Ungdomsrådets roll och tillsättning Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2009

Till: Styrelsen
Från: Ungdomsrådet
Datum: 7 januari 2009

Ungdomsrådets roll och tillsättning

Bakgrund
Ungdomsrådet har funnits i den svenska sektionen av Amnesty sedan 1998 för att främja ungdomars engagemang inom sektionen och består av fem personer. Uppgifterna för ungdomsrådet har varierat och varje ungdomsråd har snarast fått definiera sig självt. Vissa uppgifter för ungdomsrådet har dock mer eller mindre blivit rutin, främst att anordna ungdomsträffar och agera som stöd och kontakt för ungdomsgrupper. På svenska sektionens styrelsemöte i januari 2005 diskuterades om ungdomsrådet borde få ett tydligare och mer avgränsat uppdrag, men i samråd med dåvarande ungdomsråd beslutades att ungdomsrådet ska ha ett öppet uppdrag och att varje ungdomsråd självt ska ha ett stort utrymme att bestämma vad de vill prioritera att arbeta med. Från början valdes ungdomsrådet av svenska sektionens styrelse utifrån ett underlag från sekretariatet. Från och med 2006 delegerade styrelsen detta till sekretariatet då det även tidigare varit sekretariatet som skött urvalsprocessen och styrelsen bedömde att hela tillsättningen av ungdomsrådet kunde uppdras åt sekretariatet.

I dagens läge ser situationen dock något annorlunda ut. Under 2008 har det funnits en person anställd som ungdomssamordnare och under 2009 finns det en person anställd som på deltid kommer att arbeta med implementeringen av delar av ungdomsstrategin. Ungdomssamordnarens uppdrag har överlappat ungdomsrådets och mycket av administration samt praktiska detaljer har skötts av ungdomssamordnaren, även om ungdomsrådets uppgifter inte har försvunnit. Detta har inneburit ett mycket välskött och framgångsrikt ungdomsarbete. Ungdomsarbetets framtid har dessutom fastlagts i ungdomsstrategin som styrelsen antog på septembermötet 2008, vilken togs fram i samråd mellan en arbetsgrupp på sekretariatet och ungdomsrådet. Rollen för ungdomsrådet har idag därför främst formen som en rådgivande och visionär grupp, även om de traditionella arbetsuppgifterna finns kvar genom ett nära samarbete med ungdomssamordnaren.

Parallellt med att ungdomsrådets roll har förändrats har diskussionen om ungdomsrådets tillsättning väckts. Från ett demokratiskt och representativt perspektiv är det inte önskvärt att ungdomsrådet väljs av tjänstemän, även om det inte heller är ett lämpligt alternativ att ungdomsrådet ska väljas av årsmötet och därmed också svara inför det. I vilket fall kommer ungdomsrådet att ha ett betydande inflytande i organisationen, speciellt rörande ungdomsfrågor, och tillsättningen bör därför kunna härledas ur demokratiska principer. För att ungdomsrådet skulle kunna fylla sin roll krävdes det därför att riktlinjer togs fram hur ungdomsrådet ska väljas. Arbetet med detta började formellt i och med ett årsmötesbeslut från Västerås 2008 där det beslutades att riktlinjer för ungdomsrådets syfte, fortsatta arbete och tillsättning ska tas fram och läggas fram till styrelsen. Detta arbete har bedrivits av ungdomsrådet tillsammans med ungdomssamordnaren. Målsättningen med detta dokument är att ungdomsrådets roll inom organisationen ska sättas på papper och att tillsättningen tydligt ska definieras, allt med förhoppningen att ungdomsarbetet ska fortsätta i den positiva trend som har pågått det senaste året.

Ungdomsrådets roll
Svenska sektionens av Amnestys International ungdomsråds roll är:
- Att verka för att den svenska sektionen av Amnesty är en aktuell, attraktiv och intressant organisation för ungdomar (ungdomar definieras på samma sätt som i ungdomsstrategin och innefattar unga i åldern 14-17 år som återfinns på högstadier och gymnasier).
- Att arbeta för att uppmuntra och stödja ungdomsaktivismen, exempelvis genom mobilisering inför kampanjdagar.
- Att verka för att ungdomar ska känna sig delaktiga och aktivt uppmuntra dem att våga ta plats i rörelsen, exempelvis genom att ta egna initiativ, åka på årsmöten och att uppmuntra ungdomar till att ta på sig förtroendeuppdrag.
- Att verka för bättre kontaktnät mellan ungdomar samt mellan ungdomar och vuxna på lokal, regional, nationell och internationell nivå, exempelvis genom regelbundna ungdomsträffar.
- Att se till att ungdomsrådets arbete sker strategiskt samt långsiktigt genom överförande av kunskap och information, till exempel genom överlämningsdokument mellan ungdomsråd.
- Att föra in ett ungdomsperspektiv inom alla aspekter och nivåer, både operativa och visionära, av organisationen.
- Att få alla ungdomar att känna sig välkomna med ett aktivt arbete för tillgänglighet, mångfald och social samvaro.

Ungdomsrådets tillsättning
Svenska sektionen av Amnestys Internationals ungdomsråds tillsättning ska ske enligt följande punkter:
- Ungdomsrådet ska bestå av fem (5) personer med reservation för exceptionella fall då antalet kan utökas till att omfatta sex (6) personer eller begränsas till fyra (4) personer.
- Vid valtillfället ska medlemmarna vara upp till och med gymnasieålder.
- Ungdomsrådets medlemmar väljs på en tidsperiod av två (2) år och helst så att ungdomsrådets medlemmars mandat överlappar varandra.
- Vid bortfall på fler än en (1) person kan nya medlemmar väljas in genom fyllnadsval.
- Ungdomsrådet väljs av svenska sektionens styrelse.
- Sista ansökningsdatum är den sista februari och det nya ungdomsrådet presenteras vid årsmötet.
- Styrelsens urvalsarbete bör ske i nära samarbete med personer med god insyn i ungdomsarbetet, exempelvis ungdomssamordnare, aktivistsamordnare, och distriktssamordnare.
- Medlemmarna i Ungdomsrådet ska i huvudsak väljas efter kriterierna intresse och engagemang och uppnå geografisk spridning, med mångfald gällande erfarenhet, ålder, kön och bakgrund.