Punkt: 8.1 Motionsprocessen Underlag till styrelsemöte 11 december 2019

Till: styrelsen

Från: sekretariatet

Datum: 2019-11-27

Punkt: 8.1 Motionsprocessen

 

DISKUSSIONSUNDERLAG

 

Styrelsens motionssvar 

1.) Om sekretariatet upptäcker oklarheter alternativt ser behov av redaktionella ändringar i motionerna kontaktas beredningskommittén (BK) som i sin tur kontaktar motionärerna för förtydliganden. 

 

2.) Vid behov sammankallas styrelsen till ett videokonferensmöte i februari (efter motionsstopp) för att diskutera inriktning i styrelsens motionsyttranden. (20/2)

 

3.) Sekretariatet skriver förslag till styrelsens motionsyttranden i punktform och i enlighet med beslutad mall. Styrelsen diskuterar förslagen på styrelsens marsmöte. 

 

4.) Efter styrelsens marsmöte lämnas förslag till färdiga texter till styrelsens planeringsutskott. Utskottet lämnar eventuella kommenterar på förslagen. Därefter slutgodkänner ordförande styrelsens motionsyttranden.

 

 

Förslag till mall för styrelsens motionsyttranden 

 

Amnestys /svenska Amnestys arbete till dags dato (Vad har gjorts/görs redan inom området? Finns det i några styrdokument eller policy- inriktningsbeslut som reglerar frågan, hur fördelas mandat, arbete och ansvar mellan sekretariatet, styrelsen, internationella rörelsen?)

 • Neutralt och sakligt formulerad text, med den information som behövs för en bra diskussion om frågan på årsmötet. Det vill säga vad årsmötesdeltagarna behöver förstå för att sätta frågan i ett större sammanhang.

 • Om det finns policybeslut eller inriktningsbeslut i frågan ska svaret utgå från dem. Det ska också göras hänvisningar till dessa i svaret.

 • Om det finns snarlika motioner från tidigare år ska sekretariatet stämma av om argumenten fortfarande bör vara desamma och annars eventuellt motivera varför svaret ändras.

 • Om en fråga ligger utanför sektionens mandat alternativt inte ryms inom ramen för de strategiska målen osv ska yttrandet informera årsmötesdeltagarna om vilka steg som skulle behöva tas för att påverka sektionens mandat, de strategiska målen osv samt om motionen skulle passa bättre i ett annat forum än årsmötet.

 

Amnestys planer framöver (Finns det redan inplanerat i arbete framåt?)

 • Neutralt och sakligt formulerad text, med den information som behövs för en bra diskussion om frågan på årsmötet. Det vill säga vad årsmötesdeltagarna behöver förstå för att sätta frågan i ett större sammanhang.

 • Även om det inte finns några planer för exakt det som efterfrågas kan eventuellt arbete inom närliggande område beskrivas, om det kan vara intressant för årsmötesdeltagarna att känna till.

 

Konsekvensanalys (Om förslaget bifalls, vad innebär det, vilka resurser kräver det - personella, tidsmässiga och ekonomiska)

 • Neutralt och sakligt formulerad text, med den information som behövs för en bra diskussion om frågan på årsmötet. Det vill säga vad årsmötesdeltagarna behöver förstå för att sätta frågan i ett större sammanhang.

 • Beskriv vad beslutet skulle innebära och vilka följdverkningar beslutet skulle kunna få.

 • Konsekvenserna ska under den här rubriken inte beskrivas som negativa eller positiva, utan som neutrala konsekvenser.

 • Vad skulle förslaget ge för konsekvenser för Amnestys uppdrag, att göra så stor skillnad som möjligt? På vilket sätt skulle förslaget, om det går igenom, kunna förändra Amnesty och Amnestys sätt att arbeta/påverka? Ett förslag som handlar om att satsa mer resurser på dödsstraff skulle t ex kunna förstärka bilden av att Amnesty är en organisation som mest arbetar med dödsstaff osv.

 

Styrelsens yrkande

 • Här ska texten vara mer resonerande och ge argument för styrelsens yrkande.

 • Är det här en förändring som styrelsen tycker skulle vara positiv eller negativ för organisationen?

 • Styrelsens yttrande ska avslutas med: ”Styrelsen tillstyrker/avstyrker motionen”, ”Styrelsen anser motionen besvarad” eller ge förslag på alternativa att-satser som fångar upp andemeningen i motionen.

 

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att anta den föreslagna mallen för styrelsens motionsyttranden vilken innehåller rubrikerna “Amnestys/svenska sektionens arbete till dags dato”, “Amnestys planer framöver”, “Konsekvensanalys” och “Styrelsens yrkande”.

 

 

Bilaga

 

Bilaga 1 Tidsplan motionssvar 2020