B-utskottet direktiv, sammansättning 1998-99 - extra styrelsemöte 15 augusti 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Till: Styrelsen
Från: Susann Olsson
Datum: 1998-08-12

Direktiv för B-utskottet 1998-99


Ansvarsområden

Utskottet skall genom att kontinuerligt följa den internationella och
nationella debatten om Amnesty Internationals kampanjer och arbetsmetoder
bygga upp en bred kompetens inom dessa områden. Utskottet skall följa
internationellt fattade beslut och beakta svenska sektionens ansvar för
genomförandet och vid behov lämna skriftliga rapporter till styrelsen.
Handlingsplanen skall följa som en röd tråd genom utskottets arbete.

Mer specifikt skall utskottet under perioden ansvara för:


1. Internationella rörelsen - Standing Committee on Research and Action
Utskottet skall aktivt följa arbetet som bedrivs inom Standing Committee on
Research and Action (SSCRA) och bereda viktiga frågor för diskussion i
styrelsen.

Utskottet skall utse en person som skall vara kontaktperson mot SSCRA.


2. Årsmötesbeslut 1998
Utskottet skall i samråd med A-utskottet, enligt beslut 46, se till att
sektionen framgent i informations- och undervisningsmaterial, utåtriktad
verksamhet och i dialogen med andra organisationer och statliga organ i
Sverige och utomlands inte okritiskt accepterar dualism och liknande
konstruktioner utan alltid hävdar folkrättens överhöghet när frågan kommer
på tal samt
utreda om det är lämpligt att föreslå den internationella rörelsen att ta
upp frågan som kampanjfråga antingen enskilt eller t.ex. i samband med
frågan om permanent brottmålsdomstol.

Utskottet skall, enligt beslut 55, verka för att Amnesty internationellt
inleder en kampanj/aktion för att påverka länder att införa undervisning om
de mänskliga rättigheterna vid polisutbildning, och där undervisning redan
förekommer, uppmana respektive regering att försäkra sig om att de
mänskliga rättigheterna även i praktiken respekteras.

Utskottet skall i samarbete med sekretariatet, enligt beslut 56, a) föreslå
formerna för antagande och löpande kontakt med enskilda aktivister, b)
samordna de enskilda aktivisterna under försöksperioden, c) utvärdera
verksamheten vid försöksperiodens slut samt då också d) föreslå formerna
för fortsatt verksamhet eller avveckling samt att arbetet med detta startar
så att beslut om fortsättning eller avveckling kan tas vid årsmötet 2001.


3. MR-undervisningen
Utskottet skall följa samarbetet i SAMFI runt om i Sverige, framför allt i
samband med MR 50-kampanjen.

Utskottet skall under året följa upp den strategi för svenska sektionens
arbete med undervisningen och information om mänskliga rättigheter som
kommer att presenteras under verksamhetsåret.


4. Fria & Lika (MR 50-kampanjen)
Utskottet skall följa upp kampanjens arbetsmetoder utifrån hanlingsplanens
mål 1.


5. ICM
Utskottet skall bevaka området inför ICM 1998. Resolutioner skall beredas i
utskottet för vidare diskussion i styrelsen samt i ICM-delegationen.


6. Tidigare utskottsfrågor - uppföljning
Utskottet skall göra en uppföljning av tidigare, ej avslutade beslut.


Utskottets sammansättning
Susann Olsson (sammankallande)
Maja Åberg (styrelserepresentant)
Sara Gustafsson
?
Christina Båth (sekretariatet)