Punkt: 6a. Planeringsförutsättningar verksamhet Underlag till styrelsemöte 14 juni 2020

Till: Styrelsen 

Från: Sekretariatet

Datum: 2020-05-29

Punkt: 6a. Planeringsförutsättningar verksamhet 

BESLUTSUNDERLAG

 

 

 

Bakgrund

Detta är sekretariatets förslag till riktlinjer för den fortsatta verksamhetsplaneringen avseende år 2021.

 

Om processen för budget och verksamhetsplanering 

På styrelsens möte i juni tas ett inriktningsbeslut gällande budget och verksamhet för efterföljande verksamhetsår, som en utgångspunkt för sekretariatet i det fortsatta arbetet. Det slutgiltiga beslutet om verksamhet och budget fattas sedan på styrelsens oktobermöte. Revideringar i inriktningsbeslutet kan komma att göras mellan juni- och oktobermöte. 

 

Beslut styrelsens möte 14 juni: Planeringsförutsättningar

 1. Inriktningsbeslut verksamhet

  1. Övergripande inriktning, samt 

  2. Huvudmål 

 2. Inriktningsbeslut budget

  1. Intäktsmål

  2. Kostnadsbudget

  3. Reservmål

  4. Reservanvändning

 

Beslut styrelsens möte 17-18 oktober: Verksamhetsdirektiv

 1. Verksamhet

  1. Övergripande inriktning

  2. Huvudmål

  3. Delmål 

  4. Indikatorer

 2. Budget 

  1. Intäktsmål

  2. Kostnadsbudget

  3. Reservmål

  4. Reservanvändning

  5. Ekonomiska nyckeltal

 

Om verksamhetsplanen 2021

Nuvarande strategiska period avslutas med verksamhetsåret 2020. Nästa strategiska period inleds först 2022. En av anledningarna till att ny strategisk period inte startar när den gamla slutar var möjligheten att följa globala prioriteringar, där nya strategiska mål för 2021 och framåt skulle antas under sommaren 2020. Processen för att utveckla nya globala mål har reviderats med hänvisning till Covid-19. Perioden från nu till 2022 är definierad som ”Transition period”, och vilar på en övergripande strategi som består av fyra ben; Health, Housing and Livelihood, Civil and Political Rights, International Cooperation and Assistance & Future Narrative – the world we want to see. Det sista områden syftar till att utveckla en bild av vilken värld vi vill skapa bortom Covid-19 med fokus på fyra områden; ojämlikheter, klimat, teknik och solidaritet. Samtidigt pågår den konsultation som syftar till att ta fram nya strategiska mål för 2022 och de kommande åtta åren. Det är därför svårt att förutse hur globala prioriteringar kan komma att påverka svenska sektionens verksamhet under 2021. Därtill är Amnestyrörelsens intäkter högst osäkra utifrån vad coronakrisen gör med insamlingsbranschen. Det är mot denna bakgrund som utkast på verksamhetsplan ska läsas. Den föreslagna inriktningen är medvetet öppet formulerad för att stärka förmågan att vara lyhörd för samhällsutvecklingen och den globala Amnestyrörelsens vägval. 

 

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

attuppdra sekretariatet att i den fortsatta verksamhetsplaneringen utgå från föreslagen övergripande inriktning och huvudmål. 

 

att uppdra sekretariatet att till styrelsens oktobermöte återkomma med förslag på slutgiltig verksamhetsplan innehållande övergripande inriktning, huvudmål, delmål samt indikatorer för verksamheten 2021. 
Bilagor 

 

Utkast på verksamhetsplan 2021