A-utskottet, direktiv, sammansättning 1998-99 - extra styrelsemöte 15 augusti 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Till: styrelsen
Från: Christian Gräslund

Underlag för styrelsemöte 1998-08-15

A-utskottets sammansättning

Christian Gräslund, sammankallande
Robert Hårdh
Martin Flink
Siv Erikson
Cecilia Kaijser
Stefan Johansson
Kerstin Höijer, sekreterare

A-utskottets direktiv

Utskottet ska följa den internationella mandatkommitténs verksamhet och när så är lämpligt ge underlag.

Utskottet ska till septembermötet bereda svenska sektionens ställningstagande när det gäller fundraising i internationellt perspektiv.

Utskottet ska bevaka flyktingfrågorna inom sektionen.

Utskottet bevakar sekretariatets handläggning av årsmötesbeslut 43 (Kunskap om åtagandet) och 45 (Svenska sektionens arbete för asylsökande).

Utskottet bereder styrelsens svar på årsmötesbeslut 44 (Statligt stöd).

Utskottet tar fram underlag till styrelsens decembermöte för handläggning av årsmötesbeslut 46 (Folkrättens genomslag).

A-utskottet ger förslag till mandatpresentation inom sektionen i samarbete med policygrupen.

Utskottet ska följa genomförandet av och informera om beslut 3 (Mandatöversyn), 4 (Mandatutbildning), 5 (Övergrepp begångna av privata förövare), 6 (Kvinnlig könsstympning), 7 (Väpnad intervention av humanitära skäl), 8 (Folkmord), 9 (Oproportionerliga attacker), 10 (Krigets vapen), 11 (Barns medverkan i väpnad konflikter), 12 (Flyktingar i det egna landet), 13 (Sönderfallande stater), 14 (Övervåld) och 15 (Frigivning av politiska fångar) vid ICM 1998.

A-utskottet ska bevaka de policyfrågor som är förbundna med den internationella handlingsplanen.

Med vänlig hälsning, Christian