Punkt: 7. Distriktens och gruppers juridiska/organisatoriska status Underlag till styrelsemöte 11 december 2019

Till: Styrelsen 

Från: Sekretariatet

Datum: 2019-11-27

Punkt: 7. Distriktens och gruppers juridiska/organisatoriska status

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Distrikt och gruppers juridiska status

(1 bilaga)

 

Bakgrund/Inledning

Grupper och distrikt inom Amnesty Sverige har i dagsläget konton hos Swedbank genom Amnesty Sverige, trots att både redovisningsgrupper och distrikt formellt är egna juridiska personer. Dessa konton är upplagda hos Swedbank under ett gemensamt fiktivt organisationsnummer. Denna lösning med ett fiktivt organisationsnummer måste tyvärr upphöra för att Swedbank ska få en bättre kontroll över vilka fysiska och juridiska personer de har som kunder. Detta är ett krav från bankernas tillsynsmyndighet, Finansinspektionen. Detta innebär att Amnesty Sverige inte längre kan erbjuda en central banklösning för distrikt och redovisningsgrupper som idag är egna juridiska personer. 

 

Swedbank har erbjudit följande alternativ, för att hörsamma finansinspektionen: 

1. Distrikt/redovisningsgrupper ansöker om eget föreningskonto hos Swedbank och betalar årsavgiften på ca 900 sek. Samtliga distrikt/redovisningsgrupper behöver då ansvara för egen bokföring och redovisning m.m.

2. Distrikt/redovisningsgrupper upphör som egna juridiska personer och etablerar sig som underavdelningar till Amnesty Sverige. Gruppen/distriktet får då begränsningar i sin ekonomi (max omsättning är 2000 kr/per år)

 

Detta arbete ska vara slutfört före slutet av mars 2020. 

 

Denna fråga aktualiserar, vid sidan av frågan om själva banklösningen, en diskussion om Amnestys organisationsstruktur och vilka lösningar som är mest optimala på sikt. För en mer omfattande beskrivning av nuvarande struktur och dess utmaningar och fördelar, se bilaga 1. 

 

Problemformulering

Amnesty Sveriges bank har presenterat två möjliga lösningar som organisationen behöver förhålla sig till. Den centrala frågeställningen handlar om huruvida Amnesty Sverige även fortsättningsvis vill ge distrikt och redovisningsgrupper möjlighet att själva välja juridiska status och relation till Amnesty Sverige centralt eller om organisationen på sikt vill titta närmare på hur organisationsstrukturen kan utformas mer enhetligt.

 

Sekretariatet ser två möjliga alternativ för väg framåt i relation till frågan om banklösning (mars 2020). Beroende på vägval i denna fråga, bör sekretariatet också få i uppdrag att återkomma med förslag för att harmonisera organisationsstrukturen (årsmöte 2020).

 

Alternativ 1: 

Distrikt och redovisningsgrupper väljer själva (utan rekommendation från sekretariatet) vilken av dessa lösningarna de ser som är mest lämplig för den egna verksamheten.

 

Fördelen med en sådan lösning är att den tar avstamp i den aktuella gruppen/distriktets förutsättningar. Det ger också en möjlighet till självbestämmande och ägandeskap. I de fall där distriktsstrukturen är svagare, kan redovisningsgrupper ändå bedriva omfattande verksamhet med en större ekonomi än vad de skulle kunna göra som sektionsgrupp. Organisationen behåller alltså en flexibel lösning, som möjliggör engagemang utifrån lokala organisatoriska förutsättningar. 

 

Nackdelen är att organisationen sedimenterar en organisationsstruktur som inte är särskilt enhetlig. Olika lösningar kring ekonomin gör också det stödjande arbetet från sekretariatet mer utmanande och resurskrävande. Fler redovisningsgrupper/distrikt med egna föreningskonton begränsar också insynen i ekonomin och innebär utmaningar om det av någon anledning skulle uppstå problem på lokal nivå kopplat till ekonomin. Organisationen förlorar exempelvis möjligheten att ta över kontot om firmatecknaren försvinner. Föreningskontot kommer dessutom med en årsavgift på cirka 900 sek, vilket är en hög avgift för många distrikt och redovisningsgrupper. Därtill läggs ett utökat ansvar för bokföring och redovisning.

 

Alternativ 2:

Styrelsen beslutar att redovisningsgrupper och distrikt samlas under Amnesty Sveriges organisationsnummer. I praktiken innebär detta att redovisningsgrupper och distrikt formellt löses upp som självständiga juridiska personer. 

 

Fördelen med en sådan lösning är framförallt demokratiska och pedagogiska. Ur ett demokratiskt perspektiv får medlemmar som vill engagera sig på lokal nivå samma förutsättningar och samma möjligheter till stöd, oavsett var i landet de bor. I dagsläget finns det geografiska platser där det inte har etablerats distrikt eller där distriktets verksamhet inte fungerar. I vissa fall finns det istället grupper som bedriver aktivt arbete, men till dessa bjuds främst medlemmar/aktivister som är intresserade av ett visst tema/viss sakfråga in. Dessutom blir organisationen tydligare och mer enhetlig, vilket förmodligen gör den enklare att förstå för nya och potentiella medlemmar och aktivister. Vid utformningen av stöd från sekretariatet till den lokala nivån så skapar tydligare strukturer även bättre förutsättningar för att hitta generella lösningar för det stödjande/organiserande arbetet, vilket är mindre kostnadsdrivande. Dessutom behöver den lokala nivå inte betala för banklösning och heller inte ta ansvar för bokföring och redovisning. 

 

Nackdelen med en sådan lösning är att den inte är anpassad efter lokala gruppers/distrikts specifika förutsättningar. Det finns distrikt som idag omsätter betydligt mer än 2000 sek per år och som dessutom bedriver ett omfattande insamlingsarbete. Detta omställningsarbete skulle också ta tid och resurser. Det är oklart om det skulle hinna att färdigställas innan mars 2020, givet att generell information har gått ut på lokal nivå först i november 2019. Det ställer också krav på att kunna mobilisera aktivister som intresserar sig för distriktens kärnuppgifter. Där ser organisationen stora utmaningar idag. En mer centraliserad lösning av ekonomin skulle troligtvis också innebära en ökning av administrationen på sekretariatet.Förslag till beslut

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

att distrikt och grupper själva äger mandatet att välja vilken banklösning som passar dem bäst och att sekretariatet får i uppdrag att stödja den processen t o m februari 2020.

 

eller

 

att distrikt och grupper löses upp som egna juridiska personer och istället formellt ingår i Amnesty Sverige och att sekretariatet får i uppdrag att stödja den processen t o m februari 2020.

 

och/eller

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens februarimöte 2020 ta fram ett förslag till årsmötet om att utreda gruppers och distrikts juridiska status samt medlemskapet i distrikten. 

 

 

Bilaga

Bilaga 1 Distrikten och gruppers juridiska/organisatoriska status