Reviderad budget 2009 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 14 januari 2009

Reviderad budget 2009

Bakgrund
Styrelsen antog på decembermötet en balanserad budget för 2009 om 63 335 tkr. Budgeten innehöll inga intäkter från Postkodlotteriet och sekretariatet fick i uppdrag att till styrelsemötet i januari inkomma med ett underlag om hur intäkterna ska användas.

Inledning
Postkodlotteriet lämnade den 8/12-2008 besked om att 2008 års utdelning blev 5 000 tkr. Hur stor utdelningen blir i år beslutas i oktober 2009. Det reviderade budgetförslaget räknar med en lika stor utdelning 2009 som 2008.

Det här underlaget redogör endast för revideringarna i budgeten 2009. Det ursprungliga budgetförslaget finns att läsa bland beslutsunderlagen till styrelsemötet 6 december 2008,
ORG 53/127/2008 samt ORG 53/126/2008.

  Intäktsbudget
  (Bilaga 2)
  Intäktsbudgeten ökar från 63 335 tkr till 67 785 tkr (+4 450 tkr).

  Intäkterna från Postkodlotteriet beräknas till 5 000 tkr. Enligt samarbetsavtalet om gemensam insamling tillfaller 11 % av insamlade medel Amnestyfonden vilket innebär att 550 tkr går till fondens verksamhet.

  Kostnadsbudget
  (Bilaga 3 och 4)
  Kostnadsbudgeten ökar från 63 335 tkr till 65 877 tkr (+2 542 tkr), enligt följande:

  Avsättningen till IS-avgiften 2011 ökar med 1 037 tkr i och med ökade intäkter 2009.

  En satsning om ytterligare 1 000 tkr till Human Dignity-kampanjen föreslås.

  Informationsmaterial o dyl till Postkodlotteriet beräknas kosta 500 tkr.

  Den reviderade budgeten räknar med ytterligare en deltagare på ICM (+50 tkr).

  Ökade insamlingskostnader i samband med marknadsföring av Postkodlotteriet innebär att Amnestyfondens andel av insamlingskostnaderna ökar. Sektionen kostnader för insamling minskar därmed med 45 tkr.

  Sammanfattning
  (Bilaga 1)
  Den reviderade budgeten 2009 visar på ett överskott om 1 908 tkr som, om styrelsen under året inte beslutar om andra kostnader, läggs till sektionens reserver.  Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI)
  SFI avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt SFI:s regler måste minst 75 % av en 90-kontoinnehavares insamlade medel gå till organisationens ändamål och omvänt får alltså som mest 25 % av insamlade medel gå till insamlings- och administrationskostnader.

  Prognosen för nyckeltalen visar på att reglerna uppfylls.  Reserverna
  Beräkningen av det utgående egna kapitalet 2009 utgår från en prognos för 2008 som gjordes i början av december. Förutsatt att resultatet 2008 och 2009 blir det prognostiserade kommer det utgående egna kapitalet 2009 att uppgå till 21 310 tkr. Det bundna reservkravet uppgår till 14 201 tkr och den utgående Humanfondsreserven beräknas till noll. Den s k överreserven uppgår till 7 109 tkr.  Framtida intäkter från Postkodlotteriet
  De organisationer som är förmånstagare i Postkodlotteriet får utdelning i relation till ett antal kriterier. Ett kriterium är hur förmånstagaren stödjer lotteriet och dess marknadsföring och av förklarliga skäl kan det då påverka hur länge organisationen varit förmånstagare. Besked om hur stor utdelningen blir ges först i oktober samma år.

  När svenska sektionens budgetprocess inleds i juni med ett första beslut om budget 2010 kommer endast utfallet 2008 att vara känt. Eventuellt kommer besked om 2009 års utdelning innan beslut om budgeten 2010 tas i oktober men utdelningens storlek kommer inte att vara känd under sektionens budgetarbete under hösten. Tillsvidare kommer utdelningen från Postkodlotteriet att beräknas till senast kända utfall.

  Förslag till beslut om 2009 års budget

  Sekretariatet öreslår styrelsen

  att den reviderade budgeten antas.

  Bilagor:

  1. Sammanfattning budget 2009
  2. Intäktsbudget 2009
  3. Kostnadsbudget 2009
  4. Programbudget 2009