Punkt: 13.3 Uppföljning av årsmötesbeslut samt GKs rekommendationer (rapport 2016) Underlag till styrelsemöte 18-19 mars 2017

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2016-03-03
Punkt: 13.3 Uppföljning av årsmötesbeslut samt GKs rekommendationer (rapport 2016)

 

     RAPPORT

 

UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT 2014

§ 35 Förslag från styrelse om onlineval av förtroendevalda  
Årsmötet beslutar
att införa onlineval av förtroendevalda på årsmötet 2015;
att det därefter ska ske en utvärdering av resultatet inför kommande årsmöten.

 

Styrelsens åtgärd

Frågan om årsmötet online var inkluderad i årsmötesutvärderingen 2016. På styrelsens decembermöte 2016 beslutade styrelsen att frågan även ska ingå översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin. Styrelsen har också fattat beslut om utformning och omfattningen av online-lösningar till årsmötet 2017.

______________________________________________________________________

 

UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT 2016

 

§ 12. Rättelse av protokollet från årsmötet 2015
Årsmötet 2015 fattade, efter förslag från styrelsen, beslut om att tidigarelägga datumet för motionsstopp från tio till tolv veckor före årsmötet. Detta regleras i § 7.3 i sektionens stadgar. Styrelsen föreslog även en ändring av § 7.2 i stadgarna, av innebörden att kallelsen ska skickas ut fjorton istället för tolv veckor före årsmötet. Styrelsens förslag bifölls i sin helhet av årsmötet men den andra att-satsen fördes aldrig till protokollet.
Robert T. Scherman informerar årsmötet 2016 om att föregående års protokoll kommer att rättas samt att rättningen kommer att undertecknas av det årets ordföranden, sekreterare och justerare. Rättelsen kommer sedan att bifogas protokollet, varefter stadgarna kommer att ändras utifrån årsmötets beslut.

 

Styrelsens åtgärd

En rättelse har skrivits och undertecknats av 2015 års årsmötesordförande, sekreterare och justerare.  En underskrift saknas på grund av att sekretariatet inte har fått kontakt med rätt person.

_______________________________________________________________________

§ 31. Förslag 1.1: Förslag från styrelsen gällande en långsiktig riktning för Amnesty i Sverige 2016-2027
Årsmötet beslutar                                                                         

att anta den långsiktiga riktningen med vissa ändringar i texten. (Se årsmötesprotokoll.)

 

Styrelsens åtgärd

På styrelsens septembermöte 2016 beslutade styrelsen att ge sekretariatet i uppdrag att tillgängliggöra och kommunicera den Långsiktiga riktningen 2016-2027 till medlemsrörelsen. Därefter har den Långsiktiga riktningen 2016-2027 publicerats på svenska sektionens medlemssidor. Den har också varit en av utgångspunkterna i utformandet av det nya planeringssystemet och verksamhetsplanen 2017-2019. Under seminarierna på årsmötet kommer det även att tydliggöras hur den långsiktiga riktningen är vägledande i kampanjer, arbetet med aktiva medlemmar och andra projekt.

______________________________________________________________________

§ 32. Motion 2.1: Att lyfta HBTQ-perspektivet i svenska Amnesty                                                         
Årsmötet beslutar
att svenska Amnesty alltid applicerar ett HBTQI-perspektiv på de kampanjer där så är relevant;
att svenska sektionen arbetar aktivt för att internationella sekretariatet ska lägga mer fokus på HBTQI;
att svenska sektionen i större utsträckning prioriterar enskilda fall med HBTQI-fokus.

 

Styrelsens åtgärd

På styrelsens junimöte 2016 gav styrelsen sektionens ordförande och generalsekreterare i uppdrag att driva frågan om att mer fokus ska läggas på HBTQI-personers rättigheter. På styrelsens septembermöte 2016 beslutade styrelsen att ge sekretariatet i uppdrag att applicera ett HBTQI-perspektiv på de kampanjer där det är möjligt och att följa upp de diskussioner som inleddes under CADF i syfte att internationella sekretariatet ska ta fram fler enskilda fall för att möjliggöra för svenska sektionen att i större utsträckning prioritera fall med HBTQI-fokus. Sekretariatet fick också i uppdrag att möjliggöra för medlemsrörelsen att i den mån det är möjligt arbeta med enskilda fall med HBTQI-fokus.

 

Under sommaren 2016 genomfördes en kampanj med fokus på HBTQI-rättigheter. Sekretariatet har också sett över huruvida det är möjligt att applicera ett HBTQI-perspektiv i andra kampanjer, framför allt i kampanjen “I Welcome” som är den stora globala kampanjen om människor på flykt som har planerats under året. Sekretariatet och HBTQI-grupperna har tillsammans diskuterat hur det skulle vara möjligt att applicera ett HBTQI-perspektiv i kampanjen, men arbete återstår för att se om det går.

Vidare har sekretariatet diskuterat frågan med det internationella sekretariatet där det har framkommit olika utmaningar vad gäller att ta fram HBTQI-fall. Dessa personer är oftast extremt utsatta och där exponering kan innebära stora risker. Internationella sekretariatet har sagt att de ska se över svårigheterna och hur Amnesty kan komma runt dessa. Sekretariatet kommer att följa det arbetet. Styrelsen har vidare lämnat in ett seminarieförslag till ICM 2017 som handlar om utmaningarna kopplade till arbetet för HBTQI-personer.

Sekretariatet fortsätter erbjuda Amnestygrupper att arbeta med de aktionsfall som har HBTQI-fokus. Dessa är dock inte så många och vad gäller flera av fallen bedrivs arbetet på låg nivå. Då det tillkommer nya fall presenterar vi dem bredare så att fler får möjlighet att arbeta med dem.

Ett nätverk av HBTQI-grupper har skapats. Informationen på Amnestys webbplats som rör diskriminering, där HBTQI-perspektivet ingår, är uppdaterad och nätverket har gett input i den processen.

______________________________________________________________________

 

§ 33. Motion 2.2: Att kampanjutbildningen inför de svenska Pride-festivalerna blir ett återkommande årligt inslag
Årsmötet beslutar
att uppdra åt styrelsen att se till att alla kampanjer och utbildningar har ett HBTQI-inkluderande perspektiv och språkbruk.

 

Styrelsens åtgärd

På styrelsens septembermöte 2016 beslutade styrelsen att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med aktiva HBTQI-grupper ta fram riktlinjer för ett HBTQI-inkluderande språkbruk som ska bidra till att göra Amnestys språkbruk mer inkluderande.

 

Sekretariatet har i samarbete med HBTQI-grupperna tagit fram riktlinjer och ska presenteras på styrelsens marsmöte 2017. (Obs! Denna mening får skrivas om efter marsmötet.) Riktlinjerna ska dock ses som ett levande dokument som kommer att utvecklas under tid. Utvecklingsarbetet kommer att göras i nära dialog med HBTQI-nätverket och för att säkerställa att riktlinjerna inkluderas i andra relevanta processer och förankras i hela organisationen kommer det även att synkas med det mångfalds- och målgruppsarbete som pågår.

______________________________________________________________________

 

§ 35. Motion 2.4: Påverkanstorg som alternativ till beredningsgrupper
Årsmötet beslutar
att uppdra åt styrelsen att förutsättningslöst se över möjligheten att kombinera påverkanstorg och beredningsgrupper för att garantera bästa möjliga beredning och beakta alla årsmötesdeltagares behov och förutsättningar.

 

Styrelsens åtgärd

På styrelsens septembermöte 2016 gav styrelsen sekretariatet i uppdrag att presentera ett förslag till hur motionsberedningen under årsmötet 2017 kan förbättras och hur påverkanstorgen kan bli mer inkluderande. Styrelsen gav också sekretariatet i uppdrag att inkludera frågan om motionsberedningen i den kommande översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin.

 

Utöver årsmötesbeslutet finns det också en rekommendation från granskningskommittén (rapport 2016) som handlar om att skapa förutsättningar för att säkerställa att årsmötet fattar välformulerade beslut som är möjliga för styrelsen att verkställa.

Sekretariatet har under hösten sett över vilka förbättringsåtgärder som kan göras inför årsmötet 2017. Det har lett fram till att styrelsen har beslutat att inkludera yrkanden i sina motionsyttranden. Utgångspunkten är att det ska tydliggöra sekretariatets och styrelsens roller under påverkanstorgen och öka förutsättningarna för välformulerade beslut som är möjliga för styrelsen att verkställa.

 

Det kommer också att göras vissa andra förändringar för att öka tillgängligheten under påverkanstorgen. De olika stationerna kommer att vara placerade i olika rum för att möjliggöra sittplatser för de deltagare som har behov av det och för att skapa en bättre ljudnivå för de deltagare som har behov av det. En lugnare miljö kan förhoppningsvis också möjliggöra tydligare presentationer av de olika förslagen. Det kommer även att avsättas mer tid för motionsberedningen i år jämfört med föregående år.

 

Frågan om motionsberedningen är inkluderad i uppdragsbeskrivning och projektplan för översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin.

______________________________________________________________________

 

§ 38. Förslag 2.7: Förslag från styrelsen gällande kostnadsersättning till sektionsstyrelsen
Årsmötet beslutar
att riktlinjerna för kostnadsersättning för styrelseledamöter förtydligas så att det tydligt framgår att det gäller aktiviteter i egenskap av styrelseledamot (ej inläsning). Dessutom ska det i riktlinjerna framgå att det finns möjlighet att begära skattefritt traktamente enligt gällande regler från Skatteverket;
att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska verifieras med intyg från arbetsgivare eller motsvarande. Maxtaket för ersättning för förlorad arbetsinkomst sätts till ett helt prisbasbelopp per år exklusive sociala avgifter.

 

Styrelsens åtgärd

Styrelsen har beslutat om nya riktlinjer som är i linje med årsmötets beslut. De nya riktlinjerna återfinns på sektionens medlemssidor.

______________________________________________________________________

§ 41. Förslag 3.3: Förslag från styrelsen gällande att bidra till att skapa bättre strukturer och system för hanteringen av kontroversiella frågor inom den internationella rörelsen
Årsmötet beslutar
att uppdra åt styrelsen att driva frågan om att skapa bättre strukturer och system internationellt för att hantera komplexa och/eller kontroversiella policyfrågor i vår internationella rörelse.

 

Styrelsens åtgärd

På styrelsens junimöte 2016 gav styrelsen sektionens ordförande och generalsekreterare i uppdrag att driva frågan om att skapa bättre strukturer och system internationellt för att hantera komplexa och/eller kontroversiella policyfrågor i den internationella rörelsen. På styrelsens septembermöte 2016 gav styrelsen sekretariatet i uppdrag att i samråd med internationella utskottet fortsatt driva frågan om kontroversiella policyfrågor under hösten 2016 och inför ICM 2017.

 

Under CADF var de flesta sektioner och strukturer positiva till den internationella styrelsens förslag om hur kontroversiella policyer ska hanteras och processas inom rörelsen. Den mest omfattande diskussionen handlade om hur en fråga ska identifieras som kontroversiell. Svenska sektionens ordförande och generalsekreterare förde fram frågor om bland annat transparens kring policyutveckling samt vikten av att utgå från problemformuleringar som utgår från MR-kränkningar.

Efter CADF utvecklades förslaget ytterligare och alla sektioner fick möjlighet att delta i en konsultationsrunda. Svenska sektionen lämnade ett remissvar som bland annat åter tryckte på

 • vikten av att inte presentera en eventuell lösning, såsom avkriminalisering, som utgångspunkt för utformandet av en ny policy utan att utgå från kränkningar av de mänskliga rättigheterna;

 • att intern öppenhet och transparens är centralt under hela processen och behöver inkludera riskanalys, synpunkter från enskilda sektioner, strukturer och så vidare samt samråd med berörda parter;

 • att konsultationstiden behöver vara betydligt längre än de föreslagna två månaderna då det behöver vara möjligt för medlemmarna att delta på ett meningsfullt sätt;

 • att det är viktigt att inkludera lösningar för hur sektioner med små resurser ska kunna delta på ett bra sätt;

 • att det är önskvärt att förtydliga vilken roll sektionerna har, både vad de kan göra och vad de förväntas göra.

 

Efter konsultationsrundan har den internationella styrelsen fattat beslut om ett slutgiltigt förslag till policy, detta har ännu inte delats med rörelsen.

______________________________________________________________________

 

§ 46. Förslag 3.8: Förslag från styrelsen gällande medlemsavgiftens storlek 2017
Årsmötet beslutar
att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för 2017;
att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för 2017 och omfattar personer under 20 år.

 

Styrelsens åtgärd

Beslutet föranledde ingen åtgärd.

______________________________________________________________________

 

§ 47 Förslag 3.9: Förslag från styrelsen gällande stadgeändring om att ledamöter i sektionsstyrelsen måste vara medlemmar i Amnesty
Årsmötet beslutar
att ändra paragraf 7.7 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse: Förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet (sektionens styrelse, Granskningskommittén och valberedningen) ska vara medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International. Förtroendevalda får maximalt tjänstgöra i en sammanhängande period av sex år. Därefter måste ett uppehåll göras på minst två år för att kunna omväljas till samma organ. Vid val av ordförande och kassör gäller dock en sammanhängande mandatperiod i styrelsen om totalt åtta år, varav maximalt sex år som ordförande eller kassör.

 

Styrelsens åtgärd

Stadgarna har uppdaterats i enlighet med årsmötets beslut.

______________________________________________________________________

 

§ 48. Förslag 3.10: Förslag från styrelsen gällande stadgeändring om antal årsmötesordförande
Årsmötet beslutar
att ändra paragraf 7.5 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse: Förslag till årsmötets dagordning upprättas av styrelsen. Följande ärenden ska alltid finnas upptagna:
       - upprättande av röstlängd
       - fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
       - val av funktionärer:
       - a) minst två ordförande
       [paragrafen forsätter…]

 

Styrelsens åtgärd

Stadgarna har uppdaterats i enlighet med årsmötets beslut.

 

Inför årsmötet 2017 har sekretariatet vid två tillfällen annonserat i Insats om möjligheten att delta som bisittande årsmötesordförande på årsmötet. Ingen medlem har anmält intresse för uppdraget.

______________________________________________________________________

 

§ 49. 3.11 Sent inkommen motion om att arbeta med Argentina
Årsmötet beslutar
att uppdra åt styrelsen att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina;
att uppdra åt styrelsen att tillse att svenska aktivister får möjlighet att arbeta med det material som finns om Argentina.

 

Styrelsens åtgärd

På styrelsens junimöte 2016 gav styrelsen sektionens ordförande och generalsekreterare i uppdrag att driva frågan om att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina. På styrelsens septembermöte 2016 beslutade styrelsen att ge sekretariatet i uppdrag att följa upp de samtal som fördes under CADF och att möjliggöra för medlemsrörelsen att i den mån det är möjligt arbeta med det material som finns från Argentina. Styrelsen gav också sekretariatet i uppdrag att i analysarbetet 2018 inför landprioriteringarna 2020 ta årsmötets beslut om Argentina i beaktande.

 

Styrelsen och sekretariatet har vid flera olika tillfällen haft kontakt med den argentinska sektionen för att diskutera svenska sektionens intresse för att arbeta mer med Argentina. Detta har hittills inte resulterat i något. Sekretariatet har vid de tillfällen (ett par) då det varit möjligt lyft upp aktioner som har kommit från det internationella sekretariatatet och möjliggjort för sektionens aktiva medlemmar att agera. Sekretariatet fortsätter kontakten med sektionen i Argentina men noterar svårigheten i att fullfölja beslutet i och med att den argentinska sektionen inte återkopplar. Inför arbetet med fokusländer inför nästa planeringsperiod kommer sekretariatet att ta årsmötesbeslutet i beaktande i den mån svenska sektionen har möjlighet att påverkan den internationella processen.

I november lyftes fallet Rubén Ortiz, lärare och fackligt aktiv som under många år arbetat med utbildning och rådgivning till bönder och arbetare i staden Montecarlo i Misiones-provinsen i Argentina. Han har fokuserat på frågor om utnyttjande av arbetskraft, tillgång till mark och användning av naturresurser. Sedan augusti 2016 har Rubén Ortiz och hans familj dagligen fått motta hotfulla samtal och meddelanden, däribland dödshot, och uppmanats att sluta sitt rådgivande arbete.

I december/januari genomfördes en aktion för Milagro Sala, en lokal ledare  i provinsen Jujuy i nordvästra Argentina, som är godtyckligt fängslad sedan den 16 januari 2016 efter att ha deltagit i protester mot guvernören i provinsen. Trots ett beslut i FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga fängslanden den 27 oktober med order om hennes omedelbara frigivning har Argentinas regering ännu inte rättat sig efter beslutet.

______________________________________________________________________UPPFÖLJNING AV GKs REKOMMENDATIONER, RAPPORT ÅRSMÖTET 2016

 

 • Efter ett internationellt rådsmöte sammanställa en rapport som följer upp sektionens årsmötesbeslut som berör rådsmötet, eventuella övriga frågor som sektionen har valt att driva och redogör för de rådsmötesbeslut som direkt berör sektionen.

 

Åtgärd

Styrelsen har gett sekretariatet i uppdrag att till ICM 2017 ta fram en struktur för hur frågorna ska återrapporteras. Strukturen ska stämmas av med styrelsen på styrelsens juimöte 2017.

 

 • Utse en ansvarig befattning som bevakar respektive risk med allvarlighetsgrad "var vaksam, området bör bevakas" och uppåt, till den allvarligaste graden.

 

Åtgärd

Sekretariatet ska se över ansvarsbeskrivningarna i samband med att nästa riskanalys genomförs.

 

 • Inkludera frågan om vad som krävs för att ett årsmötesbeslut kan anses verkställt i det kommande arbetet med förstärkning av den svenska sektionens medlemsdemokrati.

 

Åtgärd

Styrelsen har bestlutat om en uppdragsbeskrivning för översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin. I uppdragsbeskrivningen är frågan om vad som krävs för att ett årsmötesbeslut kan anses verkställt inkluderad.

 

 • Inkludera frågan om hur sektionen kan säkerställa att årsmötet fattar välformulerade beslut som är möjliga för styrelsen att verkställa, i ovan nämnda översyn av medlemsdemokratin.

 

Åtgärd

Styrelsen har bestlutat om en uppdragsbeskrivning för översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin. I uppdragsbeskrivningen är frågan om hur sektionen kan säkerställa att årsmötet fattar välformulerade beslut som är möjliga för styrelsen att verkställa inkluderad.

 

 • Tydligare koppla effektrapporten till vad just den svenska sektionen har uppnått samt till sektionens nyckeltal för måluppfyllelse.

 

Åtgärd

Den svenska sektionens arbete och vad den uppnått finns i viss utsträckning med i effektrapporten för 2015, men detta kan utvecklas ytterligare för kommande år. Sekretariatet tar med sig detta i arbetet med kommande effektrapporter så att de i högre grad återspeglar vad den svenska sektionen uppnått.

 

 • Det kommande samarbetsavtalet mellan den svenska sektionen och Amnestyfonden inkluderar hur sektionen vill att fonden förhåller sig till kvalitetskoden, och inom vilka områden fonden förväntas genomföra åtgärder.

 

Åtgärd

Sekretariatet planerar att integrera frågan i diskussionerna med Amnestyfonden kring ett nytt gemensamt avtal.

 

 • Effekterna av Fondens arbete omnämns i sektionens effektrapport eftersom det är sektionens insamlade medel som finansierar arbetet.

 

Åtgärd

Redovisning av Fondens arbete finns nu med i effektrapporten för 2015.