Rapport om vilande distrikt Underlag till styrelsemöte 8-9 maj 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 30 april 2014

 

Rapport om vilande distrikt

 

I underlaget ges en nulägesrapport om de distrikt som i dag är vilande och en slutkommentar som beskriver stödet till distrikten i stort.

 

Det ska betonas att definitionen vilande distrikt är utifrån dokumentet “Distriktens roll och uppdrag”, alltså att det saknas formaliserade funktioner, att de inte ägt rum något årsmöte eller att distriktet inte lever upp de formella krav som ställs i stadgarna.

 

Nulägesbeskrivning:

 

Skåne/Blekinge

Verksamheten är till största del koncentrerad till städerna Lund och Malmö som har egna styrelser och bedriver väl fungerande verksamhet. Övriga delar av distriktet samordnas från kontoret i Malmö av kampanj- och aktivistsamordnaren. Ungdomsgrupperna är koncentrerade till Malmö/Lund, men även ute i distriktet finns väl fungerade ungdomsgrupper som också samordnas från kontoret. Distriktet har gemensamma träffar och utbildningar.

 

Stöd: Lokal kampanjutbildning i Malmö med deltagare från hela distriktet. Ett aktivt arbete från kontoret med att starta grupper ute i distriktet. Ett viktigt stöd är arbetet gentemot ungdomsgrupper med lokala och nationella träffar och kontinuerlig kontakt.

 

Jönköping

Distriktet har inget formellt valt distriktsombud men Birgitta Andersson fungerar som kontaktperson gentemot sekretariatet och nya aktiva. Den potential som vi tidigare sett att grupperna samarbetar har utvecklats. Grupperna samarbetar i kampanjer och Birgitta tar initiativ till distriktsgemensamma aktiviteter. Arbetar aktivt med att inkludera ungdomsgruppen i distriktet.

 

Stöd: Löpande kontakt, främst med Birgitta och med ungdomsgruppen. Initiativ/uppmuntran att delta på utbildningar och möten.

 

Skaraborg

Evelina Bood, distriktsombud, har tagit initiativ till gemensamma möten för distriktets grupper. Framför allt håller grupperna i Skövde och Skara kontakten, Skövdegruppen medverkade exempelvis på Skaragruppens rekryteringsmöte i våras. Planer finns att arbeta med att bilda nya grupper i Falköping, Mariestad och på Skövde Högskola. Formellt återstår några frågetecken att räta ut, men Skaraborg lär inte finnas med på den här förteckningen länge till.

 

Stöd: Evelina deltar i ledarskapsprogrammet. Troligt att det blir aktuellt med rekryteringsstöd via telefundraising i samband med rekryteringsmöten till hösten. Indirekt är även Lisa Anderssons deltagande i ungdomsrådet något som lär påverka distriktet positivt.

 

Södra Norrland
Distriktsombudet Jan Bos har meddelat att han inte har för avsikt att fortsätta. För närvarande är det ingen som har i uppgift att utveckla/samordna verksamheten i distriktet.

 

Stöd: En ny grupp etablerades under hösten i Sundsvall och fick stöd via telefundraiing i samband med sitt rekryteringsmöte. Sekretariatet kommer under hösten inleda en dialog med vissa av grupperna i distriktet, med ambition att rekrytera nya ansvariga för distriktets verksamhet.

 

Norrbotten

Ett distrikt med mycket lite verksamhet. Anneli Hanno fungerar som kontaktperson och var involverad i utredningen om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty som avslutades i maj 2013.

 

Stöd: Inga specifika aktiviteter planerade.

 

Gotland

Distriktet har i dagsläget en grupp. Gruppen deltar i utbildningar och  Almedalsveckan är en viktig aktivitet då de har mycket kontakt med sekretariatet.

 

Stöd: Under hösten 2013 genomfördes ett rekryteringsmöte i Visby där bland annat telefundraising bjöd in medlemmar till mötet. Sekretariatet har gett stort stöd i strävan att starta en grupp i Visby och gruppen och sekretariatet kommer att fortsätta att arbeta för att en grupp bildas. Viktigt att fortsätta involvera grupperna i Almedalsveckan.  

 

Slutkommentar

Sammanfattningsvis kan sägas att vissa av de de distrikt som i dag i formell mening är vilande bedriver verksamhet och har fungerande samarben mellan sina grupper, medan andra distrikt har närapå obefintlig verksamhet. För att stödja distrikten och öka aktivismen har vi en mängd utarbetade åtgärder och utbildningar. Vi erbjuder distrikten många tillfällen att diskutera och få stöd att utveckla sin verksamhet:

* Mötet för distriktsaktiva

* Aktivistsemniariet

* Nationella rekryteringsmöten

* Ledarskapsprogrammet/projektledarutbildningen

* Kampanjutbildningar (centrala och lokala)

 

Sekretariatets arbete med att starta grupper på vita fläckar bidrar också långsiktigt till att stärka distrikt med några få utsprida grupper. Sekretariatet har också påbörjat ett distriktsprojekt i syfte att förbättra och systematisera stödet till distrikten.

 

Från sekretariatets sida anser vi att vi har fungerande metoder att ge stöd till de distrikt där det finns någon/några som vill ta på sig ansvaret att utveckla ny verksamhet. Däremot är det väldigt svårt att fjärrstyra utveckling på distriktsnivå från ett kontor i Stockholm utan att det finns någon form av drivkraft på aktivistnivå.