Punkt: 6b. Planeringsförutsättningar ekonomi Underlag till styrelsemöte 14 juni 2020

Till: Styrelsen 

Från: Sekretariatet

Datum: 2020-05-29

Punkt: 6b. Planeringsförutsättningar ekonomi 

BESLUTSUNDERLAG

 

 

 

Bakgrund

Detta är sekretariatets förslag till riktlinjer för det fortsatta budgetarbetet avseende år 2021.

 

Om processen för budget och verksamhetsplanering 

På styrelsens möte i juni tas ett inriktningsbeslut gällande budget och verksamhet för nästkommande verksamhetsår. Inriktningsbeslutet utgör sedan utgångspunkt för sekretariatet i det fortsatta planeringsarbetet. Ett utvecklat och ev reviderat förslag kommer sedan till  styrelsens oktobermöte, där slutgiltigt beslut om verksamhetsdirektiv fattas. 

 

Beslut styrelsens möte 14 juni: Planeringsförutsättningar

 1. Inriktningsbeslut verksamhet

  1. Övergripande inriktning, samt 

  2. Huvudmål 

 2. Inriktningsbeslut budget

  1. Intäktsmål

  2. Kostnadsbudget

  3. Storlek på sektionens reserv

  4. Reservanvändning

 

Beslut styrelsens möte 17-18 oktober: Verksamhetsdirektiv

 1. Slutgilitigt beslut verksamhet

  1. Övergripande inriktning

  2. Huvudmål

  3. Delmål 

  4. Indikatorer

 2. Slutgilitigt beslut budget 

  1. Intäktsmål

  2. Kostnadsbudget

  3. Storlek på sektionens reserv

  4. Reservanvändning

  5. Ekonomiska nyckeltal

 

Om storlek på sektionens reserv

Utgångspunkten för budgetutrymmet för nästkommande verksamhetsår är beslut om minsta storleken på sektionens reserv. I Amnestys reservpolicy går att läsa: 

 

“Storleken på sektionens reserv ska årligen beslutas av styrelsen och baseras på en beräkning av de finansiella implikationerna av de bedömda risker som föreligger i enlighet med de riktlinjer som gäller för den globala rörelsen (“Global Reserves Guidelines”). Skulle en sådan beräkning eller bedömning inte finnas ska sektionen hålla en reserv som uppgår till 3-4 månaders kostnader under det kommande budgetåret.”

 

Utifrån bilagd riskanalys för 2021 uppgår de finansiella implikationerna till 37 125 000 kr, utifrån den beräkningsmodell som sektionen använder. 

 

I nuvarande beräkningsmodell tas ingen hänsyn till sannolikheten att en risk ska inträffa. De ovan nämnda summan bygger således på en teoretisk utgångspunkt att alla identifierade risker skulle kunna inträffa under 2021, vilket utgör en brist i modellen. Därför har en parallell beräkningsmodell utvecklats, där finansiella implikationer beräknas med hänsyn till värderad sannolikhet. I den modellen uppgår de finansiella implikationerna till 18 397 500 kr

 

I reservpolicyn uttrycks dock ett riktmärke för storlek på reserv, vilket är 3-4 månaders kostnader. För 2020 uppgår den summan till 38 250 000 kr för 3 månader och 51 000 000 kr för 4 månader, vilket bör ses som riktningsgivande. Då såväl finansiella implikationer för 2020 års riskanalys och 3 månaders kostnader uppgår till ca 38 000 000 kr, är det den nivå som sekretariatet har utgått ifrån i föreslaget inriktningsbeslut, med vissa justeringar.  

 

 

Nuläge och utgångspunkter 

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället skulle kunna bli förödande. Permitteringar och varsel kan försvåra för nyrekrytering och uppgradering samt leda till medlemstapp. Börsutveckling och fastighetsmarknad påverkar utdelningen från Humanfonden och utfall av testamenten. Amnestys second hand-butiker är för tillfället stängda och om Postkodslottförsäljningen minskar så ger det lägre utdelning till förmånstagare. I en rapport från GivaSverige, Famna och Forum så kan civilsamhället förlora 1,1 miljarder kronor under 2020 när givandet minskar, second hand-försäljningen rasar och verksamhet tvingas ställas in.

 

Samtidigt ser Amnesty, svenska sektionen i nuläget inga tydliga förändringar i insamling som kan kopplas till coronakrisen. Medlemsavhoppen fortfarande låga, F2F ligger på 80 % mot budget, telefundraising ligger på 70 % mot budget och uppgraderingar går bra. Digitala kanaler uppgår till 90 % mot budget. Flera testamenten är på väg in, men skapar osäkert läge pga börsen och fastighetsmarknaden. Tiden och samhällsutvecklingn är minst sagt osäker och svår att göra prognoser utifrån. 

 

I arbetet med långsiktiga ekonomiska prognoser har sekretariatet utgått från  tre scenarios. 

 1. Att en konsert genomförs 2021

 2. Att konserten flyttar fram till 2022

 3. Att konserten tvingas ställas in

 

De tre scenarierna presenterar tre olika ekonomiska utfall fram till 2024. Målsättningen är att en konsert genomförs 2021, och det är också vad sekretariatet utgår från i sin planering och budgetering. Scenario “Konsert 2021” skapar ett positivt resultat på 3,5 mkr 2021, och detta är det mest gynnsamma utfallet. . Om konserten däremot skulle ställas in skapas ett negativt resultat på 8,5 mkr för 2021, vilket utgör det sämsta utfallet på sikt. Scenariot “En senarelagd konsert” skapar visserligen ett större negativt resultat 2021, jämfört med inställd konsert, men följs sedan av ett par års positivt resultat.  

 

I förslag till inriktningsbeslut har sekretariatet utgått från scenario “Konsert 2021” gällande intäktsmål, kostnadsprognos och reservanvändning. Däremot föreslås styrelsen fastställa minsta storlek på sektionens reserv till 31 msek. Detta för att tiden är högst osäker och sekretariatet önskar ta höjd för att något av de två övriga scenarierna är möjliga. Skulle detta ske kan kostnadsanpassningar göras, och i förslag på storlek för sektionens reserv har sekretariatet tagit med en viss kostnadsanpassning. Detta innebär att i det fortsatta budgetarbetet arbetar sekretariatet utifrån det bästa utfallet, vilket innebär att reserven inte kommer att användas 2021. Däremot så sätts storleken på sektionens reserv utifrån sämsta möjliga utgång men med en viss kostnadsanpassning. 

 

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

att utgångspunkten för budgetarbetet för 2021 är att inte använda sektionens reserv till verksamhetskostnader 2021. 

 

att sektionens reserv inte får understiga 31 mkr vid utgången av 2021.

 

att uppdra sekretariatet att till styrelsens oktobermöte återkomma med förslag på slutgiltig storlek på reserv, reservanvändning, intäktsmål, prognostiserad kostnadsbudget samt ekonomiska nyckeltal för 2021. 
Bilagor 

 

 

Riskanalys 2021 Amnesty International, svenska sektionen