Översyn av konsultkostnaderna - extra styrelsemöte 15 augusti 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Till: Styrelsen
Från: Jesús Alcalá
Datum: 1998-08-12


Översyn av konsultkostnaderna. Underlag till diskussion.

Jag har gått igenom sekretariatets konsultkostnader för de senaste två åren och funnit att sektionen betalat astronomiska summor till olika konsulter. Det rör sig om konsultkostnader på hundratusentals kronor. Vad har konsulterna då gjort för pengarna? Till vad har pengarna använts? Det finns mycket att säga om konsultkostnaderna under 1996 och 1997, om att - för att nu bara nämna ett av många exempel på konsultutgifter - sektionen betalat så mycket som 103 000 kronor för en s k konfliktlösningskonsult, d v s en konsult som haft till uppgift att "bearbeta relationsproblemen mellan sekretariatet, ledningen och styrelsen". Det finns också all anledning att fråga sig hur det blev möjligt att sektionen betalade 215.664 kronor till den konsultfirma som ansvarade för rekryteringen av ny generalsekreterare. Men det är under det senaste halvåret - från januari till juni i år - som konsultkostnaderna har ökat lavinartat. Jag skall därför bara ta upp de konsultkostnader som hänför sig till denna period och bland dessa endast kostnaderna för mediekonsulter. Detta eftersom det är just mediekonsulter som under 1998 anlitats i en omfattning som aldrig tidigare.
Vi har hittills fått följande fakturor från mediekonsultföretaget Geelmuyden AB:

1.Konsultkostnader för januari: 11.500 kr
2.Konsultkostnader för februari/mars: 116.500 kr
3.Konsultkostnader för april: 101.500 Kr
4.Konsultkostnader för maj: 57 000 kr
5.Konsultkostnader för juni(t o m 17 juni): 40.000 kr

Totalt: 326.500 kr.

De fakturor som mediekonsultfirman skickat till oss är nästan helt ospecificerade. I stort sett nämns bara det antal timmar som mediekonsulten kräver arvode för. Så gott som genomgående saknas uppgifter om när (vilka dagar) konsulten givit rådgivning och vilket resultatet blivit av rådgivningen. I ett fall finns emellertid klart specificerat vad konsulten gjort. Det gäller fakturan för maj där konsulten - förutom sedvanlig, och alltså ospecificerad, rådgivning - anger att han fått i uppdrag att vara rådgivare under själva årsmötet. För detta uppdrag begär konsulten drygt 25 000 kr (Mediekonsulten tar arvode per timme och timkostnaden är 1 600 kr. Konsultfirman ger emellertid Amnesty 50 % rabatt så att timkostnaden blir 800 kr)
Då fakturorna är så ofullständiga skrev jag till konsultfirman och bad om en närmare specifikation. Jag fick beskedet att en sådan specifikation skulle skickas till oss men då den kom visade den sig inte innehålla några närmare upplysningar. Ett par massmediaseminarier nämndes liksom rådgivningen i samband med den tilltänkta tillsättningen av pressekretartjänsten. I övrigt hänvisade konsulten till "rådgivningsmöten" han kontinuerligt haft med Anne- Marie Orler: "Rådgivningsmöten är möten med A-M Orler som jag träffade regelbundet och ofta under hela vintern/våren ... A-M Orler har använt sig av oss i stor omfattning".

Vad dessa "rådgivngsmöten" med Anne- Marie Orler gått ut på sägs ingenting om. Inte heller ges besked om när rådgivningsmötena har ägt rum. Det står bara, som sagt, antalet timmar, i klump.
Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår vad en mediekonsult i praktiken gör för någonting. Än mindre förstår jag varför denna kontinuerliga och mycket dyra tjänst efterfrågats. Jag har inte hittat några papper som dokumenterar när och hur konsulten anlitades. Klart tycks dock vara att uppdraget inte avsåg konkreta eller avgränsade uppgifter. Mediekonsulten tycks närmast ha haft funktionen att vara generalsekreterarens ständiga och personliga rådgivare.

Med tanke på att Ann- Marie Orler sade upp sig den 4 juni (och vid samma tid inledde en process mot Amnesty) frågade jag konsultfirman hur det kom sig att den upplåtit sina lokaler för den presskonferens Orler kallade till den 29 juni. Jag undrade hur firman såg på sitt uppdrag, om uppdragsgivaren var Amnesty eller Ann-Marie Orler personligen. Svaret var generat undvikande men man sade mig att man beslutat att inte kräva ersättning från Amnesty för åtaganden som utförts efter den 17 juni.

Det skulle vara bra om Christian kunde förklara om han och den övriga tidigare styrelsen var informerade om, eller rentav initiativtagaren till, att sektionen anlitade mediekonsulter. Visste man om omfattningen av denna rådgivning? Vem tog initiativ till att en mediekonsult "servade" Ann-Marie Orler under årsmötet? Själv tycker jag att just detta sistnämnda är tveksamt ur demokratisk synvinkel; årsmötet är ett medlemsmöte där åsikter kan och skall debatteras men där allt förutsätts ske öppet och där det inte bör finnas en för medlemmarna osynlig regi.

Min uppfattning är att vi i fortsättningen måste sätta stopp för konsulternas framfart. Det demokratiska problemet har jag redan nämnt. Dessutom är det orimligt att givares pengar används i dessa sammanhang.