Möte med sektionens styrelse den 23-24 januari 1999 Protokoll från 1-2 januari 1999

PROTOKOLL NR 10/1998/1999


Möte med sektionens styrelse den 23-24 januari 1999

Ledamöter Närvarande

Jesús Alcalá anmält förhinder
Christian Gräslund mötesordförande
Robert Hårdh X
Cecilia Kaijser X
Susann Olsson X
Hanna Roberts X
Jenny Wessblad X


Suppleant

Maja Åberg anmält förhinder


Adjungerad

Per Kylberg, ekonomiskt sakkunnig X


Övriga

Dan Grundin, tf GS X
Anette Holmquist X
Gabi Björsson, valberedningen X, under §173
Andrea Bodekull X, under §172
Kristina Båth Sågänger X, under §§172 och 173
§163 Mötet öppnas

Mötesordförande Christian Gräslund hälsar alla välkomna.


§164 Val av justerare och rapportör till grupptrycket

Beslut att välja Cecilia Kaijser till justerare och rapportör till grupptrycket.


§165 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Susann Olsson till ordförandereserv för nästa möte.


§166 Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen så som framgår av protokollet.


§167 Protokoll från arbetsutskottets möte den 22 november 1998

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§168 Protokoll från styrelsens möte den 5-6 december 1998

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§145: Robert Hårdh inkommer med ett nytt och reviderat svarsförslag efter att ha inhämtat
den övriga styrelsens synpunkter.

§151: Robert Hårdh ska till nästa styrelsemöte inkomma med ett förtydligande av underlagets
förslag till beslut.

§155: Hanna Roberts inkommer med underlag i ärendet till styrelsens marsmöte.

§158: Christian Gräslund vill avvakta med nomineringen tills det står klart att nya medlemmar i
SCM efterfrågas.


§169 Protokoll från arbetsutskottets möte den 10 januari 1999

Beslut att med vissa justeringar lägga protokollet till handlingarna.


§170 Rapport från sekretariatet

Dan Grundin redogör kortfattat för det senaste på sekretariatet; styrelsen får numera rapporter direkt från handläggarna om utvecklingen inom respektive område. Vidare berättar Dan om mötet som han hade med utrikesminister Anna Lindh.


§171 Ekonomisk rapport

Styrelsens tar del av sekretariatets underlag Preliminär intäktsrapport för 1998 . Dan Grundin berättar att det prognosticerade överskottet för 1998 ligger kring 1,5 mkr, vilka ska läggas till reserverna.

En del medlemsvärvande projekt genomförs vintern/våren 1998/99, t ex inköp av adresser, men i budgeten finns f n inget utrymme för en offensiv medlemsvärvning. Vid styrelsens marsmöte kommer det att stå klart hur många som har betalat sin medlemsavgift för 1999. Eventuellt kommer man att i medlemsvärvningssyfte kunna dra nytta av den medieuppmärksamhet som troligtvis kommer omgärda den nya generalsekreterarens tillträdande.

Även underlaget, av 990122, om preliminära intäktsrapporter till styrelsens mars- och majmöten dras. Det diskuteras hur den ekonomiska rapporteringen tidsmässigt kan anpassas bättre till styrelsemötena.

Beslut att anta förslaget.


§172 Action Planning Bulletin

Styrelsen tar del av underlaget Sammanfattning av APB november 1998 och den svenska sektionens deltagande, som delas ut i samband med mötet. Andrea Bodekull drar ärendet och berättar om planerade aktioner och kampanjer.


§173 Möte med valberedningen

Gabi Björsson berättar om att uppmaningar till att nominera kandidater gått ut bl a via hemsidan, och om de nomineringar som inkommit till valberedningen inför det extra medlemsmötet. Valberedningen har i dagsläget ett antal kandidater till styrelsen och dessa personer ska i enkäter få ge en bild av sig själva, samt genomgå djupintervjuer.

Valberedningen har sökt personer med olika kompetenser, bl a har man lagt vikt vid rekryteringskompetens, då det blir den fulltaliga styrelsens uppgift att rekrytera ny generalsekreterare.

Gabi meddelar även att det ser positivt ut inför det ordinarie årsmötet. Det verkar som att det kommer att finnas ganska många nomineringar till styrelsen.


§174 Rapport från utskotten

Christian Gräslund hänvisar till A-utskottets minnesanteckningar från mötet i november.

B-utskottet hade möte den 16 januari. Susann Olsson berättar om den senaste utvecklingen.

C-utskottet har blivit en medlem mindre, då Erik Norberg inte har möjlighet att vara med längre. Jenny Wessblad berättar om utskottets verksamhet för närvarande. Demokratiutredningen och handlingsplanen, som ligger på utskottet, diskuteras av styrelsen.

Beslut att inrätta en från utskott fristående arbetsgrupp som ska arbeta med den
svenska sektionens handlingsplan,

att Christian Gräslund är sammankallande i denna arbetsgrupp,

att styrelsen godkänner arbetsgruppens sammansättning efter förslag från Christian Gräslund,

att det till styrelsens marsmöte sammanställs en tidsplan för arbetet mad handlingsplanen
och vad som är styrande för det,

att inrätta en från styrelse och utskott fristående arbetsgrupp som ska arbeta med demokrati-
utredningen (årsmötesbeslut 58, 1998),

att Hanna Roberts är ansvarig för att starta upp denna arbetsgrupp,

att återrapportering om gruppens arbete sker till årsmötet 1999,

att Hanna Roberts rapporterar om utvecklingen vid styrelsens marsmöte,

att arbetsgruppen som utses av Hanna Roberts godkänns av styrelsen.


D-utskottet hade möte både i december och i januari, berättar Hanna Roberts. Utskottet är delat i två arbetsgrupper. Den ena gruppen inkommer med ett underlag om breddandet av den finansiella basen till styrelsen. Den andra gruppen har tittat på den ekonomiska rapporteringen till styrelsen och budgetens flexibilitet, och återkommer med förslag till ändringar.

I samband med styrelsens marsmöte kommer varje utskott att rapportera om statusen på de årsmötesbeslut som man fått sig tilldelade.


§175 Rapport från groupingmötet i London

Hanna Roberts avlägger rapport för styrelsen. Hon inkommer även en med skriftlig rapport.


§176 Rapport från Human Rights Defenders Summit i Paris

Susann Olsson som deltog i mötet rapporterar. Det finns även en skriftlig rapport.


§177 Inför extra medlemsmöte 1999

Styrelsen samtalar om mötesförberedelserna och om frågor som kan komma att ställas till styrelsen under mötet. Möteshandlingarna planeras skickas ut den 19 februari. Styrelsen diskuterar också den utbildning som både de nya ledamötena och styrelsen i sin helhet kommer att behöva.

Beslut att Hanna Roberts skickar en inbjudan till IEC-ledamoten Colm O´Cuanacháin,

att sekretariatet kontaktar f d Review Committee för ett anförande till mötet,

att styrelsen förbereder en lägesrapport,

att sekretariatet ges i uppdrag att inkomma med förslag på rösträknare och sekreterare,

att Christian Gräslund kontaktar Ingrid Petersson och diskuterar vem hon vill vara mötesord-
förande med,

att ett konstituerande möte hålls för den fulltaliga styrelsen i samband med det extra medlems-
mötet den 27 februari,

att arbetsutskottet den 21 februari blir ett utökat AU,

att styrelsen fattar vidare beslut om mötesförberedelser per capsulam,

att sekretariatet ges i uppdrag att sammanställa allt material som de nya ledamötena behöver
ta del av,

att B-utskottet och sekretariatet ges i uppdrag att utreda hur styrelsens utbildning ska läggas upp,

att styrelsens utbildning förläggs till den 6 mars 1999.


§178 Inför MR-konferensen/årsmötet 1999

Christian Gräslund berättar att styrelsens arbetsgrupp inte har haft något planeringsmöte. Dan Grundin drar den senaste versionen av kallelsen/dagordningen och styrelsen diskuterar därpå både inbjudningar och möjliga kvällsseminarier. Även möjliga mötesordföranden diskuteras.

Beslut att sekretariatet ges i uppdrag att bjuda in föreläsare till MR-konferensen,

att sekretariatet ges i uppdrag att föreslå föreläsare till årsmötet, vilka styrelsen godkänner
per capsulam,

att sekretariatet ges i uppdrag att tillfråga Elisabeth Stålhane, Roland Kadefors och
Eva Sandhammar (reserv) om att vara årsmötesordförande,

att sekretariatet föreslår rapportörer löpande för styrelsens arbetsgrupp,

att Jesús Alcalá och Robert Hårdh till styrelsens marsmöte sammanställer en programförklaring,
vilken styrelsen ger sina synpunkter på.


§179 Rapport från Amnestyfonden

Radiohjälpskampanjens utvärdering är ännu inte avslutad. Fonden utannonserade en ny tjänst denna vecka. Den kommer att vara inriktad på insamling och administrativa uppgifter.


§180 Arbetsgivarfrågor

Styrelsen tar del av den annons för generalsekreterartjänsten som ska sättas in i tidningen.

Beslut att tf GS uppmanar sekretariatet att iaktta sekretessen kring ansökningarna.

§181 ISP och Mandate Review

Christian Gräslund och Cecilia Kaijser redogör för de enkätsvar som ska skickas iväg till IS från den svenska sektionen. Styrelsen diskuterar dem och ger sina synpunkter.

Beslut att Christian Gräslund med sekretariatet omformulerar enkätsvaren avseende ISP och Mandate
Review i enlighet med styrelsens förslag.


§182 Rekrytering av ny generalsekreterare

Styrelsen diskuterar att utse en grupp på tre personer ur den nuvarande styrelsen till att utgöra rekryteringsgruppen. Den kan komma att kompletteras efter det extra medlemsmötet med en fjärde person om någon med rekryteringskompetens väljs in i styrelsen.

Beslut att utse Susann Olsson, Jesús Alcalá och Robert Hårdh till att utgöra styrelsens rekryteringsgrupp.


§183 Inför ICM

Beslut att ICM-delegationen utgörs av sektionens ordförande, kassör och blivande generalsekreterare,
samt av Hanna Roberts, Ulla Birgegård, Christian Gräslund, Robert Hårdh och Dan Grundin,

att delegationen träffas för att konferera när resolutionerna har inkommit,

att utse Susann Olsson, JennyWessblad och en sekretariatspersonal (personlig ersättare för
Dan Grundin) till reserver,

att Hanna Roberts kontaktar de nordiska sektionerna och föreslår ett nordiskt förberedelsemöte.

att styrelsen inkommer med förslag på fringe meetings till AU den 21 februari.


§184 Övriga frågor

Inbjudan till finlädska sektionens årsmöte 6-7 mars diskuteras. Den sammanfaller med nästa
styrelsemöte.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att utse en representant.


Inbjudan till schweiziska sektionens årsmöte 17-18 april diskuteras.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att begära utförligare information om mötet.


Svaret till IS om Amnestys kvinnoarbete (rådsmötesbeslut 32 från Kapstaden) och vem som
ska vara sektionens representant i kvinnonätverket diskuteras av styrelsen.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att besvara enkäten,

att Hanna Roberts kontaktar i kvinnorättsgruppen i Göteborg.


Brev har kommit till styrelsen från grupp 13 och från specialgrupperna (daterat 990120),
genom Bertil Ottoson.

Beslut att Christian Gräslund besvarar båda breven.


Dan Grundin redogör för underlaget Musik vid Siljan. Styrelsen diskuterar den.

Beslut att Jenny Wessblad tillsammans med sekretariatet undersöker på vilket sätt sektionen kan
medverka i år.


Brev har inkommit till styrelsen från Siv Eriksson, m fl, angående riktlinjer för rekryteringen av
ny generalsekreterare.

Beslut att Susann Olsson besvarar brevet från Siv Eriksson, mfl.


Angående "Decenniet för icke-våld mot barn", skulle Jesús Alcalá inkomma med ett underlag till
dagens möte. För närvarande anser sig styrelsen ha för lite information i ärendet.

Beslut att ärendet bordläggs tillsvidare.


Brev har inkommit till styrelsen från Henry Berglund.

Beslut att Jesús Alcalá besvarar brevet.


Underlaget "Spring för Amnesty" diskuteras av styrelsen. Man vill gärna gå vidare i ärendet.

Beslut att sekretariatet till styrelsens marsmöte återkommer med ett fylligare underlag.


Inbjudan till distriktmöten i Flen (7/2) och Gävle (13/2) har kommit till styrelsen.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att meddela distrikten att styrelsen kommer att vara representerad
på båda mötena.


Erik Mårtensson i distriktsstyrelsen för Skåne-Blekinge ber om ett bidrag från sektionen för att
kunna åka till Litauen och undersöka möjligheter till att starta upp en sektion där. Styrelsen
diskuterar detta önskemål.

Beslut att Jenny Wessblad kontaktar Erik Mårtensson och återger styrelsens ståndpunkt.


Beträffande ungdomsrådet berättar Hanna Roberts att Bodil Andrén är styrelsens kontaktperson.
Hanna berättar hur rådet planerar att verka och att hon kommer att rapportera mer utförligt om
deras arbete under styrelsens marsmöte.


Hanna Roberts tar upp frågan om huruvida den mediastrategi som finns idag behöver revideras.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att till nästa möte återkomma med ett underlag.


Styrelsen diskuterar medlemsvärvningsstrategi, apropå den preliminära intäktsrapporten och
medlemsbortfallet under fjolåret.

Beslut att styrelsen och sekretariatet fortsätter att bevaka frågan,

att styrelsen diskuterar frågan på AU den 21 februari i samband med resultatrapporten
från januari 1999.


Beträffande styrelsens korrespondens diskuterar man hur det ska fungera framöver.

Beslut att Hanna Roberts till nästa styrelsemöte sammanställer ett underlag i samband med översynen
av styrelsens arbetsformer.

Anette Holmquist Cecilia Kaijser Christian Gräslund
Sekreterare Justerare Mötesordförande