AMNESTYFONDENS ARBETSORDNING 

Med revideringar införda efter styrelsemöte 20220421

Arbetsordning för Svenska Amnestyfondens styrelse 

Denna arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och personal samt inom styrelsen. 

1. Inledning 

Stiftelsen Svenska Amnestyfonden är en del av den svenska sektionen av Amnesty International och den internationella Amnestyrörelsen och ansvarar för den svenska sektionens människorättsbistånd. Amnestyfonden följer internationella beslut och strävar efter att uppnå internationella mål. 

2. Styrelsen 

Amnestyfondens styrelse väljs av svenska Amnestysektionens årsmöte. Utöver detta har årsmötet ingen övrig bestämmanderätt över fonden.

Amnestyfondens styrelse har ansvaret för att fonden arbetar enligt stadgarna och andra styrdokument. Styrelsen har ansvar för Fondens ekonomi och verksamhet. 

Styrelsen ansvarar för att beakta beslut om bistånd fattade av det internationella rådsmötet, den internationella styrelsen och svenska årsmötet samt för att hålla styrdokument uppdaterade. 

Vid behov kan även personer utanför styrelsen adjungeras. 

Styrelsen ska regelbundet diskutera lärdomar från verksamheten för att utveckla arbetet och ett lärandeseminarium ska äga rum minst en gång per styrelseår. 

Styrelse bör dokumentera vilka kompetenser som finns och behövs i styrelsen. 

Styrelseledamöterna har ett gemensamt ansvar för att arbeta som ett lag, vara delaktiga och underlätta för varandra att vara delaktiga. Styrelsen ansvarar för att ett jämlikhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten och att styrelsens beslut ska fattas utifrån ett intersektionellt perspektiv. Styrelsen ska agera för jämlikhet och styrelsens ledarskap ska präglas av inkludering.

 

Styrelsens beslut

Styrelsen fattar beslut på styrelsemöten, per capsulam eller per delegering. 

Styrelsen beslutar om: 

interna styrdokument, prioriteringar och strategier, processer och rutiner för Amnestyfondens arbete Antal tjänster på kansliet, omfattning av tjänster samt befattningsbeskrivningar 

Beslut i biståndsärenden. Se vidare ”Beslutsgång och ärendehantering i biståndsärenden” Ekonomi och ekonomiuppföljning 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning som läggs fram inför årsmötet 

Arbetsgivarfrågor, se vidare Avtal med Svenska sektionen. 

Beslut fattade av styrelsen kan endast upphävas genom styrelsebeslut. Undantag från Fondens styrdokument och av styrelsen fastlagda rutiner måste motiveras och fattas av styrelsen. 

 

Beslutsmässighet och suppleanters rösträtt

För styrelsebeslut fordras att minst fyra röstberättigade ledamöter (d v s ordinarie eller suppleant som inträtt i ordinaries ställe) är eniga. 

Vid början av styrelseåret beslutar styrelsen i vilken ordning suppleanterna inträder som ersättare för ordinarie ledamöter. 

Styrelsen strävar efter att uppnå konsensus, men det är inte ett mål i sig. Ordinarie ledamöter, inklusive suppleant som inträtt i ordinarie ledamots ställe, har rätt att reservera sig mot ett beslut.

När ett beslut fattats står hela styrelsen bakom det och verkar för dess genomförande. 

Vad som i denna arbetsordning sägs om ledamot gäller också suppleant om inte annat anges. 

Beslut per capsulam

Vid behov kan styrelsen fatta beslut per capsulam. Inget separat protokoll behöver upprättas vid beslut per capsulam utan beslutet noteras och tas till protokollet vid nästkommande styrelsemöte. 

Vid per capsulam-beslut bör: 

sista tidpunkt att svara framgå av begäran 

hen som svarar ange tydligt om hen röstar för bifall med samtliga ledamöter i mejlkopia 

ansvarig personal ”stänger” beslutet när tidpunkten har passerat samt anger hur många som röstade (och därmed indirekt klargöra om styrelsen var beslutsför) 

taget per capsulam-beslut föras till nästa protokoll 

Beredning och dokumentation

Styrelsens möten ska vara förberedda med skriftliga underlag. Alla underlag bör finnas tillgängliga i fondens databas eller gemensamma drive senast sju dagar före styrelsemötet. Utskotten ansvarar för att i beredning av nytt dokument föreslå säkerhetsklassificering av dokumentet och hantera det därefter fram tills beslut tagits av styrelsen. 

Beslut tagna utanför styrelsemöte redovisas för fondstyrelsen vid kommande styrelsemöte. 

Protokoll och minnesanteckningar

Styrelsens möten ska protokollföras. Utkast till protokoll ska inom en vecka efter mötet kommuniceras till justeraren för synpunkter. Protokollet justeras av justerare och mötesordförande och läggs därefter fram för slutjustering av styrelsen vid dess nästkommande möte. Utkastet läggs i databasen inom 14 dagar efter mötet. Justerat styrelseprotokoll ska finnas tillgängligt för styrelsen och Granskningskommittén (GK) senast fyra veckor efter styrelsemötet. Om inte annat anges i protokollet ansvarar fondsekreterarna för att beslut följs upp. 

Från varje styrelsemöte ska sammanfattande minnesanteckning upprättas och publiceras på Amnestys medlemssidor senast 14 dagar efter styrelsemötet. 

Årshjul

Styrelseåret planeras enlighet med ett årshjul, se bilaga 1. 

3. Befattningar inom styrelsen samt enskilda ledamöters ansvar 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och styrelseledamot med särskilt ansvar för ekonomifrågor. 

Styrelsens ordförande:

avgör hur en fråga ska behandlas och beredas inom Fonden 

leder styrelsens arbete och samråder därvid med vice ordförande

överenskommer med vice ordförande och informerar varje ny styrelse om arbetsfördelning mellan ordförande och vice ordförande 

har ansvaret för den löpande kontakten för anställd personal och har ansvaret för kontakten med ansvarig chef inom svenska Amnestysektionen i ärenden som rör arbetsgivarfrågor 

leder tillsammans med vice ordföranden utvärdering av styrelsearbetet minst en gång per år 

deltar i arbetet som styrelseledamot 

informerar generalsekreteraren om händelser som kan förmodas väcka uppmärksamhet. 

Uppdraget som ordförande vid styrelsemötena kan rotera mellan styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande(n) förbereder mötet tillsammans med fondsekreterarna och mötesordföranden. 

Styrelsens vice ordförande:

ger ordföranden stöd i uppgiften att leda styrelsen 

överenskommer med ordförande om arbetsfördelning mellan ordförande och vice ordförande fullgör ordförandes uppgifter när hen är förhindrad 

deltar i arbetet som styrelseledamot. 

Ledamot/ledamöter med särskilt ansvar för ekonomin 

Varje styrelse bör utse en eller två ledamöter som ansvarar för att granska ekonomiska rapporter och vara styrelsen behjälplig i att följa upp och granska hanteringen av Fondens medel och andra ekonomiska frågor. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter:

bidrar till att styrelsen arbetar med relevanta, långsiktiga, principiella, policy- och strategiska frågor 

åtar sig och fullgör uppgifter inom ramen för styrelsens arbete 

tar regelbundet del av styrelsens information och kommunikation och meddelar styrelsen vid förhinder eller problem att utföra arbetsuppgift 

deltar i styrelsemöten 

deltar på sektionens årsmöte. 

4. Amnestyfondens externa kommunikation och talespersoner 

Ordförande, vice ordförande samt fondsekreterarna har rätt att uttala sig i Fondens namn. Efter beslut av ordförande, vice ordförande eller styrelsen kan denna rätt delegeras till annan styrelseledamot. 

Alla ledamöter har i uppdrag att, både inom och utom Amnestyrörelsen, informera om Fonden och dess verksamhet. Gällande regler om sekretess ska följas. 

Styrelsen ansvar för att det ska finnas en systematisk process för den löpande uppdateringen av webbplatser inom Amnesty där information om fonden finns med. Minst en gång om året ska den externa webben ses över tillsammans med en webbredaktör. Uppdatering av aktuell informationen på medlemssidorna sker löpande genom fondsekreterarna. 

Fondens utskott ansvarigt för kommunikation bevakar att Fonden kan nå brett genom en intersektionell analys i Fondens kommunikationsarbete. Fonden ska vid anordnande av seminarier eller andra event utgå från en intersektionell grund i programinnehåll och samarbetspartners.

5. Fondsekreterarna 

En fondsekreterare är en anställd person på Amnestyfonden som har ansvar för hantering av och beslut om biståndsärenden samt fondens verksamhet. 

Arbetsfördelning mellan de anställda och arbetsbeskrivningar regleras på annat håll och tas inte upp här.

 

Fondsekreterarnas roll på styrelsemöten

Fondsekreterarna sammankallar till ordinarie styrelsemöte enligt kalendarium som antas av styrelsen. De ansvarar för att kallelse med dagordning skickas ut minst en vecka före mötet och för att alla aktuella underlag då finns tillgängliga i databasen. 

Fondsekreterarna fördelar ärenden där styrelseledamöter ska vara föredragande bland styrelsemedlemmarna och meddelar om möjligt två veckor i förväg vilka ärenden som var och en har. 

Fondsekreterarna för protokoll. 

6. Beslutsgång och ärendehantering i biståndsansökan 

Fondsekreterarnas roll i ärendehanteringen

Fondsekreterarna har delegering att fatta beslut i biståndsärenden. Besluten tas alltid av en föredragande och en närvarande. Då en fondsekreterare inte är tillgänglig föredras ärenden för ordförande eller på ett annat sätt som styrelsen beslutar om. 

Fondsekreterarnas roll i punktform:

Fondsekreterarna bereder och bedömer ansökningar och rapporter 

När dokumentation inte finns på engelska eller svenska och ärendet ska till styrelsen för beslut, ska sekreterarna se till att åtminstone ansökan översätts till antingen svenska eller engelska 

Vid granskning av ansökningar är checklistor verktyg för att säkerställa att Amnestys principer för människorättsbistånd åtföljs.Fondsekreterarna ska använda dessa checklistor i sin bedömning av ärenden och notera avvägningar, resonemang och motiveringar till beslut. Checklistor ska användas för alla ärenden förutom asylärenden

 Fondsekreterarna ska föredra ärenden muntligt för varandra inför beslut eller förslag till beslut. När detta inte är möjligt (utifrån exempelvis sjukskrivning) kan ärenden föredras för personal med mandat att ta beslut om biståndsärenden på Amnestys internationella sekretariat. 

Om enighet om beslut mellan föredragande och närvarande inte nås går ärendet till styrelsen för beslut 

Fondsekreterarna ansvarar för att identifiera de ärenden som ska gå till styrelsen för beslut I de fall styrelsen ska fatta beslut ska föredragande fondsekreterare ge förslag till beslut 

Fondsekreterarna ska bereda rapporter och begära in eventuell komplettering. När rapporten bedöms fullständig arkiveras den i databasen och rapporteras på nästkommande styrelsemöte 

Fondsekreterarna ansvarar för att fånga upp frågor och sammantagna lärdomar från ansökningar och rapporter i biståndsärenden 

Beslut i flyktingärenden som följer Flykting- och migrationsförslag kan fattas av en fondsekreterare Fondsekreterare konsulterar vid behov styrelseledamöter med kompetens relevant för ärende. 

Biståndsärenden som ska till styrelsen för beslut:

Särskilt känsliga ärenden eller principärenden 

Ansökningar gällande bidrag till en organisation som överstiger 400 000 kr

Ansökningar gällande bidrag till en enskild individ inkl. familjemedlemmar som överstiger 100 000 kr (gäller även om bidraget förmedlas via en organisation) 

Ansökningar gällande bidrag till flera enskilda individer som överstiger 400 000 kr Ansökningar på en tidsperiod över ett år 

Ansökningar från organisationer som tidigare har fått finansiellt stöd och där den sammanlagda summan av tidigare beviljat anslag och nu sökta medel är över 400 000 kr inom de senaste tolv månaderna 

Om enighet inte nås mellan föredragande och närvarande 

Ärenden som anställda bedömer att styrelsen bör ta ställning till 

Biståndsärenden som beslutas av fondsekreterarna och/eller ordföranden 

1. Fondsekreterarna fattar beslut i ärenden som rör individansökan upp till 100 000 kronor och organisationsansökan upp till 400 000 kronor. En är föredragande och den andra är närvarande. Ärenden som rör högre belopp, som sträcker sig över flera år eller som är av principiell betydelse eller gränsfall, avgörs av styrelsen. Om fondsekreterarna inte kan enas går ärendet till styrelsen. 

2. Om en fondsekreterare är frånvarande och beslut måste fattas tar ordförande rollen som ”närvarande” och då fattas beslut på samma sätt som enligt punkt 1 ovan. Styrelse kan utse en annan styrelseledamot vid behov t ex om ordförande är frånvarande. 

3. Vid brådskande fall som överskrider gränserna i punkt 1 ovan, kan ärendet skickas till styrelsen för per capsulam beslut med kort varsel, lägst då 24 timmar. Styrelsen måste informeras omedelbart via SMS om att ärendet ska avgöras och om deadline. 

4. Vid mycket akuta ärenden som överskrider gränserna eller om det föreligger synnerliga skäl, kan ordförande tillsammans med fondsekreterarna fatta beslut i ärenden som överskrider gränserna i punkt 1. 

5. Styrelsen fattar normalt beslut vid styrelsemöten. Styrelsen kan fatta beslut per-capsulam om frågan är brådskande eller om det handlar om ett ärende som redan har hanterats i styrelsen. Då styrelsen avslår en ansökan bör motiveringen finnas med i protokollet, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. 

Styrelsen ska löpande granska och utvärdera kansliets hantering av ansökningar och rapporter. 

Amnestys Internationella Sekretariat ska godkänna ansökan innan bidrag betalas ut, förutom för flyktingärenden i Sverige. 

7. Relationen Amnestyfonden – Svenska sektionen av Amnesty 

Amnestyfondens styrelse kan enbart lägga arbetsuppgifter på fondsekreterarna, inte på annan personal på sekretariatet. Om Fondens styrelse anser att det finns behov av arbetsinsatser av andra anställda på sekretariatet än fondsekreterarna, måste ansvarig chef eller generalsekreteraren godkänna uppdraget. Se vidare samarbetsavtalet 

Då kommunikation mellan Fonden och sekretariatet är viktig bör ordföranden ha regelbunden kontakt med ansvarig chef och generalsekreteraren. 

Enligt ett särskilt upprättat avtal har Fonden och sektionen en gemensam insamlingsverksamhet. Amnestyfondens styrelse utser en ledamot som ansvarar för löpande kontakt med sektionsstyrelsen och tar del av dagordning och protokoll, och om möjligt träffar den andra styrelsen. Vid varje fondstyrelsemöte ska det finnas en rapportpunkt om frågor rörande sektionsstyrelsen. 

8. Jäv 

På grund av Fondens ofta mycket känsliga arbete är det viktigt att möjliga jävsituationer diskuteras regelbundet i styrelsen. Vid oklara situationer, tvekan eller om en styrelseledamot känner sig osäker inför ett ärende bör hen ta upp frågan på styrelsemötet som avgör om det föreligger jäv eller inte. 

9. Sekretess 

En stor del av den information som fondstyrelsen arbetar med är konfidentiell. Varje ny styrelseledamot och suppleant i styrelsen ska snarast underteckna en sekretessförbindelse, bilaga 2. Motsvarande sekretessförbindelse ska även undertecknas av utomstående som ges insyn i biståndsärenden. 

10. Konflikt- och krishantering 

Ordförande ansvarar för hanteringen av konflikter och kriser inom styrelsen. Allvarligare kritik inom styrelsen ska därför först diskuteras med ordförande eller vice ordförande. Därefter kan den vid behov hanteras av styrelsen. Kritik mot anställda framförs av ordföranden. 

11. Introduktion av nya styrelseledamöter 

Fondsekreterarna ansvarar för att nya ledamöter snarast efter årsmötet erhåller grundläggande dokumentation och blir delaktiga i styrelsens informations- och kommunikationssystem. I början på styrelseåret hålls en introduktionsutbildning som bland annat omfattar: 

styrelsens ansvar och arbetsordning 

biståndsriktlinjer 

behandling av ärenden 

jävsituationer 

sekretess. 

Amnesty Sveriges jämlikhetsarbete

12. Granskning 

Fondstyrelsens förvaltning inklusive räkenskaper ska granskas av de revisorer och den granskningskommitté som utsetts av sektionens årsmöte. Dessa har rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla de handlingar som rör Fondens ekonomi och verksamhet. Undantag kan göras av sekretesskäl. 

Fondstyrelsen ansvarar för att följa upp granskningskommitténs eventuella rekommendationer. Revisionen av fondens förvaltning ska göras årligen i enlighet med stadgarna.

 

Bilaga 1 

Amnestyfondens årshjul/möteskalender

Varje styrelsemöte inkluderar:

Protokoll från styrelsens föregående möte och beslut fattade per capsulam

Ärendehantering

Personalens rapport

Ekonomisk rapport

 

Konstituerande möte inkluderar:

Teckningsrätt

Val av Ordförande

 

Styrelsens möte före sommaren

Introduktion för nya styrelseledamöter 

Styrelsens arbete inklusive styrelsens arbetsordning och riktlinjer gällande jäv 

Budget- och verksamhetsrapportering (T1)

Beslut möteskalender

Val av roller (inklusive ordförande), utskott och teckningsrätter

 

Styrelsens möte/n höst/vinter

Uppföljning av granskningskommitténs rekommendationer 

Budget och verksamhetsrapportering (T2)

Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år

Workshop Amnesty Sveriges jämlikhetsarbete 

 

Styrelsens möte/n vinter/vår

Lärandeseminarium

Budget och verksamhetsrapportering (T3)

Sektionens årsredovisning (inklusive versksamhetsberättelse/effektrapport)

Revisorernas rapport

Valberedningens förslag


Bilaga 2 

Sekretessförbindelse 

På grund av Ditt uppdrag som ledamot eller suppleant i Svenska Amnestyfondens styrelse informeras Du härmed om gällande sekretessregler. Samma regler gäller Dig som kommer i kontakt med information om fondens verksamhet i egenskap av medlem av granskningskommittén eller revisor. 

I Ditt uppdrag i styrelsen kommer Du att komma i kontakt med information av extern, amnestyintern och fondintern natur. 

Extern information är sådan information som är tillgänglig för alla som efterfrågar den, oavsett om de är medlemmar i Amnesty eller inte. 

Amnestyintern information är endast tillgänglig för medlemmar i Amnesty, t ex information om olika kampanjer o dyl, och får endast lämnas ut efter Du försäkrat Dig om att personen ifråga är medlem i Amnesty. 

Fondintern information är endast tillgänglig för styrelsen samt vissa anställda. Detta gäller i första hand information om ansökningar och enskilda fall samt information om kontakter som Amnesty har med egna medlemmar och andra organisationer 

Innebörden av sekretessen är att Du under din tid i styrelsen förbinder Dig att inte förmedla information enligt ovan till obehörig. Avseende enskilda fall (individer, organisationer, företag) utsträcks sekretessen till att gälla även efter det Du slutat ditt arbete inom organisationen. 

Jag är införstådd med innebörden av ovanstående och förbinder mig härmed att följa sekretessreglerna för Svenska Amnestyfondens styrelse. 

den 

 

Namnförtydligande