reimers anmält förhinder
Maria Ros Jernberg anmält förhinder
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Carina Gröschner X
Miriam Isaksson X
Magnus Öhman X
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin X
Carl Söderbergh X
Övriga
Annah Bergström
Marianne Blomquist
Laila Brolin
Rune Brolin
Arne Bäckström
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
Kerstin Bäckström
Ann-Marie Carlsson
Anna Eriksson
Sixten Eriksson
Olof Gustafsson
Brita Hermansson
Lena Hoffman
Barbro Holmbäck
Birgitta Hägglund
Astrid Josefsson
Birgitta Olsson
Kjellove Persson
Mary Rönnberg
Lena Stiessel
Inga Tengdelius
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
X, § 105 - § 106
Solveig Wikström X, § 105 - § 106
Lisa Åström X, § 105 - § 106
§ 94 Mötet öppnas

Ordförande Hanna Roberts hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 95 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Henrik Zetterquist till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 96 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att välja Magnus Öhman till ordförandereserv för nästa möte.


§ 97 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 98 Protokoll från styrelsens möte den 15-16 december 2001

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 99 Rapport om per capsulambeslut

Hanna Roberts klargör att inga per capsulambeslut fattats sen styrelsens decembermöte.


§ 100 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh förklarar inledningsvis att sekretariatet, p g a det korta tidsintervallet mellan styrelsens december- och januarimöten, inte sammanställt en skriftlig rapport. Carl Söderbergh vill dock lyfta fram följande händelser:
- De två i december utvisade egyptiska medborgarna har dominerat det utåtriktade arbetet i media. Tydliga brister i regeringens hantering av fallen har resulterat i tre blixtaktioner från IS (männen samt den enes hustru). AI har tillsammans med andra aktörer anmält fallet till FN:s tortyrkommitté. Inhibition i fallet med hustrun kom under vecka 4. Vidare har Amnesty fått en rapport om att en av männen misshandlats av de egyptiska myndigheterna, vilket tyvärr bekräftar de farhågor AI från början uttryckt.
- Den marockanska ambassadören besökte sekretariatet den 20 december 2001. Tillsammans med samordnaren för Marocko kommenterade Carl Söderbergh den positiva utvecklingen i landet och då främst frisläppandet av 36 samvetsfångar. Samtidigt tog Carl Söderbergh och samordnaren upp ett flertal fall av försvinnanden i Marocko.
- Carl Söderbergh besökte tillsammans med samordnaren för Nigeria den nigerianska ambassaden i Stockholm den 21 december 2001. Syftet med besöket var att påverka den nigerianska staten om fallet med den tänkta dödssteningen av en gravid kvinna i norra delen av landet.
- Positiva recensioner av Amnestyboken "Som droppen urholkar stenen", de fängslade talibanernas rättsläge på den amerikanska militärbasen Camp X-Ray i Guantánamo Bay, 25 år sedan USA återinrättade dödsstraffet samt utvisningen av de ovannämnda egyptierna lyfter Carl Söderbergh fram som andra mediadominerade nyheter.

Dan Grundin informerar om att sekretariatet inte kommer att vara operativt under flyttdagarna 14-15 februari. En målsättning finns att begränsa datauppehållet till max några timmar under vilka sektionens servrar flyttas till Alsnögatan 11 på Södermalm. Dan Grundin påminner om att styrelsens möteskalender förskjutits med en vecka till följd av flytten, vilket medför att AU äger rum den 24 februari och styrelsemötet den 9-10 mars.


§ 101 Ekonomisk rapport

- Budgetutvärderingsgruppen (BUG)

Henrik Zetterquist redogör för BUG:s telefonmöte den 22 januari. I avvaktan på 2001 års bokslut har BUG försökt sammanställa en första prognos för 2002/ 2003 och då främst sett över kostnadssidan. Ett underlag kommer att föreläggas styrelsen på marsmötet.

- Ekonomisk rapport

Henrik Zetterquist återger innehållet i den preliminära resultatrapporten t o m december 2001. Ett färdigt bokslut kommer att föreläggas styrelsen på marsmötet. Årets resultat efter Humanfondsupplösning blir ca - 3 570 tkr. Den stora förlustdelen kan härledas till problematiken kring insamlingsaktioner som redovisar 3 000 tkr mindre än budgeterat.

Dan Grundin förklarar varför sekretariatet under det gångna året haft problem med att identifiera intäktsslaget för vissa internetinbetalningar. Med ett nytt s k CK-kort kommer man framöver att mer exakt kunna hänföra inbetalningar via internet till olika insamlingsaktioner. En del av intäkterna under spontana gåvor är de facto resultatet av insamlingsbrev. Miriam Isaksson informerar om att det sista givarbrevet 2001 gav en mycket bra respons med 1 000 tkr i intäkter.

Dan Grundin redogör för antalet nytillkomna respektive tappade medlemmar. Svenska Amnesty kommer att redovisa en medlemssiffra på något under 60 000 för året 2001.

Styrelsen inleder en diskussion kring hur sektionens intäkter kan budgeteras mer realistiskt och hur man kan få grupper och distrikt att engagera sig i insamlingsaktioner. Magnus Öhman tillägger att ett seminarium i direkt dialog kommer att hållas på årsmötet i Ljungskile och att man där kan poängtera vikten av medlemmarnas medverkan i sektionens insamlingsaktioner.

Dan Grundin meddelar att gruppernas insamling till båtprojektet i Sierra Leone har nått insamlingsmålet på USD 6886.


§ 102 Rapport från utskotten

Christian Gräslund (A-utskottet), Maria Eklund (B-utskottet) och Tina Lundh (C-utskottet) meddelar att inga utskottsmöten hållits sen styrelsens decembermöte.

Tina Lundh informerar styrelsen om att Susann Olsson lämnar C-utskottet i februari p g a en längre planerad utlandsvistelse.

Henrik Zetterquist redogör för D-utskottsmötet den 23 januari. Utskottet avser att till styrelsens marsmöte presentera ett förslag till den långsiktiga budgetens upprätthållande samt prioritetsindelningen av de disponibla delarna. Henrik Zetterquist meddelar att D-utskottet förlorat en medlem genom Katharina Hammarbergs avhopp.


§ 103 Rapport från Amnestyfonden

Tina Lundh meddelar att Amnestyfonden inte sammanträtt sen decembermötet. Amnestyfonden är sammankallande i den grupp som förbereder ett nytt idémöte mellan sektionen-fonden. Magnus Breidne har av Amnestyfonden fått i uppdrag att ta fram ett förslag till dagordning.


§ 104 Handlingsplanen

Hanna Roberts förklarar inledningsvis att dagens handlingsplanepunkt innehåller målsättningen att aktualisera handlingsplanen hos samtliga i styrelsen.

Hanna Roberts framför ICM-delegationens rekommendationer och förslag kring hur de olika rådsmötesbesluten kan integreras i handlingsplanen. Man föreslår bl a ett ESK-seminarium (ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) och en SCM- workshop (Standing Committee on the Mandate) i utbildningssyfte samt att ansöka om ett svenskt pilotprojekt för arbete på eget land inom området asylrätt eller rasism. ICM-delegationen understryker vikten av att följa den internationella ISP-processen (Integrated Strategic Plan) och anser att svenska sektionen vid årsmötet 2004 bör anta en sexårig handlingsplan.

Dan Grundin presenterar den av sekretariatet sammanställda lägesrapporten kring handlingsplanens mål och utförda aktiviteter under år 2001. Lägesrapporten kommer under våren att kompletteras med de aktiviteter som Amnestyfondens verksamhetsberättelse lyfter fram. Dan Grundin poängterar att sektionen varit påtagligt framgångsrik inom vissa områden medan andra områden varit ytterst svårbedömda. Positivt är att EU under det svenska ordförandeskapet antog riktlinjer mot tortyr samt att Amnesty haft en hög profil vad gäller asyl- och flyktingfrågor. En medveten nedläggning av inaktiva grupper förklarar varför aktivitetsnivån bland sektionens grupper inte har sjunkit trots att antalet arbetsgrupper minskat. Dan Grundin redogör vidare för den nu fungerande infrastrukturen vad gäller autogiro samt det positiva resultat som insamlingsaktiviteten direkt dialog medförde. Företagssamarbete med mänskliga rättigheter som fokus är visserligen inte ett prioriterat område i den svenska handlingsplanen men Dan Grundin lyfter fram Amnesty Business Groups framgångsrika arbete som bidragit till mycket mediauppmärksamhet under 2001.

Styrelsen går igenom handlingsplanens huvudmål och aktiviteter punkt för punkt och kommenterar den idag uppnådda nivån utifrån en framtagen sjustegsskala. Utifrån den översikten framgår att cirka hälften av de prioriterade målen uppnår indikatorn "enligt tidsplan".

Carl Söderbergh går igenom APB (Action Planning Bulletin) och förklarar att sekretariatet valt att arbeta med kampanjer och aktioner som faller inom den svenska handlingsplanens mål. Nästa stora landkampanj blir Ryssland som inleds under andra halvåret 2002.

Hanna Roberts sammanfattar handlingsplanediskussionen och föreslår att styrelsen på sitt marsmöte utifrån dagens utvärdering tar ställning till om en omprioritering av huvudmålen bör aktualiseras.


§ 105 Medlemsutveckling

Hanna Roberts välkomnar distriktsmedlemmarna och uttrycker å styrelsens vägnar stor glädje över antalet medverkande. Styrelsen och distrikt Södra Norrland inleder dagens gemensamma pass med en presentation.

Miriam Isaksson från sekretariatets fundraisingteam går igenom den TEMO undersökning som färdigställdes under 2001. Undersökningen har genomförts under två på varandra efterföljande år men kommer av kostnadsmässiga skäl inte att kunna utföras under 2002. Undersökningen visade bl a att 93% av 1000 intervjuade personer hade kännedom om Amnestys arbete.

En annan undersökning, genomförd av Exquiro Market Research , visar närmare varför och på vilket sätt man blev medlem, servicenivån inom Amnesty, medlemskapets innebörd, Amnesty Press innehåll/kvalitetsnivå etc. Miriam Isaksson redogör för de framtagna procentsatserna och understryker att 55% har uttryckt en önskan om färre medlemsförmåner.

Amnesty har tappat medlemmar sen 1996 och Miriam Isaksson går in på trender, tankar och teorier om orsakerna bakom det sjunkande medlemskapet som dock ej bör betraktas som unika för Amnesty.

Distriktsmedlemmarna inleder den gemensamma diskussionen om medlemsutveckling med att lyfta frågan om värvning av nya medlemmar och betydelsen av medlemsavgiftens storlek. Förslag på att Amnestyalmanackans bilder görs om till mr-relaterade vykort noteras av styrelsen. Andra distriktsmedlemmar efterfrågar amnestyaffischer och poängterar vikten av att synas offentligt för att förbättra möjligheten för värvning.

Hanna Roberts tackar distriktsmedlemmarna för synpunkterna och sammanfattar diskussionen.


§ 106 Åtagandet

Christian Gräslund gör en uppställning samt presentation av det utvidgade mandatet och går igenom de förändringar som ICM-besluten i Dakar medför.


§ 107 Översyn av styrelsens arbete

Hanna Roberts inleder med en kort sammanfattning av decembermötets diskussion kring den framtagna rapporten av styrelsens arbete. Den då tillsatta arbetsgruppen, bestående av Henrik Zetterquist, Dan Grundin och Hanna Roberts, har med målsättning att befria styrelsen från operativa uppgifter, utarbetat ett diskussionsunderlag. Hanna Roberts presenterar ett förslag till upplägg av diskussion, där nio av de tio rekommendationerna delas in i tre områden; Styrelsens arbets- och mötesformer, En ny beredningsorganisation samt Organisationsdialogen . Den tionde rekommendationen handlar om att planera genomförandet av de redovisade förslagen. Styrelsen diskuterar tillvägagångssättet och antar förslaget till diskussionsupplägg enligt ovan.

Styrelsens arbets- och mötesformer (rek. 1, 2, 8 och 9): Styrelsen diskuterar den nuvarande årscykelns relevans och kommer med synpunkter på hur budgetprocessen kan tydliggöras och hur fokuseringen på de strategiska frågorna kan förbättras. Antalet mötesdagar diskuteras och huruvida en tidigareläggning av septembermötet samt ett ordinarie styrelsemöte i oktober kommer att underlätta styrelsearbetet. Christian Gräslund påpekar att varannan årscykel måste anpassas både till ICM och beslutande årsmöten, vars förberedelser har visat sig ta mycket tid i anspråk. Styrelsen går igenom den tidsfördelning som arbetsgruppen presenterat i bilaga 1. Elektroniska per capsulam beslut samt styrelsediskussioner över webben har visat sig vara effektiva, dock har dessa inte beaktats i beräkningen och fördelningen av mötestimmarna. Styrelsen kommenterar i positiva ordalag den av översynsgruppen framtagna exempeldagordningen som under tydliga rubriker bl a anger beslutsärenden, utvecklingsfrågor och tema-ärenden. Styrelsen går igenom de riktlinjer för underlag till styrelsen som antogs 1996 och kommenterar gällande underlagsstruktur. Underlag från beredningsorganisationen bör vara utformade så att ett strategiskt beslutsfattande för styrelsen underlättas. Det i sig förutsätter att styrelsen framöver undviker oklara formuleringar och definierar beställaruppdragen bättre.

En ny beredningsorganisation (rek. 3, 4, 5 och 6): Hanna Roberts redogör för de två alternativ som utgör grunden för vägvalsfrågan om en ny beredningsorganisation i sektionen. Styrelsen har att ta ställning till en eventuell förbättring av det befintliga systemet eller ett totalt avskaffande av utskottsarbetet. I diskussionen kring ett samlat beredningsuppdrag utgår styrelsen från ett huvudförslag; avskaffandet av utskotten. För- och nackdelar vägs mot varandra samtidigt som rollfördelningen mellan styrelse och sekretariat diskuteras. Miriam Isaksson framför personalens åsikter som innefattar farhågor om en "aktivistelit" samt utökad arbetsbörda för sekretariatets personal. Hanna Roberts förespråkar utskottens avskaffande och redogör för det tänkta alternativet med en aktivistdatabas under sekretariatets förvaltning. Med hjälp av valberedningen och distriktsombuden skulle databasen uppdateras med namn på personer inom olika intresseområden. Styrelsen övergår per definition till en uppdragsstyrelse, som delegerar tydliga uppdrag till operativt ansvariga på sekretariatet och ur aktivistdatabasen. En kompetensspecifiering för det aktuella uppdraget samt förslag på antalet aktivister föreslås av styrelsen. En internuppföljning av den nya beredningsorganisationen bör genomföras 2003 med en uppföljande utvärdering 2004.

Organisationsdialogen (rek. 7): Styrelsen diskuterar hur organisationsdialogen kan stärkas och om - till följd av det - andra uppgifter för styrelsen borde nedprioriteras. Vissa styrelseledamöter deltar regelbundet på ett antal möten och aktiviteter runtom i landet, något som dock inte uppfattas som betungande. Den interna fördelningen av regioner i världen kommenteras och dess relevans ifrågasätts. Hanna Roberts påpekar att "Styrelsens hörna" fyller en viktig funktion som kommunikationsled och exemplifierar detta med de fyra frågorna som inkommit till styrelsen under den första månaden.

För att genomföra översynsgruppens förbättringsförslag har arbetsgruppen utformat ett arbetsdokument i tabellform (rek. 10), i vilket de tio rekommendationerna åtföljs av en tidsplan samt åtgärds- och ansvarsdel. För en bättre översikt kring implementeringen av rapportens rekommendationer samt för att underlätta sammanställningen till årsmötet i Ljungskile, föreslår Hanna Roberts att tabellen fylls i vartefter beslut om åtgärder fattas.

Beslut

att uppdra åt arbetsgruppen att vidareutveckla förslaget om en ny styrelseagenda,

att ett konkret förslag kring en ny beredningsorganisation utarbetas till marsmötet, i vilket urvalsprocessen, delegationsordningen samt aktivistdatabasens innehåll specificeras samt

att styrelsen på sitt majmöte i Ljungskile fattar beslut om en ny beredningsorganisation.


§ 108 Övrig fråga: Inför årsmötet 2002

Magnus Öhman presenterar förslaget till årsmötesdagordning och påpekar att en lokalt planerad kvällsaktivitet den 3 maj tidsmässigt behöver inkorporeras i dagordningen. Vidare försöker planeringsgruppen att fokusera på kvinnliga seminarieledare för att tillgodose en jämnare könsfördelning bland föredragshållarna.

Styrelsen diskuterar och kommenterar upplägget av årsmötet. Hanna Roberts berättar att Jonathan Power, författaren till boken "Som droppen urholkar stenen", uttryckt intresse till att medverka i amnestysammanhang. Då han dessutom är bosatt i Lund föreslår Hanna Roberts att hon personligen kontaktar och bjuder in honom till årsmötet i Ljungskile.

Styrelsens diskussioner övergår till årsmötesbeslut 54, i vilket styrelsen bl a uppdras att fr o m årsmötet 2002 ge alla sektionens medlemmar möjlighet att i realtid följa och aktivt delta i årsmötet på distans. Dan Grundin framhäver att Amnesty sedan flera år tillbaka erbjuder medlemmarna en unik och mycket uppskattad service med löpande årsmötesrapportering och digitalbilder på den interna hemsidan. Att i realtid följa årsmötet är förutom ett tekniskt dilemma främst en kostnadsfråga för sektionen. Dan Grundin berättar att sekretariatet undersökt möjligheten att tekniskt genomföra en s k webbmanifestation. På Amnestys hemsida skulle man förslagsvis kunna göra ett vädjande för ett i maj aktuellt fall, alternativt ge möjlighet att klicka in sig på ett ställningstagande till en då relevant fråga. Möjligheten att nyttja en större dagstidnings webbportal för webbmanifestationen kommer att undersökas närmare.

Beslut

att uppdra åt Magnus Öhman att tillsammans med sekretariatet vidareutveckla idén med en webbmanifestation, knuten till en i maj relevant mr-fråga samt

att uppdra åt sekretariatet att utreda om årsmötesbeslut 54 är ekonomiskt genomförbart.


§ 109 Övrig fråga: Styrelsens utvärderingssamtal

Hanna Roberts meddelar att hon inte hunnit sammanställa ett underlag i frågan om styrelsens utvärderingssamtal. Styrelsen bordlägger ärendet till marsmötet.


§ 110 Övrig fråga: Inbjudan till styrelsens marsmöte

Tina Lundh förmedlar David Langlets förslag att bjuda in både den fackliga gruppen och juristgruppen till styrelsens marsmöte om tid tillåter.

Hanna Roberts sammanfattar de båda specialgruppernas frågeställningar till styrelsen; fackliga gruppens initierade diskussion kring krav på anslutning till etisk standard av ABG:s (Amnesty Business Group) partnerföretag samt juristgruppens frågor inför sitt fortsatta arbete. Styrelsen anser båda ärenden vara av likartad betydelse men menar att juristgruppen med sitt i december inkomna brev måste ges företräde.

Beslut

att bjuda in juristgruppen till styrelsemötet den 9-10 mars.


§ 111 Övrig fråga: Amnesty Business Group (ABG)

Hanna Roberts förklarar inledningsvis att utarbetandet av ett samarbetsavtal mellan ABG och sektionen har nått sin slutfas. Parallellt har personer ur ABG:s frivilliggrupp tagit fram ett förslag till stadgar för ABG:s verksamhet. Formuleringssynpunkter behöver dock inkorporeras i båda underlagen innan de slutligen godkänns av styrelsen.

Hanna Roberts berättar att hon under det förberedande ordförandemötet i Dublin den 19-20 januari diskuterat svenska ABG:s verksamhet med den internationella generalsekreteraren Irene Khan och med IEC:s ordförande Colm O'Cuanacháin. Framlagda synpunkter berörde det s k "partnerpaketets" innebörd som ifrågasätts internationellt. Hanna Roberts föreslog i Dublin att svenska ABG, som kommit längst inom området med att utveckla partnerföretag-konceptet, kan agera som fallstudie ur ett internationellt perspektiv.

Styrelsen inleder en diskussion kring ABG:s verksamhet i allmänhet och certifieringsfrågan i synnerhet. Henrik Zetterquist anser inte att samarbetsavtalet och ABG:s stadgar bör godkännas per capsulam utan föreslår att båda underlagen tas upp för diskussion och till beslut på styrelsens marsmöte.

Styrelsen har elektroniskt tagit del av fackliga gruppens brev till ABG, i vilket man föreslår att partnerföretag både ansluter sig till och tillämpar SA 8000 (Social Accountability) etiska standard. Hanna Roberts menar att svenska sektionen i dagsläget måste avvakta det internationella arbetet med att utarbeta klara riktlinjer för företagssamarbete innan en diskussion med fackliga gruppen inleds.

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts att besvara brevet från den fackliga gruppen samt

att ABG:s stadgar och samarbetsavtal tas upp som ordinarie punkt på marsmötets dagordning.


§ 112 Övrig fråga: "Samråd för global rättvisa och hållbar utveckling"

Styrelsen tar del av statsminister Göran Perssons inbjudan att medverka i ett samråd för global rättvisa och hållbar utveckling. En förtroendevald Amnestyrepresentant ombeds delta på ett första möte den 29 januari i Rosenbad. Hanna Roberts förklarar att nomineringsanstånd givits till måndagen den 28 januari men vill samtidigt lyfta frågan om samrådets innehåll faller inom AI:s mandat. Styrelsen diskuterar frågan om medverkan utifrån ett policyperspektiv. En majoritet i styrelsen anser att frågan bör bevakas och föreslår att Magnus Öhman representerar svenska Amnesty på det första mötet.

Beslut

att utse Magnus Öhman till svenska Amnestys representant på det första mötet i samrådet för global rättvisa och hållbar utveckling samt

att återkomma till frågan om ett definitivt medverkande på styrelsens marsmöte.


§ 113 Övrig fråga: Nepalesiska sektionen

Hanna Roberts informerar styrelsen om den nepalesiska sektionens ambitioner att bygga ett amnestyhus i Kathmandu. Det befintliga huset på den nyinköpta tomten behöver färdigställas och den nepalesiska sektionen har i ett brev till samtliga amnestysektioner redogjort för innovativa fundraising-aktiviteter för att bekosta renoveringen. Amnestysektioner globalt ombeds bidra med vardera Rs 5000 (ca UK£ 50,00) till byggnadsprojektet. Bidragsgivarna kommer, som tack, att omnämnas på byggnadens framsida.

Styrelsen ställer sig positiv till att hjälpa den nepalesiska sektionen och föreslår att grupperna uppmanas till insamling.

Beslut

att i "Grupptrycket" uppmana Amnestygrupper att finansiellt stödja den nepalesiska sektionens byggnadsprojekt.


§ 114 Övrig fråga: "Styrelsens hörna"

Hanna Roberts meddelar att "Hannas hörna" på Amnestys interna hemsida har ersatts av "Styrelsens hörna" och tackar Henrik Zetterquist för det första inlägget. Styrelsen uppmanas att på eget initiativ sända in sina redaktionella bidrag till styrelsesekreteraren som ansvarar för hemsidans uppdatering.


§ 115 Mötet avslutas

Mötesordförande, Maria Eklund, tackar de närvarande och avslutar mötet.

Hanna Roberts Maria Eklund
Mötesordförande

Mötesordförande
Tessi Fickendey Henrik Zetterquist
Sekreterare Justerare