Styrelsemöte Amnestyfonden 9 februari 2019

 

Årets första styrelsemöte hölls på Amnestys Sekretariat i Stockholm och präglades av Amnestyfondens Verksamhetsplan för 2019. Amnestyfondens  verksamhetplan ligger till grund för fondens planering, uppföljning och beslutsfattande. Ambitionen är att se hur MR-biståndet (människorättsbiståndet), som en del av såväl Sektionen (Amnesty Sveriges) som Amnestys arbete internationellt, stärker den globala MR-rörelsen och därmed även få en bättre effektivitetsmätning. Fondens verksamhetsplan är uppdelad i MR-mål som utgår från de internationella strategiska målen i fråga om MR-målen:

 

  • Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter

  • Mål 2:  Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering

  • Mål 3:  Människor är skyddade under konflikter och förföljelse

  • Mål 4: En värld där de som kränker mänskliga rättigheterna ställs till svars.

 

Sedan har fonden också interna mål  som även de kopplade till det internationella strategiska målet som handlar om tillväxt gällande resurser och engagemang (mål fem),  liksom Sektionens mål fem och sex. Den nya verksamhetsplanen kommer att finnas tillgänglig för medlemmar efter det beslutande styrelsemötet i mars.

 

Totalt sätt avhandlades 19 ärenden under styrelsemötet, både individ- och organisationsansökningar. Flera av ärendena handlar om stöd till flykt till säker plats för enskilda MR-försvarare och deras familjer, och denna typ av stöd är tyvärr aktuell i  såväl Latinamerika, Afrika som i Asien. Under styrelsemötet kunde även de preliminära resultaten från 2018 presenteras, något som kommer att publiceras i Amnestyfondens årsredovisning och verksamhetsberättelse som del av årsmöteshandlingarna.

 

Amnestyfondens personal ingår i det internationella AIS Human rights relief team (den globala samordningen för MR-biståndet) men är anställda av den svenska sektionen. I teamet ingår kolleger på AIS (Amnestys Internationella Sekretariat), AI-CH (Amnesty International Schweiz) och för närvarande en tjänst på regionala kontoret i Nairobi. Samtliga frågor gällande det globala MR-biståndet behandlas inom teamet. För att effektivisera och fördjupa arbetet har Amnestyfonden och AI-CH, som är de enda medlemmarna från sektioner i teamet men också de största biståndsgivarna inom den globala Amnestyrörelsen, delat upp arbetet mellan olika regioner och länder. Amnestyfondens MR-bistånd omfattar för närvarande länder i engelsktalande Afrika och MENA-regionen, Asien, Centralamerika och Oceanien. Amnestyfondens personal kommer i slutet av februari att träffa hela den globala samordningen för MR-biståndet och under styrelsemötet diskuterade relevanta punkter att ta upp under det mötet. Bland annat ser Amnestyfonden behov av att se över utbetalningsmekanismer då det blir allt svårare att genomföra transaktioner på ett säkert och effektivt sätt på flera ställen runt om i världen.

 

Nästa styrelsemöte är den 23 mars, och då kommer flera årsmöteshandlingar att avhandlas; verksamhetsberättelse, årsredovisning och verksamhetsplan. Frågan om att Amnestyfonden även ska kunna ge MR-bistånd i Sverige kommer även att diskuteras, detta som en del av att Amnesty Sveriges arbete med att granska situationen för EU-medborgare i Sverige.  På mars-mötet kommer Amnestyfonden även genomföra ett lärandeseminarium för att reflektera över föregående års framsteg och utmaningar.

 

Vid pennan,

 

Frida Larsson - Styrelseledamot Amnestyfonden