Kommentar till sekretariatets tilläggsäskanden på styrelsemötet 13-14 juni 1998 - extra styrelsemöte 15 augusti 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 10 augusti 1998


Kommentar till sekretariatets tilläggsäskanden på styrelsemötet 13-14 juni 1998


På junimötet fattade styrelsen beslut om nya resurser till ett antal arbetsområden. Dessa områden finns beskrivna i dokumentet ORG 53/059/1998 och rör främst det vi kallar IMM-aktiviteter. Då personalsituationen inom IMM-området på sekretariatet kraftigt förändrats sedan dess, ser vi det som ytterst troligt att en del av de beskrivna aktiviteterna inte kommer att kunna genomföras under hösten, utan tidsmässigt måste senareläggas. Sekretariatet ber att få återkomma med en förteckning över dessa.

Förslag till beslut

att sekretariatet till AU den 30 augusti inkommer med en förteckning över vilka av de beslutade aktiviteterna som inte kommer att kunna genomföras under 1998