Punkt: 3.4 Motioner till Global Assembly Underlag till styrelsemöte 11 december 2019

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2019-11-28

Punkt: 3.4 Motioner till Global Assembly 

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Bakgrund

(1 Bilaga)

Vid Amnesty Sveriges årsmöte 2019, antogs två motioner i syfte att utveckla och intensifiera arbetet mot dödsstraff respektive tortyr, i Sverige och internationellt. Sekretariatet har därför fört dialog med det internationella sekretariatet för att undersöka om en motion till Global Assembly 2020 skulle kunna vara ett sätt att uppfylla årsmötets intention. Givet att det internationella sekretariatet behöver prioritera sina resurser till följd av de personella nedskärningar som har genomförts under 2019, har en sådan dialog bedömts nödvändig. 

 

Sekretariatet har också hörsammat de riktlinjer från Prep.Com, som ger vid handen att motioner till Global Assembly behöver vara a) relevanta ur ett globalt perspektiv (dvs inte enbart beröra ett fåtal sektioner/länder), b) påverka/förhindra att nuvarande strategiska mål kan genomföras (exempelvis där externa faktorer har uppkommit som gör att nuvarande riktning/mål inte går att vidhålla), och c) där ett beslut behöver fattas på Global Assembly (dvs inte kan fattas operativt av det internationella sekretariatet).

 

Dessutom pågår konsultationsfasen kring nästa strategiska period. Internationella styrelsen har bett sektioner att i första hand delta i konsultationen, istället för att lägga fram motioner kring specifika frågor. Svenska Amnesty har redan deltagit i konsultationens första fas och har för avsikt att vara delaktig även i nästa fas, i enlighet med tidigare diskussioner i styrelsen.

 

Resonemang

Kontaktpersoner för arbetet mot tortyr på det internationella sekretariatet välkomnar att Amnesty Sverige engagerar sig i att utveckla och intensifiera arbetet mot tortyr internationellt, men rekommenderar inte att Amnesty Sverige lämnar in en motion för detta ändamål, av resursskäl. Istället vill teamet gärna fortsätta dialogen med Amnesty Sverige för att utveckla möjliga kampanjer och/eller gemensamma projekt. Amnesty Sverige ställer sig positiva till att fortsätta dialogen i detta skede.

 

Kontaktpersoner för arbetet mot dödsstraff på det internationella sekretariatet välkomnar däremot en motion i frågan, med fokus på att säkerställa att arbetet mot dödsstraff tar hänsyn till “shrinking space” m.m. som i dagsläget påverkar hur effektivt arbetet kan fortskrida. Förslag till motionstext bifogas i Bilaga 1. Texten behöver dock anpassas till gällande riktlinjer för en motions utformning, varför styrelsen föreslås besluta att ge sekretariatet i uppdrag att lämna in en motion om dödsstraff till Global Assembly 2020, i textens anda.

 

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att ge sekretariatet i uppdrag att lämna in motion om dödsstraff till Global Assembly 2020, i enlighet med den anda som uttrycks i Bilaga 1.

 

Bilaga

Bilaga 1 Motioner till GA 2020