Punkt: 8. Samverkansavtal med Amnestyfonden Underlag till styrelsemöte 14 juni 2020

Till: Styrelsen 

Från: Sekretariatet

Datum: 2020-05-29

Punkt:  8. Samverkansavtal med Amnestyfonden

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Bakgrund

Svenska sektionen av Amnesty International och Svenska Amnestyfonden arbetar tillsammans för att skapa förändringar i människors liv inom ramen för Amnesty International. Under punkt 1 i “Samarbetsavtalet mellan svenska sektionen av Amnesty International och Stiftelsen Svenska Amnestyfonden”  regleras principerna för den gemensamma verksamheten. 

 

Syftet med det Kompletterande samarbetsavtalet mellan Svenska Sektionen av Amnesty International (802004-0401) och Stiftelsen Svenska Amnestyfonden (802008-34-35) är att Svenska sektionen av Amnesty International inte ska bli momspliktiga eller skattskyldiga för "intäkterna" från försäljningen av tjänster till fonden. För att säkerställa en korrekt skattemässig hantering gjordes 2018 en utredning, “Skattemässig hantering av samarbetsavtal och skattskyldighet ur inkomstskatte- och momsperspektiv”. Utredningen gjordes av  Erika Roos, skattejurist, och Göran Alvemalm, momsexpert och auktoriserad skattekonsult, på BDO. Rådet är att lista så mycket som möjligt enligt principen att  - ju mer vi listar desto säkrare är vi. Experterna anser att den specificering som görs i tilläggsavtalet är bra. Därutöver har en redovisningsexpert på BDO godkänt nettoredovisningen, dvs direkt minskning av kostnaderna mot intäkterna, som princip.

 

Tilläggsavtalet diskuterades 2019 av avtalsgruppen där representanter från de båda styrelserna ingick. Därefter tog fondens representant i avtalsgruppen avtalet vidare till Amnestyfondens styrelse. Amnestyfondens styrelse har godkänt tilläggsavtalet medan sektionsstyrelsen ännu inte har tagit ställning till förslaget. 

 

Årsredovisningen för 2019 är godkänd och granskad av revisorerna från BDO som också tagit del av avtalet mellan parterna, dvs revisionen är utförd av samma byrå som som gjorde utredningen. Till deklarationen för 2019 kommer sektionen att skicka med ett följebrev där vi ber Skatteverket uppmärksamma denna fråga i granskningen för att säkerställa att rätt skatt har betalats. Skulle skatteverket vid granskning av vår deklaration för 2019 eventuellt komma fram till en annan bedömning än vad våra revisorer gjort vid sin granskning, skulle detta kunna innebära att Amnesty behöver göra en kompletterande skatteinbetalning för 2019. 

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att godkänna Kompletterande samarbetsavtalet mellan Svenska Sektionen av Amnesty International (802004-0401) och Stiftelsen Svenska Amnestyfonden (802008-34-35).