Styrelsemöte Amnestyfonden 19 oktober 2019

Amnestyfondens styrelse sammanträdde den 19 oktober på Ersta konferens i Stockholm. Fokus för mötet var beredning av verksamhetsplan och budget för 2020. Amnestys nya globala strategi återkom i punkter flera gånger under dagen.

 

Fondens handläggare har deltagit i en utbildning i social och digital säkerhet, tillsammans med företrädare för andra ideella organisationer. Ett möte om digital säkerhet har hållits med Amnestys IT-chef, tillsammans med andra grupper på avdelningen Opinion och påverkan.

 

Resultatet för verksamheten per den 30 september visar att Fonden ligger högre än förra året men lägre än budgeterat vad gäller utbetalningar. Utbetalningarna under Mål 2 har gått upp, men majoriteten är fortfarande under Mål 1. Afrika är den region som har störst utbetalningar.

 

Svenska sektionens nya placeringspolicy, antagen av sektionsstyrelsen den 21 september 2019, presenterades. Fonden bör följa samma policy och tillsammans med sektionen diskutera placeringen av tillgångarna. Ett möte har hållits med Insamlingskontroll angående Fondens nya avtal med svenska sektionen.

 

Ulrika Westerlund från sektionsstyrelsen besökte sammanträdet och delgav styrelsen sina erfarenheter från Amnestys Global Assembly. Diskussionerna på mötet handlade mycket om nästa strategiska plan för rörelsen (den globala strategin) och Amnestys inriktning framöver. Klimatfrågans betydelse i förhållande till Amnestys signaturarbete diskuterades, och även konceptet mänskliga rättigheter och hur det kan kommuniceras.

 

Den globala strategin ska antas på Global Assembly nästa år. I februari kommer ett första utkast att presenteras och konsultationer kommer att ske under våren. Fondstyrelsen vill att biståndet på något sätt ska finnas med i strategin. Internationella utskottet ska komma med förslag på hur detta kan ske.

 

Läget inom AIS presenterades. Det blir färre uppsägningar än vad som tidigare annonserats, dock finns det risk för en facklig konflikt på huvudkontoret. Inom Relief team (HRRT) har möte hållits om arbetsstrukturer efter nedskärningarna inom teamet.

 

Verksamhetsplan och utkast på budget för 2020 föredrogs. Nuvarande verksamhetsplan bygger på den svenska sektionens verksamhetsplan som i sin tur bygger på den internationella långsiktiga strategin. Den nya långsiktiga verksamhetsplanen ska börja gälla från och med 2022. Fondstyrelsen diskuterade hur Strategiskt mål 5 (”Amnesty är en större och starkare rörelse”) skulle kunna inkluderas i Fondens verksamhetsplan, där den i nuläget saknas. I övrigt diskuterades bland annat hur den nya globala strategin kan komma att påverka biståndet samt Flykting- och migrationsavdelningens översyn av sitt arbete, som kan vara ett tillfälle att se över Fondens stöd till asylärenden.

 

14 ärenden avhandlades där Fonden ger eller kommer att ge stöd till individer och organisationer.