Styrelsemöte Amnestyfonden 15-16 juni 2019

 

Den nya styrelsen för Amnestyfonden möttes på Långholmen den 15-16 juni för att planera det kommande verksamhetsåret och för att fördela posterna mellan sig. Till ordförande omvaldes Svante Sandberg och till nya vice ordförande valdes Helana Bjuremalm och Christina Hagner.

 

Mötet präglades av den rådande diskussionen inom den internationella Amnestyrörelsen om ny organisation och en ny strategi. Det stora ekonomiska underskottet för Amnesty internationellt är ett orosmoln och fondstyrelsen diskuterade olika framtidsalternativ för Fonden och Amnestys biståndsverksamhet. I diskussionen deltog Anna Johansson, chef för Opinion och påverkan på sekretariatet. 

 

Det ska pågå en konsultation inom rörelsen fram till den 3 september och en ny organisation för AI ska vara på plats under nästa år. Amnestyfonden ingår för närvarande i Global Reilef Team och mötet enades om att samordna diskussionen i möjligaste mån med Schweiz och Relief Team i London. 

 

Totalt avhandlades hela 27 ärenden på mötet där Fonden ger eller kommer att ge stöd till både individer och organisationer. Flera av ärendena handlar om stöd till förflyttningar till säkra platser för MR-försvarare och deras familjer och de rör Asien, Afrika och Latinamerika. Den största enskilda insatsen uppgick till cirka 600 000 kronor och rör kompetensuppbyggnad för unga MR-försvarare.

 

Mötet gjorde en avstämning av årsmötet i Gävle nyligen. Amnestyfondens aktiviteter med monter och seminarium upplevdes som positiva, välbesökta och av bra kvalitet.

 

När det gäller ekonomin för Fonden är utbetalningarna fortfarande lägre än vad de ska vara enligt budget vid den här tiden på året. Trenden är dock den, att utbetalningarna vanligtvis är lägre under årets första månader, men ökar under det sista kvartalet. Fonden ser ett behov av att utveckla ekonomirutinerna, vilket ligger som en verksamhetsåtgärd det kommande året. Problematiken kvarstår också med att göra överföringar till mottagare av bistånd, på ett säkert sätt och effektivt sätt.

 

Fondstyrelsen genomförde också övriga val till utskott och funktioner:

 

Ekonomiutskottet: Frida Larsson, Ali Hamidian, Christina Hagner(ansvarig)

Verksamhetsutskottet (planering, policy, lärande): Anna Hagvall, Frida Larsson, Tomas Hultman, Ellen Thorell (sammankallande)

Kommunikationsutskottet: Tomas Hultman, Helena Bjuremalm, Henning Holmberg Anders Rosén (sammankallande)

Internationella utskottet (internationella samarbetet kring biståndet): 
Anders Rosén, Svante Sandberg, Anna Hagvall (sammankallande),

Firmatecknare: ordföranden de båda vice ordförandena samt ekonomiansvariga

Kontaktperson för sektionen utses bland de båda vice ordföranden