Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007 Protokoll från 1-2 december 2007PROTOKOLL

Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007

Ledamöter Närvarande
Ida Burlin X
Shirin Heidari X
Sune Montán X, mötesordf. § 74-88
Lisa Moraeus X
Anna Nilsdotter X, mötesordf. § 89-97
Jörgen Qwist Anmält förhinder
Madelaine Seidlitz X, ej § 91-97
Åsa Vinge X
Suppleanter
Andrea Bodekull X
Ebba Hagander X
Maria Landenius X
Sekretariatet
Lise Bergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X
Övriga
Annica Blidegård X, § 84-89


§74 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Åsa Vinge till justerare/rapportör till Grupptrycket


§75 Val av vice mötesordförande till nästa möte

Beslut

att utse Maria Landenius till vice mötesordförande till nästa möte.


§76 Protokoll från möte med sektionens styrelse 21 oktober 2007

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§77 Uppföljning av beslut

Styrelsen går igenom rapporten.

Lise Bergh föreslår att rapporten "Uppföljning av beslut" framöver också ska innefatta uppdrag som ankommer på sekretariatet.

Beslut:

att från och med januarimötet 2008 även lägga till beslut som uppdragits åt sekretariatet alltsedan marsmötet 2007 till rapporten.


§78 Utvärdering av styrelsemötet 15-16 september 2007

Anna Nilsdotter sammanfattar i underlaget ledamöternas synpunkter från septembermötet och konstaterar att styrelsen överlag är nöjd med sina egna insatser på mötet men fortfarande kan bli bättre på att använda styrelseforumet och tillägger att det är viktigt att ledamöterna själva säger till om man uppfattar att en diskussion blir alltför operativ, vilket var något som framkom i utvärderingarna.


§79 Utvärdering av styrelsemötet 21 oktober 2007

Anna Nilsdotter sammanfattar i underlaget ledamöternas synpunkter från oktobermötet enligt följande: "Trots bra utvärderingar av underlag, diskussioner och mötesformer så kändes tydligen mötet mindre inspirerande än vanligt. Något att fundera på. Hur vill vi ha våra möten för att de ska kännas inspirerande och ge mer energi?"

Anna Nilsdotter uppmanar ledamöterna att inkomma med förslag på hur mötena kan bli mer inspirerande.


§80 Rapport om per capsulambeslut

Sune Montán redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

19 november 2007

att föreslå Gabi Björsson och Stefan Johansson som ordförande för årsmötet 2008.


§81 Rapport från sekretariatet

Sune Montán undrar varför SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) valt att avbryta samarbetet med den svenska sektionen. Lise Bergh svarar att SOK bland annat motiverade sitt beslut med att de upplevde en oro över att de aktiva indirekt skulle uppmuntras till aktioner, SOK vill inte ha några som helst manifestationer inför OS i Kina.

Andrea Bodekull informerar om att även att samma sak har hänt den norska sektionen, där deras olympiska kommitté dragit sig ur samarbetet av liknande skäl.

Lise Bergh informerar om händelser under perioden utöver det som omnämns i rapporten:
-Amnestys rapport som beskriver hur den NATO-ledda ISAF-styrkan i Afghanistan utsätter fångar för risken att torteras och misshandlas av afghanska myndigheter, fick dåligt genomslag i media. Troligtvis beroende på att den danska sektionen släppte rapporten i förtid.
-Lise Bergh kommer under januari att träffa representanter för fackförbunden LO, TCO och SAF för eventuella framtida samarbeten.
- Rekryteringen av en mångfaldssamordnare till sekretariatet är nu klar. Andreas Drufva fick tjänsten och kommer närmast från SENSUS och börjar den 7 januari 2008. Tjänsten är en projekttjänst som löper under 2008.
-I samband med MR-dagarna tilldelas Organización Femenina Popular 2007 års Per Anger-pris för humanitära och demokratifrämjande insatser vilket var extra roligt eftersom Amnesty stod bakom nomineringen. Ulf B Andersson höll under MR-dagarna i en paneldebatt, där bland andra Rose-Marie Asker medverkade.
-Carina Rydberg gjorde under perioden ett utspel mot Amnesty på tidningen Expressens debattsida där hon uppmanar allmänheten att gå ur Amnesty vilket föranledde Lise Bergh att bemöta anklagelserna i ett svar som också publicerades.
-Lise Bergh och Dan Grundin deltog vid det nordiska GS-möte i Köpenhamn. Noterbart var att den finska sektionen växer ordentligt och nu är uppe i 30.000 medlemmar. Den norska sektionen har nu 53.000 medlemmar samt 55.000 sms-aktivister, en metod som den norska sektionen har satsat hårt på. Den danska sektionen är nu uppe i 85.000 medlemmar och har siktet inställt på 100.000. Dock har den sektionen en hög avhoppsfrekvens.
-Nudie Jeans har tagit fram en serie nya T-shirts, som designats av olika formgivare runt omkring i världen och som alla bär olika motiv inspirerade från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Delar av intäkterna tillfaller Amnesty.
-Lise Bergh visar upp de nya, stora affischerna mot könsstympning som kommer att sättas upp över hela landet på gratis-platser. På affischerna finns också ett telefonnummer där man kan ge gåvor via sms.


§82 Rapport från styrelsemedlemmar

Sekretariatets förslag på rapporteringsschema för strategigruppernas ansvarsområden antas inte. Lisa Moraeus redogör för ett annat förslag som hon inkommit med i styrelseforumet där strategigrupperna skriver någonting om hur arbetet går (och tar upp sina ansvarsområden där det är relevant) enligt följande schema:

Strategigrupp 1: september och februari
Strategigrupp 2: november och april
Strategigrupp 3: januari och juni


Lisa Moraues menar att någon särskild blogg inte behövs, utan att rapporterna kan läggas ut på Styrelsens hörna.

Sune Montán informerar om att han ej blev invald i den internationella kommitté som ska arbeta med framtagandet av den kommande internationella handlingsplanen.

Shirin Heidari meddelar att hon blivit invald i den internationella kommitté som ska arbeta med beslut P2 från ICM 2007, om "Ett Amnesty: Stärka Amnestys demokrati".

Vidare rapporterar Ida Burlin om att det i samtal med ungdomsgrupperna efterfrågas riktlinjer för hur ungdomsrådet utses.

Beslut

att anta Lisa Moraeus förslag på rapporteringsschema för strategigrupperna.


§83 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Anna Nilsdotter meddelar att uppdragsgruppen som arbetar med en utvärdering av AIK kommer att inkomma med en rapport i början av 2008.
Gruppen består av Hanna Roberts, Henrik Zetterqvist och Jeanette Irekvist.


§84 Ekonomisk rapport oktober 2007

Annica Blidegård presenterar resultatrapporten t o m oktober 2007.

Beslut

att lägga rapporten till handlingarna.


§85 Överskott från 2007

Sune Montán går igenom förslaget för hur det förmodade ekonomiska överskottet för 2007 ska användas.

Beslut

att sektionen 2007 ger ett extra ekonomiskt bidrag till IMT (Amnesty International's International Mobilization Trust). Storleken på bidraget bestäms av hur mycket sektionens ändamålskostnader behöver öka för att nå erforderlig nivå i förhållande till SFIs nyckeltal.


§86 Utvärdering och genomgång av ojusterat protokoll från budgetmötet 2007

Protokollet från budgetmötet är ej formellt justerat, men Dan Grundin informerar om att de synpunkter som framförts endast berör mindre, språkliga formuleringar.

Beslut

att lägga det ojusterade protokollet till handlingarna.


§87 Förslag till budget 2008

Annica Blidegård presenterar förslaget till budget 2008 och går igenom de ändringar som skett sedan styrelsens oktobermöte. De sammanlagda kostnaderna har ökat med 311 tkr och uppgår i detta förslag till 60 Mkr. Intäkterna har minskat med 30 tkr och uppgår till 61 300 tkr.

Lise Bergh informerar om att den föreslagna omorganisationen på sekretariatet som bl a innefattar rekrytering av minst två nya chefer kommer att innebära ökade kostnader för sektionen under 2008. Utöver ökade personalkostnader föreslås också att rekryteringen genomförs med extern hjälp samt att en arbetsvärdering genomförs efter att rekryteringen är klar. Styrelsen enas om att i detta skede endast lägga till kostnaden för arbetsvärderingen, som antas uppgå till ca 150 tkr, till budgeten för 2008. Detta innebär att kostnadsbudgeten föreslås öka från 60 Mkr, vilket anges i det liggande budgetförslaget, till 60,15 Mkr.

Beslut

at t anta intäktsbudgeten för 2008 på 61,3 Mkr,

att anta kostnadsbudgeten för 2008 på 60,15 Mkr, samt

att uppdra åt sekretariatet att under året fördela kostnaderna så att SFI:s nyckeltal uppnås (beaktande tidigare styrelsebeslut om att budgeten 2008 ska ge ett överskott eller vara balanserad).


§88 Kostnader 2008 i samband med omorganisation

Lise Bergh går igenom underlaget som beskriver den pågående organisationsöversynen på sekretariatet som med all säkerhet föranleder ökade kostnader 2008. Det förslag som för närvarande diskuteras är att ersätta den nuvarande teamorganisationen med en indelning av sekretariatet i tre "grupperingar" med en "gruppchef" i varje, där den nuvarande kontorschefen kommer att erbjudas en av tjänsterna. Förhandlingar med facket planeras att påbörjas inom kort och det är därför svårt att i detta skede kunna uttala sig om exakt hur stora kostnaderna kommer att bli. Vidare informerar Lise Bergh om att det för närvarande inte är bestämt ifall tjänsterna kommer att utlysas externt eller om rekryteringen enbart ska ske internt. Det kommer sedan att vara arbetsgivaren som fäller det slutgiltiga avgörandet i frågan.

Madelaine Seidlitz informerar om att särskilda personalmöten har hållits på sekretariatet och att en stor majoritet av de anställda förespråkar att tjänsterna ska utlysas externt. Det handlar om en stor förändring på arbetsplatsen och det är därför viktigt, för acceptansen av de nya cheferna, att rekryteringsprocessen har skett utifrån ett brett urval av sökande.

Shirin Heidari undrar vad den arbetsvärdering som också föreslås kommer att innebära. Lise Bergh förklarar att den bland annat innefattar en kartläggning av samtliga löner på sekretariatet för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har en rättvis och icke-diskriminerande lönesättning.

Anna Nilsdotter frågar om det är nödvändigt med mer tjänsteutrymme i samband med omorganiseringen eller om man skulle kunna lösa det inom befintligt tjänsteutrymme. Lise Bergh svarar att hon själv skulle föredra att rekrytera internt men att hon inte vill föregå de fackliga förhandlingarna. Madelaine Seidlitz framför personalens synpunkter, att de befintliga tjänsterna redan nu är "maxade" och inte kan belastas ytterligare. Lise Bergh tillägger att oavsett rekryteringssätt så kommer nya tjänster att behövas.

Maria Landenius undrar om omorganisationen innebär att budgeten för 2008 inte kommer att hålla. Lise Bergh svarar att det är korrekt men att sektionen kan ta pengar från överreserven.

Åsa Vinge uttrycker förvåning över att sekretariatet nu förespråkar att utöka tjänsteutrymmet, och menar att fokuset tidigare istället har legat på att öka sektionens reserver. Ida Burlin konstaterar att två nya externa tjänstetillsättningar kommer att innebära nya och årligen återkommande, inbyggda kostnader. Dan Grundin förklarar att det är mycket ovanligt att sekretariatet föreslår en obalanserad budget vilket nu har skett, och bedömer de ökade kostnaderna utöver den beslutade budgeten till cirka 1,3 Mkr.

Utöver det belopp som redan beviljats (se § 86 i detta protokoll) anser styrelsen att det i detta skede är svårt att precisera vad de exakta kostnaderna för omorganiseringen blir, och vill därför att sekretariatet återkommer med ett tydligare kostnadsförslag innan beslut kan fattas.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsen med ett kostnadsförslag för omorganiseringen.


§89 Profilmaterial

Lise Bergh föredrar underlaget. Bakgrunden är att för många år sedan sköttes försäljningen, lagerhållning, distribution och fakturering av profilprodukter av sekretariatet, de sista åren som utlokaliserad verksamhet i Malmö. Man kom till slut fram till att det var en för kostsam hantering och därför lades den verksamheten ner. Så småningom beslutade Lundagrupperna att köpa loss det kvarvarande lagret och sälja via postorder. Där ligger det idag och sköts helt och hållet av postordergruppen.

Sekretariatets föreslår i underlaget ett samarbete med leverantören Sporrong i syfte att ta fram nytt profilmaterial för försäljning eller gåva, vilket är något som ofta efterfrågas inom rörelsen och allmänheten. Sporrong har en tillförlitlig code of conduct och arbetar intensivt med att se till att deras produktion görs på ett bra sätt där inga mänskliga rättigheter kränks, och för att slippa göra ny granskning varje gång föreslås att all produktion av den här sortens material sköts via dem. Sporrong sköter också den praktiska hanteringen som exempelvis webbtjänster och lagerhållning. Sekretariatet ser profilmaterial som ett viktigt strategiskt varumärkesverktyg som går i linje med såväl Amnestys stora rebrandingprojekt som med "Ett Amnesty" och anser att detta kräver att postorderverksamheten sköts av sekretariatet.

Lise Bergh framhåller att sekretariatet inser att en förändring skulle innebära ekonomiska konsekvenser för Lundaavdelningen som nu ansvarar för sektionens postorderverksamhet, men påminner samtidigt om de planerade förändringarna att centralisera sektionens ekonomi också kan påverka hur framtiden ser ut. Lise Bergh säger att man vid en förändring av verksamheten skulle kunna kompensera Lundaavdelningen ekonomiskt.

Lisa Moraeus anser att frågan är komplicerad. Lundaavdelningens postorderverksamhet har pågått länge, många är engagerade, och det är mycket pengar som det handlar om för dem. Lisa Moraeus tycker att man först måste inleda en diskussion med Lundaavdelningen innan man kan gå vidare med diskussionerna.

Lise Bergh menar att den föreslagna förändringen inte skulle ske över en natt och att det finns gott om tid att diskutera med Lund, men anser att verksamheten borde ligga på sekretariatet.

Sune Montán framhåller att intäkterna från postorderverksamheten gör att Lundaavdelningen kan hålla en hög aktivitetsnivå, och att en förändring sannolikt skulle innebära betydande inskränkningar på detta.

Dan Grundin informerar om att det är stor skillnad på profilprodukter som avses i det här fallet, gentemot ren försäljning och menar att sekretariatets förslag inte är jämförbart med postorderverksamheten som idag bedrivs i Lund.

Sune Montán menar att det kanske inte handlar om stora pengar för sektionen men för Lundagrupperna skulle en sådan förändring innebära en hel del. Sune Montán ifrågasätter om den påstådda förstärkningen av Amnestys varumärke står i paritet med de negativa konsekvenserna för aktivismen i Lund. Sune Montán anser själv att aktivismen är viktigare.

Shirin Heidari anser att det är viktigt med profilprodukter, att detta handlar om ett strategiskt beslut för att stärka varumärket.

Ebba Hagander anser att Lundagrupperna har gjort ett bra jobb genom åren men förstår egentligen inte varför postorderverksamheten ska ligga just där, och menar att det ur ett strategiskt perspektiv är underligt att verksamheten inte ligger på sekretariatet. Sune Montán förklarar varför det blev just Lundagrupperna som tog över postorderverksamheten, orsaken var att ingen annan var intresserad av att driva den.

Ebba Hagander undrar om det går att ta med Lundagrupperna i administreringen på något sätt. Lise Bergh svarar att den nog måste ligga centralt om man gör en sådan förändring.

Anna Nilsdotter föreslår att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att tillsammans med Lundagrupperna i nära samarbete gå vidare med förslaget.

Lise Bergh poängterar att om styrelsen vill att denna verksamhet ska kunna fungera i större skala, måste sekretariatet själva få mandat att sköta den.

Sune Montán meddelar att han kommer att rösta emot förslaget.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i nära dialog med Lundagrupperna gå vidare i satsningen på profilmaterial och att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring kan medföra för Lundagrupperna.

Sune Montán reserverar sig mot beslutet och anger följande motivering:

"Jag reserverar mig mot styrelsens beslut att låta sekretariatet börja organisera försäljning av profilprodukter.

Sekretariatet begär i sitt underlag att få sköta försäljningen av profilprodukter eftersom man anser att detta är ett ”strategiskt varumärkesverktyg”. Det ges i underlaget ingen beskrivning av på vilket sätt profilprodukter stärker Amnestys varumärke. Det finns inte heller någon som helst ekonomisk kalkyl.

Försäljning av sektionens profilprodukter sköts sedan länge av Lundagrupperna. Inkomsterna från försäljningen finansierar en del av Lundagruppernas verksamhet och har gjort en hög aktivitetsnivå möjlig. Styrelsens beslut innebär att Lundagrupperna berövas denna inkomstkälla. Mindre intäkter innebär sannolikt en lägre aktivitetsnivå.

I denna fråga stod aktivisters intresse mot sekretariatets. Vinsterna med att låta sekretariatet organisera försäljning av profilprodukter är diffusa och illa underbyggda. Förlusten i aktivism är däremot uppenbar. Jag menar att styrelsen borde låtit aktivisternas intressen gå före sekretariatets, speciellt med tanke på styrelsens många ord om vikten av aktivism."


§90 Inför årsmötet 2008

- Förslag till innehåll i kallelse till årsmötet 2008

Fredrik Mattsson redogör för förslaget.

Ida Burlin påminner om att det ska finnas med ett avsnitt med information för personer med särskilda behov, exempelvis rörelsehindrade.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med kallelsen till den svenska sektionens årsmöte 2008.

- Förslag till årsmötesdagordning

Fredrik Mattsson presenterar förslaget som i dagsläget mer kan betraktas som ett första utkast. Styrelsen kommer att få ta ställning till det slutgiltiga förslaget till årsmötesdagordning vid marsmötet 2008.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med förslaget till årsmötesdagordningen för 2008.

- Styrelsens förslag till årsmötet

Anna Nilsdotter redogör för de förslag som hittills har diskuterats inom styrelsen:

-Yttrande- och förslagsrätt
-Årsmöteskommitté/PrepCom
-Att också styrelsen ska ha rätt att lägga fram sena förslag
-Förslaget om gruppavgifter
-Kontroll av ekonomin
-Ombudsmannaskap
-Stageändring pga "Full Spectrum"

Styrelsen diskuterar de olika förslagen.

Vidare förespråkar Fredrik Mattsson att den stadgeenliga årsmötesavgiften bör minskas till ett minimum av demokratiska skäl. Årsmötesavgiftens storlek baseras idag på kostnaden för årsmöteslokalerna utslaget på det förmodade deltagarantalet. Ebba Hagander instämmer och tycker också att det är problematiskt att medlemmar måste "köpa sin rösträtt" vid årsmötena.

Beslut

att styrelsen inte lägger något förslag angående yttrande- och förslagsrätt utan istället uppdrar åt Lisa Moraeus att diskutera detta med Mårten Bengtsson, Stefan Johansson och Gabi Björsson och vid behov återkomma till styrelsen i samband med januarimötet,

att uppdra åt Shirin Heidari att utifrån Sune Montáns förslag fortsätta diskussionerna i styrelseforumet angående ett eventuellt upprättande av årsmöteskommitté/PrepCom,

att uppdra åt Åsa Vinge att i styrelseforumet fortsätta diskussionen angående förslaget om styrelsens rätt att lägga fram sena förslag,

att uppdra åt Ebba Hagander att initiera en diskussion i styrelseforumet avseende årsmötesavgiften.


§91 Revidering av etappmål 2008

På styrelsens oktobermöte presenterade sekretariatet ett antal förslag på revideringar av etappmålens målstyrningsbilaga inför 2008 och uppdrogs att återkomma till styrelsens decembermöte med ett slutgiltigt förslag. De föreslagna revideringarna nedan föreslås gälla fr o m 1 januari 2008.

Dan Grundin redogör för förslaget.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att göra de revideringar i målstyrningsbilagan till etappmålen 2008 som föreslås i beslutsunderlaget.


§92 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen går igenom förslaget på arbetsordningen och gör några smärre korrigeringar, utöver de som alltså föreslås i underlaget. Följande ändringar föreslås:

2. Styrelsen
"...Andra styrelseledamöter än personalrepresentanterna skall inte vara anställda i organisationen men kan i undantagsfall ha avlönade uppdrag för organisationen utöver styrelseuppdraget...."
"...Styrelseledamot eller anställd får inte samtidigt vara leverantör till insamlings organisationen och därvid ha personlig ekonomisk vinning av relationen."

4. Generalsekreteraren
" Generalsekreteraren skall tillsätta s Styrelsen tillsätter generalsekreteraren efter en extern rekryteringsprocess beslutad av styrelsen . Generalsekreterarens förordnande skall vara tidsbegränsat, normalt fem år, och kan förlängas efter beslut av styrelsen.

5. Arbetsbeskrivningar för styrelsen
" Styrelsens ordförande
- leder styrelsens arbete;
- fastställer i samråd med vice mötesordförande förslag till dagordningen för styrelsemötena i samråd med generalsekreteraren samt sammankallar till styrelsemötena...."

"10. Relationen styrelse-sekretariat (-kritik) Relationen mellan styrelse och sekretariat vid framförande av allvarligare eller principiell kritik
(Följande gäller vid framförande av allvarligare eller principiell kritik). "

Vidare enas styrelsen om att genomgående i texten för arbetsordningen ersätta uttrycket "skall" med "ska".

Beslut

att efter ovanstående ändringar anta förslaget till arbetsordning för styrelsen,

att uppdra åt styrelsesekreteraren att sammanställa den slutgiltiga versionen av arbestordningen.


§93 Samarbete ABG och sektionen

Åsa Vinge informerar om det sedan tidigare inledda arbetet med att försöka inlemma ABG:s verksamhet under sektionens tak. På grund av att personer inom ABG:s styrelse har bytts ut och i avvaktan på internationella riktlinjer, har processen tyvärr dragit ut på tiden. Åsa Vinge och Lise Bergh kommer att fortsätta dialogen med ABG.


§94 Policy för internationella frågor

Shirin Heidari redogör för förslaget som kortfattat innebär att den svenska sektionens alla internationella samarbeten ska bidra till förverkligandet av "Ett Amnesty", ökad aktivism, samt till ökad mångfald.

Styrelsen har diskuterat frågan i styrelseforumet och enas om att policyn för internationella frågor istället bör göras till en strategi.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att utifrån underlaget och de diskussioner som förts inom styrelsen formulera ett förslag till strategi för internationella frågor.


§95 Inför januarimötet

Inför januarimötet trängs många punkter på agendan. Styrelsen ska dels genomgå en utbildning inför "Dignity-kampanjen" som Katarina Bergehed och ESK-gruppen ansvarar för, och ska utöver den egna dagordningen även hinna med att träffa både HSV-gruppen och FRI-programmet.

Dan Grundin föreslår att man viger en mötes-eftermiddag för ett gemensamt utbildningspass tillsammans med de inbjudna gästerna varefter en gemensam diskussion hålls. Styrelsen tycker att förslaget är bra.


§96 Utbildning

Åsa Vinge har varit i kontakt med Öhrling Pricewaterhouse Coopers och informerar om att den utbildning i målstyrning som FRI kommer att arrangera ungefärligen består i den grundutbildning som styrelsen tidigare genomgått. Det som skulle vara aktuellt för styrelsen nu är en mer fördjupande utbildning.

Lisa Moraeus undrar hur styrelsen ställer sig till att lägga in ett separat utbildningstillfälle mellan styrelsemötena. Några av ledamöterna tycker att utbildning har haft för låg prioritet och skulle gärna se ett sådant tillfälle. Ett argument emot detta är att en stor del av styrelseåret redan har passerat och att en utbildning i exempelvis konflikthantering bör ske under inledningen av styrelseåret. Efter en rundfrågning inom styrelsen faller förslaget om ett separat utbildningstillfälle.


§97 Mötet avslutas

Anna Nilsdotter avslutar mötet.Mötesordförande Mötesordförande
Anna Nilsdotter Sune Montán

Sekreterare Justerare
Fredrik Mattsson Åsa Vinge