Punkt: 7.1 Tertialrapport 2 2020, ekonomi Underlag till styrelsemöte 17-18 oktober 2020

Till: Styrelsen, Granskningskommittén

Från: Sekretariatet

Datum: 2020-10-05

Punkt: 7.1 Tertialrapport 2 2020, ekonomi

 

 

RAPPORT

 

 

Ekonomisk rapport för andra tertialet 2020

(3 bilagor)

 

Inledning

Den andra tertialrapporten innehåller ekonomiskt utfall för perioden januari till och med augusti med jämförelsetal från motsvarande period föregående år (visas inom parentes) samt mot budget för andra tertialet, budget för helåret och prognos för helåret. Utfallen presenteras ackumulerat. Kommentarerna hänför sig till större avvikelser mellan ackumulerat resultat och budget samt större avvikelser mellan helårsbudget och helårsprognos. 

 

 

De ekonomiska förutsättningarna

Styrelsen har på decembermötet 2019 fattat beslut om en intäktsbudget på 142,1 mkr och en kostnadsbudget på 152,1 mkr, vilket ger ett budgeterat underskott på 10 mkr. På grund av de rådande omständigheterna med en rådande pandemi ser sig sekretariatet tvunget att presentera en något nedreviderad prognos. De prognostiserade intäkterna landar på 136,2 mkr och de prognostiserade kostnaderna på 146,4 mkr, vilket skulle ge ett prognostiserat underskott på 10,2 mkr. Arbete pågår för att säkerställa att det slutgiltiga resultatet  för 2020 inte kommer att överstiga det av styrelsen beslutade underskottet om 10 mkr, med reservation för en eventuell möjlighet att ta hela kostnaden för ett tekniskt utvecklingsprojekt redan 2020.

 

 

Sammanfattning och översikt

De prognostiserade intäkterna landar på 136 197 (143 440) tkr, vilket är 5 882 tkr under budget. Att prognosen blir lägre än budget beror till stor del på den rådande pandemin.

 

Andra tertialets intäkter uppgår till 89 685 (92 786) tkr, vilket är 63,12% av 2020s helårsbudget och 95,79% av intäktsbudgeten för andra tertialet. Kostnaderna för motsvarande period uppgår till 

94 724 (122 765) tkr, vilket är 62,29% av helårsbudget och 91,77% av kostnadsbudgeten för andra tertialet. 

 

Det prognostiserade resultatet är, trots lägre intäkter, i linje med det budgeterade. 

 

I bilaga 1 återfinns en sammanfattning avseende resultatet.

 

Resultat

 

 

-10 mkr

Intäkter/budget (helår)

 

63,12%

Intäkter/prognos (helår)

 

65,85%

Kostnader/budget (helår)

 

62,29%

Kostnader/prognos

(helår)

 

64,72%

 

 

Periodens intäkter

Övergripande kommentar exklusive restricted income

För det andra tertialet ligger vi totalt 3,8 mkr under intäktsbudget, exklusive restricted. Av dessa beror 1,2 mkr på nyrekrytering (108% mot föregående år) och 2,3 mkr på stöd från befintliga givare (102% mot föregående år). Den främsta orsaken till att vi inte når budgeterade intäkter för det andra tertialet äratt vi ligger efter med rekrytering av nya givare via Telefundraising och F2F samt att stödet från befintliga givare inte ligger i nivå med budget.  Vi ser inte att vi kommer kunna ta igen och nå målen i år. Helårsprognos för intäkter 2020 är att vi landar på 4 % under budget men 1.6% över 2019 års intäkter. 

 

 

Nya medlemmar och givare

Nyrekrytering ligger 61% mot budget för perioden, vilket främst beror på att nyrekrytering via F2F och kallrekrytering via TF inte gått enligt plan. På F2F ligger vi per andra tertialet på 35 % mot budget. F2F har pga Covid-19 under 5 månader ställt om till vävning via telefon, vilket är den främsta orsaken till avvikelsen mot budget. Från augusti är vi åter igång med värvning på stan.  Helårsprognosen totalt för F2F landar på 50% av budget. På telefundraising ligger vi efter framförallt på kallrekrytering av nya medlemmar 172 tkr mot 356 tkr (49%). Varm rekrytering ligger på 74% mot budget och intäkter från digital fundraising ligger på 133 % mot budget. 

 

Befintliga medlemmar och givare

Det största intäktsslaget under befintliga medlemmar och givare är intäkter från medlemsavgifter och gåvor via autogiro som uppgår till 62 217 (61 114) tkr jämfört med budget per andra tertialet på 63 501 tkr, vilket är 98% av budget. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 2%. Prognosen pekar på att vi hamnar1 876 tkr under budget för helåret 2020. 

 

När det gäller uppgraderingar på Telefundraising så ligger vi på 78 % budget och beräknar landa nära på helår 3 914 tkr mot 4 954 tkr i budget (79%). Främsta orsaken till att vi inte ligger på budget är viss underbemanning under Q1 men även intern turbulens kopplat till förändringsarbete på sekretariatet. Givarbrev ligger 129 tkr under budget per T2 men vi beräknar landa på 103 % av helårsbudget och 106% mot 2019. 

 

Totalt har befintliga medlemmar och givare gett 67 578 (66 168) tkr mot budget på 69 930 tkr för samma period. Helårsprognosen är 101 599 (101 024) tkr vilket är 97% av budget för helåret. 

 

Övrig fundraising exklusive restricted income

Intäkterna från testamenten uppgår per andra tertialet till 3 382 (4 490) tkr ligger 96,64 % av budget för perioden. Insamling från grupper ligger på 25% mot budget och helårsprognos 33%. Detta är framförallt second hand-butiker som varit stängda pga Covid-19. Totalt perioden har övrig fundraising exklusive restricted incomegenererat 19 148 (20 638) tkr i intäkter, vilket är 99,06% av budget för perioden.  

 

Restricted income   

Restricted income är de öronmärkta intäkter som uppkommer genom de medel som sektionen sökt och erhållit från olika donatorer för att utföra projekt antingen själva eller i samarbete med andra sektioner inom Amnesty och/eller andra organisationer. 

 

När medlen erhålles bokförs dessa först som en skuld till donatorn och varefter medlen utnyttjas intäktsförs dessa och skulden till donatorn minskar i samma takt. Frekvensen för återrapportering och summan av de utnyttjade medlen för projekten varierar något, vilket kan göra att budgetering av dessa intäkter sker med viss återhållsamhet. Utfallet för restricted income per det andra tertialet är 

285 (3 748) tkr jämfört med budget på 780 tkr. 

 

 

I bilaga 2 återfinns en detaljerad redovisning av intäkterna.

 

 

Periodens kostnader

De totala kostnaderna uppgår efter andra tertialet till 94 724 (122 765) tkr, vilket motsvarar 62,29% av de budgeterade och 64,72% av de prognostiserade kostnaderna för hela året. De prognostiserade helårskostnaderna beräknas bli 146 350 (168 630) tkr, vilket är 5 722 tkr under budget. Att kostnaderna blir så mycket lägre än budget beror främst på att många planerade aktiviteter där människor samlas inte kunnat genomföras i lika hög utsträckning under rådande pandemi.  

 

 

Nedan kommenteras varje kostnadsområde i den ordning som de följer i resultatrapporten.

 

Kostnaderna fördelas på följande mål och områden:

  • Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter;

  • Mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering;

  • Mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse;

  • Mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars;

  • Mål 5: Amnesty International är en större och starkare rörelse, samt på

  • Övrigt arbetet för Mänskliga Rättigheter utanför de fem strategiska målen, utvecklingskostnader, stöd till arbetet för Mänskliga Rättigheter, gemensamma kostnader och Internationella Rörelsen

  

Mål 1 - 4 

Det totala utfallet för perioden för mål 1 - 4 är 7 879 (11 683) tkr, vilket är något under budget för motsvarande period. Förhållandet mellan utfall och budget för motsvarande period varierar något inom gruppen och det beror till största delen på att kostnaderna till stor del inte har periodiserats utan fördelats jämnt över året. Mål 1, “Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter”, ligger något under budget för motsvarande period. Mål 2, “Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering” ligger också något under budget för motsvarande period. Mål 3, “Människor är skyddade under konflikter och förföljelse” ligger däremot något över budget för motsvarande period och Mål 4, “De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars”, ligger också under budget för motsvarande period.

 

Helårsprognosen för mål 1 - 4 landar på 12 454 (19 191) tkr, vilket är 574 tkr under helårsbudgeten. Kostnadsminskningarna ligger relativt jämt fördelat mellan de olika målen.

 

Mål 5:

Kostnaderna för det andra tertialet för mål 5 ligger på 27 398 (28 809) tkr, vilket är 5 700 tkr under den ackumulerade budget. Det är främst kostnaderna för det ena delområdet inom mål 5: Total Fundraising 23 164 (24 649) tkr, som understiger budgeten för perioden 28 574 kr.

 

Av dessa svarar nyrekrytering för 1 176 tkr, pågående givande 873 tkr, övrigt givande 113 tkr och Fundraising Support Costs 3 247 tkr. Främsta orsaker till detta är den uppskjutna fundraisingkonserten samt brandaktiviteter planerade till hösten men som periodiserats jämnt över året i budget. 

 

Utfallet, 4 148 (4 053) tkr, för det andra delområdet inom inom mål 5,Total Growth and Mobilisation” ligger något under budget för perioden.

 

Utvecklingskostnader och kostnader till stöd för arbetet med mänskliga rättigheter

Under denna rubrik ligger bland annat kostnaderna för kommunikation som ej är kopplad till enskilda kampanjer, Amnesty Press och olika internationella rapporter. Kostnaderna per sista augusti uppgår till 8 394 (8 419) tkr, vilket är 1 000 tkr under budget för perioden. Detta beror till stor del på att utförda tjänster faktureras i efterhand och att kostnaderna i budgeten fördelats jämnt över året. 

 

Gemensamma kostnader

De gemensamma kostnaderna uppgår för perioden till 17 809 (17 472), vilket är 671 tkr under de budgeterade kostnaderna för perioden. Under denna rubrik bokförs kostnader till stöd för organisationen som till exempel kostnader för ekonomifunktionen, styrelsen, årsmötet, lokaler med mera. Prognosen för helåret har reviderats nedåt med 175 tkr, då några kostnader för utförda aktiviteter blivit lägre än budgeterat.

 

Styrelsens kostnader  för det andra tertialet ligger 408 tkr under budget, vilket till största delen beror på att styrelsemötena har skett digitalt under rådande omständigheter och att årsmötet senarelagts på grund av den rådande pandemin.

 

Internationella rörelsen

Här återfinns alla transaktioner inom den globala rörelsen. I budgeten finns det obligatoriska bidraget till internationella sekretariatet, bidraget till Amnestys EU-kontor och de utländska kostnaderna för specialprojekt som finansieras med hjälp av öronmärkta medel från till exempel PostkodLotteriet. Utfallet för det andra tertialet 27 047 (50 180)  tkr, vilket är 443 tkr under  budget för perioden. Skillnaden på det betalda bidraget till den internationella rörelsen per andra tertialet 2019 och andra tertialet 2020 beror på att sekretariatet betalade hela 2019 års bidrag under första halvåret 2019. En anledning till detta var att sekretariatet betalade ett frivilligt bidrag om totalt 10 mkr under 2019 till det internationella sekretariatet för att hjälpa till att förbättra det internationella sekretariatets likviditet.  Trots de prognostiserade lägre intäkterna landar prognosen för bidraget till den internationella rörelsen endast knappt 1 mkr lägre än budgeterat, budget 36 465 tkr prognos 35 550 tkr. Detta beror på att kostnaderna för de obligatoriska bidragen beräknas med hjälp av en modell (Distribution Model), där dels vissa kostnader, som t ex fundraisingkostnader och den del av gemensamma kostnaderna som uppgår till 17,5% av de totala intäkterna får dras av från de totala intäkterna innan beräkningen görs av storleken på det obligatoriska bidraget till den internationella rörelsen. När detta belopp är uträknats tar en trappstegsmodell vid där olika procentsatser av intäkterna, beroende på intäkternas storlek, får behållas av den nationella budgeten respektive ska betalas till den internationella rörelsen. De från den internationella rörelsen fakturerade kostnaderna för det obligatoriska bidraget är beräknade på de budgeterade intäkterna och då de prognostiserade intäkterna, allt annat lika, för helåret är lägre än de budgeterade intäkterna minskar storleken på det obligatoriska bidraget. Skillnaden mellan det redan betalda, obligatoriska bidraget utifrån prognos och det faktiska utfallet regleras per årsskifte oavsett om sektionen har betalat ett för högt eller för lågt belopp i obligatoriskt bidrag till den internationella rörelsen. 

 

Amnestyfondens andel av insamlade medel

Denna post avser den del av Sektionens insamlade medel som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden. Amnestyfondens andel uppgår till 6 196 (6 201) tkr, vilket är 361 tkr lägre än budgeterat för perioden. Att Amnestyfondens andel ligger under budgeterat belopp beror på att utfallet för Sekretariatets intäkter är lägre för perioden än budgeterat för motsvarande period.Då de totala insamlade medlen prognostiseras att bli lägre än budgeterat, sjunker även Amnestyfondens andel av de insamlade medlen, prognosen för helåret är 9 392 tkr mot en budget på  9 835 tkr.

 

 

 

I bilaga 3 återfinns en detaljerad redovisning av kostnaderna.

 

Reserver och kapitalförvaltning

 

Reserver

Vid årets ingång uppmätte reserven 48 (69)  mkr och till följd av det prognostiserade negativa resultatet prognostiseras reserven vid årets utgång till 34 mkr.

 

Kapitalförvaltning

För närvarande är delar av Sekretariatets reserv placerad i tre olika fonder, en aktiefond (Humanfonden), en långräntefond, (Carnegie Investment Grade A) och en korträntefond (Räntefond Kort A (1)), som alla förvaltas av Swedbank Robur. Vid årets ingång var det bokförda värdet på fonderna 10 482 (5 738) tkr och vid andra tertialets utgång var det bokförda värdet 16 229 (10 613) tkr. Ökningen beror på att utdelningen för 2019 från Humanfonden, 5 747 (5 443) tkr, som betalades den 14 februari 2020, investerades i den korta räntefonden. Vid redovisning av kortfristiga placeringar tillämpas lägsta värdes-principen, vilken innebär att det bokförda värdet av sektionens placeringar vid årsskiftet är det värde som är lägst av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

 

 

 

Fond

Bokfört värde (tkr)

Marknadsvärde per T2 (tkr)

Humanfonden

99

278

Alfred Berg Företagsobligation Hållbar


4 941


5 165

Räntefond Kort A (1)

11 190

11 211

 

Bilagor:

 

  1. Resultatrapport andra tertialet 2020, sammanfattning

  2. Resultatrapport andra tertialet 2020, intäkter

  3. Resultatrapport andra tertialet 2020, kostnader