Styrelsemöte Amnestyfonden 21 september 2019

Amnestyfondens styrelse sammanträdde den 21 september på sekretariatet i Stockholm. Halvtidsutvärdering av verksamhetplanen, bistånd i Sverige och läget inom rörelsen stod på dagordningen.

 

Totalt avhandlades 33 ärenden på mötet där Fonden ger eller kommer att ge stöd till både individer och organisationer. En diskussion fördes angående att många ärenden rör rättshjälp i olika delar av världen, i rättsprocesser som ofta är långa. Frågan är hur dessa ska hanteras, var gränsen ska så gå för fondens bistånd och när någon annan aktör bör gå in. Många fall är viktiga att stötta då de kan vara prejudicerande.

 

Den ekonomiska krisen på Internationella sekretariatet har lett till en översyn av hela organisationen. I början såg det ut att drabba biståndet väldigt negativt med stora nedskärningar av personal på Internationella sekretariatet. Nu är det beslutat att en tjänst kommer vara kvar tillsammans med en chef på  halvtid.

 

Tertialrapporten för andra perioden visar bland annat att framsteg har skett inom styrelsens fokusområden. Antalet beslutade ärenden ligger lite högre än föregående år trots den problematiska situationen på AIS. Flest ärenden hamnar inom mål 1, skydd till människorättsförsvarare. 

 

En workshop genomfördes för att halvtidsutvärdera verksamhetsplanen för året. Styrelsen delades upp i grupper som analyserade framsteg och utmaningar. Trots utmaningar inom rörelsen är resulatet för biståndet gott och framsteg har gjorts inom styrelsen fokusområden. Resultatet från utvärderingen kommer även ligga till grund för verksamhetsplaneringen för kommadne år.

 

Frågan om fondmedel skulle kunna användas i Sverige diskuterades. Denna fråga är komplex utifrån principiella och strategiska perspektiv. Frågan ska fortsätta beredas av en mindre arbetsgrupp.

 

Jämlikhetspolicyn som antogs av sektionsstyrelsen i juni 2019 presenterades, och jämlikhetsarbetet framöver diskuterades.

 

I den reviderade arbetsordningen har en strukturerad och systematisk process för löpande uppdatering av webbplatsen dokumenterats, i enlighet med Granskningskommitténs rekommendation.

 

Christina Hagner valdes till kontaktperson gentemot sektionsstyrelsen.