Punkt: 9. Inför årsmötet Underlag till styrelsemöte 14 juni 2020

Till: Styrelsen 

Från: Sekretariatet

Datum: 2020-06-03

Punkt: 9. Inför årsmötet

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Amnesty Sveriges första helt digitala årsmöte

Utifrån styrelsens beslut att genomföra ett digitalt årsmöte den 3 oktober 2020 har dagordning och årsmöteshandbok inkl arbetsordning anpassats till det digitala mötesverktyget Zoom. För mer information om denna anpassning se dessa underlag, samt kallelsen. 

 

Inloggning med skydd mot kupprisk

När anmälningar görs till årsmötet stämmer medlemsservice av om anmälda personer är medlemmar. Om ett flertal anmälda personer visar sig vara nya medlemmar meddelas årsmötets projektledare. 

 

Årsmötesdeltagarna kommer via e-post att få en personlig länk och lösenord till årsmötets alla delar/möten. Inför varje del av årsmötet kommer deltagarna att logga in i Zoom med hjälp av sitt namn, e-postadress och personligt lösenord. Deltagarna kommer då att hamna i ett väntrum fram tills de har prickats av mot deltagarlistan och släpps in på mötet. 

 

I samband med att deltagarna prickas av upprättas röstlängden. Länken till röstlängden delas med årsmötesdeltagarna via chattfunktionen. Under “participants” kan deltagarna se vilka andra personer som deltar i mötet, där framgår dock inte vilka personer som har rösträtt. De personer som tilldelas funktionen “host” och “co-host”, har inte möjlighet att rösta under mötet. 

 

Frångår praxis om att hålla mötet öppet

Givet att årsmötesdeltagarna måste få personliga lösenord och registreras innan de släpps in något av årsmötets digitala möten har punkten om att hålla mötet öppet strukits från föreslagen dagordning. Det innebär inte något avsteg från stadgarna. 

 

Dagordning

Kl 10.00 börjar årsmötet. Föreslagna årsmötesordförande Hanna Roberts och Sara Belfrage kommer då att gå igenom funktionerna i Zoom. 

 

Därefter öppnar sektionens ordförande årsmötet. Kort inledning om styrelsens beslut

  • att göra avsteg från stadgarna och flytta fram årsmötet;

  • att göra avsteg från stadgarna i o m att Lars Gäfvert genom ovan beslut har tjänstgort i styrelsen under en sammanhängande period av sex år och cirka fem månader;

  • att genomföra årsmötet digitalt 

  • Om förslaget nedan godkänns även informera om styrelsens beslut att göra avsteg från stadgarna genom att styrelsen (inte årsmötet) har beslutat om beredningsform, samt utsett funktionärer till beredningen. 

 

Årsmötesordförandena kommer att återkomma till de frågor sektionens ordförande redogör för under 

  • Punkt 6. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt

  • Punk 7. Beslut om beredningsform och val av funktionärer till beslutad beredningsform

 

Beredningsform och val av funktionärer

I vanliga fall sker motionsberedningen under årsmötet. I år föreslås styrelsen besluta att  beredningen genomförs i beredningsgrupper, tre kvällar, före årsmötets formella öppnande. Föreslaget upplägget är skapat för att under rådande situation ge så goda förutsättningar som möjligt för medlemsdemokrati. Det vill säga att så många som möjligt ska kunna delta i beredningen och att det ska finnas tid att skriva en rapport från beredningsgrupperna som årsmötesdeltagarna kan ta del av i god tid före besluten ska fattas. 

 

Förslaget innebär avsteg från stadgarna då det enligt stadgarna är årsmötet som ska besluta om beredningsform, samt utse funktionärer till beredningsgrupperna. 

 

Förslag till beredningsgrupper

 

Måndag 21/9 kl 18.00

Beredningsgrupp Styrning 

Tisdag 22/9 kl 18.00

Beredningsgrupp Engagemang & metod 

Onsdag 23/9 kl 18.00

Beredningsgrupp MR-frågor

Ordförande

Julle Bergenholtz


Styrelsens representanter

Gosia Håkansson

Lars Gäfvert

Nina Virkkala


Sekretariatets representant 

Lina Jakobsson 


Motioner och förslag


- Motion om reviderade riktlinjer för valberedningen


- Förslag om stadgeändring för att skydda årsmötet mot kupprisk


- Förslag om sektionens medlemsavgift 

Ordförande

Anton Lidström


Styrelsens representanter

Linn Malmborg

Mehjar Azzouz 

Ulrika Westerlund 


Sekretariatets representant

Beatrice Schönning

Johanna Westeson


Motioner


- Motion om Adresslistor


- Motion om kontaktuppgifter till fångfall


- Motion om strategi för samiska frågor med utgångspunkt i urfolksrätten

Ordförande

Helena Landelius


Styrelsens representanter

Amanda Jackson

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson

Mårten Rosander


Sekretariatets representant

Madelaine Seidlitz 


Motioner

- Motion om att försvara asylrätten


- Motion om Arbetsgrupp för asylsökande ungdomar


- Motion om misstänkta krigsbrott i Afghanistan, Irak och Libyen

Förslag gällande sent inkomna motioner och förslag

I och med förslaget att genomföra motionsberedningen före årsmötets formella öppnande, kommer sent inkomna motioner att behöva hanteras på ett annat sätt än tidigare år. Förslaget är följande;

 

att sent inkomna motioner som inkommer senast den 20 september bereds i någon av beredningsgrupperna trots att årsmötet inte röstat om saken. Därefter får årsmötet ta ställning till om beredningsgruppens förslag ska behandlas av årsmötet eller om motionen/förslaget ska bordläggas till nästa årsmöte; 

 

att sent inkomna motioner som inkommer efter den 20 september inte bereds och att årsmötesordförandena föreslår årsmötet att dessa motioner bordläggs till nästa årsmöte. 

 

Förslaget angående sent inkomna motioner och förslag innebär inte något avsteg från stadgarna då årsmötet enligt stadgarna inte är skyldigt att behandla sent inkomna motioner och förslag. Styrelsen föreslås besluta 

 

att motionsberedningen under årsmötet ska ske i digitala beredningsgrupper som hålls kvällstid den 21-23 september, med en beredningsgrupp per kväll; 

 

att utse Julle Bergenhotz, Helena Landelius och Anton Lidström till ordförande i beredningsgrupperna;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att under juni 2020 lägga upp förslag på sekreterare till beredningsgrupperna i styrelsens forum;

 

att utse Nina Virkkala, Lars Gäfvert och Gosia Håkansson till styrelsens representanter i “beredningsgrupp styrning”

 

att utseClara Gustafsson, Mårten Rosander och Mehjar Azzouz till styrelsens representanter i beredningsgrupp engagemang & metod;

 

att utse Amanda Jackson, Anna Fairbrass, Linn Malmborg och Ulrika Westerlund till styrelsens representanter i “beredningsgrupp MR-frågor”;

 

att anta förslaget gällande sent inkomna motioner och förslag.