5.1 Revidering av styrelsens arbetsordning Underlag till styrelsemöte 17-18 oktober 2020

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2020-10-05
Punkt: 5.1 Styrelsens arbetsordning 

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Bakgrund

Vid styrelsens första ordinarie möte efter årsmötet brukar styrelsen gå igenom eventuella revideringar i styrelsens arbetsordning. Revideringarna kan bland annat handla om uppdateringar i enlighet med nya arbetssätt i kringliggande processer som ger implikationer på styrelsens arbetsordning, eller om styrelsen önskar förändra styrelsens arbetssätt av andra orsaker. 

 

Vid sidan av styrelsens arbetsordningen finns dokumentet “Roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och generalsekreterare”. Sekretariatet föreslår inte några ändringar i detta dokument, men om styrelsen vill göra revideringar går det bra att lyfta dessa ändringsförslag i samband med punkten om styrelsens arbetsordning. 

 

Förslag till ändringar i styrelsens arbetsordning

Sekretariatet har gått igenom styrelsens arbetsordning och har följande kommentarer och förslag. Se förslagen i sin helhet här.

 

  • Punkt 3. Jäv

 

I arbetsordningen hänvisas till Amnesty Internationals jävspolicy. 

 

Sekretariatet håller på att kolla upp att det fortfarande är detta dokument som är det relevanta dokumentet att hänvisa till.  

 

  • Punkt 4. Arbetsbeskrivningar för styrelsens ledamöter

Förtydligande tillägg om att personalens representant och dennes personlige suppleant

enligt stadgarna har yttrande- och förslagsrätt. 

  • Punkt 15. Styrelsens beslut/ Punkt 17. Årsplan för styrelsens arbete 

Ändringar i enlighet med nya rutiner där det skrivs protokoll från beslut fattade per capsulam i styrelsens forum. 

  • Punkt 17.  Årsplan för styrelsens arbete

Tillägg: Förtroendeorganens eventuella äskande om utökad budget 

Ändring: Veksamhetsmöte byts ut till Styrelsens dialog/konsultation med medlemmar
(FK, hösten 2020 kommer inte denna punkt upp på styrelsens dagordning då det inom ramen för andra processer har beslutats att styrelsens dialog med medlemmarna 2021 ska handla om nästa strategiska period.)

  • Punkt 18.  Utskott och kontaktpersoner

Uppdatera i enlighet med de utskott styrelsen beslutar om. 

 

 

 

Styrelsen föreslås besluta

 

 

att revidera styrelsens arbetsordning i enlighet med ovan förslag.