Decembermötet 2019 Protokoll från 11 december 2019

Signerat protokoll styrelsens möte 11 december 2019

 

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 11 DECEMBER 2019

Tid: Kl 17.30-20.00

Plats: Sekretariatet, Stockholm

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Lars Gäfvert

 

Närvarande

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

Beatrice Schönning, personalrepresentant

 

Frånvarande

Ulrika Westerlund

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Lina Jakobsson, organisationsutvecklare

Anna Johansson (§115-120)
Sofia Fjellestad (§116-118)

 

 

§ 106. 2020 MÖTET ÖPPNAS

Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 107. 2020 [punkt 1.1] FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att stryka punkt nio om teckningsrätten och punkt 10.3 om att etablera ny kommitté för jämlikhetsarbetet samt att med dessa ändring fastställa dagordningen. 

 

 

§ 108. 2020 [punkt 1.2] PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE I OKTOBER 2019

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 19-20 oktober 2019. 

 

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna. 

 

 

  

§ 109. 2020 [punkt 1.3] UPPFÖLJNING ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som stängs, se bilaga 1.

 

Sekretariatet rapporterar att SRM-rapporteringen till detta möte har blivit försenad och föreslås att den flyttas till februarimötet istället. Styrelsen godtar det. 

 

Styrelsen lägger uppföljningen av öppna beslut till handlingarna. 

 

 

§ 110. 2020 [punkt 2.1] GENERALSEKRETERARENS RAPPORT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet. 

 

 

§ 111. 2020 [punkt 2.2/2.3] RAPPORT FRÅN STYRELSENS UTSKOTT OCH KONTAKTPERSONER

Utskotten återrapporterar sitt arbete sen styrelsens junimöte. 

 

Kontaktpersonen för studentrådet framför att studentrådet påpekat att deras budget har minskat och undrar varför. Anna Lindenfors svarar att sekretariatet kommer att kontakta studentrådet gällande budgeten. 

 

Kontaktpersonen för Granskningskommittén (GK) framför att GK har bett styrelsen notera att GKs uppdrag omfattar kalenderår och att sådant som sker efter 2019 års utgång inte innefattas i den rapport som går till årsmötet 2020. GK söker för närvarande kandidater till ett uppdrag som handlar om att se över GKs direktiv. 

 

 

§ 112. 2020 [punkt 3.1] GLOBAL ASSEMBLY - FORMER FÖR MÖTET

Amanda Jackson föredrar och berättar att beredningskommittén för Global Assembly har, med motiveringen att minska flygresorna, frågat sektionerna om den tredje delegaten kan delta på GA-mötet 2020 digitalt. Svenska sektionen har ställt sig bakom förslaget förutsatt att det gäller alla sektioner. Svenska sektionen har också framfört att det vore önskvärt att fler personer från respektive sektion i så fall kan delta digitalt.  

 

 

§ 113. 2020 [punkt 3.2] GLOBAL ASSEMBLY - GA-DELEGATIONEN 

Amanda Jackson föredrar. 

 

Styrelsen beslutar

 

att välja ordförande Amanda Jackson, styrelseledamot Anna Fairbrass och generalsekreterare Anna Lindenfors att utgöra svenska sektionens delegation till Global Assembly 2020.

 

 

§ 114. 2020 [punkt 3.3] GLOBAL ASSEMBLY - TIDSPLAN

Rapport: Tidsplan

 

Lina Jakobsson föredrar och går igenom viktiga datum inför Global Assembly som hålls 24-26 juli 2020. 

 

   

§ 115. 2020 [punkt 3.4] GLOBAL ASSEMBLY - EVENTUELLA MOTIONER TILL GA 

Beslutsunderlag: Motioner till Global Assembly

 

Årsmötet 2019 biföll två motioner om att utveckla och intensifiera arbetet dels mot dödsstraffet dels mot tortyr. Sekretariatet föreslår att svenska sektionen lämnar in en motion till Global Assembly vad gäller Amnestys arbete mot dödsstraffet.  

 

Styrelsen diskuterar innehållet i motionen samt huruvida det vore strategiskt att även lämna in en motion om arbetet mot tortyr. Styrelsen finner dock att detta arbete med fördel kan bedrivas på annat sätt som sekretariatet föreslår. 

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att lämna in motion om dödsstraff till Global Assembly 2020, i enlighet med den anda som uttrycks i Bilaga 1.

 

 

§ 116. 2020 [punkt 4] UPPFÖLJNING AV FUNDRAISINGPROJEKTET TRUTHS & RIGHTS 

Beslutsunderlag: Uppföljning av fundraisingprojektet Truths and Rights

 

Sofia Fjellestad föredrar. 

 

Styrelsen diskuterar hur och när styrelsen ska involveras i projektet. 

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma till styrelsen varje tertial och inför avstämningar med statusrapportering inklusive riskanalys avseende fundraisingprojektet 2021. Vid tidskritiska och extraordinära förändringar sammankallas styrelsen omgående. 

 

(Med avstämningar avses de stora avstämningspunkter i projektet (go/no go) som är planerade till juni respektive december 2020. I samband med dessa kommer sekretariatet att ge styrelsen en statusuppdatering i styrelsens forum. Om någon extraordinär förändring har inträffat före avstämningspunkterna som medför att sekretariatet ser behov av att avbryta projektet gäller det som står i ovan att-sats, det vill säga att styrelsens sammankallas omgående.)

 

 

§ 117. 2020 [punkt 5.1] VERKSAMHETSPLAN 2020

Beslutsunderlag: Verksamhetsplan 2020

 

Anna Lindenfors föredrar.

 

Styrelsen ber om förtydligande kring förstärkningen rörande arbetet mot dödsstraffet och tortyr. 

Sekretariatet svarar att det ligger inom ramen för bland annat mål 1 om människorättsförsvarare/individuals at risk och mål 5 om skola samt att diskussioner kommer att initieras med det internationella sekretariatet om ett eventuellt projekt kopplat till tortyrfrågor. 

 

Styrelsen beslutar

 

att anta verksamhetsmål, förväntade effekter samt övergripande indikatorer för 2020, i enlighet med bilagorna; Strategiskt mål 1, strategiskt mål 2, strategiskt mål 3, strategiskt mål 4, strategiskt mål 5, strategiskt mål 6.

  

 

§ 118. 2020 [punkt 5.2] BUDGET 2020 

Beslutsunderlag: Budget 2020

 

Anna Lindenfors föredrar. 

 

Styrelsen beslutar

 

att fastställa intäktsbudgeten för 2020 till 142,1 mkr;

 

att fastställa kostnadsbudgeten för 2020 till 152,1 mkr. 

 

 

§ 119. 2020 [punkt 6] RIKTLINJER FÖR BOENDEKOSTNADER I SAMBAND MED AKTIVISTEVENEMANG

Beslutsunderlag: Riktlinjer för boendekostnader

 

Anna Johansson föredrar. 

 

Underlaget bereddes på styrelsens oktobermöte. I det nya förslaget har hänsyn tagits till styrelsens medskick från beredningen. 

 

Styrelsen påpekar att innehållet i riktlinjerna behöver kommuniceras med medlemskåren. 

 

Styrelsen beslutar

 

att fastslå riktlinjer för boendekostnader i samband med aktivist- och medlemsevenemang, enligt underlaget.

 

 

§ 120. 2020 [punkt 7] DISTRIKTS OCH GRUPPERS JURIDISKA/ORGANISATORISKA STATUS 

Beslutsunderlag: Distrikts och gruppers juridiska/organisatoriska status

 

Anna Johansson föredrar. 

 

Swedbank kommer från och med april 2020 att verkställa nya direktiv gällande fiktiva organisationsnummer vilket får konsekvenser för Amnestys redovisningsgrupper och distrikt. Det innebär att den modell som används nu måste förändras.  

 

Styrelsen enas om att på sikt arbeta för en lösning där alla grupper och distrikt, även juridiskt, blir en del av den svenska sektionen. 

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt sekretariatet att vid behov informera och stötta distrikt och redovisningsgrupper i processen att hitta en ny banklösning före april 2020.

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens februarimöte 2020 ta fram ett förslag till årsmötet om att utreda hur distrikt och redovisningsgrupper juridiskt ska kunna bli en del av svenska sektionen.

 

 

§ 121. 2020 [punkt 8.1] ÅRSMÖTET 2020 - MOTIONSPROCESSEN

Beslutsunderlag: Motionsprocessen

 

Lina Jakobsson föredrar. Motionsprocessen föreslås gå till på liknande sätt som tidigare år, med den skillnaden att det nu finns en bredningskommitté som kommer att motta motionerna och vid behov diskutera motionernas innehåll och upplägg med motionärerna. 

  

 

Styrelsen beslutar

 

att anta den föreslagna mallen för styrelsens motionsyttranden vilken innehåller rubrikerna “Amnestys/svenska sektionens arbete till dags dato”, “Amnestys planer framöver”, “Konsekvensanalys” och “Styrelsens yrkande”.

 

 

§ 122. 2020 [punkt 8.2] ÅRSMÖTET 2020 - STYRELSENS FÖRSLAG OM KUPPRISK PÅ ÅRSMÖTET, STADGEÄNDRINGSFÖRSLAG 

Beslutsunderlag: Styrelsens förslag om kupprisk på årsmötet, stadgeändring

 

Lina Jakobsson föredrar och framför att förslaget är justerat utifrån styrelsens beredning på oktobermötet. 

 

Styrelsen beslutar

 

att lägga fram förslaget om stadgeändringar kopplade till kupprisk på årsmötet till årsmötet 2020. 

 

 

§ 123. 2020 [punkt 8.3] ÅRSMÖTET 2020 - DISTRIKTENS JURIDISKA STATUS

Se beslut under § 120. [punkt 7] andra att-satsen. 

 

 

§ 124. 2020 [punkt 10.1] JÄVSDEKLARATION 

Lars Gäfvert deklarerar att han har ett uppdrag som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt från och med januari 2020. Han ser i nuläget ingen risk för jäv. 

 

 

§ 125. 2020 [punkt 10.2] BUDGETRAMAR FÖR FÖRTROENDEORGAN 

Lina Jakobsson föredrar. 

Förändrade arbetssätt bland annat vad gäller antal fysiska möten, resor och boende och de förtroendevaldas geografiska spridning i landet har bidragit till att kostnaderna för förtroendeorganen har ökat. Det har även tillkommit ett nytt förtroendeorgan (beredningskommittén) och förslag om utredning t ex vad gäller GKs uppdrag (på GKs eget initiativ). Detta sammantaget har bidragit till ett behov av utökad budget för förtroendeorganen. 

 

Styrelsen framför att de gärna vill ha ett möte med kontaktpersonerna för respektive förtroendeorgan för att diskutera principerna för förtroendeorganens budgetar samt om styrelsen framöver kan fatta beslut om dessa budgetramar i samband med budgetbeslutet på styrelsens oktobermöte. 

 

Styrelsen enas om att respektive kontaktperson ska kontakta sitt organ för att därefter delegera till sekretariatet att synkamötestider med övriga. 

 

Styrelsen beslutar

 

att respektive kontaktperson inom styrelsen för förtroendeorganen valberedningen, granskningskommitten och beredningskommittén sammankallar förtroendeorganen under första kvartalet 2020 för att diskutera och ta fram principer för förtroendeorganens budgetramar. 

 

 

§ 126. 2020 MÖTET AVSLUTAS 

Amanda Jackson avslutar mötet.

 

 

 

Amanda Jackson
Ordförande

 

Lars Gäfvert

Justerare

 

Lina Jakobsson

Sekreterare
Bilaga 1

 

§ 109. UPPFÖLJNING ÖPPNA BESLUT - BESLUT SOM STÄNGS PÅ MÖTET

 

 

§ 42. FÖRSLAG TILL HUR OCH I VILKA SYFTEN ARVET SKA ANVÄNDAS 

att sektionens reservkapital ska användas i syfte att 1) Samla rörelsen kring en viktig MR-fråga med lokal förankring för att skapa opinion och påverkan samt att positionera svenska Amnesty som en global MR-organisation som agerar watchdog som skapar opinion. 2) Mobilisera (tid och pengar) så att svenska Amnesty växer och säkerställer en långsiktig finansiering till den globala rörelsen. 3) Stärka kopplingen till och samarbetet med Amnestys internationella rörelse;

att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med hur satsningar på mänskliga rättigheter, intäktsplan och en ny organisation för perioden 2017-2019 på 18,5 miljoner kan se ut och att inkludera det i utarbetandet av verksamhetsplanen för 2017-2019;  

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte 2017 återkomma med en uppdatering och eventuella förslag på hur resterande pengarna från kapitalöverskottet ska användas;

att målet är en balanserad budget 2020. 

 

§ 31. UPPFÖLJNING AV GRANSKNINGSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER (2018)

- Att uppdatera Amnestys placeringspolicy.

att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med ett förslag på uppdaterad placeringspolicy till styrelsens decembermöte 2018.

 

§ 70. PLACERINGSPOLICYN 

att anta den föreslagna placeringspolicyn för den svenska sektionen av Amnesty International med 

följande justeringar

- under punkt 2.2 ska meningen “Amnesty ska dessutom alltid sträva efter att inte investera i vissa branscher, såsom:” ersättas med “Amnesty ska dessutom alltid kravställa att investeringar inte i görs i vissa branscher såsom:” 

- under punkt 4 ska meningen “Tillgångar erhållna genom gåva vilka inte är tillåtna att behålla enligt denna policy ska säljas så snart som möjligt, helst inom 6 månader.“ ersättas med “Tillgångar erhållna genom gåva vilka inte är tillåtna att behålla enligt denna policy ska säljas så snart som möjligt, senast inom två månader.”

 

§ 71. AKTIVISMSTRATEGI 

att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett utkast till en aktivismstrategi utifrån utgångspunkterna tillväxt, kapacitet/kvalitet, inflytande, jämlikhet.

 

§ 194. FÖRSLAG TILL JÄMLIKHETSSTRATEGI 

att ge sekretariatet i uppdrag att utarbeta en jämlikhetsstrategi som omfattar medlemmar, anställda och verksamheten utifrån årsmötets beslut 2019 om ramverk till  jämlikhetspolicy.

 

§ 57. NÄSTA STRATEGISKA PERIOD 

att ny strategisk period startar 2022;

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens oktobermöte 2019 återkomma med förslag till process för att ta fram verksamhetsplan för 2021.

 

§ 64. VERKSAMHETSMÖTET

att ge sekretariatet i uppdrag att, tillsammans med medlemsutskottet, fortsätta planeringen av verksamhetsmötet 2019 utifrån föreslaget upplägg och innehåll.  

 

§ 96. UPPDATERADE RIKTLINJER FÖR VALBEREDNINGENS VALBEREDNING

Styrelsen gjorde medskicket till sekretariatet att utveckla riktlinjerna i enlighet med motionens andemening och uppdatera riktlinjerna med att ung person eller medlem i studentgrupp skulle inkluderas i riktlinjerna.