Marsmötet 2017 Protokoll från 18-19 mars 2017

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 18-19 MARS 2017

 

Tid: Lördag kl 09.00-17.30, söndag 09.00-15.15

Plats: Sekretariatet

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Anders Hällbom

Justerare: Lars Gäfvert

 

Närvarande

Amanda Jackson

Anders Hällbom

Anna Skantze, suppleant (§ 133-160)

Karin Linkhorst

Lars Gäfvert

Mårten Rosander, kassör

Nina Vollmer, suppleant (§ 117-142)

Staffan Johansson

Tora Törnquist, ordförande

Ulrika Westerlund (§117-131 och §137-160)

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare (§117-148)

Elisabeth Lundgren, avdelningschef (§ 131-138 och § 143-148)

Katja Lefwert (§ 141)

Lina Jakobsson, styrelsesekreterare (§117-148)

Peter Kvist, avdelningschef (§117-148)

Sofia Fjellestad, avdelningschef f (§ 143-148)

 

Övriga

Nina Virkkala, Granskningskommittén (§130-145)

Kristina Lindquist, valberedningen (§ 140)

Helena Landelius, valberedningen (§140)§ 117. MÖTET ÖPPNAS

Tora Törnquist förklarar mötet öppnat.§ 118. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att under punkten övriga frågor lägga till en punkt om påverkansaktier i Lundin Petroleum samt
en punkt om medlemsforum och att med dessa tillägg fastställa dagordningen i enlighet med förslaget.§ 119. VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

 

att välja Lars Gäfvert till justerare för detta protokoll.

 

 

§ 120. PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 9-10 DECEMBER 2016

Styrelsen påpekar att Karin Linkhorst står både som närvarande och frånvarande på mötet. Karin Linkhorst var frånvarande.

 

Styrelsen beslutar

 

att lägga protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 9-10 december 2016 till handlingarna.§ 121. MINNESANTECKNINGAR FÖRDA VID SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 9 FEBRUARI 2017

Styrelsen beslutar

 

att lägga minnesanteckningarna förda vid sektionens videokonferensmöte 9 februari 2017 till handlingarna.§ 122. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som föreslås stängas.  

 

Styrelsen framför att frågan om medlemsforum § 79 (2013) Rapport om per capsulambeslut, kommer att behandlas under punkten övrigt. Styrelsen avvaktar att stänga beslutet tills dess att styrelsen har diskuterat frågan.

 

Styrelsen framför att det är otydligt hur processen kring miljöpolicyn ser ut och efterfrågar ett förtydligande i forum före nästa styrelsemöte samt en uppdatering av åtgärdstexten i öppna beslut till nästa styrelsemöte.

 

Styrelsen lyfter att det hade varit bra om sekretariatet vid genomgången av öppna beslut kommenterar de beslut där åtgärderna inte genomförs inom beslutad tidsram. Sekretariatet tar med sig frågan för vidare diskussion med PU.

 

Se bilaga 1 för lista på genomförda beslut som stängs på mötet.§ 123. UTVÄRDERING AV TIDIGARE STYRELSEMÖTEN

 

Delar av styrelsen framför att möte via videokonferenssystem är en bra modell som styrelsen bör arbeta mer med.

 

Delar av styrelsen framför att det var svårt att uppfatta huruvida det var tydligt för alla vilka beslut som skulle fattas i styrelsens forum.

 

Styrelsen enas om att arbeta vidare med frågan om möten via videokonferenssystem.

 

Styrelsen lägger utvärderingen av styrelsens decembermöte och februarimöte till handlingarna.§ 124. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

 • Per Capsulambeslut gällande ICM-resolution om stadgetillägg

Styrelsens beslut 2017-01-11

Attuppdra till sekretariatet att skicka in resolutionen om tillägg till de öppnande paragraferna i
den internationella stadgan till ICM 2017 senast den 11 januari.

 

 • Per Capsulambeslut gällande ICM-resolution om Representation Model

Styrelsens beslut 2017-01-11

Attuppdra till sekretariatet att skicka in resolutionen om Representation Model till ICM 2017
senast den 11 januari.

 

 • Per Capsulambeslut gällande ICM-resolution om abortpolicyn

Styrelsens beslut 2017-01-11

Attsvenska sektionen, tillsammans med andra berörda sektioner, skickar in resolutionen om en
översyn av den internationella policyn om abort till ICM 2017.

 

 • Per Capsulambeslut gällande onlineval för förtroendevalen 2017

Styrelsens beslut 2017-02-24

Attge sekretariatet i uppdrag att organisera förtroendevalen online i två efterföljande
tidsintervall, där det första tidsintervallet avser val av ordinarie ledamöter och det andra
tidsintervallet avser val av suppleanter;

Attge sekretariatet i uppdrag att införa möjligheten att rösta “avslag” i förtroendevalen online.

 

 • Per Capsulambeslut gällande tidsplan för planering och uppföljning av ICM 2017

Styrelsens beslut 2017-02-24

Attfastställa förslag på tidsplan för förberedelser, deltagande och uppföljning av ICM med
nämnda tillägg och ändringar.

 

 • Per Capsulambeslut gällande rapportering från årsmötet 2017

Styrelsens beslut 2017-02-24

Attge sekretariatet i uppdrag att filma valda delar av årsmötet 2017 samt skriva en
sammanfattande text om årsmötet som publiceras på Amnestys webbplats efter årsmötet.

 

 • Per Capsulambeslut gällande nominering till styrgruppen för Ideell Arena

Styrelsens beslut 2017-02-24

Attuppdra åt sekretariatet att nominera Amanda Jackson till styrgruppen för Ideell Arena senast
den 1 mars 2017.

 

 • Per Capsulambeslut gällande ICM-delegation 2017

Styrelsens beslut 2017-02-27

Attutse: Anna Lindenfors, generalsekreterare, Tora Törnquist, sektionsordförande, Anders
Hällbom, vice sektionsordförande, Lars Gäfvert, ledamot i sektionsstyrelsen, Mårten
Rosander, kassör i sektionsstyrelsen och Peter Kvist, avdelningschef till ICM-delegation
2017;

Atten reserv, som kan hoppa in vid sjukdomsfall eller annan akut oförutsedd händelse, utses
av sekretariatet och meddelas styrelsen.§ 125. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet.

 

Anna Lindenfors berättar bland annat att sekretariatet håller på att utveckla rapporteringsdelen av det nya planeringssystemet. Hon går även igenom vilka frågor som är högt prioriterade den närmaste tiden;  kommunikationsstrategin, medlemsdemokratiprojektet och de delar som återstår av organisationsförändringen. Anna Lindenfors ger även en bakgrund till SRM-systemets förseningar.

 

Med anledning av generalsekreterarens rapportering anser styrelsen att det är allvarligt att SRM-systemet är försenat. Styrelsen rekommenderar sekretariatet att prioritera frågan högt och att ta in extern kompetens där det behövs. Styrelsen framför också att de vill ha en kontinuerliga återrapportering om SRM-systemet samt en presentation av vilka funktionaliteter som kommer att finnas i det färdiga systemet.

 

Istället för den tidigare sekretariatsrapporten har styrelsen fått sekretariatets nya månadsbrev. Under en övergångsperiod innan rapporteringsdelen av det nya planeringssystemet är färdigt har styrelsen fått sekretariatets månadsbrev istället för den tidigare sekretariatsrapporten. Styrelsen framför att månadsbrevern ger en bra bild av hela sekretariatets verksamhet. Styrelsen framför att de gärna vill fortsätta få breven löpande i samband med utskicket på sekretariatet, som komplement till sekretariatets övriga rapportering.

 

Eventuella ytterligare synpunkter på innehållet i månadsbreven eller formen för rapportering till styrelsen hänskjuts till styrelsens forum.

 

Styrelsen lyfter att medlemssidorna är ouppdaterade och skulle behöva ses över och kompletteras med aktuell information. Sekretariatet tar med sig synpunkten.§ 126. RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöterna berättar vilka möten de har deltagit i och vad de har arbetat med sedan föregående styrelsemöte.§ 127. RAPPORT FRÅN AIK - AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÈ

Lars Gäfvert informerar styrelsen om att den första versionen av ICM-resolutionerna och den internationella styrelsens förslag till ICM är delade med AIK. Beredningen av resolutioner och förslag har delats upp mellan Internationella utskottet, AIK och sekretariatet.§ 128. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

Nina Vollmer berättar vilka frågor Amnestyfonden arbetar med för närvarande.§ 129. RAPPORT INTERNATIONELLA PROCESSER
Anna Lindenfors föredrar.

 

Crisis protokoll

Efter att Trump tillträdde som president och började genomföra sin politik har det internationella sekretariatet (AIS) tagit initiativ till ett projekt som går under namnet “Crisis protocol”. AIS, sektionen i USA och några andra sektioner har dedikerat relativt stora personalresurser till projektet. Det har nu gått ut en förfrågan till fler sektioner om finansiellt stöd. Krisprotokollet har hittills haft stort fokus på “the Executive Order” gällande migration och flyktingar. Svenska sektionen har hittills genomfört en del mindre aktioner på webben, men har samtidigt framfört att projektet behöver breddas om det ska gå att göra mer. AIS har nu vänt sig till olika regioner för synpunkter på vilka frågor de uppfattar som viktiga och relevanta att koppla till projektet. Synpunkterna kommer att sammanställas i ett underlag till CADF. Svenska sektionen undersöker om det går att integrera de här frågorna i de två kampanjerna om flyktingar och människorättsförsvarare som kommer att pågå under året. För svenska sektionen är det prioriterat att definiera frågor som engagerar många medlemmar och att utforma ett positivt budskap om vilken värld och samhällsklimat Amnesty vill bidra till att skapa.

 

 

§ 130. INFÖR ICM  

 • Nominera personer till internationella förtroendeposter

Mötesordförande uppmanar styrelsen att fundera över nomineringar till de internationella förtroendeposterna. Det har tidigare annonserats om detta i Insats. Frågan kommer att tas upp igen på styrelsens majmöte. Nomineringar till ordförande ska vara inskickade senast 11 maj och nomineringar till övriga förtroendeposter ska vara inskickade senast 11 juni.

 

 • Inför CADF

Regionala strukturer

Tora Törnquist berättar att en av de stora diskussionerna under European Chairs meeting i Berlin var Amnestys regionala organisering. I den internationella styrelsens förslag till ICM är det otydligt när de strategiska frågorna ska diskuteras och vilken roll/mandat de regionala forumen ska ha i den nya styrmodellen.

 

The European PrepCom.

Tora Törnquist informerar styrelsen om att hon är invald i den europeiska PrepCom som arbetar med att planera de europeiska ordförandemötena.

 

Resolutioner och den internationella styrelsens förslag till ICM

Tora Törnquist informerar styrelsen om de frågor hon, utifrån diskussionerna på ECM, uppfattar kommer att generera mest diskussioner på CADF och inför ICM. Styrelsen diskuterar de olika frågorna och hänskjuter fortsatta diskussioner till styrelsen forum och kommande möten.

 

Styrelsen och sekretariatet bestämmer att ha en dragning av förslagen till ny policy om den globala narkotikapolitiken i samband med styrelsens majmöte samt att ha dragningar av andra resolutioner i samband med styrelsens junimöte.§ 131. AVTAL MED AMNESTYFONDEN

Nina Vollmer berättar om det senaste mötet med Amnestyfonden. På mötet deltog representanter från både sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse och sekretariatet.

 

Styrelsen diskuterade bl.a följande frågor:

 • Huruvida det ska finnas golv/tak som reglerar hur mycket resurser som går till Amnestyfonden.

 • Huruvida fördelningsprincipen ska bygga på en modell där intäkter över en viss summa genererar en procentuellt lägre andel till Amnestyfonden.

 • För- och nackdelar med en modell som minimerar transaktioner för lokaler, material och så vidare.

 • Amnestys identitet och hur den eventuellt kan påverkas om sektionens biståndsverksamhet växer.

 

Styrelsen diskuterar att Amnestyfonden är en viktig del av sektionens verksamhet och att de vill att fonden tydligare integreras som en del av Svenska Amnesty. Samtidigt framför styrelsen att arbetsgruppen behöver vara tydligare i förhandlingen med fonden att sektionsstyrelsen önskar någon form av tak som reglerar hur mycket resurser som går till Amnestyfondens verksamhet.

 

 

§ 132. UTREDNING OM VÄRDLÄNDERS ANSVAR FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE

Elisabeth Lundgren föredrar.

 

Värdländers ansvar gentemot utsatta EU-medborgare är en viktig fråga i Amnestys fortsatta arbete om till exempel romers rättigheter. I dagsläget saknar Amnesty tydliga riktlinjer för värdländer ansvar och svenska sektionen har diskuterat frågan med det internationella sekretariatet sedan 2016. Folkrätten fastslår att värdländer har ett ansvar, men inte var gränsen går. Det behöver därför utredas.

 

Styrelsen framför att det är viktigt att Amnesty synliggör när mänskliga rättigheter kränks utan att definiera exakt hur lösningarna ska utformas.

Sekretariatet svarar att Amnesty behöver formulera konkreta krav, men samtidigt tydliggöra att det inte är Amnestys, utan staternas ansvar, att se till att människor åtnjuter sina rättigheter.

 

Styrelsen påpekade också att frågan har varit aktuell länge och frågar om timingen för att göra utredningen nu.  

Sekretariatet svarade att frågan fortfarande är aktuell och att utredningen kommer att bygga vidare på redan existerande arbete.

 

Styrelsens påpekar också att styrelsens beslut endast avser själva utredningen. Det omfattar inte hur den svenska sektionen ska arbeta med resultaten av utredningen.

 

Anders Hällbom deltar inte i beslutet om utredning om värdländers ansvar för utsatta EU-medborgare på grund av potentiell intressekonflikt, då hans arbetsgivare hanterar delar av de frågor kring utsatta EU-medborgare som kan bli aktuella under arbetet.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att i samarbete med internationella sekretariatet genomföra en utredning om värdländers ansvar för utsatta EU-medborgare, i enlighet med verksamhetsplanen 2017-2019.

 

att uppdra till sekretariatet att informera styrelsen om de mest kritiska punkterna i riskanalysen innan studien om värdländers ansvar för utsatta EU-medborgare påbörjas.

 

 

§ 133. NARRATIV HELÅRSRAPPORT (T3-RAPPORT)

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de organisatoriskt stora frågorna under 2016. Hon nämner också några resultat kopplade till de MR-frågor som var definierade i verksamhetsplanen.

 

Styrelsen påpekar att insamlingsmålet för 2016, precis som för 2015, uppnåddes i och med ett stort arv, men att insamlingsmålen trots det är fortsatt höga.

 

Sekretariatet svarar att sektionen har valt att sträva efter att uppnå högt uppsatta insamlingsmål. Det pågår en hel del utvecklingsarbete inom fundraisingverksamheten som förhoppningsvis kommer att påverka insamlingen positivt. Samtidigt har sekretariatet och styrelsen tagit höjd för riskerna med de höga målen genom att inte helt budgetera för den tänkta intäktsökningen.

 

Styrelsen lägger helårsrapporten (T3-rapporten) till handlingarna.§ 134. KOMMENTARER TILL DET EKONOMISKA UTFALLET INKL. RESULTATRAPPORT 2016 (T3-RAPPORT)
Peter Kvist föredrar.

 

Styrelsens kassör framför att det är viktigt att det i framtida rapportering finns kvar noter/information om stora arv. Kassören påpekar också att sekretariatet till styrelsens junimöte ska presentera en plan för sektionens reserver, som för närvarande är för stora.

 

Styrelsen framför vidare att sekretariatets lönekostnader kopplade till exempelvis demokratiprojektet ska specificeras till nästa år så att de framgår att det inte är kostnader för styrelsen.

 

Styrelsen framför även att sekretariatet till nästa år ska tydliggöra hur fondens andel av intäkterna påverkas beroende på om fundraising satsar på nya medlemmar (och då alltså intäkter i form av medlemsavgifter vilka inte tillfaller fonden) eller på att uppgradera eller nyrekrytera givare.

 

Styrelsen lägger kommentarer till det ekonomiska utfallet till handlingarna.§ 135. ÅRSREDOVISNING (INKL. VERKSAMHETSBERÄTTELSE)

Peter Kvist föredrar.

 

Styrelsen framför att namnen Tora Törnquist och Anna Lindenfors är felstavade i inledningen. Styrelsen vill också se ett tillägg i inledningen gällande vilken lag som avses där det står “den tillfälliga lagen”.

 

Styrelsen framför önskemål om följande förändringar till nästa år: att det i not tre som rör löner etc ska specificeras vilka kostnader som avser styrelsen och vilka kostnader som avser generalsekreteraren, att sjuktal och föräldraledighet inkluderas i årsredovisningen samt att rapporteringen ska innehålla en bredare uppföljning av frivilligarbetet inom rörelsen, både inom kampanjarbetet och organisation/styrning.

 

Styrelsen beslutar

 

att med styrelsens förslag till redaktionella ändringar godkänna årsredovisningen för 2016;

 

att uppdra till sekretariatet att till nästa års årsrapportering utöka och lyfta fram rapporteringen om aktivism.§ 136. REVISORERNAS RAPPORT

Peter Kvist föredrar och berättar att revisorerna är nöjda med sektionens arbete.

 

Fakturor över 25 000 kronor ska attesteras av två firmatecknare. Sekretariatet arbetar för att införa en systemkontroll som förhindrar utbetalning om en av två attester saknas.  

 

Styrelsen lägger revisorernas rapport till handlingarna.

 

 

§ 137. PROJEKTPLAN FÖR ÖVERSYN I SYFTE ATT STÄRKA MEDLEMSDEMOKRATIN

Lina Jakobsson föredrar.

 

En projektledare har tillsatts och det föreligger förslag till medlemsrepresentanter i arbetsgruppen. Utöver förslaget behöver styrelsen besluta vilka styrelseledamöter som ska ingå i arbetsgruppen.

 

Styrelsen framför att det är viktigt att förslagen från utredningen blir väl förankrade i distrikten och att alla distrikt blir formellt tillfrågade om att ge medskick i processen.

 

Styrelsen påpekar att det behöver tydliggöras att arbetsgruppen har i uppdrag att lägga fram förslag till styrelsen och att det därefter är styrelsen som beslutar hur förslagen till årsmötet ska utformas.

 

Styrelsen konstaterar att översynen är högprioriterad av styrelsen och konfirmerar att styrelsen är beredd att föreslå genomgripande förändringar om det behövs med utgångspunkt i utredningen, bland annat med tanke på hur mycket resurser som satsas på projektet.  

 

Styrelsen beslutar

 

att Lars Gäfvert och Ulrika Westerlund från styrelsen samt Bo Lindblom, Karin Lehnér och Louise Näfverstam från medlemmarna ska ingå i arbetsgruppen.§ 138. RIKTLINJER FÖR ETT INKLUDERANDE SPRÅKBRUK

Elisabeth Lundgren föredrar.

 

Arbetet med att jämställdhetsintegrera Amnestys kommunikation har pågått under en längre tid. Som en del i det arbetet ingår att göra språkbruket mer inkluderande vad gäller kön och genus. I enlighet med årsmötets beslut 2016 och styrelsens uppdrag åt sekretariatet så har sekretariatet, i samråd med aktiva HBTQI-grupper, tagit fram riktlinjer för ett inkluderande språkbruk. Riktlinjerna har för närvarande fokus på ett HBTQI-inkluderande språkbruk men ska framöver vidareutvecklas så att svenska sektionen får mer holistiska riktlinjer kring inkluderande språkbruk. Det vill säga riktlinjer som bland annat även inkluderar perspektiv som etnicitet, socioekonomisk status och funktionsvariation.

 

Styrelsen framför att vissa av de föreslagna “bättre” skrivningarna är svårare att förstå jämfört med de “sämre”, icke korrekta, alternativen. Styrelsen påpekar att det är en utmaning att använda ett språk som är lättläst och samtidigt inkluderande och att det i vissa sammanhang till exempel kan vara svårt att byta ut "man" till "en". Styrelsen föreslår därför ett tillägg till riktlinjerna med följande innebörd: “Om du tror att det i din kontext kan skapa ett hinder att använda “hen” istället för “han” och/eller “hon”, eller “en” istället för “man”, skriv då om meningen så att du kan undvika dessa pronomen.”

 

Styrelsen lägger riktlinjer för ett inkluderande språkbruk till handlingarna.§ 139. AI ZIMBABWES ANSÖKAN OM SVENSKA BISTÅNDSMEDEL FÖR HRE

Anna Lindenfors föredrar.  

 

På styrelsens februarimöte 2017 diskuterade styrelsen en förfrågan från Zimbabwe om att ansöka om svenska statliga medel för verksamhet inom området Human Rights Education.

 

Styrelsen behöver fatta ett beslut om huruvida den svenska sektionen ska ge sitt godkännande till att AI Zimbabwe söker svenska statliga medel. Längre fram behöver styrelsen också ha en principdiskussion med anledning av den nya internationella fundraisingpolicyn som tillåter att verksamhet inom området Human Rights Education finansieras med statliga bidrag. Styrelsen behöver ta ställning till huruvida den svenska sektionen ska anamma den internationella policyn eller fortsätta driva att Amnesty inte ska ansöka om statliga bidrag över huvud taget. AIK - Amnestys Internationella Kommitté kommer att involveras i framtagandet av underlag inför styrelsens principdiskussion.

 

Styrelsen framför att det är viktigt att informera årsmötet om att den här förfrågan har inkommit samt att styrelsen kommer att se över vilken linje den svenska sektionen ska driva framåt.

 

Styrelsen menar dock att det är orimligt för svenska sektionen att, innan principdiskussionen är färdig, motsätta sig att andra sektioner söker svenska statliga medel då det är i linje med de internationella riktlinjerna i rörelsen. Styrelsen framför att de, fram till dess att styrelsen har haft sin principdiskussion, vill fortsätta att få information om sektioner meddelar att de vill ansöka om svenska statliga medel.

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att meddela AI Zimbabwe att svenska sektionen inte motsätter sig att de, i enlighet med den internationella rörelsens gemensamma insamlingspolicyn, söker svenska statliga medel för Human Rights Education;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens decembermöte 2017 ta fram ett underlag kring den principiella frågan om statliga medel, som inkluderar frågan om huruvida svenska sektionens linje ska lyftas till årsmötet.§ 140. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Kristina Lindquistoch Helena Landelius från valberedning berättar hur de har arbetat med framtagandet av valberedningens behovsrapport och presenterar valberedningens förslag till årsmötet.§ 141. GENOMGÅNG AV MEDARBETARENKÄTEN

Katja Lefwert presenterar medarbetarenkäten som genomförts på sekretariatet.§ 142. ÖVRIGA FRÅGOR

 

 • Påverkansaktier i Lundin Petroleum

Anna Lindenfors föredrar.

 

Sekretariatet föreslår ett avsteg från sektionens nuvarande placeringspolicy. Förslaget gäller möjligheten att köpa så kallade påverkansaktier för att kunna delta på Lundin Pretoliums årsstämma 4 maj.

 

Styrelsen diskuterar argument för och emot ett avsteg från nuvarande policy.

 

Delar av styrelsen framför att det är ett vedertaget arbetssätt i civilsamhället att köpa så kallade påverkansaktier och förordar ett avsteg från nuvarande policy. Delar av styrelsen påpekar också att syftet med en placeringspolicy är att sektionen inte ska tjäna pengar på dåliga saker. Syftet med det föreslagna avsteget från policyn är inte att tjäna pengar utan att ge sektionen en påverkansmöjlighet varför det inte strider mot policyn utan kan motivera ett avsteg från policyn.  

Styrelsen diskuterade också vikten av att följa antagna policies och att det kan vara problematiskt att göra avsteg från dessa utan en mer grundlig process och diskussion. Majoriteten av styrelsen menade dock att det här avsteget från policyn är oproblematiskt då det är tydligt motiverat i påverkansarbetet, handlar om små summor och är i linje med FRIIs riktlinjer kring placeringar.

 

Styrelsen hade en omröstning där en person röstade mot.

 

Styrelsen beslutar

 

att godkänna att sekretariatet, i väntan på att ny placeringspolicy är framtagen, gör avsteg från befintlig placeringspolicy för att i enlighet med FRIIs regelverk köpa aktier i syfte att bedriva påverkansarbete.

 

Staffan Johansson reserverar sig mot beslutet.

 

 • Medlemsforum

Lina Jakobsson föredrar.

 

Medlemsforum på medlemssidorna har inte varit aktivt på flera år. Styrelsen har fattat beslut om att inte lägga upp motioner till årsmötet eller resolutioner till ICM i medlemsforum. Sekretariatet föreslår därför att medlemsforum stängs i avvaktan på eventuella beslut i samband med medlemsdemokratiöversynen.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt sekretariatet att i väntan på översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin stänga medlemsforum.

 

 

§ 143. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET  

Styrelsen går igenom styrelsens förslag till årsmötet och ger medskick om hur sekretariatet ska färdigställa styrelsens förslag. Lars Gäfvert och planeringsutskottet får i uppdrag att godkänna de färdiga förslagen som ska ingå i årsmöteshandlingarna.§ 144. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT SAMT GK:S REKOMMENDATIONER (RAPPORT 2016)

Styrelsen går igenom samtliga årsmötesbeslut och styrelsens åtgärder och ger medskick om hur sekretariatet ska färdigställa årsmöteshandlingen “Uppföljning av årsmötesbeslut”. Planeringsutskottet får i uppdrag att godkänna texterna.§ 145. GRANSKNINGSKOMMITTÈNS PRELIMINÄRA RAPPORT

Nina Virkkala från granskningskommittén föredrar och går igenom de synpunkter och rekommendationer som granskningskommittén tar upp i sin rapport.

 

Nina Virkkala framför att det händer mycket, att sektionen omorganiseras och att sekretariatet blir mer professionellt. Granskningskommittén har fortsatt att följa hanteringen av policyn om staters ansvar att skydda mänskliga rättigheter för personer som säljer sex och konstaterar att det finns en fortsatt beredskap på sekretariatet att hantera frågan. Granskningskommittén konstaterar vidare att den Långsiktiga riktningen används och kommer till nytta, att planeringssystemet ser ut att leda till bra saker och att översynen av medlemsdemokratin är grundligt beredd för att möta de utmaningar sektionen står inför.

 

Nina Virkkala framför vidare att granskningskommittén ser den nuvarande lösningen av lösenord för medlemssidorna som problematisk och ber styrelsen fundera över om medlemssidorna behöver vara låsta. Granskningskommittén föreslår antingen att det införs starkare lösenord eller att kravet på lösenord tas bort. Nuvarande lösning utgör ett hinder för medlemmarna men inget hinder för den som vill ta sig in. Granksningskommittén lyfter åter fram svårigheten att som medlem hitta den information som efterfrågas på medlemssidorna. De uppmuntrar också sektionen att då och då ompröva beslutet att ha “whistleblower”-funktionen på medlemssidorna istället för på den externa webben, vilket egentligen är ett krav från FRII. Flera rekommendationer från tidigare år kvarstår då de fortfarande hanteras. Bland annat rekommendationen om att effekterna av Amnestyfondens arbete tydligare ska inkluderas i sektionens effektrapport och att det kommande samarbetsavtalet mellan sektionen och Amnestyfonden bör inkludera hur sektionen vill att fonden förhåller sig till kvalitetskoden, och inom vilka områden fonden förväntas genomföra åtgärder.§ 146. MOTIONER OCH FÖRSLAG TILL STYRELSENS MOTIONSYTTRANDEN

Styrelsen går igenom alla motionsyttranden och ger medskick om hur sekretariatet ska färdigställa styrelsens motionsyttranden.

 

Styrelsen lyfter att det är viktigt att motionärerna känner sig väl bemötta och att deras förslag tas på allvar. Styrelsen diskuterar problematiken med att styrelsens motionsyttranden, trots att styrelsen är positiva till innehållet, ofta föreslår avslag på grund av att sektionen redan arbetar med eller planerar att arbeta med det motionen föreslår.

 

Planeringsutskottet får i uppdrag att godkänna samtliga motionsyttranden som ska ingå i årsmöteshandlingarna.§ 147. FÖRSLAG TILL DAGORDNING, SEMINARIER, PÅVERKANSTORG, ÅRSMÖTESHANDBOK, OCH ARBETSORDNING

 

Styrelsen framför att de vill lägga till ett seminarium på lördagen om ICM. ICM-delegationen ansvarar för seminariet.

 

Styrelsen framför att ett stycke i punkt fyra i arbetsordningen ska ändras.

“När ordföranden själv vill delta i debatten, ska hen anmäla sig till talarlistan. Då ordföranden i plenum har ordet, bör klubban överlämnas till den andre ordföranden.” Denna skrivning ska tas bort och ersättas med: “Alla funktionärer såsom årsmötesordförande och samtalsledare bör så långt det är möjligt förhålla sig neutrala under årsmötets genomförande.”§ 148. MÅLGRUPPSARBETET  

Sofia Fjellestad föredrar och berättar om det målgruppsarbete som har genomförts på sekretariatet.

 

Styrelsen är positiva till arbetet men framför vissa farhågor vad det gäller det folkbildande perspektivet och möjligheterna att nå personer som inte är av samma åsikt som Amnesty.

 

Sekretariatet svarar att det mest effektiva sättet att nå de inte redan “frälsta” är att påverka de som redan är intresserade av Amnestys frågor så att de i sin tur påverkar fler personer i sina nätverk.

 

Styrelsen kommer att fortsätta att diskutera målgruppsarbetet och framförallt framtagandet av kommunikationsstrategi på kommande styrelsemöten.§ 149. STYRELSENS EXTERNA KOMMUNIKATION

Styrelseintern punkt. Protokollförs inte.§ 150. UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GS

Styrelseintern punkt. Protokollförs inte.

 

 

160. MÖTET AVSLUTAS

Tora Törnquist avslutar mötet.
Tora Törnquist

Ordförande
Anders Hällbom

Vice mötesordförande
Lina Jakobsson

Sekreterare
Lars Gäfvert

Justerare

FÖRKORTNINGAR

AIK - Amnestys Internationella Kommitté

Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på Internet

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet
MR – mänskliga rättigheter

 

 

BILAGA 1.

 

§ 122. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

 

§ 79 (2013) Rapport om per capsulambeslut
att uppdra åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.

 

§ 92 (2014) Åtgärdsplan Core Standards
att uppdra åt sekretariatet att återkomma med tidsplan för framtagande av miljöpolicy senast novembermötet 2015,
att uppdra åt sekretariatet att så snart information om IS tidsplan blir tillgänglig, återkomma med förslag på var i styrelsekalendern en genomgång av sektionens självutvärdering och aktionsplan gällande Core Standards, bör införas

 

§ 115 (2015) Formen för övergång till nytt planeringssystem
att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ettårsplan för 2016 och en 3-årsplan för 2017-2019.

 

§ 118 (2015) Arbetet med att utveckla distrikten
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens novembermöte ta fram en processplan för att se över våra organisatoriska mellanformer så som distrikten, i syfte att stärka det demokratiska inflytandet och aktivismen.

 

§ 71 (2015) ÅRSMÖTET ONLINE
att uppdra åt sekretariatet att inkludera frågan om årsmötet online i översynen om större årsmötesfrågor och medlemskommunikation;
att uppdra åt sekretariatet att genomföra onlineval av förtorendevalda på årsmötet 2016;
att uppdra åt sekretariatet att till årsmötet 2016 genomföra mindre resurskrävande förbättringsåtgärder av årsmötet online utifrån styrelsens diskussion.

 

§ 72 (2015) JÄV
att anta det omarbetade förslaget till Vägledande dokument om jäv i enlighet med förslaget;
att detta dokument ersätter Vägledande dokument om jäv som styrelsen antog på styrelsemötet
12-14 jun 2015;
att återkomma till frågan om en översyn av styrdokument gällande jäv i samband med styrelsens junimöte 2016;
att uppdra till valberedningens kontaktperson att ta upp frågan om jäv och intressekonflikter med valberedningen.

 

§ 39 (2016) DEN LÅNGSIKTIGA RIKTNINGENS VÄGLEDNING I VERKSAMHETSPLANERINGEN

att ge sekretariatet i uppdrag att utforma verksamhetsplanerna i linje med de medskick som styrelsen givit under mötet.

 

§ 40 (2016) INTÄKTSPLAN 2017-2019                                          

att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanerna uitfrån målbilden om

110 000 medlemmar och givare samt intäkter på 150 miljoner kronor år 2019.

 

§ 43 (2016) FÖRSTA UTKAST TILL VERKSAMHETSPLAN MR-PRIORITERINGAR VAD GÄLLER MÅL 1-4 2017-2019      

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till decembermötet med en verksamhetsplan för 2017-2019 utifrån den riktning som presenteras och styrelsens diskussion.

 

§ 60 (2016) FORTSATT VERKSAMHETSPLANERING 2017-2019
att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanerna utifrån inriktningen att arbeta med mobilisering på ett integrerat sätt i verksamheten.

 

§ 82 (2016) DIREKTIV FÖR VERKSAMHETS- OCH BUDGETARBETET
att intäkterna 2017 tillsvidare beräknas till 123 114 tkr efter Amnestyfondens andel, men inklusive medel;
att kostnadsbudgeten till vidare inte får överstiga intäkterna plus de redan beslutade satsningarna från arvet från 2015;
att följande verksamheter ska ingå i budget 2017: Amnesty Press fyra nummer samt avgift till Amnestys EU-förening.

 

§ 86 (2016) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR ÖVERSYNEN AV MEDLEMSDEMOKRATIN
att ge sekretariatet i uppdrag att inleda den första delen av översynen som är länkad till sektionens målgruppsarbete och handlar om medlemmarnas önskemål, drivkrafter och eventuella hinder vad det gäller ett aktivt deltagande och inflytande i organisationen;      
att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med Lars Gäfvert i styrelsen utöka den delen av översynen som handlar om distrikten;
att ge sekretariatet i uppdrag att utifrån styrelsens kommentarer ta fram ett reviderat förslag till uppdragsbeskrivning som läggs fram till styrelsens decembermöte 2017.

 

§ 110 (2016) PLANERING INFÖR ICM
att ställa sig bakom UKs resolution om en översyn av Amnestys abortpolicy och ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med det internationella utskottet och ordförande föra dialog med Amnesty International UK om denna resolution samt att lägga upp den i forum senast 31 december 2016;
att ställa sig bakom att internationella styrelsen lägger fram en resolution om governance reform;
att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med internationella utskottet och ordförande skriva en resolution kring rösträtten inom ramen för Governance Reform och lägga upp förslag till beslut i forum senast 31 december 2016;
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med internationella utskottet och ordförande skriva en resolution om de öppnande paragaraferna i rörelsens internationella stadgar och lägga upp förslag till beslut i forum senast 31 december 2016.

 

§ 114 (2016) ONLINEVAL
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens telefonmöte i februari presentera ett förtydligat förslag till online-röstning för förtroendevalen.