Extra möte med sektionens styrelse den 29 juni 1998 Protokoll från 1-2 juni 1998

Protokoll nr 5/1998/1999


Extra möte med sektionens styrelse den 29 juni 1998


Ordinarie ledamöter Närvarande
Jesús Alcalá X
Christian Gräslund anmält förhinder
Robert Hårdh X
Cecilia Kaijser X
Susann Olsson X
Hanna Roberts X, utom §§49-52

Suppleanter
Jenny Wessblad X
Maja Åberg X

Övriga
Kristina Båth-Sågänger, tf GS X, under §§ 49-56
Gabi Björsson, valberedningen X
Svante Macris, valberedningen X
Rafael Luna, DO Mälardalen X
Per Wiktorsson, ordförande fondstyrelsen X
Amelie Bendz, fondstyrelsen X
Andrea Ingvarsson, fondstyrelsen X
Annika Lindgren, sekreterare Amnestyfonden X
Per Stadig, Granskningskommittén X
Birgitta Grind, Granskningskommittén X
Anette Holmquist, styrelsesekreterare X
Lisbeth Segerlund, vik. pressekreterare X
Vivan Nodbrink, grupp 71 X
Nils E. Hyll, grupp 71 X
Eva Ottoson, grupp 71 X
Bertil Ottoson, grupp 71 X

Mötesordförande
Jesús Alcalá X§ 49 Mötet öppnas

Mötet öppnas av Jesús Alcalá, som inleder med att styrelsen sammankallats med
anledning av att fyra ledamöter, Eric Ericson, Åsa Fahlbeck, Jesper Hansén och
Johanna Strandh, beslutat att lämna styrelsen. Styrelsen behöver nu diskutera om
man ska fortsätta i sin decimerade form, eller om man bör utlysa ett extra med-
lemsmöte. För att få en så bred uppfattnig som möjligt om vad de förtroendevalda
anser, har även fondstyrelsen bjudits in till mötet. Ordföranden hälsar ledamöter
från fondstyrelsen och Granskningskommittén, samt övriga åhörare välkomna.


§ 50 Val av justerare

Beslut att välja Robert Hårdh och Jenny Wessblad till justerare.


§ 51 Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen så som den framgår av protokollet.


§ 52 Öppen diskussion kring den uppkomna situationen och ett eventuellt extra
medlemsmöte

    Ordförande informerar om att det enligt gällande stadgar krävs fem ordinarie
    ledamöter, inklusive personalrepresentanten, för att styrelsen ska vara beslutsför.
Om personalrepresentanten ej är närvarande, räcker det med att fyra ordinarie
ledamöter är eniga.I praktiken är detta således en fungerande styrelse, säger
Jesús Alcalá, men ställer frågan om styrelsen orkar i sin nuvarande form?
Vidare ställer han frågan vad ett extra medlemsmöte skulle innebära?

Jesús Alcalá inleder med att ett extra medlemsmöte troligtvis skulle leda till än
mer uppmärksamhet i media och att sekretariatets och styrelsens arbete skulle
fokuseras på mötet, i stället för på det dagliga arbetet. Om ett möte inte hålls
skulle man å andra sidan kunna bli anklagad för att inte vara demokratisk, var-
för en diskussion kring detta krävs. Jesús Alcalá tror dock att styrelsen i sin
nuvarande form kan utföra ett bra arbete och uppmanar till en förutsättningslös
diskussion med AI:s bästa för ögonen, och personliga känslor på andra plats,
    och lämnar därmed ordet fritt.

Diskussionen börjar med att man konstaterar att ett extra medlemsmöte innan
Radiohjälpskampanjen vore mycket olämpligt, och att detta även tydligt klargjor-
des av IEC:s ledamot Colm Ó Cuanacháin under dennes besök i Stockholm i
samband med styrelsemötet den 13-14 juni.

Eftersom Radiohjälpskampanjen är en så betydande händelse för Amnesty, måste
beslut om ett extra medlemsmöte fattas snarast. Samtidigt konstateras att ett extra
medlemsmöte måste vara ordentligt förankrat i rörelsen, vilket gör det omöjligt att
hinna hålla mötet före kampanjen.

Det råder osäkerhet om vad majoriteten av medlemmarna tycker och det är viktigt
att medlemskåren upplever att styrelsen lyssnar. Styrelsen är överens om att aldrig
bortse från den demokratiska aspekten, men också om att den måste överta händel-
seutvecklingen och gå framåt som en enad och stark styrelse.

Fondstyrelsen framför att ett extra medlemsmöte nu skulle vara förödande för
Radiohjälpskampanjen. Den negativa publicitet som ett medlemsmöte skulle inne-
bära skulle kunna skapa stor oro bland artister och andra som på olika sätt är in-
volverade i kampanjen, och därmed riskera att hela kampanjen misslyckas. Man
konstaterar att sprickan inom sektionen för närvarande är stor, men att man tror
att engagemanget i Amnesty är oförminskat, samt att det är på det man bör bygga
om man vill ta tag i den rådande situationen. Om AmnestyPress och grupputskicket
exempelvis skulle uppmana medlemmar till att ta vara på detta engagemang och att
lita på att styrelsen klarar av sitt uppdrag, så kan kanske intrycket av att sektionen
är indelad i falanger, vilket medlemmarna uttryckt sin leda över, motarbetas. Ett nytt
möte, där åsikterna kanske går isär till och med i de mest angelägna frågorna, skulle
åsamka ännu mer skada.

Granskningskommittén framför att det vore lämpligt att först fastställa vilka spe-
cifika frågor som ett extra medlemsmöte skulle behandla och därefter diskutera
om ett sådant möte ska hållas.

Ordföranden uttrycker sitt eget ogillande gentemot en taktik som innnebär att möte
hålls enkom för fyllnadsval; han anser att situationen på sekretariatet då också
måste diskuteras. Däremot är han inte säker på att en sådan diskussion skulle föra
styrelsen framåt; situationen har skadat Amnesty oerhört, betonar han, men säger
också att han tror att det kan gå över fort, samt att styrelsen kan rida ut det.
Ordföranden håller med styrelsen om att man bör utföra sitt arbete, enligt
Amnestys målsättning, och inte "distraheras" av annat; att hålla ett medlemsmöte
skulle avleda styrelsens energi, enas man om. Slutligen återknyter ordföranden till
diskussionens inledning och uppmanar styrelsen att rannsaka sig själv genom fråga
sig om man anser sig orka utföra ett bra arbete?

Därefter fastslås att styrelsen kan adjungera personer till sig, även om det skulle
medföra kritik. Man ser hellre att det är styrelsen som får kritik än Amnesty.
Frågan kommer upp om det enligt stadgarna är tillåtet att adjungera en ekono-
miskt ansvarig till styrelsen, och besvaras med att det är det. Endast årsmötet
kan utse kassör, medan styrelsen kan adjungera vem den vill till sig. Ordföranden
betonar att han tror att tyrelsen kan få mycket arbete gjort tillsammans med de per-
soner den beslutar att adjungera till sig.

Åsikten framförs att den översynsgrupp, som man fattade beslut om att tillsätta
på mötet den 13-14 juni, ska tillsättas omedelbart , samt att till
styrelsen adjungerade personer ska sitta tills Radiohjälpskampanjen är avslutad
samt tills översynsgruppens utlåtande är färdigt. Därefter kan man ta ny ställning
i frågan.

Synpunkter framförs om att ett extra medlemsmöte kan vara i sin ordning, om
översynsgruppens arbete diskuteras och inte bara ny kassör väljs. Ledamoten
Christian Gräslund klargjorde dock tidigare, enligt ordföranden, att även han skulle
avgå om det kom till ett nytt möte; men han ändrade sig sedan han sett att det ur
demokratiskt perspektiv kanske inte fanns någon annan väg. Han tycker det är
bra att tillmötesgå dem som verkar för ett extra medlemsmöte, och ämnar
stanna kvar som ledamot.

Beslut att styrelsen fortsätter sitt arbete i decimerad form. Beslut om ett extra medlems-
möte bordläggs i avvaktan på kommentarer från översynsgruppens utredning samt
synpunkter fråm medlemskåren.


§ 53 Information till sektionens medlemmar

Styrelsen föreslår att man skickar brev till alla medlemmar, samt översätter det
och även skickar det till IEC. Fondstyrelsen undrar därpå om detta är ekonomiskt
försvarbart - kanske räcker det med brev till aktiva, vilka sedan kan informera
passiva medlemmar? Styrelsen anser dock att det sedan generalsekreterarens
avgång framstår som mest renhårigt gentemot medlemmarna att samtliga in-
formeras klart och tydligt av styrelsen om vad den arbetar med, och för att den
ska visa medlemmarna respekt. Det finns dock en viss tveksamhet här till att
informera om situationen inom svenska Amnesty och samtidigt be om pengar.
Dessutom påpekas det att det faktiskt kostar 300 000 kronor att skicka ett en-
skilt brev till alla medlemmar. Detta skulle kunna lösas genom att styrelsen bi-
fogar en text i det givarbrev som skickas ut i juli och som går ut till alla medlem-
mar. Slutligen enas styrelsen om att den måste skriva att den är tillbaka på kurs
ocharbetar, och inte betona den besvärliga situation som förelegat.
Ett brev bör först gå till de aktiva, sedan till alla andra. Styrelsen kommer över-
ens om att författa det omgående, att det ska kommenteras av alla i styrelsen
läggas ut på internet under torsdagen, samt nå grupperna på fredagen (v. 27).

Beslut att omgående, d v s under vecka 27, skicka ut ett brev, som formuleras av
Susann Olsson och Robert Hårdh, till alla aktiva inom Amnesty. Brevet ska
innehålla tydlig information om den rådande situationen och om hur styrelsen
vill fortsätta sitt arbete.

att i samband med juli månads givarbrev, som skickas till samtliga medlemmar,
inkluderas en försäkran från styrelsen om att Amnestys arbete nu går vidare
med full kraft.


§ 54 Val av ny vice ordförande

Ordföranden förklarar att han gärna ser någon från den gamla styrelsen på pos-
ten som vice ordförande i nuvarande styrelsen. Man enas om att Christian Gräs-
lund är lämplig som vice ordförande, men eftersom han inte finns på plats de
kommande veckorna, måste styrelsen med omedelbar verkan utse en tillfällig vice
ordförande, till dess att Christian Gräslund kan tillfrågas. Ordföranden betonar att
vice ordförande enligt stadgarna inte har någon beslutanderätt, men att han gärna
ser att personen profilerar sig. Styrelsen ombeds av ordföranden att överväga en
lämplig kandidat.

Beslut att Hanna Roberts, som även ingick i den förra styrelsen, med omedelbar verkan
utses till vice ordförande fram till telefonmötet den 6 juli, då Christian Gräslund
kan tillfrågas om han accepterar att bli ny vice ordförande.


§ 55 Hur media ska hanteras framöver

Styrelsen tar del av IEC:s ordförande Susan Waltz´ brev, där hon å det skar-
paste uppmanar svenska sektionen att inte vidare diskutera händelserna inom
Amnesty i media, samt att den rådande situationen måste lösas, varför IEC/IS
gärna rekommenderar en person att delta i översynsgruppens (Review Com-
mittee) arbete.

Frågan uppstår och diskuteras inom styrelsen om man bör skriva och säga sam-
ma sak till media (pressmeddelande) som i givarbreven. Ordföranden anser att
det för styrelsen är för sent att vända sig till media, samt att man från och med
nu överhuvudtaget inte bör kommentera situationen mer. Ordföranden betonar
dock att det naturligtvis inte går att beordra medlemmar att inte uttala sig i media,
men att styrelsen kan välja att själva inte längre kommentera något. Man bör
dock avgöra från fall till fall om ett uttalande krävs. En representant för Gransk-
ningskommittén tycker att ett pressmeddelande i direkt anslutning till Ann-Marie
Orlers presskonferens idag den 29 juni vore en god idé, i fall ärendet skulle gå
vidare till domstol. Vidare håller han med ordföranden om att det inte vore klokt
att be medlemmar att inte yttra sig. En av fondstyrelsens ledamöter uttrycker att
styrelsen faktiskt kan ge alla grupper sitt stöd genom att markera ett nytt avstamp,
i och med ett beslut om att om Amnesty ska figurera i pressen överhuvutaget,
så ska det vara i samband med det arbete man utför. De flesta vanliga medlem-
markommer troligtvis ändå inte ge sig in på att ventilera åsikter i media, fortsätter
hon, eftersom de förmodligen själva inte anser sig tillräckligt insatta i detta kom-
plicerade ärende. En styrelsemedlem framhåller dock att det visserligen är klokt
av styrelsen att till medlemmarna och allmänheten ge sin syn på det inträffade,
men att detta framgent kan leda till att styrelsen återigen kan se sig nödgade at
kommentera påståenden offentligt, t ex om generalsekreteraren, tvärtemot vad
hon sade under sin presskonferens idag, skulle uttala sig igen.

Styrelsen enas om att kortfattat konstatera generalsekreterarens avhopp, men
också att visa att den inte är låst vid det, och sedan inte kommentera ärendet vidare.

Beslut att utse Jesús Alcalá och Hanna Roberts till medias kontaktpersoner inom styrel-
sen. De ska sköta all kommunikation mellan styrelse och media och ska företrä-
da hela styrelsen.

att ge ut ett kort pressmeddelande med följande innehåll: att enighet nu
råder inom styrelsen och att dess krafter samlas kring arbetsuppgifterna,
som är arbetet för de mänskliga rättigheterna. Styrelsen önskar sig arbetsro
hädanefter, varför fler uttalanden inte ska förväntas. Pressekreteraren
får i uppdrag att delge uttalandet alla dem som frågat. Pressekreteraren får
även i uppdrag att lägga ut meddelandet på Amnestys hemsida.


§ 56 Beslut om teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

sektionsordförande Jesús Alcalá
vice ordförande Hanna Roberts
chef för administrativa avdelningen Hans Hagwall

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening
vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank-
och postgirokonto:

ordförande Jesús Alcalá
vice ordförande Hanna Roberts
chef för administrativa avdelningen Hans Hagwall
chef för programavdelningen Kristina Båth-Sågänger
ekonomiansvarig Olle Stålberg

att förklara denna paragraf omedelbart justerad.


§ 57 Externa möten

Jesús Alcalá framhåller att det är viktigt att externa uppdrag fördelas jämt inom
styrelsen.

Inför arrangemanget "Musik vid Siljan" var det avtalat att Ann-Marie
Orler och Olle Torefelt (sekretariatets marknadsansvarige) skulle delta som
Amnestys representanter.

Beslut att Maja Åberg, för sekretariatets räkning, samt Ulla Birgergård och Jenny
Wessblad, på styrelsens uppdrag, bevistar Musik vid Siljan den 10 juli.

Sektionen har fått en förfrågan från de politiska ungdomsförbunden att delta vid
ett seminarium om mänskliga rättigheter under Almedalsveckan på Gotland.

Beslut att Robert Hårdh deltar i Almedalsveckan.§ 58 Tillsättning av översynsgruppen (Review Committee)

Beslut att styrelsen den 6 juli beslutar om vilka personer som ska utses till att ingå i
gruppen. Samtliga styrelseledamöter meddelar vice ordföranden Hanna Roberts
sitt/sina förslag, som ska åtföljas av en personbeskrivning av kandidaten, samt
ledamotens motivering till sitt val. IEC:s ordförande Susan Waltz hjälper på be-
gäran styrelsen med ett internationellt namn. Vice ordföranden ser det som
önskvärt att styrelsen kan enas om minst två namn vid telefonmötet den 6 juli.§ 59 Att överväga till styrelsens telefonmöte den 6 juli

1) Distrikten och utskotten måste omfördelas mellan ledamötena.

2) Colm Ó Cuanacháin har uttryckligen sagt att personal
och ledningsgrupp bör vara involverade i beslutet om ny generalsekreterare.
Ordföranden ber personalen och ledningsgruppen om att ha synpunkter redo
kring GS till den 6 juli, men understryker samtidigt att styrelsen inte kan lova att
följa personalens önskemål, men däremot att ta det i beaktning.

3) Beträffande kassörsposten avser styrelsen att till sig adjungera en ekonomi-
ansvarig fram till nästa val. Ordföranden tänker, om styrelsen ger honom detta
i uppdrag, kontakta Charlotte Dunge, Stig Lantto och Anna-Karin Wesslenius.
Ordföranden får detta i uppdrag och återkommer med deras svar den 6 juli. I
fall dessa är positiva ska en av dem adjungeras till styrelsen.

4) Teckningsrätt

5) Vice ordförande

6) Representant till styrgruppen för Radiohjälpskampanjen. Christian Gräslund
har av fondstyrelsen föreslagits som sektionsstyrelsens representant i styrgruppen
för Radiohjälpskampanjen, eftersom han är väl insatt i Fondens verksamhet
Styrelsen anser förslaget vara bra, men undrar om Amnestyfonden tycker att en
representant ska vara närvarande redan den 9 juli; det vore bra att ha en kontakt-
person som förmedlar all information till styrelsen, även om inte Christian Gräslund
kan närvara just då. Fonden svarar att den kan avvakta Christian Gräslunds besked.

Beslut att till nästa möte, som preliminärt bestämt blir ett telefonmöte måndagen den
6 juli, vara redo att ta ställning till följande: ansvarsfördelning inom styrelsen,
sekretariatets synpunkter om ny tf GS, samt diskussion kring adjungering av
ekonomiskt ansvarig person.


§ 60 Sluten del

Jesús Alcalá Robert Hårdh
Mötesordförande JusterareAnette Holmquist Jenny Wessblad
Sekreterare Justerare