Förslag till riktlinjer för alkoholförtäring Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 8 januari 2009


Förslag till riktlinjer för alkoholförtäring

På årsmötet i Västerås 2008 beslutades att den svenska sektionen ska anta en alkoholpolicy (beslut 34):

att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till policy för reglering av alkoholförtäring inom svenska Amnesty,
att förslaget/policyn ska läggas fram vid årsmötet 2009.

I juni 2008 beslutade styrelsen att ge sekretariatet i uppdrag att tillsammans med Ungdomsrådet ta fram ett förslag till alkoholpolicy. Vi har tillfrågat Rädda barnen, RFSU, Röda Korset, Scouterna och IOGT-NTO om de har en alkoholpolicy för medlemsevenemang och externa evenemang. Samtliga har enbart alkoholpolicys för anställda som avser alkoholbruk på arbetsplatsen i tjänsten. Några arbetar med att ta fram “uppförandekoder” men som fortfarande berör anställda.


Förslag till riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang inom svenska sektionen av Amnesty International

Syfte
Syftet med riktlinjerna är reglera alkoholförtäring vid medlemsarrangemang så att alla medlemmar ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga i samband med alla medlemsarrangemang.

Riktlinjerna omfattar inte anställda och det arbetsgivaransvar som är kopplat till användning av alkohol och droger under arbetstid på eller utanför sekretariatet. Det regleras i särskild personalpolicy.

Amnesty har som organisation inga moraliska värderingar kring produktion, försäljning eller förtäring av alkohol.

Riktlinjer
Inledning, definitioner och begränsningar
Riktlinjerna gäller alla interna arrangemang som riktar sig till medlemmar inom Amnesty, t ex utbildningar, möten, årsmöte, träffar, läger, seminarier etc. Arrangemang omfattar aktiviteten enligt dagordning eller program och efterföljande social samvaro. Riktlinjerna omfattar social samvaro som sker i möteslokalerna och i särskilda lokaler som hyrts/lånats för social samvaro. Riktlinjerna gäller däremot inte om arrangemanget inte inkluderar social samvaro eller sådan sker spontant i externa lokaler. Riktlinjerna omfattar även externa aktiviteter, arrangerade av Amnesty.


Alkohol i samband med arrangemang
Alkohol får självklart inte förtäras under själva aktiviteten. Det finns däremot inga hinder mot att servera alkohol i samband med social samvaro efter aktiviteten i egna eller förhyrda lokaler. Om arrangemanget enbart eller huvudsakligen riktar sig till unga gäller andra regler, se nedan. I den information som går ut till anmälda deltagare ska det framgå om alkohol kommer att serveras.
Ledare/ansvariga ska vidta åtgärder för att undvika att deltagare känner sig exkluderade på grund av att de inte dricker alkohol. Amnesty tolererar aldrig aggressivt, kränkande eller trakasserande beteende. Ledare/ansvariga för arrangemang har alltid en skyldighet att hantera klagomål och omedelbart ingripa ifall någon tappar kontrollen över sitt drickande eller uppträder störande eller provocerande.

Alkohol i samband med arrangemang som enbart eller huvudsakligen riktar sig till unga
Amnestys definition av "unga" är medlemmar i åldrarna 14-25 år. Det hindrar dock inte att personer under 14 år och över 25 år kan medverka i samband med arrangemang som riktar sig till unga inom Amnesty, och dessa personer omfattas då självklart av samma regler. I Sverige är det inte tillåtet att dricka eller köpa alkohol före 18 års ålder, och detta gäller självklart även inom Amnesty. Alkohol ska inte förekomma i samband med arrangemang som riktar sig till personer under 18 år, även om en majoritet av deltagarna skulle vara myndiga. Målsmans underskrift krävs inte för att personer under 18 år ska delta på Amnestys arrangemang. Om någon allvarlig incident som inbegriper alkohol skulle inträffa har Amnesty dock en skyldighet att kontakta förälder/målsman angående detta.

Betalning av alkohol
- Amnesty ska inte betala för alkohol.
- I undantagsfall kan Amnesty dock stå för alkohol i måttlig omfattning, t ex en välkomstdrink, ett glas vin eller öl till maten.


Alkoholservering i samband med externa aktiviteter
Alkohol kan serveras i samband med externa aktiviteter som t ex konserter och fester, där Amnesty står som arrangör. Arrangerande enhet inom Amnesty har dock ett ansvar att se till att evenemanget följer gällande lagstiftning och föreskrifter, att agera preventivt mot de eventuella risker som kan vara förknippade med evenemanget, samt att omedelbart agera om några incidenter skulle inträffa.

Förslag till beslut

att anta förslaget till Riktlinjer för falkoholförtäring vid medlemsarrangemang inom svenska sektionen av Amnesty International,

att dessa riktlinjer träder i kraft omedelbart,

att policyn läggs fram för beslut på årsmötet i Lund 2009, i enlighet med beslut 34 från årsmötet i Västerås 2008.