Punkt: 5.2 Budget 2020 Underlag till styrelsemöte 11 december 2019

Till: styrelsen

Från: sekretariatet

Datum: 2019-11-27

Punkt: 5.2 Budget 2020

 

BESLUTSUNDERLAG

Förslag till budget 2020

(3 bilagor)

 

Bakgrund

Styrelsen beslutade på oktobermötet om budgetramarna för 2020. Sekretariatet fick därefter i uppdrag att återkomma med ett förslag till budget till styrelsens decembermöte. 

 

Inledning

Sekretariatets budgetförslag bygger på:

- Målen i sektionens verksamhetsplan och de prioriteringar styrelsen har beslutat om.

- Styrelsens direktiv från oktobermötet 2019.

- De begränsningar som ges av Svensk Insamlingskontroll.

- Den användning av reserverna som styrelsen har beslutat om på oktobermötet 2019.

Under de senaste åren har sekretariatet, tack vare goda reserver, haft möjlighet att genomföra satsningar för att stärka arbetet för mänskliga rättigheter och organisationen. Dessa satsningar fasas nu ut och det är huvudanledningen till den kostnadsminskning, jämfört med prognosen 2019, som återpeglas i budgeten 2020. Sekretariatet har också arbetat med att effektivisera verksamheten.

 

Styrelsens direktiv från oktobermötet

På styrelsens oktobermöte presenterades en övergripande budget för 2020. Styrelsen beslöt att  intäkterna 2020 tillsvidare beräknas till 142 113 mkr, inklusive öronmärkta medel och att kostnadsbudgeten inte får överstiga 152 113 mkr, vilket inbegriper styrelsens beslut av användningen av reserven. Styrelsen fattade dessutom beslut om att förlänga FIF-lånet på 2,2 mkr till AIS med ett års löptid, utgivning av minst fyra nummer av Amnesty Press samt att sektionens avgift till EU-kontoret (EOI) betalas i enlighet med den plan som finns för successiv utfasning och som tidigare har beslutats av styrelsen.

 

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt deras regler måste minst 75% av en 90-kontoinnehavares insamlade medel gå till organisationens ändamål och omvänt får alltså som mest 25% av insamlade medel gå till insamlings- och administrationskostnader. Svensk Insamlingskontroll gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna. Budgetförslaget för 2020 uppfyller Svensk Insamlingskontrolls regler till viss del, ändamålskostnaderna är 81,30%, insamlingskostnader 18,57% och de administrativa kostnaderna är 7,47% av intäkterna. Summan av andelarna överstiger 100% då de budgeterade intäkterna är lägre än de budgeterade kostnaderna. Då Svensk insamlingskontroll betraktar fördelningen av kostnaderna i relation till intäkterna mellan ändamål, insamling och administration över en treårsperiod kan enskilda år uppvisa avvikelser från regeln utan att 90-kontot äventyras. 

 

Reserver

Prognosen för helåret 2019 pekar på att den utgående reserven 2019 kommer att uppgå till 44 mkr. Det budgeterade underskottet 2020 är 10 mkr, vilket ger en utgående reserv 2020 om 34 mkr.

I “Global Reserves Guidelines” fastslås hur en rimlig storlek på reserven ska beräknas. Sekretariatet har under 2019 gjort en riskanalys som ligger till grund för beräkningen av reservens storlek. Enligt sekretariatets beräkningar bör reserven inte understiga 32 mkr, eller överstiga 38 mkr vid utgången av år 2020. Styrelsen beslutade på oktobermötet att sektionens reserv bör ligga på ca 35 mkr och inte får understiga 32 mkr vid utgången av år 2020. 

 

Övergripande budgetförslag

Tabellen nedan sammanfattar budgetförslaget. Kostnaderna i budget 2019 nedan är 5 mkr högre än de siffror som presenterades vi styrelsemötet i december 2018. Dessa 5 mkr är det Additional Voluntary Contribution, AVC, till internationella sekretariatet, som styrelsen på oktobermötet 2018 fattade beslut om.

 

 

Budget 2019

Budget 2020

Skillnad

Intäkter

148 747 001

142 079 115

-6 667 886

 

 

  

Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter

-7 052 564

-3 682 467

-3 370 097

Mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering

-6 387 660

-4 325 793

-2 061 867

Mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse

-4 056 270

- 3 670 707

-385 563

Mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars

-1 276 570

-1 349 170

72 600

Mål 5: Amnesty International är en större och starkare rörelse

-52 201 389

-51 690 051

534 361

Övrigt arbete för Mänskliga Rättigheter utanför de 5 strategiska målen

0

0

0

Utvecklingskostnader och kostnader till stöd för arbetet med mänskliga rättigheter

-15 658 176

-14 156 487

-1 501 689

Gemensamma kostnader

-26 271 799

-26 896 689

524 890

Internationella Rörelsen

-45 739 250

-36 465 000

-9 274 250

Amnestyfonden

-9 973 220

-9 835 378

-137 842

Kostnader

-168 716 899

-152 071 742

-16 645  157

 

 

  

Resultat

-19 969 898

-9 992 623

-9 977 275

 

Tal före parentes gäller budget 2020, tal inom parentes avser prognosen för helåret 2019.

 

Intäkter

(Bilaga 2)

De totala intäkterna beräknas i budgeten för 2020 till 142,1 (143,4) mkr inklusive restricted income. Exklusive restricted income beräknas de budgeterade intäkterna uppgå till 140,9 (136,0) mkr, vilket innebär en ökning 4,9 mkr. Ökningen återfinns främst inom de pågående givandet.

Intäkternas uppställning följer den uppställning som anges i den internationella kontoplanen Cocoa (Common Charts of Account). Nedan följer en uppställning av de olika intäktsgrupperna med korta kommentarer.

 

Nyrekrytering

Intäkterna från nyrekrytering är budgeterade till 5 972 (4 440) tkr, vilket är 1 532 tkr högre än prognosen för 2019 och 273 tkr högre än budget 2019. De största intäkterna inom nyrekrytering beräknas komma från Face-2-Face, Telefundraising och digital nyrekrytering.

 

Pågående givande

Intäkterna från det pågående givandet beräknas till 105 229 (101 024) tkr. Gåvor och medlemsavgifter via autogiro är det största intäktsslaget och beräknas till 93 841 (90 100) tkr. Uppgradering av gåvor sker främst via TF. De totala intäkterna från uppgradering beräknas öka 2020 jämfört med prognosen för 2019, 5 080 (4 626) tkr. Gåvor via postala utskick beräknas öka något till 4 113 (4 100) tkr.

 

Övrig fundraising

Övrig fundraising budgeteras till 29 786 (37 454) tkr. Testamenten budgeteras till 7 000 (8 000) tkr, vilket är genomsnittet av de senaste sju årens utfall borträknat det högsta respektive lägsta utfallet. Det generella bidraget från Postkodlotteriet (PKL) baseras på PKLs gällande beräkningsmodell och budgeteras till 14 400 (14 400) tkr, vilket är samma nivå som för 2019. Under restricted income återfinns ändamålsbestämda medel som finansieras av Postkodlotteriet, Björksten Sparring Stiftelsen och Stiftelsen Olle Engkvist, vilka till största delen ska vidarebefordras till internationella sekretariatet. Budgeten för restricted income uppgår till 1 171 (7 397) tkr. När restricted income, öronmärkta medel, erhålles bokförs dessa först som en skuld till donatorn och varefter medlen utnyttjas intäktsförs dessa och skulden till donatorn minskar i samma takt. Frekvensen för återrapportering och summan av de utnyttjade medlen för projekten varierar något, vilket kan göra att budgetering och prognostisering av dessa intäkter sker med viss återhållsamhet.

Försäljning

Intäkter från försäljning beräknas till sammanlagt 50 (100) tkr. Intäktsminskningen i budgeten jämfört med prognosen beror på att sekretariatet inte kommer att göra några satsningar på webbshoppen under 2020.

 

Övriga intäkter

Under övriga intäkter återfinns ränteintäkter, arvoden och ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader. Intäkterna beräknas till 357 (411) tkr. 

 

KOSTNADER

Kostnaderna fördelas på följande mål och områden:

  • Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter;

  • Mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering;

  • Mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse;

  • Mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars;

  • Mål 5: Amnesty International är en större och starkare rörelse;

  • Amnestyfonden, samt på

  • Övrigt arbetet för Mänskliga Rättigheter utanför de fem strategiska målen, utvecklingskostnader och stöd till arbetet för Mänskliga Rättigheter, gemensamma kostnader samt Internationella Rörelsen

 

De budgeterade kostnaderna uppgår till 152,1 (168,6) mkr.

 

Strategiska mål 1-5 och allt övrigt arbete för mänskliga rättigheter

Den totala kostnadsbudgeten för de strategiska målen 1-5 och allt övrigt arbete för mänskliga rättigheter uppgår till 64 718 (71 416) tkr.

 

Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter

Under mål 1 återfinns kostnader för människorättsförsvararkampanjen “BRAVE”, “Skriv för frihet”, samt arbetet för Individuals at Risk. De budgeterade kostnaderna för mål 1 uppgår till 3 682 (7 611) tkr. Den största orsaken till att de budgeterade kostnaderna för 2020 är 3 929 tkr lägre än de prognostiserade för 2019 beror på att återrapporteringen av kostnaderna för våra samarbetspartners, i det av Postkodlotteriet finansierade specialprojektet Defend the Defenders, We Effect och Greenpeace, kostnadsförs under mål 1. I prognosen för 2019 prognostiseras denna kostnad till 2 816 tkr. Då projektet Defend the Defender har slutförts under 2019 uppkommer inga kostnader för detta projekt i budgeten för 2020. 

 

Mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering

Här återfinns arbetet mot diskriminering av romer, hbtqi-personer, samer och andra grupper. Här ligger också arbetet för kvinnors rättigheter. Kostnaderna är budgeterade till 4 326 (6 288) tkr. Den största orsaken till att de budgeterade kostnaderna för 2020 är 1 962 tkr lägre än 2019 är att kampanjen Time for Change går in i nästa fas och därmed inte har samma behov av resurser för att utveckla och ta fram kampanjmaterial. Sekretariatet har också medvetet effektiviserat löpande verksamhet.

 

Mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse

Under detta mål budgeteras hela arbetet med flykting och migration, People Affected by Conflict och Crisis Response samt kostnader för att snabbt kunna agera vid människorättskriser i världen. Hela kostnadsbudgeten för mål 3 uppgår till 3 671 (4 058) tkr. Verksamheten har medvetet effektiviserat löpande verksamhet, bl.a. genom att se över behov av fysiska resor/möten och ersätta dessa med digitala möten.

 

Mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars

Under strategiskt mål 4 ligger främst arbetet med företagsansvar. Kostnadsbudgeten uppgår till 

1 349 (1 235) tkr.

 

Mål 5: Amnesty International är en större och starkare rörelse

Här återfinns allt fundraising- och mobiliseringsarbete. Totalt uppgår de budgeterade kostnaderna för mål 5 till 51 690 (52 224) tkr. De totala fundraisingkostnaderna är budgeterade till 44 239 tkr jämfört med prognosen för helåret 2019 på 44 466 tkr. 

De budgeterade kostnaderna för total tillväxt och mobilisering är 7 278 (7 432) tkr. Under 2020 kommer sekretariatet att implementera  lärdomar från studentprojektet, som genomfördes under 2019 i syfte att bygga upp hållbar studentaktivism. Dessutom fortsätter projektet Digital Disruptors, som syftar till att ge unga aktivister möjligheter att driva sin egen MR-kampanj, med utbildning och stöd från Amnesty Sverige.

Amnestyfonden

Amnestyfondens andel av intäkterna redovisas i och med det nya avtalet mellan Sektionen och Amnestyfonden som en kostnad fr.o.m. 1 januari 2019. Amnestyfondens andel är budgeterad till        9 835 (9 494) tkr. Att Amnestyfondens andel av intäkterna ökar i budget 2020 jämfört med prognosen för 2019, trots att de totala intäkterna, inklusive restricted income, är lägre i budget 2020 än i prognosen 2019 beror på skillnaden i restricted income, öronmärkta medel, 1 171 (7 397) tkr, vilka inte ingår i Amnestyfondens andel av intäkterna.

 

Övrigt arbete för Mänskliga Rättigheter utanför de fem strategiska målen

Under 2020 har inga kostnader budgeterats för detta område då de specialprojekt som budgeterats under detta område har slutförts under 2017 och 2018.

 

Utvecklingskostnader och kostnader för stödet till arbetet för Mänskliga Rättigheter

De budgeterade kostnaderna uppgår till 14 156 (15 012) tkr. Under denna rubrik budgeteras bland annat kostnaderna för strategiarbete, kommunikation och Amnesty Press.

 

Gemensamma kostnader

Gemensamma kostnader delas in i organisationsstöd, styrning och övriga kostnader. Kostnaderna för hela området uppgår till 26 897 (25 780) tkr.

 

Organisationsstöd

Under organisationsstöd  ligger bland annat alla kostnader för sekretariatet och löner för sekretariatets gemensamma tjänster. Budget 2020 ligger på 21 327 (19 905) tkr. Ökningen av budget 2020 jämfört med prognos 2019 är relativt jämt fördelad över de olika områdena inom organisationsstöd.

 

Styrning

Kostnaderna för styrning, vilket bland annat innefattar kostnader för styrelsen och årsmötet, beräknas till 3 028 (4 166) tkr. Minskningen jämfört med helårsprognosen beror till största delen på att arbetet med medlemsdemokratiprojektet slutförts under 2019, en kostnad som prognostiserats till 704 tkr och att årsmötet budgeterats till ett lägre belopp för 2020 än den prognostiserade kostnaden för 2019
1 452 (1 831) tkr.

 

Styrelsens budget för 2020 ser ut på följande sätt;

 

Kostnadsslag

2019

2020

Fördelade personalkostnader

426 196

470 669

Studieresa för styrelsen

200 000

0

3 styrelsemöten 2019 (september, oktober, mars ), 4 styrelsemöten 2020 (september, oktober, februari, mars)

76 500

108 000

Majmötet

62 500

19 000

Junimötet

80 000

80 000

Årsmötet och megahelgen (lokalhyra)

95 100

25 000

Styrelsens deltagande på andra sektioners årsmöten

20 000

20 000

Konsulttjänster

10 000

25 000

Utbildning

50 000

50 000

Utskrifter, telefon etc

2 500

6 500

Kostnad för volontärer (ersättning förlorad arbetsinkomst)

100 000

50 000

Totalt

1 122 796

854 169

 

 

 

Övriga kostnader

Under övriga kostnader återfinns de budgeterade avskrivningarna. Budget 2020 är 2 500 (1 710) tkr. Ökningen beror på att sekretariatet förutsätter att avskrivningarna på SRM kommer att påbörjas under 2020.

 

Internationella rörelsen

Under internationella rörelsen återfinns alla transaktioner inom rörelsen. I budgeten för 2020 finns det obligatoriska bidraget till internationella sekretariatet, bidraget till Amnestys EU-kontor (EIO) samt de öronmärkta medlen i form av specialprojekt från Postkodlotteriet. Den totala budgeten för den Internationella Rörelsen är 36 465 (46 927) tkr.Minskningen av det totala internationella bidraget beror till största delen på att styrelsen på oktobermötet 2018 beslutatde att ge internationella rörelsen ett extra bidrag (AVC, Additional Voluntary Contribution) om 5 mkr och att styrelsen på junimötet 2019 beslutade om att ge den internationella rörelsen ett extra AVC om 5 mkr på grund av den rådande ekonomiska situationen. Detta ger ett totalt AVC om 10 mkr under 2019.

Det obligatoriska bidraget för 2020 är budgeterat till 34,7 (31,4) mkr. Det budgeterade obligatoriska bidraget är högre än det prognostiserade bidraget trots att de totala prognostiserade intäkterna är högre än de budgeterade, men det beror på att restricted income, dvs öronmärkta medel vilka budgeterats 2020 till 1,2 mkr och prognostiseras 2019 till 7,4 mkr, inte ingår i beräkningen av det obligatoriska bidraget det internationella sekretariatet. Avgiften till Amnestys EU-kontor (EIO) beräknas till 865 (1 286) tkr.

 

Fördelning 80:20

Enligt beslut på internationella rådsmötet 2015 ska kostnaderna fördelas enligt en 80:20 princip som innebär att 80% av de lokala resurserna, utöver kostnaderna för organisationsstöd och styrning, ska användas för arbete inom de strategiska målen och 20% får användas till allt övrigt arbete för mänskliga rättigheter utanför de strategiska målen. Fördelningen i budgeten 2020 blir enligt den beräkningsmodellen 82:18. Motsvarande fördelningen för 2019 års budget var 82:18.

 

SAMMANFATTNING

(Bilaga 1)

Sekretariatets budgetförslag innefattar intäkter på 142,1 mkr och kostnader på 152,1 mkr, vilket ger ett underskott på 10 mkr. 

 

Bilagor:

  1. Budget 2020, sammanfattning

  2. Budget 2020, intäkter

  3. Budget 2020, kostnader

 

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att fastställa intäktsbudgeten för 2020 till 142,1 mkr;

 

att fastställa kostnadsbudgeten för 2020 till 152,1 mkr.