Roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och generalsekreterare

Antaget av styrelsen 2018, senast reviderat 2019.
 • Index:
  • Giltig från: 22 september 2018
  • Giltig till: Tills vidare

 

SEKTIONENS STYRNING OCH LEDNING

Styrelsens och generalsekreterarens gemensamma ansvar är att leda svenska sektionen av Amnesty International och att därigenom möjliggöra en effektiv organisation som bidrar till maximal påverkan på mänskliga rättigheter.

 

Styrelsen och generalsekreteraren har ett gemensamt ansvar att initiera dialog kring strategiska vägvalsfrågor för organisationen, att agera proaktivt, kreativt och att genomföra de förändringar som samtiden kräver för att svenska sektionen ska fortsätta att vara en dynamisk organisation som lever upp till organisationens ansvar gentemot medlemmar, rättighetsbärare och omvärld.

 

Styrning

Styrelsen väljs av årsmötet och är den svenska sektionens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen ansvarar gentemot medlemmarna för att organisationen följer den strategiska inriktningen inom den internationella rörelsen och viljan hos årsmötet.

 

Styrelsen ansvarar för

 • att vara framåtblickande och fatta strategiska beslut som möjliggör att den svenska sektionen utvecklas i enlighet med den internationella rörelsens gemensamma vision och omvärldens utmaningar.

 • att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i linje med sektionens åtagande, grundläggande värderingar och arbetssätt.

 • att sektionens ekonomiska styrning, uppföljning och interna kontroll är ändamålsenlig.

 • att sektionen följer de externa krav som föreligger.

 • att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

 • att skapa förutsättningar för och tillsätta generalsekreteraren.

 

Ledning

Generalsekreteraren tillsätts av styrelsen och har ett helhetsansvar för verksamheten. I generalsekreterarens uppdrag ingår att tillse att sekretariatet sköter den löpande verksamheten enligt budget, plan och direktiv från styrelsen samt genomför styrelsens beslut.

 

Sekretariatets verksamhet ska bedrivas utifrån ett långsiktigt perspektiv i enlighet med sektionens långsiktiga riktning och annan styrning från styrelsen samt beslut fattade av den internationella rörelsen. När generalsekreteraren ser behov av detta ska generalsekreteraren initiera en dialog med styrelsen kring områden där tydlig styrning saknas eller behöver utvecklas ytterligare. Generalsekreteraren är ständigt adjungerad med yttrande- och förslagsrätt i styrelsen, men kan utse annan föredragande från sekretariatet till de olika punkterna på styrelsens dagordning.

 

Generalsekreteraren ansvarar för

 • att företräda sekretariatets verksamhet gentemot styrelsen.

 • att driva sektionens strategiska arbete både i den operativa verksamheten och genom att lyfta viktiga vägvals- och principfrågor till styrelsen.

 • att verksamheten bedrivs i enlighet med av styrelsen angiven budget och att regelbundet följa upp och rapportera verksamheten (inklusive sektionens ekonomi och årliga budget) till styrelsen.

 • att underlätta styrelsens arbete genom att skapa förutsättningar för ett systematiskt arbete med god framförhållning som underlättar för styrelsen att i enlighet med gällande årsplan och aktuellt kalendarium fatta rätt beslut på rätt nivå, vid rätt tidpunkt.

 

Generalsekretararens arbetsgivaransvar

 • Generalsekreteraren har från styrelsen fått det delegerade arbetsgivaransvaret inklusive att fatta beslut om personalpolicy, arbetsmiljö, anställning, lönesättning, befordran och avveckling av personal.

 • Generalsekreteraren svarar för att personalen har befattningsbeskrivningar och att utvecklingssamtal hålls.

 • Generalsekreteraren kan delegera befogenheter till underställd personal, dock ej beslut om personalpolicyer eller avveckling av personal.

 

Generalsekreterarens ansvar för riskanalys och riskhantering

 • Generalsekreteraren ansvarar för förebyggande arbete som minskar risker, identifikation av risker samt löpande hantering av risker när så är påkallat.

 • Generalsekreteraren ansvarar för att hålla ordförande/styrelsen informerad. Utifrån den årliga riskanalys som sekretariatet genomför kan styrelsen i samråd med generalsekreteraren begära in ytterligare rapporter eller besluta om åtgärder för att stärka den interna kontrollen.STYRNING OCH LEDNING

 

STYRELSEN

fattar beslut

Generalsekreteraren (GS)

ger stöd och underlättar styrelsens arbete

↓↓↓

GENERALSEKRETERAREN (GS)

fattar beslut

Styrelsen

ger stöd och möjliggör GS arbete

↓↓↓

Övervakar och fattar beslut som rör svenska sektionens uppdrag, vision, strategiska vägval, varumärke och anseende.

Leder och organiserar sektionens operativa arbete inom ramen för gällande verksamhetsplan.

Utser, ger stöd till och utvärderar GS.

Planerar, genomför, följer upp och rapporterar verksamheten.

Ansvarar för organisationens ekonomiska styrning och kontroll.

Tillser att ändamålsenliga strukturer och rutiner för intern styrning och kontroll finns på plats.

Beslutar budget och reservnivåer (i enlighet med Global Reserve Guidelines) samt årsredovisning

Utvecklar förslag till budget och rapporterar verksamheten. Beslutar i frågor som rör omfördelning av budgeterade medel och tjänsteutrymme. Vid större förändringar ska dessa ske i samråd med ordförande och kassör.

Fastställer sektionens riskanalys.

Tar fram riskanalyser och ansvarar för eventuell krishantering.  

Beslutar övergripande policyer, strategier och kriterier.

Utvecklar förslag och implementerar beslutade policyer/strategier i verksamheten. Ansvarar för att beslutade styrdokument tillämpas inom organisationen samt säkerställer och kontrollerar att dessa efterlevs.

Beslutar långsiktiga planer och övergripande mål och prioriteringar för verksamheten.

Utvecklar förslag, implementerar planer.

Beslutar upplägg av årsmötets formella delar, styrelsens förslag till årsmötet, styrelsens svar på medlemmarnas förslag (motioner) till årsmötet samt beredningsform för förslag och motioner.

Föreslår årsmötets upplägg och utvecklar förslag till styrelsens svar på motioner och styrelsens förslag till årsmötet. Ansvarar för att årsmötet genomförs.

Beslutar hur årsmötets beslut ska hanteras i organisationen.

Implementerar årsmötets beslut i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Ordförande är talesperson för medlemsorganisationen; uttalar sig i frågor som rör styrning och organisation. Ordförande har rätt att delegera uppdraget att uttala sig i sektionens namn inom ordförandens ansvarsområden.

GS är talesperson i sektionens sakfrågor och representerar organisationen offentligt. GS har rätt att delegera uppdraget att uttala sig i sektionens namn, inom generalsekreterarens ansvarsområden. Då policy ej föreligger eller är oklar ska GS, vid behov, lyfta frågan till styrelsen.
STYRELSENS OCH GENERALSEKRETERARENS RESPEKTIVE ANSVAR FÖR SEKTIONENS ROLL I DEN INTERNATIONELLA RÖRELSEN

 

STYRELSENS ANSVAR

GENERALSEKRETERARENS ANSVAR

Representerar sektionen gentemot den internationella styrelsen och andra sektioner och ansvarar för utarbetandet av sektionens ståndpunkter i principiella frågor.


Utser andra personer att representera sektionen vid internationella möten av strategisk karaktär. Utsedda representanter ansvarar för att återrapportera från dessa möten till styrelsen.

Representerar sektionen gentemot den internationella rörelsens tjänstemannasida och ansvarar för att samarbeta på strategisk såväl som operativ nivå utifrån de ramar som styrelsen satt för den svenska sektionen.


Delegerar uppdragen inom sekretariatet. Dessa personer rapporterar till relevant chef.

Utgår från beslut fattade av årsmötet och styrelsens egna principbeslut. Driver och påverkar beslut internationellt samt återrapporterar beslut till medlemsrörelsen och konsulterar medlemmarna vid behov.

Stödjer styrelsens arbete. Driver och påverkar beslut internationellt samt underlättar konsultationer vid behov, återrapporterar till sektionen och implementerar beslut i verksamheten.

Konsulterar medlemskåren vid principiellt viktiga internationella frågor och förankrar styrelsens ståndpunkter i rörelsen på lämpligt sätt.

Stödjer styrelsens arbete.

Utser standing representative till Global Assembly för sektionen samt delegation till det internationella rådsmötet (GA meeting). Denna delegation äger rätt att fatta beslut å styrelsens och sektionens vägnar under mötet.

Ingår i sektionens delegation till GA.

Deltar på andra relevanta möten för förtroendevalda representanter i rörelsen.

Deltar i andra relevanta internationella och regionala möten mellan tjänstemän i rörelsen.

Diskuterar frågor som rör den internationella rörelsen med generalsekreteraren.

Återrapporterar till styrelsen kring internationella frågor av strategisk karaktär.

 

Konflikt och krishantering mellan styrelse och generalsekreterare

Om det uppstår en konflikt mellan styrelsen och generalsekreteraren som inte kan lösas genom informella kanaler används följande konfliktlösningsprocess:

 1. En skriftlig “anmälan” från den ena parten till den andra innehållande information om problemet samt tidigare försök att lösa konflikten.

 2. Den part som mottar en skriftlig “anmälan” ska svara inom en arbetsvecka och ett fysiskt möte ska bokas inom två arbetsveckor från det att “anmälan” gjorts. Oberoende av om konflikten involverar ordförande ska “anmälan” skickas även till ordförande.

 3. På mötet ska parterna diskutera ett konkret förslag till lösning. Om konflikten inte involverar ordförande ska denne agera medlare i konflikten.

 4. Om konflikten är mellan ordförande och generalsekreterare ska styrelsen utse en medlare som kan vara en extern, oberoende expert, som accepteras av båda parter. Det internationella sekretariatet informeras om konflikten.

 5. Om konflikten inte löses genom ovan beskrivna process så involveras det internationella sekretariatets konflikthanteringssystem.

 

 

 

 

 • Senast ändrad 2 december 2020 13:14 av lina.jakobsson