Punkt: 6.2 Kommentarer till ekonomiskt utfall 2016 Underlag till styrelsemöte 18-19 mars 2017

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2017-03-03

Punkt: 6.2 Kommentarer till ekonomiskt utfall 2016

 

RAPPORT

KOMMENTARER TILL EKONOMISKT UTFALL 2016

Inledning

Ekonomiska tertialrapporter tas fram tre gånger per år och bygger på det ackumulerade utfallet per 30/4, 31/8 och 31/12, enligt beslut fattat på styrelsens junimöte 2016.Denna text gäller det tredje tertialet och är ett komplement till årsredovisningen. Rapporten tar upp det ackumulerade resultatet jämfört med budget och de ekonomiska aspekterna för år 2016. Siffror inom parentes avser föregående år.

 

Sammanfattning

(1 bilaga)

Årets totala intäkter uppgår till  114,9 (146,9) mkr, vilket är 718 tkr över budget. De totala intäkterna ligger dock 15,4 mkr under prognosen som gjordes per den sista augusti då sektionen förväntade få ta del av ett arv på drygt 20 mkr, vilket inte hann skiftas före årsskiftet. Testamenten och pågående givande är de intäktsslag som främst överträffat budget. Detta innebär att ett flertal intäktsslag inte nått budget och till stor del är det medlems- och givarvärvningen som inte har levt upp till förväntningarna, vilket får konsekvenser inte bara i år utan även på längre sikt.

 

De totala kostnaderna uppgår till 112,4(102,3) mkr, vilket är 5,9 mkr under budget.Främst är det kostnaderna för den internationella rörelsen och de totala kostnaderna för mål 5, Amnesty International är en större och starkare rörelse, som ligger under budget.

 

Årets överskott blev  2,6 (44,6) mkr.

 

 

 

Utfall 2016

Budget 2016

Utfall i % av budget

Utfall 2015

Intäkter

114 923 tkr

114 205 tkr

101%

146 918 tkr

Kostnader

112 300 tkr

118 205 tkr

95%

102 339 tkr

Resultat

2 623 tkr

-4 000 tkr

 

44 579tkr

 

INTÄKTER

(Bilaga 2)

Intäkterna uppgår till 114 923 (146 918) tkr, inklusive resultat från finansiella instrument, att jämföra med budget 114 205 tkr. Utfallet är 718 (40 373) tkr över budget.Kommentarer till avvikelser från budget följer resultaträkningens uppställning under respektive huvudrubrik nedan.

 

Intäkterna från nyvärvade medlemmar och givare särskiljs i kall respektive varm rekrytering. Kall rekrytering innebär värvning av medlemmar och givare som inte har någon anknytning till organisationen sedan tidigare, medan varm rekrytering innebär bearbetning av personer som på något sätt har visat sitt intresse för organisationen. Intäkterna under värvningsåret räknas till rekrytering, efterföljande kalenderår räknas dessa intäkter som ett regelbundet givande.

 

Kall rekrytering

Under kall rekrytering återfinns främst intäkter från årets värvning av medlemmar och givare via Face-to-Face, F2F. Under sommaren har även försök med Door-to-Door, D2D, gjorts. Övrig kall rekrytering sker främst via digitala kanaler och Telefundraising, TF. Totala intäkter från den kalla rekryteringen är 2 850 (3 453) tkr, vilket är 3 071 (1 801) tkr under budget. Antalet nya medlemmar/givare som värvats genom kall rekrytering är 7 518 (10 201) stycken istället för budgeterade 12 000. Varken rekryteringen av nya medlemmar via F2F, via D2D, via TF eller övrig kall rekrytering har uppnått målen. Anledningarna till att D2D inte uppnådde uppsatt insamlingsmål beror på personalrekryteringsproblem. När det gäller F2F beror det dels på att de budgeterade insamlingsmålen under sommaren, F2Fs högsäsong, inte gick som förväntat på grund av att resurserna inte fördelades på rätt sätt och dels på att det inom F2F inte rekryterats tillräckligt med gruppledare. När det gäller kall rekrytering via TF beror det dels på personalbrist och dels på att TF under slutet av året fokuserade på mer intäktsbringande områden, som till exempel uppgradering. När det gäller övrig kall rekrytering beror det främst på att budgeten för digital rekrytering var för optimistiskt lagd, däremot översteg antalet sms-givare det budgeterade antalet.

 

 

Varm rekrytering

Intäkterna från den varma rekryteringen är 82 (295) tkr vilket är213 tkr lägreän föregående år och 160 tkr under budget. Den varma rekryteringen sker främst via TF och anledningen till att resultatet är så lågt beror på personalbrist och att TF under slutet av året har fokuserat på uppgradering.

 

Pågående givande

Det största intäktsslaget under det pågående givandet är intäkter från medlemsavgifter och gåvor via autogiro som uppgår till 79 734 (77 445) tkr, vilket 2 012 tkr över budget. Detta är en stor ökning med tanke på att antalet medlemmar/givare har sjunkit med 2 309 jämfört med december föregående år. Ökningen beror på att snittgåvan har ökat med 3,4%.

 

De näst största intäkterna inom området pågående givande kommer från givarbrev och medlemsavgifter via inbetalningskort, intäkterna uppgår till 3 561 (3 569) tkr.

 

Uppgradering via TF har gått sämre än budgeterat, utfallet för 2016 blev 2 170 (2 215) tkr jämfört med en budget på 3 356 tkr. Poängteras bör att TF gjorde en stark upphämtning i slutet av året när fokus lades på uppgradering.

 

Övrig fundraising

Intäkterna från övrig fundraising uppgår till 33 936 (73 210) tkr, 3 691 tkr över budget. De intäktsslag som främst överstiger budget är testamenten och Humanfonden. Testamenten överstiger budget med  2 576 (49 120) tkr.  48 200 tkr av föregående års intäktsökning i beror på det mycket stora arvet som kom sektionen till del under hösten 2015.

 

Försäljning

Till försäljning räknas intäkter från Amnestybutiken och prenumerationer på Amnesty Press. Utfallet är 323 (292) tkr, ungefär hälften av budget. Det negativa resultatet beror främst på att ett samarbete med en försäljare gällande annonsering i Amnesty Press inte kom igång så tidigt på året som tänkt. Även Amnestybutiken går sämre än budgeterat.

 

 

Övriga intäkter

Under övriga intäkter återfinns arvoden och räntor. Intäkterna uppgår till 132 (82) tkr, vilket är  något över budget. Den största intäktsposten är intäkter från arvoden.

 

 

Amnestyfonden

Som en avgående post ligger den del av insamlade medel som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden. Amnestyfondens andel blev 10 062 (15 157) tkr, 494 tkr över budget.

 

 

KOSTNADER

(Bilaga 3)

Kostnaderna fördelas på följande mål och områden:

  • Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter;

  • Mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering;

  • Mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse;

  • Mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars;

  • Mål 5: Amnesty International är en större och starkare rörelse;

samt Övrigt arbete för Mänskliga Rättigheter utanför de fem strategiska målen, utvecklingskostnader, stöd till arbetet för Mänskliga Rättigheter, samt gemensamma kostnader och internationella rörelsen.

 

De sammanlagda kostnaderna 2016 uppgick till 112,4(102,3)  mkr vilket är 5,9mkr under budget.Främst är det internationella rörelsen som understiger budget, men även de totala kostnaderna för Mål 5 och de gemensamma kostnaderna ligger under budget. De totala kostnaderna för Mål 1-4, vilka omfattar de strategiska målen inom arbetet för Mänskliga Rättigheter överstiger budget.

 

Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter

Kostnaderna för mål 1 är 4 978 (4 068) tkr, 257 tkr över budget. Överskridandet av budget beror dels på att Skriv för frihet blev mer omfattande än planerat och dels på att arbetet med Edward Snowden genererade högre kostnader än beräknat.

 

Mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering

Utfallet för mål 2 är 1 342 (86) tkr, 112tkr över budget, vilket beror på att kostnaderna för HBTQI-kampanjen överskred budget.

 

Mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse

De totala kostnaderna för mål 3 slutade på 3 276 (1 779) tkr, 300 tkr under budget. Detta beror på att kampanjstarten av flyktingkampanjen I Welcome skjutits upp till 2017. Delar av de medel som frigjordes på grund av den uppskjutna kampanjen I Welcome har använts till Skriv för frihet och arbetet med Edward Snowden under mål 1.

Mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars

Kostnaderna för mål 4 är totalt1 340 (920) tkr, 306 tkr över budget. Överskridandet av budget beror delvis på att fokus för sektionens seminarier under Almedalsveckan gick under mål 4 istället för mål 2 som var planerat vid budgeteringstillfället och dels på grund av en aktion mot dödsstraffet i USA i samband med den internationella dagen mot dödsstraff den 10 oktober, som inte ingick i budgeten.

 

Mål 5: Amnesty International är en större och starkare rörelse

Här återfinns alla kostnader för fundraising, tillväxt- och mobiliseringsarbete. De totala kostnaderna för mål 5 uppgår till 29 773 (27 740) tkr, jämfört med en budget på 31 447 tkr.

 

De internationella redovisningsriktlinjerna medför att definitioner och kriterier skiljer sig från det som klassificeras som insamlingskostnader enligt Svensk Insamlingskontroll. Det medför att en direkt jämförelse inte kan göras mellan det som redovisas i denna rapport avseende insamlingskostnader och de uppgifter som återfinns i årsredovisningen

 

Kall rekrytering

Kostnaderna för kall rekrytering uppgår till 15 486 (14 594) tkr, 1 744 tkrunder budget. Kostnaderna för F2F hamnar 784 tkr över budget och kostnaderna för D2D hamnar 641 tkr under budget. Detta beror delvis på att det gjordes en omdisponering av personal från D2D till F2F när det upptäcktes att D2D-projektet inte föll ut som förväntat och dels på de av styrelsen på junimötet beslutade investeringarna/satsningarna på 500 tkr inom F2F. Däremot landade kostnaderna för TF 1 610 tkr under budget, vilket delvis beror på problem med rekrytering av personal och att TF valde att fokusera på uppgradering under slutet av året. Även kostnaderna för de övriga områdena inom kall rekrytering ligger under budget.

 

Varm rekrytering

Kostnaderna för varm rekrytering uppgår till 1 885 (2 612)  tkr, vilket är 465 tkröver budget och det är främst kostnaderna för TF som överstiger budget med 452 tkr. Anledningen till TFs överskridande av budget inom detta område beror på omfördelningar av resurser. Även varm rekrytering via sms överstiger budget, men de andra områdena inom varm rekrytering understiger budget.

 

Pågående givande

Kostnaderna för det pågående givandet är låga i jämförelse mot intäkterna. Utfallet är 5 333 (3 175) tkr, vilket är 510 tkr över budget. Det är främst kostnaderna för uppgradering via TF som överstiger budget , med 720 tkr, och det beror på att TF fokuserade på detta område i slutet av hösten.  

 

Övrig fundraising

Utfallet för övrig fundraising är 593 (719) tkr, 176tkr under budget. Främst är det arbetet gentemot testamenten och gåvor som understiger budget, men även andra områden inom gruppen ligger under budget, vilket dels beror på att planerade möten inte genomförts och dels på att en planerad reklamfilm för Humanfonden inte gjorts.

 

Stöd till fundraising

Kostnaderna för stödet till fundraising uppgår till 3 545 ( 3 767) tkr, 313 tkr under budget. Främst är kostnaderna för Publications som understiger budget, 437 tkr, men även Fundraising Management Team, 162 tkr under budget, och Brand, 100 tkr under budget, som inte uppnår budget. Att kostnaderna för Publications understiger budget beror på att tidningen Guard lades ned. När det gäller Fundraising Management team beror det på att dessa  kostnader fördelades om på de andra områdena inom gruppen där mer fokus lades. När en jämförelse av utfallet och budget görs för annonseringskostnader (brand) ser det ut som dessa understiger budget, men de budgeterade annonseringskostnaderna som avser specifika kampanjer har kostnadsförts under respektive kampanj. Däremot överstiger Market research budget med 511 tkr, vilket är i linjen med med den extra satsning gällande som beslutades på styrelsemötet i juni gällande målgruppsarbete.

 

Försäljning

Kostnaderna uppgår till 289(296) tkr, vilket är i 62 tkr under budget.

 

Tillväxt och mobilisering

De totala kostnaderna för hela området blev 4 992 (4863) tkr, 403 tkr under budget. Detta beror delvis på att ett digitalt aktivistmaterial, som skulle tas fram i samband med flyktingkampanjen, I Welcome, inte tagits fram eftersom kampanjstarten för I Welcome är framflyttad. Och dels på grund av att ledarskapsprogrammet blev billigare än budgeterat och att en utbildning ställdes in.

 

Amnestyfonden

Som en avgående post, på 2 390 (2 285) tkr, från fundraisingkostnaderna finns Amnestyfondens del av insamlingskostnaderna.

 

Övrigt arbete för Mänskliga Rättigheter utanför de fem strategiska målen

Här ligger sektionens lokala kostnader för specialprojektet Alt click, för den globala kampanjen Min kropp mina rättigheter samt specialprojektet Stoppa tortyr. Det totala utfallet blev 2 260 (2 238)  tkr, 684 tkrunder budget. Att kostnaderna för detta område landade under budget beror främst på att  pilotprojektet för Alt click startade senare än planerat.

 

Utvecklingskostnader och stöd till arbetet med mänskliga rättigheter

Utfallet för utvecklingskostnader och stöd till arbetet med mänskliga rättigheter blev 12 330 (12 350)  tkr, 291 tkr under budget.

 

Utvecklingskostnader

Under denna rubrik återfinns kostnaderna för det planerings- och utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen för handlingsplanen. Det är främst kostnaderna för planering som ligger under budget, vilket delvis beror på att det tog tid att få en ny avdelningschef för avdelningen Resurser och styrning på plats.

 

Stöd till arbetet med mänskliga rättigheter

Under stöd till arbetet med mänskliga rättigheter återfinns  kostnader för Amnesty Press och annan kommunikation. Utfallet uppgår till  8 738 (9 829) tkr och ligger i linje med budget.  

 

Stöd till organisationen

Stöd till organisationen uppgår till 16 643 (17 306)  tkr, vilket är 1 248 tkr under budget.

 

Gemensamma kostnader

Utfallet för gemensamma kostnader uppgår till 13 906 (13 709) tkr, 341 tkr under budget, vilket beror på att samtliga kostnader för SRM-projektet har aktiverats.

 

Styrning/Total Governance Expense

Utfallet är  2 021 (2 788)  tkr, 423 tkr under budget.Det är främst kostnaderna för Årsmötet som understiger budget med 364 tkr, vilket beror på att kostnaderna för resor och boende blev mycket lägre än budgeterat.

 

Styrelsens kostnader

Utfall (tkr)

Budget (tkr)

Fördelade personalkostnader

-454

-491

Rese- och beoende- och lokalkostnader i samband med styrelsemöten

-294

-350

Utbildning

-52

-50

Övriga kostnader

-36

 

Summa

-836

-891

   Övriga kostnader

Under övriga kostnader återfinns kostnaderna för avskrivningar på inventarier utfallet på 716 (810) tkr, är 484 tkr under budget. Att kostnaderna för avskrivningar blev lägre än budgeterat beror dels på att flera it-inventarier har utrangerats och dels på att avskrivningar för årets aktiverade kostnader för SRM inte kunnats göras eftersom systemet inte produktionssatts som det var planerat.

 

Internationella rörelsen

Transaktioner inom rörelsen uppgår till 40 398(35 762) tkr, budget 42 743 tkr.

 

Amnestys Internationella sekretariat

Det obligatoriska bidraget till Amnestys Internationella sekretariat, AIS, uppgick till 30 594 (23 338) tkr, jämfört med en budget på 32 143 tkr. Under 2015 betalade sektionen även ett frivilligt bidrag (additional voluntary contribution, AVC) till AIS på 10 500 tkr.  Avvikelsen från budget beror till stor del på förändringar av euro-kursen som använts vid budgeteringstillfället och den snittkurs som var vid årsskiftet och på att Amnestyfonden fick en större del av intäkterna än budgeterat.

 

EU-kontoret

Bidraget till Amnestys EU-kontor uppgår till 1 067 (1 677) tkr, 283 tkr under budget. I kostnaderna från föregående år ingick 613 tkr som reserverats för omstrukturering av EU-kontoret, denna reserv ligger kvar även under 2016.

 

Funktionsindelning av kostnaderna

I årsredovisningen delas kostnaderna upp efter funktion. Ändamålskostnaderna blev 76% (53) i relation till intäkterna och motsvarande för insamling- och administration blev 22% (17). Till ändamålskostnader räknas bland annat sektionens bidrag till det internationella sekretariatet och direkta samt fördelade kostnader för de fyra första strategiska målen. Som insamlingskostnader räknas kostnader för insamlingsarbete inklusive fördelade kostnader. Till administrationskostnader räknas kostnader som är nödvändiga för att administrera organisationen. Även den största delen av kostnaderna för medlemsvärvning och medlemsregister ingår i administrationskostnaderna.

 

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt dessa föreskrifter måste minst 75% av en insamlingsorganisations intäkter gå till organisationens ändamål och omvänt får som mest 25% gå till insamling och administration. Svensk Insamlingskontroll gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna om synnerliga skäl föreligger. Stora gåvor och testamenten är en sådan omständighet som utgör synnerliga skäl.

 

Eget kapital/reserver

Det egna kapitalet uppgår till 81,0 (78,4)  mkr.

 

Hösten 2013 antogs en ny reservpolicy som baseras på internationella riktlinjer. De internationella riktlinjerna har tillkommit för att tillse att den globala rörelsen som helhet har en bra nivå på reserverna

för att säkra en stabil verksamhet och för att varje sektion ska ha tillräckliga reserver för de egna

kraven. Sektionens reserver ska enligt policyn motsvara 3-5 månaders verksamhetskostnader, inklusive obligatoriska bidrag till internationella rörelsen, och nivån ska vara anpassad till vilka

framtida åtaganden som finns samt andra faktorer som kan påverka behovet.

 

Den samlade bedömningen av sektionens reservkrav 2015 fastställde den lägsta nivån på reserven

till 32,0 mkr och den högsta nivån till 38,4 mkr. Det innebär att det utgående egna kapitalet hamnar

högt över den fastställda nivån. Under styrelsens junimöte 2016 har en 4-årsplan tagits fram för hur  av det mycket stora arvet, som kom sektionen till del under hösten 2015, ska hanteras. 4-årsplanen omfattar MR-prioriteringar, satsningar inom fundraising och omorganisation av sekretariatet.Bilagor:

Bilaga 1 - Resultatrapport 2016, sammanfattning

Bilaga 2 - Resultatrapport 2016, intäkter

Bilaga 3 - Resultatrapport 2016, kostnader