Punkt: 3.3 Tidsplan inför det internationella årsmötet 2020 (Global Assembly Meeting) Underlag till styrelsemöte 11 december 2019

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2019-11-27

Punkt: 3.3 Tidsplan inför det internationella årsmötet 2020 (Global Assembly Meeting)

 

RAPPORT

 

Tidsplan för förberedelser, deltagande och uppföljning av GA 2020

 

Bakgrund

Global Assembly är Amnestys högsta beslutande organ som har ett fysiskt möte, Global Assembly Meeting, en gång per år. 2020 äger mötet rum 24-26 juli, i Europa, plats är ännu inte bestämt. Alla sektioner har rätt att ha tre delegater, vilket inkluderar sektionens stående representant samt ytterligare två delegater. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att sektionens ordförande är sektionens stående representant i Global Assembly och att generalsekreteraren utgör en av delegaterna. Vart tredje år har sektionerna rätt att ha en ungdomsrepresentant. Denna rätt tillföll svenska sektionen 2019. 

 

Nytt för i år är att AIS, främst utifrån miljömässiga skäl, har frågat sektionerna om den tredje delegaten kan delta online istället för fysiskt på mötet. Styrelsen har svarat att svenska sektionen ställer sig bakom förslaget förutsatt att det gäller alla sektioner samt att det vore önskvärt att fler personer i så fall får rätt att delta online. 

 

Styrelsen ansvarar för, både gentemot den svenska sektionen och den internationella rörelsen, att svenska sektionen deltar aktivt både i förberedelsearbetet inför det internationella årsmötet och under själva mötet.

 

Fokus för den internationella årsmötet 2020 kommer att vara nästa strategiska period och de gemensamma mål rörelsen ska besluta om. 

 

Our vision for the 2020 GA Meeting will build on the successes of our gathering in Johannesburg and will be framed by the approval of our next strategy. We hope to achieve the following:

● A meeting that unites our movement around the next strategy;

● A forward-looking meeting with inspirational content and guest speakers who challenge

and provoke us;

● An opportunity to showcase local art, culture and activism;

● Setting a new bar in meeting culture to ensurethat the movement’s traditionally

marginalised voices influence our decisions.

 

  

Förberedelseprocessen inför Global Assembly Meeting går till på följande sätt 

  • sektionerna skickar in sina idéer till PrepCom cirka 180 dagar före årsmötet 

  • cirka 150 dagar före årsmötet ska PrepCom dela ett utkast till agenda och inkomna förslag med rörelsen 

  • cirka 90 dagar före årsmötet är deadline för färdiga motioner 

  • Senast 30 dagar före årsmötet ska PrepCom dela en klar agenda och slutgiltiga underlag med rörelsen

  • det internationella årsmötet kan acceptera “akuta” motioner fram till två dagar före mötet

 

Förslagen till motioner ska innehålla information om hur frågan bidrar till att uppnå Amnestys mission och strategiska mål, på vilket sätt frågan är av global relevans och varför det är motiverat att frågan diskuteras på det kommande internationella årsmötet.

 

Sekretariatet föreslår att tidplanen för den svenska sektionens förberedelser, deltagande och efterarbete ser ut enligt följande

 

TIDSPLAN


NÄR OCH VAR

VAD

VEM

Höst och vår

Kontakter

Ev besök på andra sektioners årsmöten med möjligheter att knyta nya kontakter och stärka gamla.

Enskilda ledamöter

Januari

13/1 (Deadline)

Förslag till motioner

Deadline att skicka in förslag till motioner till det internationella årsmötet.

Enligt mall

Diskuteras på styrelsens decembermöte. 

Februari

3/1 

Utkast nästa strategiska period
Konsultationsfas t o m april

Medlemmar,  styrelserna, sekretariat, referensgrupp 

Styrelsens möte

8 februari

Konsultation

Identifierar vilka frågor som ska upp på årsmötet.

Styrelsen, sekretariatet

17 Februari
och framåt

Utkast till dagordning och motioner

PrepCom delar utkast till dagordning för det internationella årsmötet samt mottagna förslag med rörelsen.


Det förberedande arbetet med att läsa in sig på och diskutera den internationella styrelsens förslag och motioner från andra sektioner påbörjas. Utifrån de underlag som finns tillgängliga.


Medlemssidorna och Insats

Information om det internationella årsmötet och om nomineringar till den internationella rörelsen.

Internationella utskottet i styrelsen, GA-delegationen, AIK, sekretariatet

20-22 mars Regionalt möte för Europe & Central Asia  i Bryssel


Regionala möten pågår mellan 

28 februari-5 april

Registrering  GA-delegationen


Regionala forum

Fokus:

(a) To discuss items proposed by the Preparatory Committee … and to prepare

leaders for decision-making at the Global Assembly [Meeting],

(b) To discuss issues relevant to the region ensuring coherence and learning

across national, regional and global levels,

(c) To ensure that adequate capacity building is available, liaising with the

Preparatory Committee accordingly.Sekretariatet

(Namn och e-postadresser till delegaterna skickas till [email protected])Antagligen två delegater åker till regionalt forum

(PrepCom rekommenderar att det är samma delegater som åker på GA-mötet)

6-12 april

“Avvisade motions”

Den stående representanten röstar om motioner som PrepCom föreslår att inte behandla på det internationella årsmötet.

Ordförande

17 april

Lista med accepterade motioner

PrepCom delar den slutgiltiga listan med förslag och motioner till det internationella årsmötet,

 

23 april

Färdiga motioner

Deadline


Nomineringar till internationella förtroendeposter

Deadline

 
Ordförande

Maj

9-10/5 (Årsmötet)

Konsultation/beslut

På Amnestys årsmöte presenteras GA-delegationen och de stora frågor som kommer att behandlas på det internationella årsmötet.
Bl a nästa strategiska period.

Styrelsen/GA-delegationen

Internationella utskottet

Medlemmar

Juni

10/6

Klar agenda och underlag

Agenda och underlag till det internationella årsmötet delas med rörelsen.
Juni 

(datum ej bestämt)

Underlag till styrelsen

Styrelsen får ett underlag med analys och förslag på sektionens ställningstagande i olika frågor.

sekretariatet

Internationella utskottet

AIK

Juni eller juli

Styrelsemöte

Underlaget om motioner och förslag till det internationella årsmötet diskuteras. Styrelsen fattar beslut om sektionens ställningstaganden i olika frågor.

Styrelsen

GA-delegationen

Sekretariatet

Juli

24-26 juli
GLOBAL ASSEMBLY

I samband med mötet kommuniceras delegationens intryck.

GA-delegationen

Augusti/september
Uppföljning och implementering

- Muntlig rapport till styrelsen (videokonferensmöte)

- Rapport med sammanfattning av besluten till medlemssidorna och Insats

- Diskussion i styrelsen om hur relevanta beslut ska förankras och implementeras i sektionen.

GA-delegationen

Internationella utskottet

Sekretariatet