Punkt: 4.1 Ekonomisk tertialrapport 1 2020 Underlag till styrelsemöte 14 juni 2020

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2020-06-03

Punkt: 4.1 Ekonomisk tertialrapport 1 2020

 

RAPPORT

 

 

 

Ekonomisk rapport för första tertialet 2020

(3 bilagor)

 

Inledning

Den första tertialrapporten innehåller ekonomiskt utfall för perioden januari till och med april med jämförelser mot föregående års första tertial (visas inom parentes) samt mot budget för tertialet och med kommentarer av större avvikelser. Rapporten innehåller inte någon prognos då det så tidigt som efter fyra månader är svårt att prognostisera utfallet för hela året. En sådan prognos är till stor del beroende av hur sommarens värvning av nya medlemmar och givare faller ut. En första prognos görs i samband med den andra tertialrapporten.

 

Gällande samarbetsavtal mellan Sektion och Amnestyfonden trädde i kraft den 1 januari 2019. I enlighet med detta tillfaller 7% av de gemensamt insamlade medlen Amnestyfonden och redovisas som en kostnad i Sektionens resultaträkning.

 

De ekonomiska förutsättningarna

Styrelsen har fattat beslut om en intäktsbudget på 142 079 tkr och en kostnadsbudget på

152 072 tkr. Detta ger ett budgeterat underskott på 9 993 tkr. 

 

Sammanfattning och översikt T1 2020 (2019)

Resultat

 

4,4 (-5,2) mkr

Intäkter/budget

 

35,8 (37,5)%

Kostnader/budget

 

30,5 (36,0)%

 

 

Första tertialets intäkter uppgår till 50 842 ( 55 748) tkr, vilket är 35,8 % av 2020 års budget. Kostnaderna för motsvarande period uppgår till 46 4666 (60 820) tkr, vilket är 30,5% av 2020 års budget.

 

I bilaga 1 återfinns en sammanfattning avseende resultatet för det första tertialet.

 

De historiska beloppen från 2014  t.o.m. 2018 har uppdaterats så att de redovisas på samma sätt som beloppen för 2019 och framåt. Tidigare redovisades  Amnestyfondens andel av intäkterna som en minskning av intäkterna, men från 2019 redovisas de som en kostnad.

 

Övergripande kommentar 

Intäkterna för det första tertialet ligger på totalt 2 905 tkr under intäktsbudgeten för motsvarande period. Postkodlotteriets basstöd blev dock 600 tkr högre än budgeterat. Den mest bidragande orsaken till att intäkterna ligger under budget hänföras till att alla intäkter inte har periodiserats i budgeten på annat sätt än med en tolftedel per månad, då vissa intäkter är svåra att förutse när de infaller, som t. ex. intäkter från testamenten (men även en ren felperiodisering har gjorts för F2F).

 

Vi ligger under budget på nyrekrytering och befintliga medlemmar och givare men över 2019 års resultat (121% på nyrekrytering och 103% på befintliga medlemmar och givare). Se kommentarer nedan under respektive rubrik. 

 

Nya medlemmar och givare 

Nyrekrytering ligger 49,8% under budget för perioden, vilket främst beror på att intäktsbudgeten för F2F inte är korrekt periodiserad då den största delen av intäkterna för nyrekrytering via F2F ackumuleras varje månad under året för nyrekryterade medlemmar som värvas under året. En annan orsak är något  senarelagda digitala nyrekryteringsaktiviteter samt mindre mängd varma kontaktuppgifter än planerat från aktionsarbetet under januari och februari. 

 

Befintliga medlemmar och givare 

Utfallet för perioden för befintliga medlemmar och givare är 33 975 (32 978) tkr, vilket är en ökning med 895 tkr. Det största intäktsslaget under befintliga medlemmar och givare är intäkter från medlemsavgifter och gåvor via autogiro som uppgår till 31 594 (31 068) tkr, vilket är 98% av budget. Jämfört med föregående år är det en ökning med nästan 2%.

 

Även uppgradering ligger under budget, men över utfallet för samma period föregående år. Utfallet i år är 486 (468) tkr och intäktsbudgeten för perioden 675 tkr.  Främsta orsaken till att vi inte ligger på budget är viss underbemanning under Q1. April isolerat ligger vi på 100 %. 

 

Övrig fundraising

Även intäkterna från övrig fundraising 16 121 (21 849) tkr, ligger något under budgeten för perioden 16 939 tkr. Det intäktsslag som främst bidrar till att intäkterna för gruppen övrig fundraising ligger under budget är intäkter från testament. Intäkter från testamenten uppgår under perioden till 364       (4 310) tkr, mot en budget för perioden på 1 750 tkr. Intäkter från testamenten hör till de intäkter som inom gruppen är de mest svårbudgeterade och svårperiodiserade intäkterna. Vi har flera pågående testamentesärenden som i nuläget drar ut på tiden men även intäkter på väg in som ännu ej är bokförda per T1. 

 

I bilaga 2 återfinns en detaljerad redovisning av intäkterna.

 

 

Periodens kostnader

 

De totala kostnaderna uppgår efter första tertialet  till 46 466 (60 820) tkr, vilket är 801 tkr under budget. Den mest bidragande orsaken till skillnaden mellan kostnaderna för första tertialen år 2020 och år 2019 återfinns under rubriken Internationella rörelsen.

 

De historiska beloppen från 2014  t.o.m. 2018 har uppdaterats så att de redovisas på samma sätt som beloppen för 2019 och framåt. Tidigare redovisades  Amnestyfondens andel av intäkterna som en minskning av intäkterna, men från 2019 redovisas de som en kostnad.

 

Nedan kommenteras varje kostnadsområde i den ordning som de följer i resultatrapporten.

 

Kostnaderna fördelas på följande mål och områden:

  • Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter;

  • Mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering;

  • Mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse;

  • Mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars

  • Mål 5: Amnesty International är en större och starkare rörelse, samt Övrigt  arbetet för mänskliga rättigheter utanför de fem strategiska målen, Human Rights support costs där utvecklingskostnader och stöd till arbetet för mänskliga rättigheter ingår; gemensamma kostnader; Internationella rörelsen och Amnestyfonden.

  

Mål 1 - 4

Det totala utfallet för perioden för mål 1 - 4 är 3 528 (5 805) tkr, vilket är 539 tkr under budget för det första tertialet. Avvikelsen mot budget för respektive mål inom gruppen beror dels på att budgeten inom detta område har periodiserats relativt jämnt över året medan aktiviteterna som skapar kostnaderna utförs under olika delar av året, dels på att merparten av kostnaderna faktureras i efterhand och dels på grund av den rådande situationen som bidrar till att alla planerade aktiviteter utförs i monder skala eller utförs inte alls.. 

 

Kostnaderna för mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter ligger 287 tkr under budget, vilket bland annat  beror på att planerade aktiviteter har ställts in eller enbart genomförs digitalt. Den planerade MR-turnén med en profilerad människorättsförsvarare på universitet/högskolor kommer till exempel inte att genomföras. Detta innebär också att motsvarande verksamhetsbidrag inte betalas ut i lika hög grad. 

 

Även kostnaderna för mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering, där bland annat kostnaderna i samband med arbetet gällande Romers och utsatta EU-medborgares rättigheter och även arbetet runt personer som utsatts för våldtäkt, ligger under budget med 141 tkr. Underskridandet av budget beror uppskjutna kampanjaktiviteter som skulle ha byggt på en forskningsrapport, vilken ska kartlägga tillgången till vård för personer som har utsatts för våldtäkt har senarelagts.

Däremot ligger kostnaderna för såväl mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse som mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars i linje med budget.

 

Mål 5:

Kostnaderna för det första tertialet för mål 5 ligger på 12 349 (13 095) tkr, vilket är 4 279 tkr under budget för första tertialet. Det är främst kostnaderna för det första delområdet, Fundraising and other, 10 258 (11 240) tkr, som ligger under budget, 4 163 (3 639) tkr. Av dessa svarar nyrekrytering för 1 158 tkr, pågående givande 748 tkr, övrigt givande 50 tkr och Fundraising Support Costs  2 228 tkr. 

 

Kostnaderna för det andra delområdet ,Total Growth and Mobilisation, 2 090 (1 967) tkr, ligger något i underkant jämfört med budgeten för perioden.

 

Övrigt arbete för Mänskliga Rättigheter utanför de fem strategiska målen

Sekretariatet har för inte budgeterat för några kostnader inom detta område för 2020 (2019). 

 

Utvecklingskostnader och kostnader till stöd för arbetet med mänskliga rättigheter

Under denna rubrik ligger bland annat kostnaderna för kommunikation som ej är kopplad till enskilda kampanjer, Amnesty Press och olika rapporter som bygger på Amnestys research av olika människorättskränkningar. Kostnadsgruppens totala kostnader per sista april uppgår till 3 859 (4 004) tkr, vilket är 825 tkr under budget för samma period. Detta beror till stor del på att utförda tjänster faktureras i efterhand. 

 

Gemensamma kostnader

De gemensamma kostnaderna uppgår för perioden till 9 874 (8 536) tkr, vilket är 2% över budgeten för perioden. Här bokförs kostnader till stöd för organisationen som till exempel kostnader för ekonomifunktionen, styrelsen, årsmötet, lokaler med mera. Området som helhet ligger 546 tkr över budget för första tertialet. Överskridandet av budget beror främst på felaktigt budgeterade eller missade kostnadsposter, där hyreskostnader utgör en av de enskilt största posterna.

 

Styrelsens kostnader för det första tertialet ligger under budget.

 

 

 

 

 

Internationella rörelsen

Här återfinns alla transaktioner inom organisationen. I budgeten finns det obligatoriska bidraget till internationella sekretariatet, bidraget till Amnestys EU-kontor och de utländska kostnaderna för specialprojekt som finansieras med hjälp av öronmärkta medel. Utfallet för första tertialet är 13 319     (25 478) tkr, vilket är 37% av 2020 års budget. Att de totala kostnaderna för internationella rörelsen är 12 159 tkr lägre 2020 än 2019 beror dels på av att två av de fyra delbetalningarna av det obligatoriska bidraget till det internationella sekretariatet betalades redan under det första tertialet 2019 på grund av det likviditetsproblem det internationella sekretariatet hade 2019, men bara den första av de fyra delbetalningarna av det obligatoriska bidraget är betalt under det första tertialet 2020. Dels för att  sekretariatet under det första tertialet 2019 även betalade ett frivilligt bidrag till det internationella sekretariatet om 5 mkr. Den första delbetalningen till det internationella sekretariatet är något högre än de tre efterföljande eftersom basstödet från Postkodlotteriet betalas ut under det första kvartalet. 

 

Enligt Distribution Model görs beräkningen av storleken på de två första delbetalningarna av det obligatoriska bidraget enligt budget, beräkningen av storleken på de två nästkommande delbetalningarna baseras på prognostiserat utfall. När det granskade årsresultatet rapporterats till det Internationella Sekretariatet görs en justering av det betalade obligatoriska bidraget enligt faktiskt utfall. 

 

 

Amnestyfondens andel av insamlade medel

Amnestyfondens andel uppgår till 3 537 tkr (3 902 tkr), vilket är 36% av årsbudget för 2020, men 259 tkr över budgeten för perioden vilket dels beror på att Amnestyfondens andel av intäkterna är linjärt periodiserad över året och dels på att att basstödet från PKL som betalades ut under februari var högre än förväntat. 

 

De historiska beloppen från 2014 t.o.m. 2018 har uppdaterats så att de redovisas på samma sätt som beloppen för 2019 och framåt  då sekretariatet ändrat var i resultaträkningen Amnestyfondens andel av intäkterna redovisas.

 

 

I bilaga 3 återfinns en detaljerad redovisning av kostnaderna.

 

Reserver och kapitalförvaltning

 

Reserver

Vid årets ingång uppmätte reserven 48 miljoner kronor och till följd av det budgeterade negativa resultatet beräknas reserven vid årets utgång uppgå till 38 miljoner kronor.

 

Kapitalförvaltning

För närvarande är delar av Sekretariatets reserv placerade i tre olika fonder, en aktiefond (Humanfonden), en långräntefond, (Carnegie Investment Grade A, Robur) och en korträntefond (Räntefond Kort A, Robur), som alla förvaltas av Swedbank Robur. Vid årets ingång var det bokförda värdet på fonderna 10 482 tkr och vid första tertialets utgång var det bokförda värdet 16 229 tkr. Ökningen beror på att utdelningen för 2019 från Humanfonden, 5 747 tkr, som betalades den 14 februari 2019, investerades i den korta räntefonden. 2019 års utdelningen från Humanfonden på        5 747 tkr, betalades ut den 13 februari 2020 och har placerats i den korta räntefonden. I sammanställningen nedan ingår även 5 tkr som är placerade i God Fond hos Skandia. 

 

CF Företagsobligationsfond som har slagits ihop med fonden Carnegie Investment Grade och har bytt namn till Carnegie Investment Grade A.

 

Vid redovisning av kortfristiga placeringar tillämpas lägsta värdes-principen, vilken innebär att det bokförda värdet av sektionens placeringar vid årsskiftet är det värde som är lägst av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

 

 

 

Fond

Bokfört värde (tkr)

Marknadsvärde per T1 (tkr)

Humanfonden

99

239

Carnegie Investment grade A

4 941

5 020

Räntefond Kort A 

11 182

11 186

God Fond

5

-

 

 

 

 

Bilagor:

 

  1. Resultatrapport första tertialet 2020, sammanfattning

  2. Resultatrapport första tertialet 2020, intäkter

  3. Resultatrapport första tertialet 2020, kostnader