Uppföljning av öppna beslut Maj 2014 Underlag till styrelsemöte 8-9 maj 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 30 april 2014

 

 

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

 

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.

 

 

Uppdrag ålagda styrelsen

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 DECEMBER 2012

 

§ 105 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

 

Beslut

 

att återkomma till frågan om gränsen för ersättning för förlorad arbetsinkomst senast i samband med att rapporten från uppdragsgruppen om styrelsens arbetsbörda och uppgifter ska upp i styrelsen.

 

Frågan har hänskjutits till uppdragsgruppen som utreder styrelsens arbetsbörda och kärnuppgifter och som även utreder arvoderingsfrågan.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 21-22 SEPTEMBER 2013

 

 

§ 65 Uppföljning av ICM 2013


Beslut

att uppdra till Tora Törnquist att sammanställa en bevakningslista på de beslut som styrelsen behöver bevaka framtill nästa ICM.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

 

§142 FÖRSLAG GÄLLANDE STYRELSENS ARBETSBÖRDA

 

Beslut

 

attuppdra åt ordförande att under våren föra dialog med GS kring behovet av ett ytterligare strategiskt stöd till styrelsen på sekretariatet.

 

attuppdra åt Sofia Halth, Karin Linkhorst och Tora Törnquist att utifrån uppdragsgruppens sjuttonde, tjugoandra, tjugotredje och tjugofjärde rekommendation ta fram ett diskussionsunderlag kring styrelsens interna arbetsfördelning och arbetssätt senast till styrelsens majmöte.

 

 

**********************************************************************

**********************************************************************

 

 

Uppdrag ålagda sekretariatet

 

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

 

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

 

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2014.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

 

 

§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

 

Kommer att behandlas efter årsskiftet 2013-14. Exakt möte bestäms efter dialog med nytillträdd generalsekreterare.

Beslutet hänskjutet till SG Blå.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 16-17 MARS 2013

 

§ 157 Uppföljning av utredningen om Amnesty Press

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny grafisk profil som skiljer sig från Amnestys, eventuellt ett nytt namn och, om möjligt till rimlig kostnad, en förbättrad papperskvalitet till Amnesty Press,

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta ett redaktionsråd för Amnesty Press.

 

Beslutet är ej tidssatt men arbetet med att verkställa besluten är påbörjat.

 

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 2-3 MAJ 2013

 

§ 178 Stadgeöversyn

 

Beslut

attuppdra åt sekretariatet att sätta samman en lämplig grupp som gör en samlad översyn av stadgan och därmed närliggande styrdokument i enlighet med frågeställningarna i underlaget,

attarbetet leds av sekretariatet och sker i dialog med styrelsen,

atten första avrapportering sker till styrelsens oktobermöte. Beslut om eventuella stadgeändringsförslag fattas därefter vid styrelsens decembermöte 2013 för att sedan läggas fram inför årsmötet 2014.

 

Beslutet hänskjutet till SG Grön.

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 JUNI 2013

 

§ 25 Resultat aktivistenkäten

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet och SG2 att ta fram en fördjupad aktivistenkät att skicka ut under 2014.

 

Beslutet hänskjutet till SG Röd.

 

 

§ 33 Uppföljning av årsmötesbeslut

 

§ 36 Motion om Granskningskommitténs roll och funktion

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att, i samråd med Granskningskommittén, säkerställa att formerna för Granskningskommitténs presentation av sin rapport på årsmötet utvecklas, så att den ges mer utrymme och leder till fler frågor från medlemmarna.

 

§ 41 Förslag från styrelsen angående onlineval av förtroendevalda

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG Röd och valberedningen, senast till decembermötet, ta fram ett konkret förslag på hur onlineval av styrelsen och eventuellt andra förtroendevalda kan genomföras.

 

Beslutet hänskjutet till SG Grön.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 21-22 SEPTEMBER 2013

 

 

§ 65 Uppföljning av ICM 2013

 

Beslut


attdärefter uppdra till sekretariatet att ta fram en rutin på hur man löpande gör den självutvärdering (”self-assessment”) med vidhängande aktionsplan (“Action Plan”) som kommer att utarbetas av IS,

 

§ 70 Uppföljning verksamhetsmötet

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i verksamhetsplanen 2014-2015 ta hänsyn till verksamhetsmötets rekommendationer och återrapportera till styrelse och medlemmar vilka som inkluderats,

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 OKTOBER 2013

 

 

§ 79 Rapport om per capsulambeslut


Beslut

 

attuppdra åt sekretariatet att i samråd med Maria Eklund se över möjligheterna att ytterligare förtydliga den ekonomiska informationen dels på medlemssidorna och dels i årsmöteshandlingarna,

 

attuppdra åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.

 

§ 92 STATLIGT STÖD

 

Beslut

 

att svenska sektionen i väntan på de internationella riktlinjerna kring mottagandet av offentliga medel, säger nej till IS eller andra sektioner som vill söka offentlig medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att därefter återkomma till styrelsen, för diskussion och beslut nästa gång svenska sektionen får en förfrågan från IS eller annan sektion om att söka offentliga medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till februarimötet 2014 med plan för hur svenska sektionen internationellt tar vidare utestående frågor kring frågan om offentligt stöd,

 

§ 94 VALBEREDNINGS VALBEDNING FORTS.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med distriktsombuden ta fram en lathund och uppdatera riktlinjerna för valberedningens valberedning samt göra ett budgetutrymme för deras möteskostnader,

 

att uppdra åt sekretariatet att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om och intresse för valberedningens valberedning innan mötet för distriktsaktiva och att återrapportera i forum om hur detta har gjorts senast till augusti 2014,

 

§ 96 Övriga frågor

 

Lån till fundraisinginvesteringar


Beslut


att uppdra åt sekretariatet att lägga upp lånevillkoren i forum för slutgiltigt per capsulam-beslut.



PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 7-8 DECEMBER 2013

 

 

§ 113 CORE STANDARDS


Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till styrelsens junimöte med förslag på hur punkterna CS4, CS6 och CS7 kan föras in i styrelsens arbetsordning,

 

attuppdra åt sekretariatet i samband med att självskattningsformuläret skickas ut från IS, eller senast till decembermötet 2014, återkomma till styrelsen med förslag på hantering av övriga punkter i Core Standards där sektionen behöver vidta åtgärder.

 

§ 118 FÖRSLAG TILL BUDGET 2014

 

Beslut

 

attuppdra åt sekretariatet att i samband med den andra och tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2014 återkomma till styrelsen med förslag till beslut om de disponibla budgetdelarna.

 

§129 KONSULTATIONSPROCESS GÄLLANDE POLICY OM SEXARBETE FORTS.

Beslut

attuppdra åt sekretariatet att, i den mån som är möjligt givet den förkortade internationella konsultationsprocessen, genomför en konsultationsprocess i svenska sektionen som:

- är inkluderande

- ökar sektionens kunskaper i frågan

- bidrar till att Amnestys slutgiltiga policy i frågan är förankrad bland våra aktivister, förtroendevalda och personal,

 

attsvenska sektionens årsmöte ges möjligen att formellt yttra sig gällande sektionens fortsatta ståndpunkt i frågan.



PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

 

§ 141 STADGEÖVERSYN

 

Beslut

 

attuppdra till sekretariatet att förbereda förslag till årsmötet utifrån de rödmarkerade ändringarna i underlaget om stadgeöversynen till styrelsens marsmöte, utifrån diskussion och medskick,

 

attuppdra till sekretariatet att återkomma med förslag till årsmötet på punkterna 8.1 (gällande extra medlemsmöte), samt 9.2 till styrelsens marsmöte.

 

§142 FÖRSLAG GÄLLANDE STYRELSENS ARBETSBÖRDA

 

Beslut

 

attuppdra åt sekretariatet att implementera den av uppdragsgruppen föreslagna modellen för reduktion av antalet styrelsefrågor.

 

attuppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram tydligare mallar för styrelseunderlag senast till styrelsens majmöte och däri ta hänsyn till uppdragsgruppens andra och fjärde rekommendation.

 

attuppdra åt sekretariatet att i samråd med ordförande ta fram ett underlag på hur styrelseåret ska se ut där hänsyn tas tills uppdragsgruppens tredje, sjätte, åttonde, nionde, sextonde, nittonde, tjugonde och tjugoförsta rekommendation senast till styrelsens junimöte.

 

attuppdra åt sekretariatet att ta fram ett underlag på vilka årsmötesfrågor styrelsen idag är involverade i med förslag på hur dessa kan reduceras senast till styrelsens majmöte.

 

attuppdra åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septembermötet.

 

attuppdra åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembermöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.

 

attuppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram nya riktlinjer kring forumanvändningen utifrån den nuvarande arbetsordningen, uppdragsgruppens rekommendationer och styrelsens kommentarer till styrelsens junimöte.  

 

attuppdra åt sekretariatet i samråd med ICM-delegationen 2013 att med utgångspunkt i uppdragsgruppens fjortonde och femtonde rekommendation ta fram ett underlag på hur arbetet med internationella frågor och ICM-förberedelserna kan struktureras inför ICM 2015 senast till junimötet 2014.

 

attinföra nollvision för produktion av underlag.

 

attuppdra åt sekretariatet att ta fram ett förslag på uppdaterad arbetsordning med anledning av de förändringar uppdragsgruppens rapport lett till senast till styrelsens februarimöte 2015.

 

attuppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram utvärderingsplan utifrån uppdragsgruppens 26:e rekommendation, senast till styrelsens februarimöte 2015.

 

§144 ONLINEVAL AV FÖRTROENDEVALDA

 

Beslut

 

attuppdra åt sekretariatet att till styrelsens marsmöte 2014 ta fram årsmötesförslag om avskaffande av årsmötesavgift mot bakgrund av styrelsens diskussion kring online-demokrati,

 

attuppdra åt sekretariatet att till styrelsens marsmöte 2014 utforma ett förslag på onlineval av förtroendevalda för styrelsen att lägga till årsmötet 2014, som:

- Har röstningen öppen i tjugofyra timmar,

- Säkerställer att de som inte deltar fysiskt får information om att valen inletts,

- Säkerställer att de som inte deltar fysiskt får möjlighet att delta i valutfrågningen,

- Redogör för eventuella nödvändiga stadgeändringar.

 

§ 145 MOTIONSBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTET

 

Beslut

 

attuppdra åt sekretariatet att till styrelsens marsmöte ta fram ett årsmötesförslag inklusive stadgeändringsförslag på motionskommitté där två personer från sekretariatet och tre av årsmötet valda motionsberedare ingår, som har i uppdrag att stötta motionärer och har ett mandat att rekommendera årsmötet behandling av motionerna,

 

attmeddela valberedningen om intentionerna och be dem att, om möjligt, presentera kandidater till motionsberedare 2015 till årsmötet 2014,

 

attbilägga ett stadgeändringsförslag gällande val av årsmötesordföranden, mot bakgrund av styrelsens diskussion.

 

§ 146 INFÖR ÅRSMÖTET

 

Beslut

 

attuppdra åt sekretariatet i samarbete med Karin Linkhorst, Sofia Halth och Tora Törnquist ta fram förslag på hantering av sexköpsfrågan för årsmötet 2014,

 

§148 ÖVRIGA FRÅGOR

 

Beslut om internationella fundraisinginvesteringar

 

Beslut:

 

attbordlägga frågan till marsmötet 2014.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

 

§ 155 RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

 

 

- FRII:s kvalitetskod

 

Beslut:

 

att uppdra till sekretariatet att till junimötet 2014 komma med förslag på hur relevanta krav i FRIIs kvalitetskod kan föras in i styrelsens arbetsordning.

 

§ 165 GÄLLANDE REMISSVAR PÅ FÖRSLAG TILL SEXARBETARPOLICY

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i forum senast 15 april med underlag kring kommunikationen med den internationella rörelsen i fråga om synpunkter på processen kring policyförslagen om sexarbete,

 

att uppdra åt sekretariatet att utifrån diskussionen finjustera remissvaret och skicka till IS.

 

 

§ 167 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESDAGORDNING SAMT SEMINARIER OCH ANFÖRANDEN

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att koppla in Michael Falk och Andreas Bokerud i planeringen av styrelsens medverkan på seminarierna och workshops under årsmötet.

 

§ 172 INFÖR NÄSTA PRIORITERINGSPERIOD

 

Beslut:

 

att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att presentera en ny processplan för de strategiska målen till styrelsens junimöte där även framtagandet av den svenska planen finns med.

 

 

§ 174 ÖVRIGA FRÅGOR

 

- Workshop om distriktens roll

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att utforma och genomföra workshops om distriktens framtid på distriktsmöten, aktivistseminariet och andra lämpliga möten under hösten 2014, utifrån följande frågor:

- Vad är distriktens nuvarande roll

- Vad fungerar bra i distriktet?

- Vad fungerar mindre bra?

- Hur vill vi att distriktet ska fungera i framtiden?

- Vad kan vi/sektionen göra för att nå dit?

- Hur ska distrikten finansieras i framtiden?

 

att uppdra åt sekretariatet att rapportera resultat från dessa workshops till styrelsen senast till februarimötet 2015.