Punkt: 5.1 Verksamhetsplan 2020 Underlag till styrelsemöte 11 december 2019

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2019-11-27

Punkt: 5.1 Verksamhetsplan 2020

 

BESLUTSUNDERLAG

 

 

Introduktion

(6 bilagor) 

Amnesty International befinner sig i en femårig verksamhetsplan 2016-2020. Den svenska planen påbörjades senare och omfattar 2017-2020, och följande underlag presenterar det sista årets prioriteringar och aktiviteter. 

 

Ambition med verksamhetsplanen 2017-2020

När styrelsen beslutade om den svenska verksamhetsplanen för 2017-2019 uttrycktes att Amnesty i Sverige i slutet av planeringsperioden:

 

 • har en lokal relevans i MR-frågor samtidigt som vi stärker kopplingarna till vår internationella verksamhet.

 • är en vass organisation som inspirerar och utmanar samtidigt som vi bygger nätverk och fora för MR-frågor. På så sätt utvecklar vi MR-debatten i Sverige.

 • är förstahandsvalet om jag vill engagera mig i MR-frågor, som frivillig eller anställd.

 • har ett systematiskt och strategiskt arbete för vad och hur vi bidrar till och lär av vår internationella rörelse.

 • är en stark organisation som har en stabil och växande mobilisering av människors tid och pengar på lång sikt.

 • är ett organisatoriskt stärkt, inkluderande och effektivare sekretariat som med energi och glädje arbetar tillsammans för att uppnå rörelsens gemensamma mål och som tillvaratar förmågor hos aktiva medlemmar, supporters och personal så att vi alla jobbar för samma sak, oavsett roll.

 

Styrelsen fattade på decembermötet 2016 också beslut om ny struktur för verksamhetsplaneringen. I beslutet om strukturen ingick även att planen skall ses över och, i förekommande fall, revideras varje höst. I underlaget redovisas, utöver mål, förväntade effekter och indikatorer, även de större aktiviteter som planeras för det kommande året eller åren, vilka inte är föremål för beslut av styrelsen.

 

Verksamhet  2020

Prioriterade verksamhetsområden för 2020 är intäkter, påverkansarbete och strategiskt utvecklingsarbete.

 

Intäkter: 

 • Fundraisingprojekt ny intäktskälla (fundraisingkonsert) 

 • Fortsatt paketering engångsgåvor samt kraftig ökning digital närvaro med fundraisingbudskap

 • Fortsatt utveckling av befintliga fundraisingkanaler

 

Påverkansarbete

 • Fortsatt kampanjarbete  inom “Time for Change” och “Oxå människa”

 • Stärka arbetet för att motverka diskriminering och rasism

 • Stärka arbetet för att motverka tortyr och dödsstraff

 • Tydliggöra koppling mellan MR och klimatfrågan

 • Utveckla kampanj- och påverkansarbetet 

 

Strategiskt utvecklingsarbete

 • Ny strategisk period inom AIS och svenska sektionen

 • Implementering av Strategi för aktivism

 • Arbeta för ökad effektivitet och ändamålsenlighet, framför allt inom stödfunktioner såsom planering och styrning 

 

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att anta verksamhetsmål, förväntade effekter samt övergripande indikatorer för 2020, i enlighet med bilagorna.

 

 

Bilagor

Strategiskt mål 1

Strategiskt mål 2

Strategiskt mål 3

Strategiskt mål 4

Strategiskt mål 5
Strategiskt mål 6