Möte med sektionens styrelse den 26-27 januari 2008 Protokoll från 1-2 januari 2008PROTOKOLL

Möte med sektionens styrelse den 26-27 Januari 2008

Ledamöter Närvarande
Ida Burlin X
Shirin Heidari X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Anna Nilsdotter X, mötesordf. §98-103
Jörgen Qwist X
Madelaine Seidlitz X
Åsa Vinge X
Suppleanter
Andrea Bodekull X
Ebba Hagander Anmält förhinder
Maria Landenius X, mötesordf. §103-108
Sekretariatet
Lise Bergh X, ej §103-108
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X
Övriga
Mårten Bengtsson §105
Maria Eklund §101-103


§98 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Shirin Heidari till justerare/rapportör till Grupptrycket.


§99 Val av vice mötesordförande till nästa möte

Beslut

att utse Ebba Hagander till vice mötesordförande till nästa möte.


§100 Protokoll från möte med sektionens styrelse 1 december 2007

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§101 Uppföljning av beslut

Styrelsen enas om att de uppdrag som redan är åtgärdade ska avföras från rapporten, uppdrag som är pågående står kvar, samt att nya beslut som fattas under denna punkt ska föras till protokollet.

Anna Nilsdotter informerar om att uppdraget från marsmötet 2007 (§132) om Vision för svenska Amnesty med ny generalsekreterare ska ingå under det uppdrag om förslag på process för organisationsutveckling som sekretariatet ska presentera i samband med styrelsens marsmöte 2008.

Jörgen Qwist föreslår att de styrelseuppdrag rörande sekretariatets budgetarbete som beslutades vid styrelsens junimöte 2007, avförs, med tanke på den rådande osäkra börsutvecklingen.

Beslut

att sekretariatet i samband med förslaget om organisationsutveckling till marsmötet 2008 också presenterar ett underlag om långsiktig vision för sekretariatets utveckling och utlokalisering,

att fortsätta diskussionen om Amnesty Business Group (ABG) organisatoriska placering inom sektionen i styrelseforumet,

att sekretariatets budgetprocess tillsvidare ska fortgå enligt nuvarande modell.


§102 Rapport från sekretariatet

Lise Bergh informerar om händelser under perioden utöver det som omnämns i rapporten:

-Teologiska Högskolan (THS) har inkommit med en förfrågan till den svenska sektionen om representation från Amnesty i deras MR-utbildningsprogram. MR-fonden fanns tidigare med där, men har nu lagts ned. Den svenska sektionen valde att avböja erbjudandet, dels beroende på att det är oklart vad "oberoende av religiösa intressen" innebär då THS drivs av tre religiösa samfund, men också på grund av tidsskäl.

-Eriksson & Lindgren Bokförlag kommer att ge ut en barnbok i samband med 60-årsfirandet av FN:s Allmänna Förklaring. I boken, som Amnesty erbjudits att medverka i, illustreras de 30 artiklarna av olika konstnärer. Sekretariatet kommer att köpa in 800 exemplar i syfte att använda i samband med utbildningar inom ramen för Amnestyakademin, förhoppningsvis tillsammans med de två lärarförbunden och eventuellt också MR-delegationen.

-Det planeras för en ny grupp i Stockholmsdistriktet, en "internetgrupp" som bland annat ska inrikta sitt arbete mot övervakning av internet och censur. Sekretariatet kommer att ta kontakt med IS för att undersöka vad det finns kompetens inom området på IS innan några gruppstrukturer upprättas i Sverige.

-Svenska Dagbladets näringslivsbilaga skrev en kritisk artikel om Amnesty i samband med ett gemensamt utskick tillsammans med Banco, där färgen på kuverten var liknande den som pryder de kuvert som årligen skickas ut av PPM till den svenska befolkningen. Lise Bergh bemötte kritiken i artikeln.

-Det hölls Amnesty-manifestationer över hela världen i samband med Guantánamo Bay-fängelsets 6-årsdag. Manifestationen i Stockholm var lyckad men drog lite folk.

-Lise Berghs deltog vid ett besök på UD i anledning av regeringens planerade skrivelse om MR i utrikespolitiken. "Kriget mot terrorismen" och statens ansvar var två ämnen som togs upp.

-Lise Bergh informerade om ett projekt i Nigerdeltat som IS och den nederländska sektionen driver. Projektet handlar om oljeindustrins påverkan på hälsa och på befolkningens möjligheter att bo kvar. Den svenska sektionen har bidragit ekonomiskt med 47.000 kronor. Även ABG har bidragit.

-Hanna Roberts har uppdragits att sammanställa ett förslag på ABG:s inkorporering i den svenska sektionen.

-Lise Bergh deltog vid ett möte med Lundaavdelningen angående profilprodukter. I diskussionerna kom man fram till att postorderverksamheten i Lund kommer att fortsätta men att tillsvidare framtagande av nya produkter ska ske i samråd med sekretariatet.


§103 Inför årsmötet

- Förslag om "Ett Amnesty - en redovisning"

Jörgen Qwist föredrar punkten och ger styrelsen en ingående genomgång av förslaget. Kort sammanfattat beskriver förslaget (Alternativ 1 nedan) hur den svenska sektionen ska kunna möta de krav som ställs från svenska kontrollinstanser och myndigheter, samt kunna leva upp till innebörden av beslutet som fattades vid det internationella rådsmötet 2007 (ICM) om "One Amnesty". Sune Montán, som tidigare ingått i redovisningsgruppen, ställer sig inte bakom förslaget utan har ett motförslag (Alternativ 2). Jörgen redovisar motförslaget muntligen.

Alternativ 1: Förslaget "Ett Amnesty - en redovisning" innebär kort att den svenska sektionen består av en (1) juridisk enhet och att all insamling sker gemensamt, till sektionens 90-konto. Alla arbetsgrupper kategoriernas som "undergrupper" och all redovisning sker centralt av sekretariatet. Vissa undantag kan komma att tillåtas.

Alternativ 2: Förslaget framhåller svenska Amnesty som en gräsrotsorganisation där de grupper som kan klara sin egen redovisning får bedriva egen insamling på samma sätt som de gör idag. Dessa grupper måste då vara egna juridiska personer. Övriga grupper kategoriseras som "undergrupper" till sektionen, se Alternativ 1.

I styrelsens diskussion är en stor majoritet av ledamöterna för att den svenska sektionens vision ska vara att gå mot en gemensam (centraliserad) redovisning och till att vara en (1) juridisk enhet. Huvudskälet till detta är att styrelsen vill uppnå full transparans vad gäller den svenska sektionens redovisning, och att ansvaret helt ska åligga sektionen. Alternativ 2, menar man, medför att det måste skapas ytterligare separata juridiska personer för de grupper som själva vill fortsätta att bedriva egen insamling vilket försvårar transparansen för den svenska sektionen och också står i kontrast till den internationella visionen om "One Amnesty".

Beslut

att uppdra åt redovisningsgruppen att utifrån styrelsens diskussion arbeta vidare med förslaget och att ett reviderat förslag presenteras i samband med styrelsens marsmöte 2008,

att sekretariatet upplåter nödvändiga resurser för redovisningsgruppens arbete, samt

att Åse Vinge från och med nu ersätter Sune Montán i redovisningsgruppen.

- Förslag om gruppavgifterna i svenska sektionen

Ida Burlin presenterar förslaget.

Efter diskussion anser sig styrelsen inte vara beredd att fatta beslut om denna fråga separat, utan vill att den ska inkluderas i det kommande, reviderade förslaget om "Ett Amnesty - en redovisning".

Beslut

att hänskjuta arbetet med utredningen om grupp- och distriktsavgifter till redovisningsgruppens kommande förslag om "Ett Amnesty - en redovisning".

- Nytt förslag om ombudsmannafunktion

Lisa Moraeus informerar om att det efter diskussioner i styrelseforumet återstår ett par saker att titta på innan förslaget kan läggas fram, bland annat hur ombudspersonerna ska rekryteras.

Beslut

att uppdra åt Lisa Moraeus att vid styrelsens marsmöte presentera ett förslag om ombudsmannafunktion till årsmötet 2008.

- Förslag stadgeändring

Dan Grundin går igenom bakgrunden till förslaget, där det internationella rådsmötet (ICM) 2007 fattade beslutet att ändra formuleringen av Amnesty Internationals "vision and mission" vilket bör påverka hur den svenska sektionens stadgar är formulerade. Nedan följer förslag på förändring av svenska sektionens stadgar, § 1 Vision och åtagande. Tillägg anges i kursiv stil. Borttagen text är genomstruken.

"1. VISION OCH ÅTAGANDE
Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att, inom ramen för sitt arbete att främja alla mänskliga rättigheter, utreda och agera med tyngdpunkt på att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av rätten
- till fysisk och psykisk integritet
- till åsikts- och yttrandefrihet
- att inte bli diskriminerad.

Sektionsstyrelsen föreslår årsmötet 2008

att anta ovanstående förändring av den svenska sektionens stadgar avseende paragraf 1 Vision och åtagande."

Beslut

att styrelsen lägger fram ovanstående förslag vid årsmötet 2008.

- Förslag om rätten att lägga fram sena förslag från styrelsen

På grund av tidsskäl diskuterades inte punkten.

Beslut

att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

- Förslag om prepcom/årsmöteskommitté

På grund av tidsskäl diskuterades inte punkten.

Beslut

att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

- Förslag om yttrande- och förslagsrätt

På grund av tidsskäl diskuterades inte punkten.

Beslut

att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

- Diskussion om hur vice ordförande m.m. ska utses

På grund av tidsskäl diskuterades inte punkten.

Beslut

att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.


§104 Inför årsmötet 2009 - samarbete med den danska sektionen

Anna Nilsdotter berättar bakgrunden till de diskussioner som under en tid har förts om att undersöka möjligheten att arrangera årsmötet 2009 tillsammans med den danska sektionen. Styrelsen är positiv till förslaget.

Beslut

att om möjligt arrangera årsmötet 2009 tillsammans med den danska sektionen,

att uppdra åt Anna Nilsdotter att kontakta Lundaavdelningen och informera om planerna.


§105 Övriga frågor

- Permutation av Amnestyfondens stadgar

Mårten Bengtsson föredrar Amnestyfondens ansökan till Kammarkollegiet om permutation som innehåller följande yrkande:

"Stiftelsen Svenska Amnestyfonden ansöker om tillstånd att i stiftelsens stadgar ändra punkten 2b enligt följande:

Samtliga ledamöter förutom personalrepresentanten och dennes ersättare utses av sektionens årsmöte. Ordinarie ledamöter i fondstyrelsen väljs för en tid av två år. Suppleant väljs för en tid av ett år. Vid varje årsmöte väljs tre av fondstyrelsens ordinarie ledamöter.

Skälen för yrkandet är detsamma som angetts i den ursprungliga ansökan."

Beslut

att tillstyrka svenska Amnestyfondens ansökan till Kammarkollegiet.

- Utformning av mötesprotokoll

På grund av tidsskäl diskuterades inte punkten.

Beslut

att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet varefter beslut fattas per capsulam.

- Mångfaldsprojektsrepresentant

På grund av tidsskäl diskuterades inte punkten.

Beslut

att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet varefter beslut fattas per capsulam.


§106 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Dan Grundin rapporterar att Stefan Johansson hälsar att AIK nu formulerat ett remissvar på rapporten "Europe Review", en översyn av Amnestys arbete avseende Europa vilket beslutades av den internationella styrelsen (IEC) 2006. Det övergripande syftet var att utveckla en integrerad vision för Amnestys arbete, utgående från Amnestys strategiska prioriteringar för aktioner, främjande av mänskliga rättigheter och tillväxt.

Rapporten har nu skickats ut till Anna Nilsdotter för eventuella synpunkter från styrelsen, och efter hennes godkännande kommer den att skickas iväg.


§107 Rapport från Amnestyfonden

Maria Landenius meddelar att Amnestyfondens arbete förflyter som vanligt. Inget övrigt att rapportera.


§108 Mötet avslutas

Maria Landenius konstaterar att flera punkter från dagordningen, vilka anges i detta protokoll, inte hunnits med och att dessa diskussioner istället får föras i styrelseforumet. Därefter avslutas mötet.

Mötesordförande Mötesordförande
Anna Nilsdotter Maria Landenius

Sekreterare Justerare
Fredrik Mattsson Shirin Heidari